Нові надходження

Нові надходження

Нові надходження за жовтень-листопад 2019 року

Ринок праці

331.5

М15

Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та зайнятості: матер. засідання круглого столу (16 травня 2019 р., м. Київ) / За заг. ред. С.М. Кожем’якіної. – К. : ІПК ДСЗУ, 2019. – 76 с.

Збірник підготовлено за матеріалами засідання круглого столу. У наукових доповідях розглянуто теоретико-методологічні та аналітичні аспекти макроекономічних умов забезпечення функціонування ринку праці з метою стабілізації розвитку економіки України.

Для науковців, педагогічних працівників професійно-технічних і вищих навчальних закладів, студентів, магістрантів, аспірантів, спеціалістів державної служби зайнятості та інших фахівців, які цікавляться проблемами ринку праці

Державне управління

351

Н34

Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірник матеріалів доповідей та тез інтернет-конференції, Київ, 18 квітня 2019 року / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. – К.: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 340 с.

У збірнику представлені матеріали науково-практичної інтернет- конференції «Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації». Запропоновано теоретичні розробки та практичний досвід представників органів місцевого самоврядування і державної влади, наукової спільноти та практиків щодо проблематики децентралізації надання публічних послуг у громадах (у т.ч. ОТГ), актуальних питань діяльності державної служби зайнятості України на ринку праці та застосування зарубіжного досвіду у практиці органів публічної влади. Збірник буде корисним для науковців та практиків, які займаються питаннями публічного управління та адміністрування, усіх, хто цікавиться проблематикою розвитку публічної влади в Україні.

Матеріали публікуються в авторській редакції. За їх достовірність відповідають автори.

351

П78

Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: збірник матеріалів доповідей та тез круглого столу (18 квітня 2019 року, м. Київ) / за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. – К.: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 219 с.

У збірнику представлені матеріали круглого столу «Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах». Наведено погляди представників органів місцевого самоврядування і державної влади, наукової спільноти та практиків щодо проблематики децентралізації надання послуг в ОТГ, актуальних питань діяльності ДСЗУ. Оприлюднено резолюцію круглого столу стосовно зазначеної теми наукового дискурсу. Збірник буде корисним для науковців та практиків, які займаються питаннями публічного управління та адміністрування.

Матеріали публікуються в авторській редакції. За їх достовірність відповідають автори.

351

П88

Public administration in conditions of institutional changes: collective monograph / According to the scientific edition of Doctor of Public Administration Sciences R.V. Voitovych and P.V. Vorona. – Kyiv, 2018. – 457 p.

Abstract. In the collective monograph the authors review the current state and theoretical and methodological foundations of public administration in the context of institutional changes in connection with the process of its reform and European integration. The emphasis is placed on the impact of globalization processes on the establishment of good governance in Ukraine; processes of decentralization and European integration, the establishment of e-democracy and governance. Attention was paid to the problems of development of local self-governance, the combating the manifestations of corruption in public authorities and the strengthening of the national security system.

For officials of government authorities and local self-government authorities, scientists, educators, applicants of scientific degrees and all those, who are interested in reforming of public power, development and strengthening of Ukrainian statehood.

 

Нові надходження за вересень 2019 року

Менеджмент. Управління

005

M50

Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2: [collective monograph] / Markina I., Aranchii V., Safonov Y., Zhylinska O. and other; in edition I. Markina. — Prague. —Nemoros s.r.o. — 2019. — Czech Republic. — 439 p.

The monograph is prepared in the framework of research topics: «Macroeconomic Planning and Management of the Higher Education System of Ukraine: Philosophy and Methodology» (state registration number 0117U002531. Institute of education content modernization of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Ukraine). «Management of the socio­economic system in the context of national and global challenges» (state registration number 0I17U003102, Poltava State Agrarian Academy. Ukraine). «Development and evaluation of organizational and economical aspects of Latvia’s innovative potentials at the micro and macro levels» (Protocol 3-19 of 17 June. 2019. Information Systems Management University. Latvia).

Any partial or entire reproduction, of this document should cite the source. Materials are printed in original languages. The authors are responsible for the statement, the content and reliability of the materials.

Психологія

159.9

В61

Вовна А. М.

Психологія мобілізованого: нарис / А. М. Вов­на. — Тернопіль : Мандрівець, 2018. — 152 с.

Книжка складається з 18 розділів. У них автор до­кладно висвітлює почуття й емоції, що оволодівають мобілізованим.

Автобіографічна розповідь переплітається із психо­логічною прозою для досягнення естетичного ефекту й уникнення академічного викладу матеріалу. У виснов­ках автор пропонує теми для психологічних бесід із мобілізованими.

Для психологів, військових та їхніх родин, а та­кож тих, хто хоче краще зрозуміти, що відчуває мобілізований.

159.923

Г67

Горностай П. П.

Личность и роль: Ролевой подход в социальной психологии личности. – К.: Интерпресс ЛТД, 2007. — 312 с.

Монография посвящена реализации ролевого подхода в социальной психологии, в рам­ках которого автор разрабатывает ряд ролевых концепций личности.

В книге дается всесторонний анализ категории «роль», в частности – понятие «жизненная роль», исследуется структура ролевого взаимодействия, ролевое развитие личности, жизненные кризисы, предлагается ролевая модель жизненного мира человека, вводятся новые ролевые понятия. С помощью ролевых концепций объясняются сложные закономерности социального поведения человека, процессов творчества, формируется целостное представление о человеке, о его внутреннем мире, сознании и бессознательном. Работа имеет практическую направленность, в ней с позиций ролевого подхода излагаются основы психопатологии, раскрываются методы ролевой психотерапии, ориентированные на преодоление личностных дисгармоний, приводятся примеры из психотерапевтической практики автора и из художественных произведений.

Для научных работников и практиков в области социологии, психологии, психотерапии, методологии науки и всех, кто интересуется ролевым подходом в социальных науках.

Політика

321.9

Р49

Рибалка В.В.

Самовчитель демократії для юної та дорослої особистості: метод, посіб. / Валентин Рибалка. — К.: Талком, 2019. — 208 с.

У методичному посібнику наводяться теми та зміст занять, в ході ознайомлення з якими учні самостійно і свідомо оволодівають основами демократії. Кожне за­няття позгинається із тематичного запитання до учня як суб’єкта демократичної громадянської поведінки, а в його змісті подається відповідь щодо різних аспектів самоорганізації такої поведінки на демократичних засадах. Наводяться різні при­йоми самовчителювання. Призначено для учнівської молоді та педагогів, студентів і аспірантів різних навчальних закладів, наукових працівників і службовців, прак­тичних психологів і соціальних педагогів, для всіх громадян, хто хоче самостійно опанувати основи демократичної поведінки в умовах громадянського суспільства.

Реклама

659

У51

Ульяновский А. В.

Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы. — СПб.: Питер, 2005. — 544 с.: ил. — (Серия «Маркетинг для профессионалов»).

Книга посвящена глубокому осмыслению традиционной тематики социальной мифологии в новом и оригинальном ракурсе. Социальный миф является той средой, из которой возникают и в которой суще­ствуют брэнды. Автор рассматривает вопросы создания и функционирования брэнда в широком философ­ском и культурном контексте, исследует факторы коммерческой успешности брэнда и механизмы воздей­ствия на потребителя.

Книга ориентирована на специалистов по брэндингу, рекламе, маркетингу и связям с обществен­ностью, на студентов и преподавателей соответствующих дисциплин, а также на всех, кто интересуется со­циальной мифологией.

Книга публикуется в авторской редакции.

Художня література

821

В27

Великие женщины / ред. группа: С. Экштут, Т. Евсеева, Е. Суч­кова. — М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2011. — 359, с.: ил. — (Современная энциклопедия).

С древнейших времён и вплоть до начала прошлого столетия величие ассоциировалось с властью. Многие женщины былых веков прославились и заслужили безусловное право именоваться великими либо потому, что трон и порфира принадлежали им по праву рождения, либо потому, что эти дамы ухитрялись ценой невероятных усилий достигнуть верховной власти. Вели­кие женщины начала, середины и конца XX в. во многом похожи на своих знаменитых предшественниц. Им также свойственны железная воля, колос­сальное честолюбие, бурный темперамент, удивительная красота, недюжин­ный ум, талант и исключительная одарённость (харизма), заставляющая их поклонников оказывать этим женщинам безоговорочное доверие и безуслов­но верить в их неограниченные возможности. Но их феномен заключается в том, что великими (и в этом состоит принципиальное отличие) большин­ство из них становилось благодаря своей профессиональной деятельности. Хотя среди знаменитых женщин XX столетия можно было встретить и геро­инь старого образца, проторивших себе тропинку на олимп славы исклю­чительно с помощью виртуозного владения искусством обольщения и спо­собности пускаться в рискованные авантюры.

В этом томе собраны рассказы о 36 женщинах всех времён и народов, от глубокой древности до наших дней, оставивших яркий след на страницах всемирной истории. Имена некоторых из них стали нарицательными. Книга написана специалистами Российской академии наук, МГУ, РГГУ, РГБ и соче­тает высокий научный уровень с художественностью изложения.

Нові надходження за травень 2019

Менеджмент

005.53

Г27

Гевко І. Б.

Методи прийняття управлінських рішень: Підручник.— К.: Кондор, 2018. — 187 с.

У підручнику викладені питання теорії вироблення та прийняття уп­равлінських рішень: розробки, прийняття та реалізації рішень, моделю­вання й технології їх вироблення, впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів, що мають вплив на управління. Широко розгляну­то й проаналізовано різноманітні методи прийняття управлінських рішень, зокрема евристичні, аналітичні, економічні, математичні, бага­топланові, графічні, методи прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику. Також широко представлено методи та показ­ники оцінки рішень; організацію і контроль їх виконання.

Підручник призначений для студентів спеціальності «Менеджмент організацій», екстернів, слухачів факультетів підвищення кваліфікації, викладачів вищих навчальних закладів. Книга може бути корисна усім, хто цікавиться проблемами ефективного управління організаціями.

005.53

П75

Петруня Ю. Є.

Прийняття управлінських рішень: Навч. посіб./ за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-гевид. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 216 с.

Управлінські рішення – квінтесенція управлінської роботи. Діяльність мене­джера – постійне продукування управлінських рішень.

Яким с процес прийняття управлінських рішень? Як відбувається розробка управлінських рішень, які фактори впливають на цей процес, які методи для цього використовуються? Які ризики виникають у процесі прийняття управлінських рі­шень, як їх можна мінімізувати?

Ці питання належать до «кухні» управлінської діяльності. Вони суттєво впли­вають на якість управлінських «страв». В остаточному підсумку, управлінське рі­шення визначає, наскільки ефективно функціонуватиме організація, яким може бути її майбутнє.

Навчальний посібник знайомить читачів з різними аспектами процесів прийн­яття управлінських рішень і призначений для студентів, викладачів, управлінців-практиків та всіх, хто цікавиться проблемами сучасного менеджменту.

Психологія

159.9

В67

Волкан Вамик, Зинтл Элизабет

Жизнь после утраты: Психология горевания / Пер. с англ.— 2-е стереотип, изд. – К.: Сварог, 2017. – 160 с. (Современная психотерапия)

В книге «Жизнь после утраты» доктор Вамик Волкан и журна­листка Элизабет Зинтл показывают, что переживание горя обусловлено нашими прошлыми историями потерь и индиви­дуально для каждого человека. Сосредотачиваясь на наиболее реальной из утрат — смерти, они рассматривают ее в ряду других утрат: разлука в результате развода, потеря мечты, идеала, дружбы, родины, даже прежнего себя, Привнося уни­кальное понимание в психодинамику переживания горя, Волкан и Зинтл определяют нормальное или «неосложнен­ное» горе и прослеживают пути неразрешенного или патоло­гического горя.

В книге приводятся подлинные жизненные истории и при­меры, взятые из искусства и литературы.

Данная книга не только будет интересна профессионалам- аналитикам, но также может стать средством самопомощи для тех, кто сам переживает боль утраты или оказался рядом с че­ловеком, утратившим близких людей.

159.9

Г79

Гребнева В.В.

Теория и технология решения психологических проблем. Учеб. пособие. – К.: СВАРОГ, 2018. – 192с.

Учебное пособие посвящено трем аспектам рассмотрения психологических проблем: общему теоретическому подходу; конкретно-средовому подходу; част­ным моделям, методам и стратегиям решения психологических проблем. На обще­теоретическом уровне представлен комплексный анализ существующих в совре­менной психологии подходов к интерпретации и разрешению возрастных, педа­гогических, экзистенциальных, психосоматических, транскультурных и других проблем человека. Рассматриваются базовые методологические принципы, тео­ретические позиции, а также методы работы в русле различных психологических школ и направлений: психоанализа, бихевиоризма, гуманистической психологии. Конкретно-средовой уровень представлен параграфами, посвященными гума­нистической педагогике и особенностям применения позитивной психотерапии в образовательной среде. В разделах третьего уровня предлагаются авторские модели, методы скрининга и способы решения психологических проблем.

Книга предназначена для студентов психолого-педагогических специально­стей, практических психологов, консультантов психологических служб, а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами психологии.

159.9

М17

Максименко Д. С.

Як справлятися з гнівом дитини: Практична психологія. / Д. С. Максименко. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 173 с.

Джерелом більшості проблем, які виникають у нашому суспільстві, є незрілі способи вираження гніву. Чому це так? Тому що навичкам правиль­ного поводження з гнівом треба вчити. Вони не приходять самі собою. В родині необхідно вчити зрілому ставленню до гніву. Якщо ми, батьки, не будемо знати, що таке гнів і які прийнятні способи його вираження, то не зможемо навчити своїх дітей правильному поводженню в критичних си­туаціях.

У цій книзі ми розглянемо деякі суттєві характеристики гніву, а також способи його вираження. Ми також поговоримо про різні етапи життя на­ших дітей і про форми вираження гніву на кожному етапі.

159.9

Ф83

Джанни Франчесетти 

Панические атаки. Гештальт-терапия в единстве клинических и социальных контекстов. – К.: Сварог, 2017. – 254 с.

Почему в наше время так распространены панические атаки?

Какая связь между этим симптомом и современным обществом?

Какие новые идеи и методы может предложить гештальт-терапия для решения этой проблемы?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос и была написана данная кни­га. Панические атаки рассматриваются в ней и как выражение личной истории человека и как отражение исторического периода, для которого характерны неуверенность, раздробленность и усложненность. Паниче­ские атаки можно считать симптомами широко распространенной бо­лезни социума, проявлениями неустойчивости и запутанных проблем, которые характерны для современного общества. В тексте книги клини­ческие исследования перемежаются с социологическими обзорами, – и то, и другое необходимо для того, чтобы понять пациентов, страдающих от панических атак. Читая книгу, мы видим, что паника – эго острое и часто непереносимое состояние, которое, тем не менее, может помочь челове­ку по-новому взглянуть на жизнь. Панические атаки – это начало пути, который может привести пациента к новым, более конструктивным ре­шениям.

Економіка

330

Н35

Національний економічний розвиток: концепція, механізм, ресурсне забезпечення: монографія / Л. В. Проданова, О. О. Зиза, О. О. Фоміна, В. В. Трохимчук, С. В. Волошина та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Б. Чернеги. – К.: «Центр учбової літератури», 2018. – 330 с.

