Загальна інформація

Загальна інформація

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ) було засновано Міністерством праці УРСР та Президією Союзу молодіжних організацій України у липні 1991 року як Інститут соціального управління та зайнятості молоді. У травні 1993 року наказом Міністерства праці України він був реорганізований в Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. 

Метою створення унікального за своєю спрямованістю закладу вищої освіти була підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації конкурентоспроможних фахівців для новоствореної організації – Державної служби зайнятості України, а також науково-методичне забезпечення її діяльності.

 

Пріоритети та головні напрями діяльності Інституту:

 

– підготовка за обраними спеціальностями висококваліфікованих фахівців відповідного освітнього ступеня за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших коштів фізичних і юридичних осіб;

– післядипломна освіта, зокрема підвищення кваліфікації працівників державної служби зайнятості – виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Мінсоцполітики, інших юридичних і фізичних осіб;

– підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

– вивчення, узагальнення та поширення серед здобувачів освіти передового досвіду діяльності державної служби зайнятості;

– виконання науково-дослідних робіт з актуальних проблем ринку праці та зайнятості населення, надання соціальних послуг та соціального захисту населення від безробіття;

-науково-методичне забезпечення діяльності центрів зайнятості та центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості;

– інтеграція освіти, наукових розробок і практик до світового та європейського просторів.

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за спеціальностями 073 «Менеджмент», 053 «Психологія», 051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування» за відповідними освітніми чи науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) рівень;
  • другий (магістерський) рівень;
  • третій (освітньо-науковий / освітньо-творчий) рівень.

Наказом МОН України від 15.03.2019 р. № 358 створено спеціалізовану вчену раду Д 26.891.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Наказом МОН України від 15.10.2019  № 1301 створено спеціалізовану вчену раду Д 26.891.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління  за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління», 25.00.02 «Механізми державного управління», 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку» .

Інститут є засновником і видавцем чотирьох наукових періодичних видань, які є фаховими зі спеціальностей 053 «Економіка» та 281 «Публічне управління та адміністрування»:

  • «Ринок праці та зайнятість населення» (з 2002 року);
  • «Економіка і держава. Серія: державне управління» (з 2018 р.);
  • «Державно-управлінські студії» (з 2018 р.);
  • «Філософія публічного управління» (з 2018 р.).

Новітні технології навчання, інноваційні авторські курси та методики, ґрунтовні наукові праці викладачів та їхній багаторічний досвід викладацької роботи, унікальна матеріальна база, найсучасніше навчальне обладнання є запорукою здобуття студентами якісної сучасної освіти, всебічної теоретичної та практичної підготовки.

В активі науково-педагогічних працівників понад 15 авторських свідоцтв і патентів. Лише за три останніх роки викладачі та науковці Інституту підготували і видали 104 монографії, 262 підручники, навчальних посібників і курсів лекцій, 544 тез доповідей, а також 79 найменувань науково-методичних розробок із профорієнтації, які використовуються не тільки в навчальному процесі, але й у практичній діяльності регіональних і базових центрів зайнятості.

 

Контингент здобувачів освіти в ІПК ДСЗУ в розрізі спеціальностей та освітніх рівнів станом на 01.09.2020

Контингент здобувачів вищої освіти в ВПК ДСЗУ в розрізі спеціальностей та освітніх рівнів

 

перший (бакалаврський) рівень

другий (магістерський) рівень

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

053 Психологія

73

68

30

051 Економіка

24

19

16

073 Менеджмент

6

9

9

281 Публічне управління та адміністрування

152

27

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

2

Разом

103

24

8

84