У монографії висвітлено комплекс науково-методичних підходів до визначення концептуальних засад функціонування національної економіки.

Основна увага приділена аналітичній оцінці ресурсного забезпечення, механізму економічного розвитку засобами впливу на інноваційні та екологічні чинники процесу, досліджено заходи його державного регулювання в межах соціальної, інноваційної, екологічної політики.

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерів і професіоналів усіх економічних рівнів управлінської діяльності.

331.101.3

Я45

Якименко Л. Ю.

Мотивация – основа управления человеческими ресурсами: Учебно-практическое пособие / Л.Ю. Якименко. – К.: Центр учебной литературы, 2018. – 144 с.

Книга представляет собой подробную, всесторонне теорети­чески и практически обоснованную действенную модель мотива­ционной системы, созданную автором для человеческих ресурсов различных категорий на основании многолетнего опыта работы ди­ректором по персоналу в разных компаниях.

Работа будет представлять интерес в области теории и практики менеджмента для руководителей компаний, директоров и менедже­ров по персоналу.

Державне управління

35

Б85

Бостан С. К.

Форми державного правління країн Європейського Союзу: юридичні моделі і політична практика: монографія. – К.: Центр навчальної літератури, 2018. – 204 с.

Монографія містить результати здійсненого автором порівняльного політико-правового дослідження форм державного правління 28 країн Європейського Союзу. В ній, на основі деяких нових теоретико-методологічних настанов, проаналізовано юридичні моделі форм державного правління країн Євросоюзу, розкриті їх змістовні особливості залежно від політичної практики, визначено перспективи вдосконалення форми правління української держави в контексті євроінтеграційних процесів.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів юридичних та політологічних спеціальностей.

35

М19

Малиновський В.Я.

Публічна служба в Україні: підручник. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 312 с.

У підручнику систематизовано знання з теорії та історії публічної служби в Україні. Особлива увага приділена організаційно-правовим аспек­там публічної служби та практичним компонентам цього соціально-правового інституту та виду професійної діяльності. Автором запропонована кла­сифікація видів публічної служби та їх основні характеристики.

Для слухачів, студентів, аспірантів, докторантів спеціальності 281 «Пу­блічне управління та адміністрування», працівників органів публічної влади та всіх тих, хто цікавиться питаннями теорії публічного управління.

35

П58

Попович II. Г.

Державно-управлінським дискурс у структурі політико-адміністративної комунікації: монографія [текст] / Н. Г. Попович – К.: Центр учбової літератури, 2017. — 360 с.

У монографії наукову увагу звернено на характер політико-адміністративної комунікації в умовах реформування та модернізації державного управління. Виокремлено державно-управлінський дискурс, як особливого роду системні відносини, що забезпечують нададдитивно-синергетичний ефект функціонування та розвитку всієї політико-адміністративної системи держави. Запропоновано розв’язання проблем комунікативних деформацій з позиції дискурсивного підходу. Акцентовано на важливому значенні мови при формуванні комунікативно- когнітивних характеристик суб’єкта політико-адміністративних відносин.

Видання розраховане на науковців і практиків, які працюють у сфері держав­ного управління, а також законодавців і державних службовців, які причетні до процесів нормотворення та цікавляться новітніми науковими тенденціями.

35

П88

Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку: [Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (07-08 вересня 2018 р., м. Київ)] / За заг. ред. B.C. Куйбіди, М.М. Білинської, B.JI. Федоренка. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 520 с.

У представленому збірнику матеріалів науково-практичної конференції розміщено публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, провідних практиків державного управлінців, молодих дослідників, які присвячені проблематиці становлення, розвитку та удосконален­ня публічного управління та адміністрування, модернізації публічної служби в Україні з врахуванням особливостей сучасних реформацій­них процесів та прогнозування їх наслідків у перспективних реаліях української держави.

Зазначені матеріали становлять наукову цікавість для наукових, науково-педагогічних працівників, теоретиків і практиків публічного управління та адміністрування, а також всіх читачів, які цікавляться питаннями публічного врядування.

Охорона здоров’я

614

О92

Охорона здоров’я в Україні: навч. посіб./ за заг. ред. д.ю.н., про­фесора, заслуженого юриста України В.П. Пєткова – К.: Видавничий дім «Скіф», 2018. – 288 с.

Навчальний посібник присвячений дослідженню проблеми адміністратив­но-правового регулювання в сфері охорони здоров’я. На основі аналізу політики держави запропоновано та сформульовано поняття «охорона здоров’я», «ме­дичне право», як правового інституту.

Удосконалено понятійно-категорійний апарат у сфері охорони здоров’я населення. Проаналізовано зарубіжний досвід функціонування галузі охорони здоров’я та медичного забезпечення.

Сформульовано низку конкретних пропозицій та рекомендацій щодо вдо­сконалення чинного законодавства України, яке регулює правовідносини у сфері охорони здоров’я, медицини.

Адресований науковцям і практикам, а також тим, хто цікавиться пробле­мами охорони здоров’я та якісного надання послуг медичного спрямування.

Нові надходження за березень – квітень 2019 року

Психологія

159.9

К90

Кулхан Б.

Бизнес-импровизация. Тактики, методы, стратегии / Б. Кулхан, Ч. Крисафулли; пер. с англ. О. Г. Белошеев. — Минск: Попурри, 2018, —336 с.

Искусство импровизации объединяет достижения целого ряда наук, связанных с коммуникацией, таких как теория поведенческих решений, когнитивная, социальная психология и поведенческая эко­номика. В книге представлены основные принципы, а также пошаго­вые варианты использования импровизации на вашем рабочем месте.

Для широкого круга читателей.

Ринок праці

331.108

П84

Професійний відбір на вакантні посади працівників центрів зайнятості: інноваційні механізми та організаційні підходи: монографія / [Джинчарадзе Н.Г., Савченко Н.В., Ортікова Н.В. та ін.]; за заг. ред. д. філос. н., проф. Н. Джинчарадзе. – К.: ІПКДСЗУ, 2018. – 202 с.

У монографії досліджено передумови професійного відбору на вакантні посади фахівців і керівників центрів зайнятості, сформовано механізми відбору, розкрито особливості використання інструментів професійного відбору – професіограм, резюме, співбесіди, розв’язання виробничих ситуацій, копінг-стратегіїта соціальних мереж.

331.5

О64

Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України: тези доповідей VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів (1 листопада 2018 р., м. Київ) / упоряд. Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова. – К.: ІПК ДСЗУ, 2019. – 306 с.

Висвітлюються аспекти адміністрування та соціально-психологічні особливості функціонування ринку праці, аналізуються питання управління персоналу та економіки праці державної служби зайнятості.

Для науковців, педагогічних працівників професійно-технічних і вищих навчальних закладів, студентів, магістрантів, аспірантів, спеціалістів державної служби зайнятості та інших фахівців, які цікавляться проблемами ринку праці.

Державне управління

351

П88

Публічне управління в умовах інституційних змін: колективна монографія / За наук, редакції д. держ. упр. Р. В. Войтович та П.В. Ворони – К.: ТОВ Видавничий дім «АртЕк», 2018. – 475 с.

У колективній монографії авторами розглянуто сучасний стан та теоретико-методологічні основи публічного управління в умовах інституційних змін, що відбуваються в зв’язку з процесом його реформування та євроінтеграції. Акцентовано увагу на впливі глобалізаційних процесів на становлення належного врядування в Україні; процесах децентралізації і євроінтеграції, становлення електронної демократії та врядування. Окремо приділено увагу проблематиці розвитку місцевого самоврядування, боротьбі з проявами корупції в органах публічної влади та зміцнення системи національної безпеки.

Для службовців органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, освітян, здобувачів наукових ступенів та всіх, хто цікавиться питаннями реформування публічної влади, розвитку й зміцнення української державності.

351

Р68

Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО: збірник матеріалів круглого столу до Дня захисника України. (Київ, 17 жовтня 2018 року) / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. – К.: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 216 с.

351

Ф79

Форум прямої демократії: матеріали доповідей та тез всеукраїнської науково-практичної конференції. (Київ, 4 грудня 2018 року) / За заг. ред Войтович Р. В., Ворони П. В. – К.: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 409 с.

У збірнику представлені матеріали І науково-практичної конференції до Дня місцевого самоврядування «Форум прямої демократії». Наведено погляди представників органів місцевого самоврядування та державної влади, наукової спільноти та практиків щодо проблем розвитку в Україні сучасних форм безпосередньої демократії. Збірник буде корисним для науковців та практиків, що пов’язані з публічним управлінням та адмініструванням.

Матеріали публікуються в авторській редакції. За їх достовірність відповідають автори.

​​

Бухгалтерський облік

657

Д44

Дідик А.М., Лемішовський В.І.

Бюджетні установи: облік та оподаткування, кадри та зарплата, звітність: Навч. посібн. / — Львів: ТзОВ «АФ «Західна аудиторська група», 2018. – 1200 с.

Навчальний посібник містить найповніший збірник теоретичних та практичних матеріалів з бухгалтерського обліку, оподаткування та звітності бюджетних установ.

Рекомендується для керівників, головних бухгалтерів, начальників фінансових відділів, бух­галтерів та економістів бюджетних установ, студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти.

Основні технічні характеристики книги: біля 1200 сторінок, понад 1370 бухгалтерських про­ведень, понад 360 таблиць; понад 150 рисунків; понад 120 прикладів, понад 110 заповнених форм первинних документів, облікових реєстрів, форм звітності тощо.

за грудень 2018 року

Управління. Менеджмент

005.32

В31

Верещагина Л.А.

Психология персонала. Потребности, моти­вация и ценности. 2-е. изд., испр., доп. – X.: «Гуманитарный Центр», 2017. – 232 с

Эта версия книги представляет собой дополненное и переработанное из­дание 2012 года и посвящена проблеме повышения эффективности деятель­ности работников современных организаций психологическими средствами. Изучая особенности потребностей, мотивов, ценностей людей, работающих в компании, необходимо разрабатывать адекватные приемы (инструменты) управления работниками. В зависимости от того, что требуется работнику, чего ему не хватает, это и надо компенсировать. Квалифицированно изучать и, соответственно, управлять мотивационной и потребностной сферой лич­ности умеют организационные психологи, работающие в современных ком­паниях. Книга дополнена разделом «Профессиональная адаптация работ­ников» и содержит психодиагностические методики, направленные на вы­явление профессиональной адаптации/дезадаптации работников в разных профессиональных средах.

Книга рассчитана на широкий круг пользователей: руководителей ком­паний, организационных психологов, бакалавров и магистров, обучающих­ся в университетах, аспирантов и преподавателей психологических факуль­тетов высших учебных заведений.

005.53

К43

Кирхлер Э.

Принятие решений в организациях. Психология труда и организационная психология; т. 4-2-е изд., испр. / Э. Кирхлер, А. Шротт. Пер. с нем. – X.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2009. – 176 с.

Это четвертая книга из серии «Психология труда и организационная психология» известных австрийских ученых Венского университета Э. Кирхлера и А. Шротт – специалистов в организационной и экономической психологии.

Способы решения проблем (индивидуально и в группе), модели принятия решений, ошибки и способы их предотвращения – все это включает содержание книги. Ясность языка, комплексность подхода, инструментальностъ предоставления материала – делают эту книгу одним из лучших руководств по принятию управленческих решений в организации.

Эта книга будет полезна прежде всего для руководителей разного уровня, менеджеров по работе с персоналом, а также для специалистов в психологии труда и организационной психологии.

005.583.1

М52

Мерманн Э.

Мотивация персонала. Инструменты мотивации для успеха организации / Пер. с нем. А. В. Коченгин. — X.: Изд-во «Гуманитарный центр» / 2015. — 176 с.

Мотивация персонала для продуктивной работы — это первосте­пенная задача руководителя. Книга Элизабет Мерманн рассказывает, как на мотивацию влияют различные организационные факторы: стиль управления, дизайн рабочего места, личные качества руководителя и др. Практические советы помогут устранить дискомфорт, улучшить рабочую атмосферу в коллективе, а также сделать из подчиненных компетентных и трудолюбивых помощников.

Книга будет интересна, прежде всего, руководителям организаций, психологам-практикам, менеджерам по работе с персоналом, а также всем читателям, которые хотят разобраться, как организовать свою работу так, чтобы она давала результаты и приносила удовольствие.

Алогізм. Шопенгауер

141.143

Ш79

Шопенгауэр А.

Искусство побеждать в спорах / Перевод с немецкого Н.Л. д’Андре. – Х.: «Литера Нова», 2018. – 224 с.

По глубокому убеждению Артура Шопен­гауэра, «всякий человек уже от природы же­лать всегда быть правым». Для победы в спо­ре необходимо уметь правильно обращаться с аргументами, «подгоняя» их под своего визави и под конкретную ситуацию. Именно с этой целью и были созданы эристики-уловки, которые, при правильном использовании, приведут Вас к победе, при этом Вам необяза­тельно фактически быть правым.

Что составляет основу спора? Кто «об­речен» на победу в споре? Как заставить противника принять Ваше мнение? На эти и многие другие вопросы – особенно остро звучащие в нынешнее время – эта книга дает исчерпывающие ответы.

Психологія

159.9

Б24

Баранов А.Е.

Интернет-психология. – К.: «СВАРОГ», 2017. – 264 с.

Как Интернет повлиял на нашу жизнь? Как наша жизнь повлияла на Интернет? Почем) Интернет так переменчив? Ответы на эти и многие другие вопросы (например, какова психология интернет-знакомств, какова «формула любви» для обоих полов) вы найдете в этой книге.

В книге представлены исследование и анализ процессов, происходящих в Интернете, с точки зрения психологии. Для чего? Чтобы читатель мог, опираясь на это исследование, делать собственные выводы, которые, возможно, помогут ему изменить свою жизнь к лучшему.

Адресовано маркетологам, предпринимателям, начинающим свой бизнес в Интернете, а также всем тем, кто интересуется психологией и вопросами развития Интернета.

159.9

В50

Винтерхофф-Шпурк П.

Медиапсихология. Основные прин­ципы. 2-е изд., испр., перераб. и доп. / Пер. с нем. А.В. Коченгин, О.А. Шипилова. – X.: изд-во «Гуманитарный Центр», 2016. – 268 с.

Книга «Медиапсихология» рассматривает такую современ­ную область исследования, как психология средств массовой информации. Автор в доступной форме представил когнитив­ные и эмоциональные аспекты использования СМИ, проанали­зировал влияние СМИ на формирование общественного мнения и поведение людей, а также наметил перспективы исследований прикладной медиапсихологии.

Книга представляет интерес для психологов, журналистов, преподавателей и всех тех, кто занимается анализом влияния и развития СМИ на практике.

159.9

Г61

Головатий М. Ф.

Політична психологія: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ф. Головатий [2-ге вид.]. – К: Центр учбової літератури, 2017. – 400 с.

У пропонованому підручнику розглядається феномен «політична психологія» як малодосліджена і малосистематизована в Україні наукова і прикладна дисципліна. Розкриваються сутність, предмет і мета політичної психології, її структура, особливості та основні форми вивчення. Аналізуються психологічні аспекти формування громадської думки, політичної поведінки та участі, особливості формування національної еліти та ін.

Для студентів, викладачів, наукових працівників і всіх, хто бажає здобути та поглибити знання у сфері політичної психології, політики взагалі.

159.9

І-45

Ільїна Н.М.

Психологія творчості та обдарованості: навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2018. – 227 с.

У посібнику проаналізовано основні проблеми психології творчості (роль психічних процесів у творчій діяльності, особливості творчої особистості, мотиви творчості, бар’єри творчості, вплив творчості на здоров’я людини тощо) та об­дарованості (проблеми обдарованих дітей, тендерні стереотипи в підході до обдарованості, діти з особливими потребами тощо). Посібник складено на основі узагальненого досвіду викладання дисципліни «Психологія творчості та обда­рованості» у вищому навчальному закладі.

Для студентів вищих навчальних закладів, учителів, вихователів та чита­чів, яких цікавлять проблеми психології творчості та обдарованості.

159.9

К52

Кляйн Мелани

Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников. Перевод с английского А. Ф. Ускова. — К.: Сварог, 2018. – 96 с.

 «Зависть п благодарность» — это итоговая клиническая и теоретическая работа одного из классиков психоанализа Мелани Кляйн. Ученица Ференцн и-Абрахама, Мелани Кляни ярко заявила о себе еще в 20 е годы, когда начала разрабатывать новую тогда практику и технику детского психоанализа.

Настоящая книга суммирует взгляды Мелани Кляпи на раннее развитие младенца, в частности на развитие у человека таких качеств, как зависть, жадность, ненависть, ревность, с одной стороны, н благодарность, щедрость, доброта, с другой. Кинга иллюстрирована клиническим и литературным материалом и написана в характерном для Мелани Кляйн смелом и безаппеляцнонном стиле, отражающем энергию и обаяние этой «маленькой фрау» (как она приснилась одной из своих пациенток), оказавшей такое большое влияние на современный психоанализ.

159.9

М17

Максименко С. Д.

Загальна психологія: Навчальний посібник. Видання 3-є, перероблене та доповнене. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 272 с.

У навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності пси­хічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колекти­ву та психології спілкування.

Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння на­вчальної інформації.

Для студентів вищих закладів освіти, де викладається курс загальної пси­хології.

159.9.07

М17

Максименко С.Д.

Експериментальна психологія. Підручник /С.Д. Максименко, Е.Л. Носенко. — К.: Центр учбової літератури, 2017 – 360 с.

Підручник містить матеріали стандартного курсу «Експериментальна психологія» для психологічних факультетіп університетів. У ньому викладено методологічні засади психологічного дослідження, етапи становлення експериментального методу в психології, наведена класифікація і характеристика емпіричних методів психологічних досліджень, проаналізовані три основні дослідницькі парадигми — дескриптивна, кореляційна, маніпу- лятивпа. Детально розглянуті процедура й організація психологічного експерименте, джерела виникнення і способи контролю змінних, схеми основних експериментальних і квазіекспериментальних планів. Стисло подано методи досліджень у традиційних галузях експериментальної психології. У заключній главі першої частини підручника викладено експериментальне дослідження української студентки з оригінальної проблематики, яка ще не була предметом дослідження у вітчизняній психології.

Підручник призначений для студентів і викладачів психологічних факультетів, а також для всіх, хто цікавиться методами психологічного дослідження.

159.9

М86

Мохаддам Ф.М.

Психология диктатуры / Пер. с англ. – X.: изд-во «Гуманитарный Центр» / Михнова Е. Д., 2017. – 328 с.

Несмотря на значительный прогресс в нашем понимании диктатур, большинство исследований проводят ученые, которые живут в либеральных демократических странах и рассматрива­ют тоталитарные общества «извне», а не «изнутри». Все обще­ства, даже самые демократические, рискуют в любой момент соскользнуть обратно к диктатуре.

Книга, прежде всего, будет интересна политологам, социоло­гам, психологам, равно как и всем тем, кто хотел быть понять причины парадокса всех революций, когда на смену одной дик­татуре приходит другая, в еще более жесткой версии.

159.9

О-87

Оттл К.

Работа в команде. Как подобрать и орга­низовать эффективную команду / К. Оттл, Г. Гертер. Пер. с нем. – X.: изд-во «Гуманитарный Центр», 2018, 2-е изд., испр., перераб – 192 с.

Кристина Оттл и Гитте Гертер в своей книге представляют ос­новные условия для конструктивной и эффективной работы в ко­манде. Эта книга – практическое руководство о том, как мастер­ски подобрать команду, отстроить ее работу и все это обеспечить эффективной коммуникацией. Книга написана понятным язы­ком с небольшой долей юмора и «картой для действий». Яркие примеры о конкуренции и ревности, обучении и подборе помогут профессионально укрепить Вашу команду и добиться успеха.

159.9

О-87

Оттл К.

Работа в команде. Как подобрать и орга­низовать эффективную команду / К. Оттл, Г. Гертер. Пер. с нем. – X.: изд-во «Гуманитарный Центр», 2018, 2-е изд., испр., перераб – 192 с.

Кристина Оттл и Гитте Гертер в своей книге представляют ос­новные условия для конструктивной и эффективной работы в ко­манде. Эта книга – практическое руководство о том, как мастер­ски подобрать команду, отстроить ее работу и все это обеспечить эффективной коммуникацией. Книга написана понятным язы­ком с небольшой долей юмора и «картой для действий». Яркие примеры о конкуренции и ревности, обучении и подборе помогут профессионально укрепить Вашу команду и добиться успеха.

159.9

П84

Прохоров А.О.

Технологии психической саморегуляции. — X.: изд-во «Гуманитарный Центр», 2017. – 360 с.

В книге приведен обзор концепций и взглядов исследователей на механизмы саморегуляции, начиная от биологических тео­рий, заканчивая психологическими концепциями саморегуляции состояний. Автор рассматривает основные технологии и мето­ды саморегуляции, регуляцию стрессовых состояний, приводит рекомендации по саморегуляции в течение обычного дня, по про­филактике утомления и бессонницы, страхов и тревоги, по обу­чению навыкам саморегуляции. В книге представлены методики по диагностике способностей к саморегуляции.

Книга задумана в помощь не только для студентов, маги­странтов и аспирантов, обучающихся по психологическим спе­циальностям, но и для широкой аудитории читателей, для всех тех, кто интересуется саморегуляцией, испытывает в ней по­требность и хотел бы ею овладеть.

159.9

Р32

Регнет Э.

Организационные конфликты. Формы, функции и способы преодоления / Пер с. нем. – X., изд-во. «Гуманитарный Центр», 2014, 2-е изд., испр., перераб. – 408 с.

Конфликты – это неизбежная реальность любой организации. Как к ним следует относиться: исключительно как к негативному явле­нию, нарушающему привычный ритм жизни, или как к источнику позитивных изменений? Для автора книги близка именно вторая по­зиция. Она пишет о создании специальной культуры конфликта на предприятии, в которой не игнорируется, а, наоборот, приветствуется оптимальное число конфликтов, имеющих скрытый потенциал пози­тивных изменений. Автор детально прорабатывает такие темы: типы конфликтов и причины их возникновения, последствия конфликтов и оптимальные способы их урегулирования, способы поведения в конфликте, возможные решения для руководителей в ситуации кон­фликта. Все эти теоретические вопросы дополнены примерами кон­фликтов из жизни реально существующих компаний, благодаря чему книга становится полезным инструментом для решения конфликт­ных ситуаций на практике.

Она будет интересна руководителям, специалистам по управлению и коммуникации.

159.9

Р51

Риман Ф.

Основные формы страха / Пер. с нем. Э.Л. Гушанского. Изд. – 3-е. – К.: Сварог, 2017. — 336 с.: ил.

Книга известного немецкого психолога и психотера­певта Фрица Римана (1902—1979) рассказывает о страхах в человеческом существовании, их проявлении у шизоидных, депрессивных, навязчивых и истерических личностей. Ма­териал для книги дала богатая психоаналитическая прак­тика автора.

Ф. Риман пишет: «Эта книга предназначена для помо­щи в нашей индивидуальной жизни, она является посред­ником в понимании себя самого и других, в осмыслении наших первых жизненных шагов. Книга призвана снова и снова напоминать нам о том, как прочно мы связаны друг с другом».

159.9

С24

Свідоме і несвідоме у груповій взаємодії: монографія / [П.П. Горностай, О.Л. Коробанова, О.Т. Плетка, Г.В. Циганенко, Л.Г. Чорна]; за наук. ред. П.П. Горностая; Національна ака­демія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політич­ної психології. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018. – 244 с.

У монографії висвітлюються результати дослідження особливостей групової взаємодії в групах різного типу: навчальних і психотерапевтичних, гомогенних і гетерогенних за тендерним складом, новостворених і давно сформованих, які ста­більно функціонують. На основі узагальнення результатів теоретичних та емпірич­них досліджень обґрунтовано концепцію групової взаємодії, що спирається на уяв­лення про паралельні свідомі і несвідомі процеси групової динаміки, феноменоло­гію архетипів, групових ритуалів, психологічних захистів тощо. Запропоновано методичний інструментарій регуляції внутрішньогрупової та міжгрупової взаємодії конфліктного характеру, а також долання напруженості, яка при цьому виникає. Особливу увагу приділено рольовій взаємодії та комунікації як виду взаємодіяння, розкрито механізми взаємодії членів групи залежно від їхнього соціально- психологічного статусу в групі.

Для науковців-психологів, викладачів психології закладів вищої освіти, студентів, фахівців у галузях соціальної роботи, освіти, управління соціальними процесами та політичного менеджменту.

159.9

С34

Сиваш С. В.

Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и практики. Учебно-практическое пособие / СВ. Сиваш – К.: Сварог, 2017. – 148 с.

В книге подробно представлены теоретические направления индивидуального психологического консультирования, наибо­лее востребованные в настоящее время. Дана авторская трактовка различных концепций, методов и техник современной консультатив­ной психологии, описаны варианты их применения в определенных контекстах консультативной работы. Темы каждого раздела пояс­няются на конкретных примерах из профессиональной практики автора. Предлагаемые вопросы, упражнения, тренинговые техни­ки, творческие задания помогут читателю развить базовые навыки работы с клиентом и почувствовать себя более уверенно в позиции психолога-консультанта.

159.9

С48

Слободян С.В.

Как исцелиться от психологических травм: фобии, утраты, разочарования / С.В. Слободян – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Изд. СВАРОГ, 2017. – 224 с.

В третьем, переработанном и дополненном издании книги Фобии, утраты, разочарования, известный врач-психотерапевт С.В. Слободян в доступной форме рассказывает о методе, который позволил тысячам пациентов избавиться от последствий психологических травм. Книга снабжена подробными примерами излечения разнообразных фобий – от страха перед полетами до страха внезапной смерти, – а также успешной работы, при переживаниях разочарования, предательства, измены, утраты, близкого человека и др.

Психокатализ, авторский метод основанный на внимании к внутренним ощущениям человека. На основе 30-летней практики автор предлагает пошаговое руководство по саморегуляции, которое окажется полезным всем, кто ищет решения собственных проблем или хочет помочь другим.

В новом издании алгоритмы стали проще и удобнее в использовании, а метод психокатализа объясняется доступным языком. Приведены новые примеры из практики. Теперь текст сопровожден дополнительным спра­вочным аппаратом, вспомогательными материалами и иллюстрациями.

Культура ділового спілкування

17

Б24

Барановська Л. В

Психологія ділового спілкування: навч. посібник / Л. В. Бара­новська, Н. В. Глушаниця. – К. : НАУ, 2016. – 248 с.

У навчальному посібнику обґрунтовано психологічні засади ор­ганізації ділового спілкування у діловій сфері. Приділено увагу ви­значенню ключових понять з проблеми ділового спілкування, вияв­ленню особливостей впливу вербальних та невербальних засобів на його ефективність, вибору методів та стратегій конструктивного регулювання професійних конфліктів. Уточнено специфіку ділової комунікативної культури народів світу.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, а також для всіх, хто прагне підвищити рівень своєї професійно-комунікативної компе­тентності.

Статистика

31

Е45

Економічна активність населення України 2017: Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2018. – 206 с.

У цьому збірнику наведено інформацію щодо робочої сили та її характеристик на ринку праці України у 2017 році.

Дані щодо основних показників економічної активності населення отримані за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

Збірник уміщує опис методологічних та організаційних засад проведення зазначеного обстеження, методів побудови вибірки домогосподарств, визначення та поняття показників й оцінки надійності даних.

Інформація систематизована за тематикою по 7 розділах збірника.

У розділах 1 – 4 наведено інформацію щодо економічно активного, зайнятого та безробітного населення, визначеного за методологією Міжнародної організації праці (МОП).

Розділ 5 уміщує дані про економічну активність населення за 2010-2017 роки, а розділ 6 – порівняння показників зайнятості, безробіття (за методологією МОП) по Україні з країнами Європейського Союзу.

У розділі 7 представлено інформацію за 2010-2017 роки щодо зареєстрованого безробіття, кількості вакансій за основним характеристиками, яку отримано за даними державної служби зайнятості.

Також до збірника включено короткий аналітичний огляд стану ринку праці у 2017 році. Окремі явища у ньому проілюстровані діаграмами, які надають уявлення щодо основних тенденцій на ринку праці України.

Сподіваємося, що публікація зацікавить фахівців органів законодавчої та виконавчої влади, профспілок, наукових установ і організацій, інших користувачів, які займаються питаннями розробки соціальної політики та проблемами ринку праці.

Інформація за 2010-2017 роки наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, з 2015 року – також без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

31

П70

Праця України у 2017 році: Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2018. – 282 с.

До збірника увійшли матеріали, що відображають кількісні та якісні характеристики найманої праці на підприємствах, установах, організаціях (далі – підприємствах) та основні тенденції, які спостерігалися у сфері соціально-трудових відносин у 2017 році порівняно з минулими роками.

Наведена у збірнику інформація базується на системі показників державних статистичних спостережень підприємств із питань статистики праці. Окремі таблиці містять адміністративні дані державної служби зайнятості та Національної служби посередництва і примирення, а також результати вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

Інформація систематизована за тематикою та розміщується в 8 розділах. Зокрема, наведено дані щодо зайнятості населення, зареєстрованого безробіття та кількості вакансій, мобільності робочої сили, розміру номінальної та індексу реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності використання робочого часу, умов праці а також колективного-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

Інформація представлена за видами економічної діяльності та регіонами, а також за статтю та окремими соціальними групами.

Публікація містить аналітичний огляд за основними напрямками статистики праці, методологічні роз’яснення щодо джерел та системи збору інформації, порядку формування показників, їх обчислення та характеристик надійності.

Окремі явища проілюстровані діаграмами, які надають уявлення щодо сучасних тенденцій в економіці України.

Сподіваємося, що збірник зацікавить фахівців державних органів, профспілок, наукових установ і організацій, інших користувачів, які займаються питаннями розробки соціальної політики та проблемами ринку праці.

У збірнику інформація за 2014-2017 роки наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, а починаючи з 2015 року – також без урахування тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

31

С78

Статистичний щорічник України / За редакцією І.Є. Вернера; Відповідальний за випуск О. А. Вишневська. – К.: Державна служба статистики України, 2018. – 544 с.

У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2017 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу. Розрахований на широке коло читачів.

Соціологія

316.4

Н17

Надрага В.І.

Соціальні ризики у трудовій сфері: навч. посіб. / В.І. Надрага, А.Ю. Пекін. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 426 с.

Навчальний посібник підготовлено на сучасних концептуальних за­садах, що враховують новітні закономірності розвитку праці та відно­син у цій царині та зорієнтовані на формування фахових компетенцій із проблем соціальних ризиків у трудовій сфері. Особлива увага приділя­ється обгрунтуванню відповідного понятійного апарату, а також аналізу методів оцінки соціальних ризиків. Розглянуто систему соціального за­хисту в контексті мінімізації соціальних ризиків, а також демографічні та інші чинники, що детермінують їх актуалізацію. Пропонується мо­дель управління соціальними ризиками.

Для студентів, слухачів та аспірантів вищих навчальних закладів. Може бути корисний науковцям, освітянам, фахівцям державного управління та соціальної політики.

316.77

Г85

Гриффин Эм

Коммуникация: теории и практики. Пер. с англ. Науменко А.А. — X. Изд-во «Гуманитарный Центр», 2015. — 688 с.

Эму Гриффину в своей книге удалось собрать воедино все базовые теории коммуни­кации, сгруппировав их по уровням: теории межличностной, групповой, публичной, массовой и кросс-культурной коммуникации. Всего в книге представлена 31 теория: ее автор, связь с традициями исследования, ключевые концепты, определения, прин­ципы, сильные и слабые стороны, сфера применения и этические вопросы.

Книга, безусловно, найдет свою аудиторию, в первую очередь, среди лингвистов, филологов, специалистов по связям с общественностью, журналистов, культуроло­гов, философов, организационных консультантов и всех тех, кто хочет стать про­фессионалом в коммуникации.

Політика

32:331.54

В26

Вебер М.

Политика как призвание и профессия. – Х.: «Литера Нова», 2018. – 226 с.

Кто такие профессиональные политики? Почему политика привлекает тех, что хочет жить за «ее счет», а тех, кто готов жить ради политики, она оставляет за бортом? Кто такой политический босс? Какую роль играет «харизма» в успехе политика? Какова связь между политикой и этикой, и есть ли в принципе место этике в современной политике? Все эти и многие другие вопросы М. Вебер затронул почти век назад, но даже сегодня они звучат актуально.

Сложно представить себе какую-то другую книгу, столь компактную по объему, но столь насыщенную смыслом, классификациями и определениями. Это – однозначно, настольная книга всех политологов, равно как и всех тех, кто интересуется политикой и хотел бы разобраться в механизмах ее функционирования.

Праця. Організація праці

331.103

Ч-48

Черкасов В.А.

Організація праці: навч. посібник / В.А. Черкасов, Л.А. Лутай, Н.П. Загородня. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 222 с.

У навчальному посібнику викладено структурований матеріал щодо кожної теми з теоретико-методичних та практичних основ організації праці. Особливу увагу приділено практичним вправам та завданням, що дозволяють більш детально зрозуміти основні складові з організації праці.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, науковців, аспірантів, а також усіх тих, хто цікавиться актуальними питаннями з організації праці.

Психотерапія

615

В48

Винникотг Д.В.

Маленькие дети и их матери / Пер. с англ. Н.М. Падалко. – К.: СВАРОГ, 2017. — 80 с.

Лекции знаменитого английского детского психиатра и психоанали­тика адресованы педиатрам, терапевтам, акушерам-гинекологам, мед­сестрам и, конечно, родителям. Для родителей — будущих и настоящих мам и пап — такая книга бесконечно важна, потому что снимает бес­почвенные тревоги и вселяет уверенность. Она описывает и анализиру­ет материнство как оно есть, без ужасов и прикрас. Например, чувство полной поглощенности новорожденным, граничащее с исчезновением собственной личности, депрессию и раздражение, страх оказаться “пло­хой матерью”, непонятное поведение ребенка…

Профессионалы же будут приятно удивлены или, наоборот, озада­чены и несколько шокированы, зато получат пищу для размышлений.

615

В48

Винникотт Дональд В.

Ребенок, семья и внешний мир / Пер. с английского. – К.: СВАРОГ, 2017. — 256 стр.

Эта книга посвящена развитию ребенка. Простым и нефор­мальным языком автор рассказывает о кормлении, плаче, играх, независимости и застенчивости, а также о таких серьезных проблемах как воровство и ложь. Значительная часть книги посвящена происхождению агрессии, а также страху зависимости и тому, к каким тяжелым последствиям он приводит во взрослой жизни.

615

Г54

Глива Є.

Вступ до психотерапії: Навчальний посібник. – Острог-Київ: Вид-во «Острозька академія», вид-во «Кондор», 2018. – 530 с.

Пропонована праця присвячена психотерапії, де пацієнт, заглиблюючись в особливо створені умови, перевіряє своє ставлення до власного майбутнього, користуючись краще пізнаним минулим та теперішнім, до навколишнього світу, та найважливіше – ставлення до себе самого, бо лояльність до себе, до внутрішнього голосу людини, як вказує Г.С. Сковорода, – це вхід до «щасливого власного дому».

за листопад 2018 року

Управління. Менеджмент

   005.95

   Б90

   Буковинська М.П.

   Управління персоналом: підручник / М.П. Буковинська, В. П. Сладкевич. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 704 с.

Розширення спектру соціальних технологій і інтенсивності їх використання в корпоративному управлінні сьогодні є основним способом регулювання соціально-трудових відносин і забезпечення національної безпеки країни. Завдання підвищення добробуту населення на основі стійкого зростання економіки країни і окремих корпорацій потребують соціального управління і інтеграції зусиль усіх основних учасників трудового процесу.

Психологія

59.9

К64

Консультативна психологія: підручник / І.С. Булах, В.У. Кузьменко, Е.О. Помиткін [та ін.]. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 484 с.

Підручник «Консультативна психологія» побудований відповідно до діючої інноваційної програми курсу «Консультативна психологія», що познайомить майбутніх психологів зі спеціалізації «психолог-консультант» з предметом, метою та завданнями цієї дисципліни. Автори підручника намагалися широко охопити найсучасніші питання психологічного консультування, які пов’язані зі специфікою та структурою консультативної діяльності психолога, віково-психологічними аспектами консультування, психодіагностикою в процесі консультативної взаємодії. психотехнологією консультування клієнтів зі специфічними проблемами, питаннями побудови консультативної взаємодії у різних сферах професійної діяльності та з найважливішими аспектами сімейного психоконсультування.

Підручник призначений для студентів психологічних спеціальностей, особливо може бути корисним майбутнім психологам-консультантам, психотерапевтам та широкому колу спеціалістів у галузі гуманітарних наук (соціальним педагогам, медичним працівникам, соціологам).

Політика

 32

 Т64

 Тоффлер Э.

 Метаморфозы власти: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. — 669, [3] с. — (Philosophy).

Перед вами — одна из самых влиятельных работ в жанре так называемой «социальной философии» — «Метаморфозы власти» Элвина Тоффлера. Книга, в которой развитие его оригинальных, ярких идей достигает уже кульминационной точки.

Итак, происходят ли «метаморфозы власти» лишь на глобальном уровне — или, незаметные для нас, давно уже стали частью нашей повседневной, обыденной жизни? И что принесет нам это в грядущем — новые информационные войны и новый политический антагонизм, противостояние уже не между социальными, но между информационными системами?

Двадцать первый век уже настал. Будущее уже наступило. Каким же будет новый облик нашей стремительно — возможно, слишком стремительно, — развивающейся цивилизации?..

Економіка

Г14330

Гайдуцький П.І.

 НеЗабуті реформи в Україні / П.І. Гайдуцький. – К.: ТОВ «ДКС-центр», 2017. – 852 с.

У книзі висвітлено стан, результати і проблеми здійснення економічних реформ в Україні за роки незалежності.

Ця книга про реформи, забуті тими можновладцями, які не хотіли їх визнавати, оскільки вони були здійснені їх попередниками, і незабуті тими, хто їх реально проводив та домігся результатів.

Ця книга про реформи реальні та успішні, які дійсно незабутні, а не про реформи декларативні та популістські, про які нема що згадати.

Для тих, кому не байдужа економічна політика української влади та її наслідки.

330

Н73

Новікова О.Ф.

Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання: моногр. / О.Ф. Новікова, С.М. Гріневська, Л.Л. Шамілева / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2009. – 220 с.

Досліджено теоретичні, науково-методичні, правові питання державного регулювання соціальної орієнтації економіки. Здійснено комплексний аналіз стану і тенденцій соціально-економічного розвитку України в контексті соціалізації економіки. Обґрунтовано оптимальне співвідношення соціальних витрат у структурі державного бюджету. Розраховано порогові значення соціальних чинників, які забезпечують економічне зростання та обумовлюють ефективність управлінських рішень. Запропоновано напрями удосконалення концептуального забезпечення соціальної орієнтації економіки, які визначають особливості їх використання в системі національної безпеки та обумовлюють можливості формування стратегій розвитку соціальної держави. Визначено пріоритети державної соціальної політики, спрямованої на подолання кризових явищ в українській економіці.

Для фахівців, державних і регіональних органів управління, наукових працівників, роботодавців, профспілок, викладачів, аспірантів, студентів.

Ринок праці. Зайнятість

331.5

Р51

Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 424 с.

У монографії досліджуються особливості теоретичного і практичного регулювання ринку праці України в умовах макроекономічної нестабільності Автори розкривають проблеми структурної перебудови ринку праці. Розглядаються основні аспекти включення України до міжнародного ринку праці в умовах глобалізації. Досліджуються соціально-психологічні детермінанти трансформаційних змін на ринку праці. Показано вплив організаційного структурування підприємництва на зайнятість населення та потенціал екологічного підприємництва у формуванні нових робочих місць. Розкривається інституційна складова трансформаційних перетворень ринку праці України.

Для науковців, освітян, профспілкових активістів, фахівців органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також аспірантів, студентів і слухачів, що вивчають економічні, соціологічні та психологічні аспекти ринку праці та зайнятості.

Державне управління

351(01)

Б59

Бібліографія публічного управління та адміністрування: навчально- методичний посібник / за наук. ред. д. н. держ. упр. Р. В. Войтович та П. В. Ворони. – К., 2018. – 474 с.

 

У запропонованому навчально-методичному посібнику викладені теоретичні та практичні матеріали щодо бібліографічного оформлення наукових праць та перелік основних наукових праць у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з (2007 – 2018р.). Посібник буде корисним для студентів, слухачів магістратури, що здобувають знання за відповідною спеціальністю, та молодих науковців і вчених. Він містить методичні рекомендації щодо написання наукових робіт, оформлення бібліографії у наукових працях та перелік наукових робіт: монографії, навчальні посібники, підручники, наукові статті у фахових виданнях. Література систематизована за основними напрямами наукових досліджень за спеціальністю.

Анатомія

611

Д64

Долгова О. М.

Анатомія та еволюція нервової системи: навч. посіб. / О. М. Долгова. — К.: НАУ, 2014. —128 с.

Викладено основні теоретичні та прикладні аспекти анатомії та еволюції нервової системи, що дає змогу сформувати в студентів необхідне підґрунтя для розуміння матеріальних основ психіки, ролі структур мозку в регуляції функціональних станів і поведінки людини в цілому.

Розглянуто структурно-функціональну організацію центральної та периферичної нервової системи, основних її відділів, що відіграють роль як у забезпеченні діяльності органів та систем, так і у формуванні психічних процесів. Наведено дані щодо основних етапів розвитку нервової системи та методів її дослідження, принципів передачі нервової інформації від одного рівня до іншого, цілісності і системності в організації діяльності нервової системи.

Для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія».

за вересень – жовтень 2018 року

Наука

 001

 К70

 Корягін М. В.

Основи наукових досліджень: навч. посібник / М.В. Корягін, М. Ю. Чік. – К.: Алерта, 2017. – 622 с.

У навчальному посібнику розкрито основні елементи методики проведення наукових досліджень у галузі бухгалтерського обліку, аналізу та контролю. Висвітлено сутність науки та історію її розвитку, класифікацію наук і регулювання наукової діяльності як в Україні, так і за кордоном, питання підготовки та кваліфікації наукових кадрів. Подано методику підготовки тез наукової доповіді та написання наукової статті. Наведено вимоги до етики наукової діяльності, критерії оцінювання науковості роботи вченого. Проаналізовано досягнення бухгалтерських наукових шкіл різних країн.

Призначений для аспірантів, наукових працівників, викладачів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів, які здійснюють наукові дослідження у галузі бухгалтерського обліку.

Управління. Менеджмент

005.5

Б90

Буднік М.М., Курилова Н.М.

Управління змінами: Підручник / М.М. Буднік, Н.М. Курилова. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. — 226 с.

Підручник розроблено згідно програми дисципліни «Управління змінами» затвердженої Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів.

Розглянуті питання управління змінами на підприємствах в процесі реалізації стратегій та в умовах динамічного зовнішнього середовища для забезпечення ефективного функціонування.

Вивчення дисципліни направлено на формування знань, навичок та вмінь самостійно здійснювати адміністрування підприємства, розробляти плани впровадження змін, вміти застосовувати інструментарій менеджменту, орієнтуватися в ринковому і соціальному середовищі.

005

Н19

Назарчук Т. В.

Менеджмент організацій [Текст]: Навчальний посібник. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк – К.: «Центр учбової літератури», 2018. – 560 с.

На основі опрацювання значного обсягу інформаційних та літературних джерел у стислій формі викладені основні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організації. Посібник сформований відповідно до навчальної програми викладання дисципліни «Менеджмент організації» та Галузевого стандарту підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування».

Посібник призначений широкому колу читачів незалежно від сфери їх діяльності, форм власності і структури організації, в якій вони працюють. Він буде корисним студентам, викладачам, підприємцям, менеджерам, керівникам організацій тощо.

Психологія

159.922.27

А73

Ануфрієва Н.М.

Соціальна психологія. Навч. посібник. 3-тє вид. / Н.М. Ануфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Єрмакова. – К.: Каравела, 2016. – 370 с.

У навчальному посібнику викладено основи курсу соціальної психології, розкрито предмет, основні методи, місце у системі наукового пізнання, історію, а також – специфіку дослідження особистості у соціальній психології, проблеми міжособистісних стосунків та спілкування у великих і малих групах. Розглянуто питання, пов’язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній соціальній психології.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс соціальної психології.

159.9

В48

Виноградова В.Є., Юрченко В.І.

Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти: Навч. посіб. / Вікторія Євгенівна Виноградова, Віктор Іванович Юрченко. – К.: «Каравела», 2018 р. – 320 с.

У навчальному посібнику представлено систематизований виклад основних теоретичних і практичних психологічних проблем вищої освіти. Особлива увага приділена способам практичної реалізації наукових психологічних знань при роботі зі студентами, психологічного супроводу освітнього процесу в закладах вищої освіти. Представлено теоретичне обґрунтування певної психологічної проблеми, методики і вправи на самопізнання та саморозвиток студентів, програми психологічних тренінгів тощо.

Навчальний посібник розрахований на студентів психологічних спеціальностей, керівників і викладачів закладів вищої освіти, слухачів інститутів і курсів підвищення кваліфікації. Він може бути корисним також старшокласникам, які обирають свою майбутню професію, а також вчителям, які проводять профорієнтаційну роботу в школі.

159.9

 З-48

 Зелінська Я.Ц.

Кризове психологічне консультування: навч. посіб. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 173 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, основні стадії та методи кризового психологічного консультування, форми організації кризового консультування, практичні рекомендації щодо надання психологічної допомоги людям, які переживають різні типи життєвих криз. Значна увага відведена технікам роботи з кризовими станами особистості в контексті загальновизнаних психологічних парадигм.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, аспірантів, а також усіх тих, хто цікавиться актуальними питаннями психологічної допомоги людям, які переживають життєві кризи.

  616

  М29

  Мартинюк І. А.

Патопсихологія. Практикум [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Ірина Анатоліївна Мартинюк. — К.: Каравела, 2017. – 184 с.

Навчальний посібник уміщує розробки практичних занять з дисципліни «Патопсихологія». Пропонуються такі завдання для практичної роботи, що повинні допомогти студентам краще осмислити та систематизувати теоретичний матеріал, навчитись здійснювати патопсихологічну діагностику. Методична розробка кожного практичного заняття має єдину і чітку структуру: вступні зауваження, мета заняття, обладнання, хід заняття (з назвами основних етапів, інструкціями до виконання завдань та їх змістом), контрольними запитаннями, списком використаної та рекомендованої літератури, завданнями для саморозвитку. Наводяться також програма навчальної дисципліни «Патопсихологія», список літератури до курсу та глосарій.

Навчальний посібник адресується студентам спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Психологія», аспірантам, викладачам, усім, хто цікавиться питаннями патопсихології.

У навчально-тематичний план курсу за рішенням навчальних закладів можуть бути внесені зміни у відповідності до навчальних планів та програм.

159.9

М48

Мельничук О.Б.

Основи психоконсультування та психокорекції /

Оксана Богданівна Мельничук // [Навчальний посібник для студентів подвійних спеціальностей із спеціальністю «Практична психологія» та спеціалізацією «Соціально-психологічна реабілітація»], 2-е вид. – К.: Каравела, 2017. – 390 с.

Навчальний посібник висвітлює загальні та практичні проблеми основ психологічного консультування та психологічної корекції. Посібник призначений для студентів подвійних спеціальностей із спеціальністю «Практична психологія» та спеціалізацією «Соціально-психологічна реабілітація». Розділи присвячені питанням засад психологічного консультування, організації консультування та використання технік консультування, висвітлюють зміст, принципи та методи надання психологічної допомоги та питання практики психологічної консультації з різними категоріями клієнтів, розкривають питання теорії та практики психологічної корекції. Кожна тема містить інформаційні матеріали, методичні вказівки щодо організації індивідуальної та самостійної роботи, основні поняття, питання для самоконтролю знань, творчі завдання, психологічний практикум, що включає психологічні вправи та ігри, а також список рекомендованої літератури.

Навчальний посібник може бути корисним всім, хто цікавиться проблемами психоконсультування та психокорекції.

159.922.27

С70

Соціальна психологія: Хрестоматія. Навчальний посібник / За ред. С.О. Ставицької, Д.Д. Отич. – К.: Каравела, 2018. – 338 с.

Хрестоматію «Соціальна психологія» створено з метою поглиблення та доповнення теоретичного матеріалу з дисциплін соціально-психологічного циклу. Видання містить основні змістовні фрагменти наукових праць провідних учених у галузі соціальної психології, у яких висвітлено методологічні й теоретичні здобутки цієї науки, а також репрезентовано практичні результати сучасних соціально-психологічних досліджень.

Систематизовано науковий матеріал з проблематики: соціальної перцепції, управлінських механізмів конкуренції та співпраці в групі, конфлікту як показника стабільності міжособистісних та міжгрупових стосунків, особливостей міжетнічної та міжрелігійної взаємодії у великих і малих групах та групових субкультурах, соціалізації особистості в умовах інформатизації суспільства та тендерні аспекти соціалізації, духовні контексти суспільного та індивідуального розвитку.

Використання хрестоматії у процесі професійної підготовки майбутніх психологів сприятиме розвитку у них професійного мислення та спеціальних компетентностей, вдосконаленню здатності творчо підходити до постановки й усвідомлення наукових проблем соціальної психології та оволодівати навичками практичного розв’язання суспільних та індивідуальних життєвих завдань.

Видання адресоване викладачам та студентам психологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практичним психологам, соціологам, науковцям, всім, кого цікавлять проблеми суспільного розвитку.

Соціологія

316

У66

Управління сталим розвитком: підручник для магістрів з управління та адміністрування [В. П. Бех, Ю. В. Бех, М. В. Туленков, А. А. Кравченко, Л. М. Макаренко, О. Г. Рябека, Н. В. Крохмаль, В. В. Чепак, Я. О. Чепуренко]; за заг. ред. В. П. Беха, М. В. Туленкова; Мін-во освіти і науки України, Над. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Центр наукових досліджень проблем управління сталим розвитком. — К.: Каравела, 2018. – 538 с.

У підручнику в межах системного підходу розглянуто світоглядно-історичні, логіко-методологічні та соціально-технологічні засади управління сталим розвитком соціальних систем у контексті глобальних соціально-культурних змін і динамічних трансформацій сучасного постіндустріального соціуму; висвітлено проблеми формування та оцінювання можливостей сталого розвитку соціальних утворень, а також сучасні механізми управління якісно новим світоустроєм соціальної спільноти на основі інноваційної методології управлінського циклу, що є породженням творчого потенціалу планетарного соціального організму.

Призначений для науковців і викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів різного типу вищих навчальних закладів, державних службовців і працівників сфери управління, а також усіх тих, хто цікавиться актуальними питаннями управління сталим розвитком соціальних утворень та сучасними проблемами організації, самоорганізації, саморегуляції та самоврядування соціальних спільнот у перебігу глобальних змін і суспільних трансформацій.

Ринок праці

331.5

І46

Ільїч Л. М.

Структурні трансформації транзитивного ринку праці України: монографія. – К.: Алерта, 2017. – 608 с.

У монографії розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти дослідження структурних трансформацій транзитивного ринку праці та пов’язаних із ними освітньо-кваліфікаційних дисбалансів у зайнятості. Систематизовано знання про транзитивний ринок праці, критичні переходи робочої сили від одного стану ділової активності до іншого та чинники, що визначають ці переходи. Узагальнено методичні підходи до вимірювання освітньо-кваліфікаційної відповідності робочої сили потребам робочих місць та виконано діагностику для України, що дає змогу значно глибше аналізувати дисбаланс попиту та пропозиції праці. Досліджено розвиток національної системи кадрового забезпечення в умовах структурної перебудови економіки та інструменти реалізації європейських стандартів в освіті. Розроблено стратегічні напрями досягнення освітньо-кваліфікаційної відповідності робочої сили потребам транзитивного ринку праці.

Робота розкриває пріоритети державної політики у сферах кадрового забезпечення та праці. Монографія розрахована на широке коло фахівців органів державної та виконавчої влади, які займаються регулюванням освітніх процесів і зайнятості населення, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами ринку праці.

Право

34

З-19

Закон України «Про охорону праці»: чинне законодавство із змінами та допов. на 03 серпня 2018 року: Офіц. текст. – К.: Алерта, 2018. – 32 с.

У виданні представлений Закон України «Про охорону праці» станом на 03 серпня 2018 року із змінами і доповненнями.

34

З-19

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»: чинне законодавство станом на 03 серпня 2018 року: Офіц. текст. – К.: Алерта, 2018. – 88 с.

У виданні представлений Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» станом на 03 серпня 2018 року із змінами та доповненнями.

34

К57

Кодекс законів про працю України: чинне законодавство із змінами та допов. на 17 вересня 2018 року: Офіц. текст. – К.: Алерта, 2018. – 100 с.

У виданні представлений Кодекс законів про працю України станом на 17 вересня 2018 року із змінами та доповненнями

за червень – липень 2018 року

Наука

001

Г83

Григорук П.М., Хрущ Н.А.

Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. / Григорук П.М., Хрущ Н.А. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. —206 с.

У навчальному посібнику представлено теоретичні засади ме­тодології та організації науково-дослідної діяльності, наведено прак­тичні рекомендації щодо підготовки та представлення результатів до­сліджень. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології проведення наукових досліджень, формуван­ня їх інформаційного забезпечення, охарактеризовано вимоги й основ­ні правила підготовки результатів досліджень до їх публічного пред­ставлення та захисту. Окремо розглянуто питання збору та статистич­ної обробки даних.

Для студентів, курсантів, аспірантів, докторантів вищих на­вчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології науко­вих досліджень.

001

Т63

Тоффлер Э.

Футурошок / Э.Тоффлер. Пер. с англ. – СПб., 1997. – 522 с.

Книга известного американского футуролога, лауреата Но­белевской премии, Э лвина Тоффлера «Футурошок» представляет собой первую книгу трилогии об изменениях, которые происхо­дят и будут происходить в обществе. Данная книга развивает тему технологического и психологического состояния современного общества и происходящих в нем перемен. Автор опирается на обширный материал, взятый как из известных и значимых работ по медицине, психологии, социологии, так и из интервью с раз­личными людьми, а также интерпретирует данные социологиче­ских отчетов. Книга представляет интерес для различных катего­рий читателей, — от домохозяек до научных работников.

Управління. Менеджмент

005.8

К48

Клєвцєвич Н. А., Сментина Н. В.

Управління інфраструктурними проектами: Навчальний посіб­ник / Клевцсвич Н. А., Сментина Н. В. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2017, — 170 с.

Навчальний посібник присвячено актуальним питанням модернізації регіо­нальної економіки та її інфраструктури. Розглянуто основи реалізації інфраструктурних проектів на базі сучасних концепцій управління, обґрунтовано перспек­тивні інструменти та джерела фінансування інфраструктурних проектів в Укра­їні, а також переваги управління подібними проектами за допомогою механізмів державно-приватного партнерства на різних етапах їх реалізації: починаючи з пошуку та відбору проектів і закінчуючи контролем за їх виконанням.

Навчальний посібник підготовлено для студентів економічних спеціаль­ностей вищих навчальних закладні з метою надання їм методичної допомоги в удосконаленому вивченні навчальної дисципліни «Управління інфраструктур­ними проектами». Навчальний посібник допоможе студентам у підготовці до практичних занять, а також буде сприяти більш ефективному проведенню лек­ційних занять у формі прямого діалогу викладача зі студентами, більш глибо­кому розумінню сутності проблем, що вивчаються, та розширенню теоретико-пізнавального рівня майбутніх економістів.

005.8

М84

Управління проектами: навч. посіб. / Мостенська Т.Л., Лобунець Т.В. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. — 132 с.

Навчальний посібник призначений для організації самостійної роботи студентів, у якому послідовно розглядаються усі аспекти, категорії та положення управління проектами, а саме: сутність управління проектами, характеристики керівника проекту, процес управління проектами, функції та методи управління проектами, життєвий цикл проекту, формування проектної команди, оцінювання ефективності проектів, тощо.

Для студентів спеціальності 073 «Менеджмент».

Психологія

159.9

Р65

Розов В. І.

Адаптивні антистресові психотехнології: Навч. посібн. — К.: Кондор, 2017. – 276 с.

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та практичні проблеми адаптивних антистресових психотехнологій. Особлива увага приділяється практичним питанням розвитку адаптивності та адаптивної саморегуляції стресу.

Матеріали посібника можуть бути використані для лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять з таких дисциплін, спецкурсів та тем: «Практична психологія», «Медична психологія», «Психогігієната психопрофілактика», «Психологія здоров’я», «Психотерапія адаптаційних розладів», «Управління стресом (стрес- менеджмент)», «Психічна саморегуляція стану», «Психологія управління», «Психологія екстремальних ситуацій» тощо.

Для викладачів, студентів, лікарів, педагогів, соціальних працівників, керівників, а також широкого загалу читачів, яких цікавить проблема адаптації та управління стресом. Посібник може стати у пригоді співробітникам студентських психологічних служб, студентських служб психічного здоров’я та адаптації.

159.9

Т46

Тихомирова Є. Б.

Конфліктологія та теорія переговорів: підручник / Є.В. Тихо­мирова, С.Р. Постоловський. – 2-ге вид., випр. – Суми: Універси­тетська книга, 2018. – 240 с.

Підручник підготовлений на базі прочитаних у Рівненському інституті слов’янознавства лекцій. Розглядаються теоретичні й прак­тичні проблеми конфліктології як науки, а також технології перего­ворів як одного з основних засобів розв’язання конфліктів.

Призначений для студентів, аспірантів і викладачів вищих закла­дів освіти України, а також для науковців і практичних працівників.

Ринок праці. Профорієнтація

331.54

П71

Путівник профорієнтації: наук.-практ. реком. / Н.Г. Джинчарадзе, Л.Й. Літвінчук, Н.В. Савченко, Н.В. Ортікова, Н.В. Балашова, О.В. Грамма, М.В. Богуслав. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 43 с.

Науково-практичні рекомендації вміщують матеріали для проведення профорієнтаційного заняття з обрання професії, про сучасні тенденції на національному й світовому ринках праці, інформацію про професії майбутнього та основні передумови успішної кар’єри.

Для використання у роботі працівниками державної служби зайнятості під час підготовки інформаційних та профорієнтаційних семінарів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Економіка

330.3

К49

Клименко М.О., Клименко О.М., Клименко Л.В.

Сталий розвиток місцевих громад: підручник / М.О. Клименко, О.М. Клименко, Л.В. Клименко. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. — 296 с.

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завда­ння розробки стратегій сталого розвитку місцевих громад. Значна увага приділена особливостям, етапам розробки стратегій сталого розвитку, системі показників, методам прогнозування розвитку соціо-економіко-екологічних систем та обґрунтуванню пріорите­тів розвитку громад. Підручник може бути корисним для сту­дентів, докторантів, які вивчають проблеми пов’язані зі сталим розвитком соціо-економіко-екологічних систем територіальних спільнот базового рівня.

330.341

П14

Паливода О.М.

Організаційно-управлінські засади інновацій­ного розвитку промисловості на основі мережевих структур: теорія, методологія, практика: монографія. – К.: Кондор-видавництво, 2017. – 360 с.

 

У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти забезпечення ефективного функціонування мережевих структур в економіці України. На основі емпіричного матеріалу проаналізовано діючі у вітчизняній промисловості мережеві структури, проведено їх класифікацію та виділено основні інституційні та управлінські бар’єри на шляху їх розвитку. Розроблено методологічний підхід до ідентифікації мережевих структур на регіональному, галузевому та міжгалузевому рівнях. Запропоновано систему організаційно- управлінських заходів, що спрямовані на підтримку міжгалузевої кооперації у розробці інновацій, що мають проривне значення для промисловості з ураху­ванням досвіду країн Європейського Союзу. Запропоновано методологічний підхід до виявлення джерел генерування синергії мережевої взаємодії та оцін­ки їх потенціалу з метою формування найбільш оптимальних економічних та соціальних взаємозв’язків між компаніями.

Для науковців, викладачів, студентів економічних спеціальностей, підпри­ємців, представників органів державної влади та інших зацікавлених осіб.

338

С80

Стиглиц Дж. Ю.

Экономика государственного сектора / Дж. Ю. Стиглиц. Пер. с англ. — М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. – 720 с.

Книга предоставляет российскому читателю возможность познакомить­ся с функциями государства в рыночной экономической системе, его ролью в решении экономических проблем. Она адресована не только проф­ессиональным экономистам — научным работникам, преподавателям, ас­пирантам и студентам. Представители законодательной и исполнительной власти страны, находящейся на этапе перехода от командной к рыночной экономике, смогут на практике использовать выводы западной науки, по-новому осмыслив отечественные проблемы и перспективы развития.

Для широкого круга читателей.

338.2

Ф59

Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влалн в Україні. Частина 1: монографія / Л. В. Мельник, Л. М. Акімова, Н. М. Кондрацька. — К.: Кондор-Видавництво, 2016. — 170 с.

В колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні аспекти форму­вання фінансової та еколого-економічної політики управління просторовим розвитком України та її регіонів. Розкрито сутність державної політики доходів та реалізації споживчих інтересів населення, досліджено процеси вдосконалення кор­поративних та земельних відносин, механізмів податково-фінансового регулювання регіонального розвитку, а також визначено галузеві особливості раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки в умовах децентраліза­ції влади в Україні.

Видання рекомендовано керівникам та фахівцям органів державного та регі­онального управління, місцевого самоврядування, науковим працівникам, викла­дачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів.

338.2

Ф59

Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентра­лізації влади в Україні. Частина 2: монографія / Л. В. Мельник, Л. М. Акімова, Н. М. Кондрацька та ін. – К. : Видавничий дім «Кондор», 2017. – 218 с.

В колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні аспекти формування фінансової та еколого-економічної політики управління просторовим розвитком України та її регіонів. Розкрито сутність державної політики доходів та реалізації споживчих інтересів населення, досліджено процеси вдосконалення корпоративних та земельних відносин, механізмів податково-фінансового регулювання регіонального розвитку, а також визначено галузеві особливості раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки в умовах децентралізації влади в Україні.

Видання рекомендовано керівникам та фахівцям органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів.

338

Э74

Людвиг Эрхард

Благосостояние для всех / Л. Эрхард. Пер. с нем. – М.: Дело, 2001. – 382 с.

В книге Людвига Эрхарда, немецкого экономиста и государственного деятеля, суммирован опыт разработки и практического осуществления хозяйственной реформы в послевоенной Германии (ФРГ). Эта реформа вошла в историю под названием «немецкое чудо» и послужила образцом для многих стран мира, решавших сходные задачи перехода от принудительно направляемого хозяйства к социальной рыночной экономике. Вышедшая в свет в 1956 г. книга Эрхарда неоднократно переиздавалась и переведена на многие языки. Первое издание на русском языке вышло в ФРГ в 1960 г. Для студентов и преподавателей вузов, экономистов, управленцев, политиков, практиков осуществления хозяйственных реформ. В силу доступности изложения книга представляет интерес и для широкого круга читателей.

Право

342

К77

Кравчук С. Й.

Основи теорії держави і права: навч. посібник / Крав­чук С.Й. — К.: Видавничий дім «КОНДОР», 2018.— 192 с.

Розкриті основні питання теорії держави і права з урахуван­ням принципів пріоритетності права, свобод людини та громадя­нина, правової соціальної держави, а також верховенства демо­кратії і законності.

Для викладачів і студентів ВНЗ та осіб, які цікавляться дер­жавно-правовою теорією розвитку України.

Державне адміністративне управління

330.341

П14

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник/ Д36 1.1. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін.; за ред. С. Г. Серьогіної; 4-те вид., переробл. та допов. – Харків: Право, 2017. – 392 с.

У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчаль­ного курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розгля­даються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об’єднаннями громадян.

Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факульте­тів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципальних службовців.

352

І90

Історія та теорія місцевого самоврядування: навч. посібн. / О. М. Руденко, I. В. Козюра, Н. В. Ткаленко, В. Г. Маргасова. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 226 с.

В навчальному посібнику висвітлюються питання сутності та основних понять місцевого самоврядування, історичні аспекти його становлення і розвитку, сучасні зарубіжні моделі міс­цевого самоврядування та практики діяльності місцевої влади в зарубіжних країнах, сучасна теорія і практика місцевого самоврядування в Україні.

Представлений навчальний посібник можна рекомендувати для вивчення питань міс­цевого самоврядування студентам за напрямом «Публічне управління та адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Також посібник розрахований на учнів коледжів, слу­хачів регіональних центрів підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Реко­мендується для самоосвіти посадових осіб органів місцевого самоврядування.

352(03)

М65

Місцеве самоврядування: словник-довідник: навч. посібн. / [уклад. О.М. Руденко, І.В. Козюра, Н.В. Ткаленко, О.М. Іваницька, О.В. Червякова, А.Є. Шевченко, О.В. Михайловська, Б.Н. Гечбаія]. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 182 с.

Словник-довідник містить базові поняття про найбільш загальні і фундаментальні влас­тивості, відношення та зв’язки у сфері теорії та практики місцевого самоврядування. В основу формування даного словника покладено концепцію визначення категоріального апарату та виділення поширених понять, виходячи з виділення системних складових місцевого самовря­дування та відповідних морфологічних моделей.

Словник розрахований на науковців, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших фахівців, які професійно займаються проблемами теорії та практики місцевого самоврядування.

351

Р83

Руденко О. М., Штурхецький С. В., Шершньова О. В., Філіпова Н. В.

НR-менеджмент у публічному управлінні: навч. посібн. / Руденко О. М., Штурхецький С. В., Шершньова О. В., Філіпова Н. В. – К. : Кондор-Видавництво, 2017. – 124 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання, що мають ключове значення для фахівців системи управління організацією та управління персоналом: теорія управління люд­ськими ресурсами, методологія управління персоналом і формування системи управління персоналом, стратегічне управління персоналом і планування кадрової роботи в організації, технологія управління персоналом і його розвитком, а також питання управління поведінкою персоналу організації та оцінки результатів його діяльності.

Посібник розрахований на студентів і аспірантів, які вивчають проблеми управління персоналом організації, а також фахівців, що беруть участь у формуванні системи управління персоналом і системи управління персоналом і системи управління організацією і в цілому, що працюють з кадрами в ринкових умовах функціонування вітчизняної економіки.

Освіта

374.7(73)

Л6 4

Литовченко I.М.

Корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки: теорія і практика: монографія / за наук. ред. О. І. Огієнко – К.: 2018. – 400 с.

У монографії здійснено цілісний науковий аналіз соціально-економічних, соціокультурних, педагогічних процесів розвитку корпоративної освіти у Сполу­чених Штатах Америки та визначено її теоретико-методологічні засади й прогре­сивний досвід освітньої практики, виявлено провідні тенденції та особливості, що зумовлюють функціонування корпоративної освіти як органічної складової сис­теми неперервної професійної освіти дорослих, та обґрунтовано можливості тво­рчого використання їх у розбудові корпоративної освіти в Україні.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів, управлінців у галузі освіти.

 

за листопад – грудень 2017 року

Управління

Организационное поведение.jpg005.32

Б20

Балагуш О.О.

Организационное поведение: Учебно-практическое пособие / О О. Балагуш. – К.: Сварог., 2017. – 320 с.

Учебно-практическое пособие подготовлено для методического обеспечения практических занятий по курсу «Организационное поведение» и содержит комплекс деловых игр, тестов и конкретных ситуаций для развития практических навыков в области организационного поведения.

Психологія

Психологія.jpg159.9

І21

Іванова О.В.

     Психологія: вступ до спеціальності [текст]: навч. посіб. / О. В. Іванова, Л. М. Москалюк, С. І. Корсун – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 184 с.

Підготовлений навчальний посібник дає загальне уявлення про психологію як нау­ку, становлення психології у донауковий період, становлення наукової психології та існуючі галузі цієї науки. Також у посібнику розглядаються основні види діяльності психолога у всьому їх розмаїтті, напрями діяльності практичного психолога і зокрема психолога в органах внутрішніх справ. Наведено вимоги до моральної сфери особи­стості психолога та систему моральних норм, що закріплені у Етичному кодексі психо­лога. З метою розширення кругозору майбутніх психологів висвітлено діяльність міжнародних психологічних організацій, які об’єднують та координують роботу психо­логів у багатьох країнах світу. Дано цікавий історичний екскурс щодо становлення та розвитку вітчизняної відомчої психологічної науки. Висвітлюються цікаві факти та постаті, що започаткували вітчизняну психологію.

Посібник призначений для викладачів, курсантів та студентів психологічних фа­культетів та психологічних спеціальностей вузів, спеціалістів психологів, педагогів, усіх хто цікавиться психологією.

Зоопсихологія.jpg159.929

І45

Ільєнко М.М.

Зоопсихологія з елементами порівняльної психології: Навчальний посібник. Вид. 2-ге доп. і перероб. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 208 с.

У посібнику розглянуті основні види поведінки та особливості психіки представників безхребетних і хребетних тварин, насамперед птахів та ссавців (серед останніх – приматів і людини) у порівняльному аспекті. При цьому всі поведінкові акти згруповано на ті, що пов’язані із живленням та пов’язані з репродукцією. Акцентується на чіткій залежності між поведінкою і психікою тварин та розвитком їх нервової системи. Чимало уваги приділено прикладам інстинктивних реакцій. Описуються також приклади наявності у тварин агресії та альтруїзму, пам’яті та інсайту, впізнавання самого себе у дзеркалі, специфічної символічної «мови» тощо. Посібник може бути корисним для студентів, аспірантів і викладачів кафедр біологічного профілю, зоологів, антропологів, зоотехніків, ветеринарних лікарів, мисливствознавців, а також психологів.

Психология самопрезентации.jpg159.923

К92

Купечко О.А.

Психология самопрезентации личности: Учебно-практическое пособие / О. А. Купечко – К.: Центр учебной литературы, 2017. – 320 с.

Книга посвящена малоизученному в отечественной психологии фено­мену самопрезентации личности. Самопрезентация определяется как общая особенность социального поведения, не ограничивающаяся областью манипулятивной деятельности для создания желаемого впечатления, и рассма­тривается как неотъемлемый атрибут любой социальной коммуникации, не­зависимо от степени осознаваемости человеком своего поведения. В работе раскрываются механизмы, виды, средства, стратегии и тактики самопрезен­тации. Изучение особенностей самопрезентации в связи с полом, возрастом, профессией, статусом, кросс-культурными, личностными и ситуационными факторами, проведенное автором, позволяет решать значительное количе­ство практических вопросов, связанных с проблемами управленческой дея­тельности, межличностного и профессионального взаимодействия.

Адресована специалистам в области психологии, менеджмента, культу­рологии, социологии, психолингвистики, а также всем читателям, интере­сующимся проблемой оптимизации своих взаимодействий с окружающими людьми.

Психология массового.jpg159.9

О72

Осенкив Г.С.

Психология массового поведения: Учебно­практическое пособие / Г. С. Осенкив. – К.: Сварог, 2017. – 158 с.

Книга посвящена острой проблеме современного общества — психологии массового поведения людей, их мотивации в современ­ном мире. Автор проводит анализ теоретических исследований по данной проблематике и рассматривает прикладные аспекты управ­ления массовым поведением людей, исходя из современных тенден­ций и требований к правоохранительным органам — выполнять свои профессиональные обязанности в поддержании стабильности функционирования и развития общества.

Социальная психология.jpg159.922.27

С44

Скорюк В.Д.

Социальная психология в схемах и комментариях: Учебно-практическое пособие / В.Д. Скорюк. – К.: Сварог, 2017. – 228 с.

В учебно-практическом пособии даны в обобщенном и система­тизированном виде современные взгляды на социально-психологи­ческие явления и процессы, особенности их проявления в жизни и деятельности людей в обществе. Материал представлен в виде схем, к которым приводятся разъясняющие их содержание комментарии, что способствует логичному и более глубокому усвоению понятий и категорий социальной психологии, логики формирования и функционирования общественно-психологических феноменов. В окончательном итоге это облегчает процесс всестороннего осмысления окружающей действительности.

Статистика. Економіка

Економічна активність.jpg31

Е45

Економічна активність населення України 2016: Статистичний збірник – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 206 с.

Збірник розрахований на фахівців, які займаються вивченням питань щодо ринку праці, а також може бути корисним студентам вищих навчальних закладів.

При використанні даних та матеріалів, що вміщені у цьому статистичному збірнику, посилання на першоджерело обов’язкове.

Статистичний щорічник.jpg31

С78

Статистичний щорічник України за 2016 рік. / За ред. І.Є. Вернера. – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 612 с.

У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2016 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу.

Розрахований на широке коло читачів.

Економічні теорії.jpg330

Е45

Економічні теорії в системі наукових економічних знань [Текст]: Навчальний посібник / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, В.В. Мартиненко, М.М. Теліщук та ін. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2017. – 226 с.

Навчальний посібник включає дев’ять розділів: наукові економічні знання як результат пізнання економічного життя; теоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний стан; політекономічні дослідження сутності еко­номічних явищ і процесів та їх місце в системі сучасного економічного знання; мікроекономічні знання як відносно самостійні складові системи теоретичних еко­номічних знань; макроекономічні знання в структурі наукових економічних знань; наукові надбання інституціональної економічної теорії; результати наукових дослі­джень міжнародної економіки як складової економічної теорії; теоретичні наукові здобутки видатних дослідників економічної життєдіяльності суспільства; тренінг для закріплення отриманих знань.

Буде корисним здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем га­лузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальностей: 8.03050201 «Еконо­мічна кібернетика», 8.03050301 «Міжнародна економіка», 8.03050801 «Фінанси і кре­дит», 8.03050803 «Оподаткування», 8.03050901 «Облік і аудит» в процесі вивчення дисциплін теоретичного блоку економічної науки і підготовці до курсових та комп­лексного державного екзамену з економічної теорії.

Грішнова О.А..jpg331.101

Г85

Грішнова О.А.

Економіка праці та соціально-трудові відносини: курс лекцій / О.А. Грішнова. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 98 с.

Курс лекцій підготовлено на сучасних концептуальних засадах, що враховують новітні закономірності розвитку праці та відносин у цій царині та орієнтовані на формування фахових компетенцій з економіки праці та соціально-трудових відносин.

Для студентів і слухачів Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Право

Договірне право.jpg347.44

Д59

Договірне право України [текст]: Навчальний посібник для підготовки до іспитів / Упоряд. І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків – К.: «Центр учбової літератури», 2018. – 192 с.

Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: загальні положення цивільно-правового договору; господарські договори; загальні положення договору в трудовому праві; зовнішньоекономічний договір (контракт); договори про передачу майна у власність; договори про передачу майна в користування; договори про виконання робіт; договори про надання послуг; договори з надання фінансових послуг; розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; спільна діяльність; комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридич­них навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптималь­ному та легкому поданні матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях.

Державне адміністративне управління

Публічне адміністрування.jpg351

П88

Публічне адміністрування та економічна безпека в умовах європейської інтеграції: Монографія / За заг. ред. Н.Ю. Подольчака, Я .Я. Пушака та П.В. Ворони – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 272 с.

У колективній монографії розглянуто сучасний стан, основні напрямки розвитку та теоретико-методологічні основи публічного адміністрування, а також актуальні проблеми забезпечення  економічної безпеки держави та трансферу технологій в умовах європейської інтеграції.

Рекомендовано для наукових працівників, освітян, аспірантів та здобувачів освіти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Соціальний захист

Інституційне забезпечення.jpg364

Б39

Безтелесна Л.І.

Інституційне забезпечення реалізації соціальних гарантій держави: монографія. / Л. І. Безтелесна, Л. В. Пивоварчук — К.: Кондор-Видавництво, 2017. — 196 с.

У монографії відображені теоретичні основи дослідження інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави. Проведено діагностику інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави на основі міжнародних критеріїв оцінювання, визначено регіональні тенденції. Виділені пріоритетні напрями трансформації інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави, шляхом удосконалення розвитку громадянського суспільства, за принципом децентралізації, делегування повноважень місцевому рівню за надання соціальних гарантій.

Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників державних і регіональних органів управління, місцевого самоврядування та підприємницьких структур.

Освіта. Виховання

Психологічні основи.jpg377

К68

Коропецька О.М.

Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості: Навчальний посібник. -К.: КНТ, 2016. – 438 с.

У навчальному посібнику представлено теоретичні, методологічні та методичні засади профорієнтаційної роботи, розкрито зміст, напрями, форми та методи профорієнтації, викладено загальні психологічні засади професійного становлення і розвитку особистості як суб’єкта самореалізації. У посібнику міститься навчальна робоча програма з дисципліни, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та самоконтролю, перелік основної та додаткової літератури. Практикум містить низку психологічних тестів та інший науково-методичний інструментарій для здійснення профдіагностичної та профконсультаційної роботи.

Навчальний посібник призначений студентам психологічних і педагогічних спеціальностей. Може бути корисним практичним психологам, працівникам центрів зайнятості, профконсультантам, соціальним працівникам, учителям, методистам, вихователям, батькам, а також усім, хто цікавиться психологією.

Фізіологія

Психофізіологія.jpg612.8

К12

Кабашнюк В.О.

Психофізіологія: Навчальний посібник / В.О. Кабашнюк, В.К. Гаврилькевич. — Львів: «Новий Світ-2000», 2018. – 200 с.

У навчальному посібнику представлені питання, завдання і перелік літературних джерел для підготовки до практичних занять з психофізіології, різноманітні методики практичних досліджень. Подано розширений словник основних термінів і понять та навчально-методичні матеріали з дисципліни “Психофізіологія” за кредитно-модульною системою.

Посібник призначений для викладачів вищих навчальних закладів і студентів спеціальностей “Соціальна педагогіка”, “Практична психологія”, “Медична психологія”, “Фізична реабілітація” та всіх інших, хто вивчає психофізіологію людини. Матеріал посібника може бути використаний для підготовки та проведення відповідних занять із нормальної фізіології

Безпека життєдіяльності

Безпека харчування.jpg614.8

В53

Вісловух А.М.

Безпека харчування як основа безпечної життєдіяльності людини: навчально-практична розробка з курсу «Безпека життєдіяльності». – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 252 с.

В навчально-практичній розробці розкрито роль харчування в життєдіяльності людини, питання раціонального та збалансованого харчування, види та класифікація забруднювачів харчових продуктів, заходи щодо зменшення їх вмісту, сучасний погляд на генетично модифіковані продукти, особливості харчування на радіаційно забруднених територіях і державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

Призначається для слухачів спеціальностей 7.13010201 «Соціальна робота», 7.03010201 «Психологія», студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030102 «Психологія». Може бути корисною для всіх споживачів харчових продуктів.

Маркетинг

Інформаційний бізнес.jpg658.8

П14

ПАЛЕХА Ю.І., ГОРБАНЬ Ю. І.

Інформаційний бізнес: підручник— К.: Вид-во Ліра-К. 2015. – 492 с.

Мета підручника – розкрити суть основних категорій інформаційного бізнесу, розглянути його модель, побудову та функції. Викладений тут матеріал допоможе студентам з’ясувати особливості і механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його організаційними формами, маркетинговою, рекламною та інформаційно-консультативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг, оволодіти бенчмаркінгом, основами інформаційно-консультативної діяльності й основними засадами електронної комерції.

Для слухачів університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, книгознавців та документознавців, інформаційних аналітиків, працівників дорадчих служб, усіх, хто хоче ознайомитись з основами інформаційного бізнесу та особливостями маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

за жовтень 2017 року

Психологія

Загальна психологія.jpg159.9

Д84

Дуткевич Т. В.

Загальна психологія. Теоретичний курс. [текст] навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 388 с.

У навчальному посібнику розкриваються базові знання з психології, а саме: поняття про психологічну науку, її основні категорії, методи, принципи, етапи історичного розвитку. Окрема увага приділяється висвітленню властивостей психічних процесів, розкриттю психологічної будови особистості, її тлумачення у різних теоріях, основ її творчості.

Рекомендується студентам спеціальності «Практична психологія», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» та кваліфікацію «Практичний психолог в галузі освіти», а також може використовуватись студентами педагогічних та інших спеціальностей.

Організація діяльності психологічних служб.jpg159.9

Л38

Легка Л. М., Семенча Л. Г.

Організація діяльності психологічних служб: навч. посіб. / Л.М Легка, Л.Г. Семенча, Львів: “Новий Світ-2000”, 2018. – 372 с.

У навчальному посібнику викладено загальні положення організації психологічної служби в системі збройних сил України, медичних установах, органах внутрішніх справ, пенітенціарній і освітянській системах, підприємствах та організаціях, ЦССМ

Складається посібник з двох частин. У першій частині висвітлені мета, завдання та окремі аспекти роботи психологічної служби різких напрямків. У другій – додаткові матеріали (положення, інструкції, плани, зразки звітів, посадові інструкції та ін.).

Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів.

Психологія здоро.jpg159.9

Т35

Терлецька Л. Г.

Психологія здоров’я: арт-терапевтичні технології: навчальний посібник / Л. Г. Терлецька. – 2-ге видання —К. : Видавничий Дім «Слово», 2017. – 128 с.

Навчальний посібник є керівництвом до проведення лекційних, практичних та самостійних занять з курсу «Психологія здоров’я» для магістратури по спеціалізації «Психологія особистості». Арт- терапевтичні технології представлені методами роботи з талісманами, мандалами, метафорами і казками.

У посібнику містяться приклади використання арт-терапевтичних методик у консультаційній і психокорекційній роботі практикуючого психолога з дорослими і дітьми. Для студентів-психологів.

Вибір професії. Профорієнтація

Конспект профорієнтаційного заняття.jpg331.54

К65

Конспект профорієнтаційного заняття «Професії майбутнього» : наук.-практ. реком. / Л.М. Капченко, Н.В. Савченко, Н.В. Ортікова, Н.В. Балашова, Л.Й. Літвінчук, О.В. Грамма. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 35 с.

У науково-практичній розробці наведено сучасні тенденції на національному і світовому ринках праці, алгоритм обрання професії, інформацію про професії майбутнього, основні передумови успішної кар’єри. Розроблено презентацію з посиланнями на відеофрагменти для забезпечення візуалізації матеріалу під час проведення заняття.

Для використання у роботі працівниками державної служби зайнятості під час підготовки інформаційних та профорієнтаційних семінарів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьків, зайнятого населення, безробітних громадян.

Основи профорієнтаційної роботи.jpg377.1

Т36

Теслюк В.М.

Основи профорієнтаційної роботи : навч. посіб. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 304 с.

У навчальному посібнику розкрито зміст профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі; основні компоненти, напрями, функції, принципи профорієнтації; зміст профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; організаційну структуру управління профорієнтацією; планування та координацію профорієнтаційної роботи; форми й методи профорієнтаційної роботи соціального педагога, класного керівника, учителя-предметника.

Навчальний посібник рекомендовано студентам денної форми навчання напряму підготовки «Соціальна педагогіка», викладачам, які забезпечують викладання дисципліни «Основи профорієнтаційної роботи».

Economics (Економіка)

International Economics.jpg339.9

І43

Ilarionova N.

International Economics. Microeconomics (Міжнародна економіка. Мікроекономіка): Manual / H.M. Іларіонова. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 316 с.

This manual is prepared in compliance with the standard syllabus of “International Economics” for students majoring in International Economics. The first volume of the manual presents basic principles of architecture of the modern world economic system as well as theoretical and applied fundamentals of the modem forms of international economic relations (international trade of goods and services and international movement of productive factors).

Each chapter of the manual presents both theoretical aspects and practical examples. Multiple choice questions, practical problems and cases are designed to systematize and strengthen understanding and implementation of the international economics issues.

Pragmatic and applied nature of the manual makes it a useful reference book for both students and professionals in the field of international economics.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Міжнародна економіка. Мікроекономіка». Посібник охоплює принципи побудови сучасної міжнародної економічної системи та її структури, теоретичні та прикладні засади сучасних форм міжнародних економічних відносин (міжнародної торгівлі товарами та міжнародний рух факторів виробництва).

Кожна глава посібника містить теоретичні питання, практичні приклади, тести, практичні завдання та кейси. Навчальний посібник розрахований на студентів та практиків, які працюють у сфері міжнародної економіки.

Іноземна мова

READINDS FOR.jpg811.111

Г68

Гордєєва А.Й.

READINDS FOR PSYCHOLOGISTS: (Англійська для психологів. Тексти для формування фахової компетентності з читання) : посібник для самостійної роботи. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 136 с.

Посібник містить 10 розділів, які пропонують автентичні фахові тексти для читання та розроблені автором вправи для формування лексико-граматичних навичок і розвитку вмінь іншомовного професійно орієнтованого мовлення.

Посібник призначений для організації самостійної аудиторної і позааудиторної роботи студентів напрямків підготовки «Психологія», «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» в процесі вивчення професійно орієнтованої англійської мови. Він може бути використаний також широким колом осіб, які цікавляться питаннями популярної психології.

SELF-STUDY BOOK FOR SOCIAL WORKERS.jpg811.111

Л63

Лисенко К.О., Гордєєва А.Й.

SELF-STUDY BOOK FOR SOCIAL WORKERS: (Посібник для самостійної роботи з англійської мови для соціальних робітників): Навч. посіб. – Київ: Видавництво Лipa-K, 2017. – 140 с.

Посібник містить 8 розділів, які пропонують професійно орієнтовані тексти для читання та розроблені авторами вправи і завдання для вдосконалення лексико-граматичних навичок і розвитку вмінь писемного мовлення: читання і письма.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. Може бути використаний для навчання студентів напрямків підготовки «Соціальна робота», «Психологія», «Соціальна педагогіка», а також тими, хто бажає поглибити знання англійської мови за професійним спрямуванням.

Advanced Economic Issues.jpg811.111

С25

Святюк Ю.В.

Advanced Economic Issues (Актуальні питання економіки): навчальний посібник / Ю. В. Святюк. – К.: «Видавництво Ліра -К», 2017. – 148 с.

Навчальний посібник спрямований на засвоєння студентами- економістами професійної англомовної термінології та на розвиток навичок перекладу та опрацювання фахових економічних текстів.

Навчальний посібник складається з 8 розділів, кожен з яких містить англомовні фахові тексти, залучені з сучасних періодичних видань та мережі Інтернет. Розроблені практичні завдання забезпечують подальше оволодіння студентами навичками мовленнєвої діяльності та перекладу у межах професійно-орієнтованої тематики. Для кращого засвоєння та повторення навчального матеріалу наводяться словник економічної термінології, контрольні та тестові завдання.

Для студентів економічних спеціальностей та фахівців з економічної діяльності.

за серпень 2017 року

Психологія

Особистісно-професійне зростання.gif159.9

О76

Особистісно-професійне зростання: психологічні тренінги: навчально-методичний посібник / За ред. проф. Л.В. Долинської, проф. О.В. Темрук. – К.: Каравела, 2017. – 560 с.

У навчально-методичному посібнику представлено психологічні тренінги особистісного зростання для фахівців та осіб різного віку. Зокрема приділяється увага проблемам розвитку психічного здоров’я молодших школярів засобами казкотерапії; зниження агресивних проявів у поведінці підлітків; розвитку позитивного мислення у ранньому юнацькому віці, емоційного інтелекту та уміння долати складні життєві ситуації — у період зрілої юності. Вирішується питання профілактики та подолання негативних проявів кризи середнього віку, формування толерантності жінок як умови психологічної готовності до материнства, подолання стресових ситуацій та вирішення психологічних проблем онкологічних хворих. Приділяється увага проблемам особистісно-професійної підготовки майбутнього фахівця, становлення його професійного самовизначення, розвитку особистісно- професійної зрілості, формування потреби у здоровому способі життя.

Посібник адресований студентам педагогічних, психологічних та інших спеціальностей, може використовуватися аспірантами, викладачами вищих навчальних закладів, педагогами та практичними психологами.

Професії майбутнього для України.jpg331.54

П84

Професії майбутнього для України: наук.-практ. розробка / Л.М. Капченко, Н.В. Савченко, Л.Й. Літвінчук, О.В, Грамма. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 47 с.

Інформаційний довідник містить інформацію про професії, які затребувані на ринку праці в коротко- й довгостроковому вимірі, професії майбутнього та які втрачають свою актуальність. Враховано основні напрями модернізації ключових параметрів розвитку країни, визначених відповідно до світових тенденцій, впливу новітніх технологій на формування людського ресурсу – базового чинника конкурентоспроможності економіки.

Для використання в роботі керівників та фахівців державної служби зайнятості під час підготовки інформаційних та профорієнтаційних семінарів для учнів         випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, їх       батьків, зайнятого населення, безробітних громадян.

Словарь Л.С. Выготского .jpg159.9(30)

С48

Словарь Л.С. Выготского / Под ред. А.А. Леонтьева. – 3-е изд., стереотипное. – М.: Смысл, 2014. – 119 с.

Авторский терминологический словарь Л.С. Выготского включает все определения психологических понятий, данные в его опубликованных работах, а также фрагменты его текстов, где дается развернутая интерпретация таких понятий.

Словарь рассчитан на широкий круг специалистов-гуманитариев, в особенности психологов (научных работников, преподавателей, практиков), в том числе студентов и аспирантов.

Менеджмент

Менеджмент у сторіччі методологія і практика.jpg005

М50

Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика. Колективна монографія. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2015. – 347 с.

Мова: українська, англійська, російська

Ринок праці

Механізм регулювання зайнятості у військових.jpg331.5

М42

Медвідь М. М.

Механізм регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення [Текст] : монографія / М. М. Медвідь. – X. : Національна акад. НГУ, 2014. – 346 с.

Провідною ідеєю монографії є формування механізму регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення на основі визначених автором достатніх умов гарантованого комплектування військових посад контрактним способом. З урахуванням проведеного аналізу міжнародного досвіду, а також виявлених залежностей укомплектованості військових посад контрактним способом від певних чинників запропоновано науково обгрунтовані заходи, що дають змогу поліпшити стан зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення за недостатніх умов гарантованого комплектування військових посад контрактним способом.

Для офіцерів, що відповідають за кадрове забезпечення військових частин та підрозділів, науково-педагогічних (наукових) працівників та курсантів вищих військових навчальних закладів, які цікавляться, дослідженнями; пов’язаними із зайнятістю у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення України.

Економіка. Фінанси

Інноваційна економіка.jpg330.341

І66

Інноваційна економіка. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 7-8 жовтня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 180 с.

У збірнику представлені матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна економіка». Розглядаються загальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємствами, розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, інноваційної та інвестиційної діяльності, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики та інше.

Збірник призначений для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться економічною наукою, а також для широкого кола читачів.

Зарубіжний досвід формування ресурсного.jpg332.024

З-35

Зарубіжний досвід формування ресурсного потенціалу територій: опорний конспект лекцій / Н.П. Кризина, І.О. Дегтярьова, Н.В. Васильєва  та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 76 с.

Розглянуто сучасні проблеми управління розвитком економічним по­тенціалом регіону в країнах світу. Проаналізовано демографічні процеси великих міст Європи. Узагальнено процес впровадження ресурсозберіга­ючої техніки і технології в країнах світу. Наведено детальний план тери­торій. Вивчено зарубіжний досвід впровадження електронного урядування. Досліджено світовий досвід міжбюджетних відносин.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого са­моврядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління розвитком ресурсного потенціалу регіону.

Економічний потенціал регіону.jpg332

Е45

Економічний потенціал регіону: опорний конспект лекцій / І.О. Дегтярьова, М.К. Орлатий, С.А. Романюк та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 84 с.

Розглянуто теоретичні аспекти формування економічного потенціалу регі­ону. Визначено основні принципи використання і чинники економічного по­тенціалу регіону. Розкрито сутність і складові економічного потенціалу регіо­ну, чинники його формування. Дана оцінка сучасному інноваційному потенці­алу регіону. Проаналізовано структуру галузевого потенціалу регіону. Визна­чено підходи до формування механізмів використання економічного потенці­алу регіону.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління розвитком ресурсного потенціалу регіону.

Майнові ресурси територіальних громад.jpg332

М14

Майнові ресурси територіальних громад: опорний конспект лекцій / В.М. Вакуленко, Н.А. Сич, Т.М. Чепіга. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 64 с.

Розглянуто теоретичні аспекти формування майнових ресурсів територі­альних громад регіону. Визначено основні поняття комунальної власності. Розкрито сутність основних майнових елементів об’єкта права комунальної власності. Досліджено особливості формування спільної комунальної власно­сті територіальних громад регіону: Наведено систему управління комуналь­ною власністю.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних зак­ладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.

Потенціал регіону.jpg332

П64

Потенціал регіону: вектори формування та використання. Монографія. / О.О. Шубін, О.М. Азарян, Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова та ін. – Донецьк: СПД Купріянов B.C., 2011 – 658 с.

В монографії узагальнені результати наукового пошуку в області дослідження теоретико-методологічних основ формування та використання потенціалу промислових регіонів в контексті ринкових трансформацій економічної системи України.

Розкрито сутність та економічний зміст потенціалу складних соціально-економічних систем регіонального рівня. Розвивається загальна теорія оцінки економічного потенціалу промислового сектору економіки. Пропонуються теоретичні і науково-методичні підходи до оцінки економічного потенціалу і окремих його елементів включаючи інтелектуальну, інноваційну та інші складові. Розглянуто моделі формування та використання потенціалу соціально-економічних систем промислово розвиненого регіону. Виходячи із загальних положень економічної теорії, розглядаються особливості оцінки потенціалу на регіональному рівні.

Монографія призначена для працівників науково-дослідних організацій, фахівців центральних, галузевих і місцевих органів управління, керівників підприємств, викладачів, аспірантів, магістрантів.

Ресурсний потенціал регіону.jpg332

Р43

Ресурсний потенціал регіону: навч. посіб. / авт.-упоряд.: М. К. Орлатий, С. А. Романюк, І. О. Дегтярьова та ін.: за заг. ред. М. К. Орлатого. – К.: НАДУ, 2014. – 724 с.

Розглянуто теоретичні аспекти формування ресурсного потенціалу регіону, проаналізовано загальні тенденції розвитку природного, поселен­ського, трудового, економічного, соціально-інфраструктурного, інформа­ційного потенціалу, використання майнових та фінансових ресурсів регіо­ну. Обґрунтовано розробку та впровадження генеральних і детальних планів забудови населених пунктів. Наведено зарубіжний досвід формування ре­сурсного потенціалу територій.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів ВНЗ, фахівців органів державного управління та органів місцевого самоврядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління розвитком ресурс­ного потенціалу регіону.

Соціально-інфраструктурний потенціал регіону.jpg332

С70

Соціально-інфраструктурний потенціал регіону: опорний конспект лекцій / М.К. Орлатий, І.М. Демчак, В.П. Удовиченко та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 92 с.

Розглянуто теоретичні аспекти формування соціально-інфраструктурного потенціалу регіону. Визначено основні складові соціально-інфраструктурного потенціалу регіону. Досліджено сутність та особливості розвитку соціальної інфраструктури регіону. Проаналізовано загальні тенденції розви­тку основних галузей соціальної інфраструктури.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.

Теоретичні та методологічні основи формування.jpg332

Т33

Теоретичні та методологічні основи формування ресурсного потенціалу регіону: опорний конспект лекцій / С.А. Романюк, М.К. Орлатий, Я.Ф. Жовнірчик та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 76 с.

Розглянуто теоретичні та методологічні аспекти формування ресурсного потенціалу регіону. Визначено базові поняття ресурсного потенціалу регіону. Наведено види класифікації ресурсів. Проаналізовано складові ресурсного по­тенціалу (економічний, природний, поселенський, трудовий, соціально-інфраструктурний, інформаційний та фінансовий). Досліджено сутність та особли­вості формування ресурсного потенціалу регіону.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних зак­ладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.

Фінансовий потенціал регіону.jpg336

Ф59

Фінансовий потенціал регіону: опорний конспект лекцій / В.М. Вакуленко, Н.В. Васильєва, Н.М. Гринчук. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 74 с.

Розглянуто теоретичні аспекти формування фінансового потенціалу ре­гіону. Визначено поняття “фінанси регіону”, фінансового потенціалу та його складових. Розглянуто бюджетний, податковий, інвестиційний та кредитний потенціали регіону. Досліджено фінансові ресурси домогосподарств і суб’єктів господарської діяльності. Проаналізовано стан фінансової спромо­жності регіонів.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.

Державне управління

Глобальна та національна безпека.jpg35

Г54

Глобальна та національна безпека : підручник / авт. кол. : В. І. Абрамов, Г. П. Ситник, В. Ф. Смолянюк ; за заг. ред. Г. П. Ситника. – К.: НАДУ, 2016. – 784 с.

У підручнику, побудованому на системоутворюючих елементах понятійно- категорійного апарату глобалістики, національної безпеки та державного управління, розглянуто філософсько-методологічні основи, стан і тенденції розвитку процесів, які визначають сутність і структуру глобальної та національної безпеки в довгостроковій перспективі, а також практичні аспекти діяльності держави щодо забезпечення національної безпеки, зокрема щодо розробки і впровадження державної політики та стратегічного планування в цій сфері.

Розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, але завдяки системному викладу методологічних і практичних аспектів забезпечення глобальної та національної безпеки може бути корисним для студентів інших вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів і тих, кого цікавлять сучасні проблеми безпечного розвитку світової спільноти.

Государственное управление в сфере национальной.jpg35

Г72

Государственное управление в сфере национальной безопасности: словарь-справоч­ник / состав.: Г.П. Сытник, В.И. Абрамов, В.Ф. Смолянюк и др.; под общ. редакцией Г.П. Сытника. – К.: НАДУ, 2012. – 496с.

Словарь-справочник «Государственное управление в сфере нацио­нальной безопасности» является первым в Украине фундаментальным изданием, в котором раскрывается система терминов государственного управления в сфере национальной безопасности. Он охватывает около 450 терминов, которые отображают разные аспекты государственного управ­ления в указанной сфере: его теорию и историю, закономерности, осо­бенности, механизмы, методы и тому подобное. Издание рассчитано на слушателей Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, которые учатся по специальности «Государственное управление в сфере национальной безопасности», государственных служа­щих, научных работников, аспирантов, докторантов и всех, кого интересу­ют проблемы обеспечения национальной безопасности.

Потенціал поселенської мережі регіону.jpg353

П64

Потенціал поселенської мережі регіону: опорний конспект лекцій / В.Ю. Глеба, Я.Ф. Жовнірчик, М.К. Орлатий та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 72 с.

Розглянуто теоретичні аспекти формування поселенської мережі регіону, проаналізовано складові поселенського потенціалу територіальних громад регіону. Обґрунтовано інструменти комплексного управління розвитком населених пунктів. Наведено систему взаємозв’язку планувальної документації місцевого рівня та головні механізми системи містобудівної документації.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних зак­ладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.

Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку.jpg35

Р31

Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України: монографія / [Л. О. Белова, Д. В. Карамишев, Л. В. Набока та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д. В. Карамишева, к.держ.упр., доц. Л. В. Набоки. – X.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 296 с.

Досліджено соціогуманітарний вимір реалізації стратегії сталого розвитку в контексті загальнолюдських цінностей. Розкрито галузеві особливості реалізації державної соціальної політики на регіональному рівні. Визначено проблеми ре­формування діяльності органів публічної влади України в умовах реалізації страте­гії сталого розвитку. Обгрунтовано концептуальні підходи до реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону. Розроблено науково-методичне за­безпечення інституціональних змін у діяльності органів публічної влади регіону в контексті реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону.

Для науковців, слухачів магістерської підготовки спеціальності «Публічне управління і адміністрування», працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Екологія

Природний потенціал регіону.jpg502

П77

Природний потенціал регіону: опорний конспект лекцій / Н.П. Кризина, Ю.Ф. Дехтяренко, Т.В. Іванова та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 82 с.

Розглянуто теоретичні аспект формування природного потенціалу ре­гіону, основні напрями державної політики України у галузі охорони довкіл­ля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Проаналізовано складові природних ресурсів регіону. Визначено основні чинники забруднення територій регіону. Наведено світовий досвід запровад­ження механізмів енергозбереження.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних зак­ладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.

за травень – червень 2017 року

Економіка

Соціальна економіка.jpg330

С69

Соціальна економіка: навч. посіб. – 2-ге вид., без змін / [О.О. Бєляєв (кер. авт. кол.), Є.Б. Ніколаєв (наук. ред.), А.В. Келічавий та ін.]. – К.: КНЕУ, 2016.  – 481 с.

У навчальному посібнику досліджуються сутність і форми прояву соціальної економіки, демонструється об’єктивна необхідність соціалізації економіки та її соціально-економічного потенціалу, розкриваються основні риси і моделі. Ви­світлюються міжнародний досвід розвитку соціально орієнтованої економічної системи, розвиток соціального і людського капіталу, нерівність і соціальне роз­шарування, сучасні інструменти соціальної політики. У вагу приділено таким но­вим для навчальної літератури питанням, як суперечності процесу соціалізації економіки та розвиток благодійної діяльності в Україні.

Посібник буде корисним студентам, аспірантам, викладачам економічних дисциплін, усім, хто прагне опанувати сучасні тенденції у царині поліпшення добробуту людини і суспільства.

Чому Азії вдалося.jpg339

С77

Стадвелл Джо

Чому Азії вдалося. Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу / Джо Стадвелл; пер. з англ. Олександра Цехановська. – К.: Наш формат, 2017. – 448с.

У чому причина стрімкого економічного злету Китаю? Чому не можна беззасте­режно довіряти думці неоінституціоналістів? Де «золота середина» в керуванні економікою держави? На ці та інші запитання шукає відповідь репортер «Файненшл таймс» Джо Стадвелл. Він аналізує три головні складники успішної еко­номіки: аграрну політику, промислове виробництво і розподіл фінансування. У прицілі авторської уваги Японія, Південна Корея, Тайвань, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, В’єтнам і Китай. Аналізуючи бізнес цих країн, автор показує, що спрацювало в Азії, а що ні.

Статистика

Статистичний щорічник України.jpg31

С78

Статистичний щорічник України за 2015 рік. / За ред. І.М. Жук. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 576 с.

У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2015 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу.

Розрахований на широке коло читачів.

Праця. Ринок праці. Внутрішньо переміщені особи

Організаційно-управлінські.jpg331.5

О64

Організаційно-управлінські та психологічніаспекти сучасного ринку праці України

: тези доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 192 с.

Професіокарти та психограми.jpg331.5

З41

Збірник наукових праць: за результатами V Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та аспірантів «Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України» (24 листопада 2016 р., м. Київ): в 2 ч. / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016.

Висвітлюються аспекти адміністрування та соціально- психологічні особливості функціонування ринку праці, аналізуються питання управління персоналом та економіки праці державної служби зайнятості.

Розрахований на науковців, викладачів, слухачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями функціонування сучасного ринку праці та державної служби зайнятості.

Професіокарти та психограми.jpg331.5

С87

Структурна перебудова ринку праці: реалії та перспективи: матер. засідання круглого столу (20 груд. 2016 р. м. Київ) / за наук. ред. С.М. Кожем’якіної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 60 с.

Збірник підготовлено за матеріалами засідання круглого столу. У наукових доповідях розглянуто теоретико-методологічні та аналітичні аспекти функціонування ринку праці, а також шляхи його ефективної перебудови у сучасних умовах.

Для науковців, педагогічних працівників професійно-технічних і вищих навчальних закладів, студентів, магістрантів, аспірантів, спеціалістів державної служби зайнятості та інших фахівців, які цікавляться проблемами ринку праці.

Професіокарти та психограми.jpg331.548

П84

Професіокарти та психограми посад фахівців базових центрів зайнятості, філій регіональних центрів зайнятості: наук.-практ. розробка / [Л.М. Капченко, Н.В. Ортікова, Л.Й. Літвінчук та ін.] за заг. ред. Л.М. Капченка. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 52 с.

Наведено професіокарти та психограми посад фахівців базових центрів зайнятості, філій регіонального центрів зайнятості, комплекс психодіагностичних методик, підібраних за критеріями легкості тлумачення, швидкості обробки та валідності для відбору претендентів на посади.

Розробка призначена для використання керівниками і спеціалістами державної служби зайнятості на регіональному і базовому рівні при відборі фахівців на вакантні посади (лист Державної служби зайнятості (Центрального апарату) від 01.02.2017 № 33/06/579-17).

Інтеграція внутрішньо перемішених осіб.jpg331.556.2

І71

Інтеграція внутрішньо перемішених осіб на ринку праці України: досвід і проблеми

: тези доповідей круглого столу (26 квітня 2017 року, м. Київ) / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017 р. – 106 с.

Висвітлюються досвід та проблеми соціальної і психологічної інтеграції внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України та завдання державної служби зайнятості, соціальних партнерів структур громадянського суспільства для їх вирішення.

Розраховано на науковців, викладачів, слухачів, студентів, а також усіх, хто не байдужий до розв’язання проблем інтеграції внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України.

Психологія. Психіатрія

Кейс-метод у професійному відборі.jpg159.9

К33

Кейс-метод у професійному відборі та навчанні персоналу служби зайнятості: наук.-практ. рекомендації / Н.В. Ортікова, Н.В. Савченко, В.В. Турбан. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 44 с.

У розробці представлено особливості використання кейс-методу у професійному відборі та навчанні персоналу державної служби зайнятості.

Для використання у роботі керівників та фахівців державної служби зайнятості у процесі професійного відбору кандидатів на зайняття вакантних посад центрів зайнятості, їх філій, а також у навчанні персоналу служби та розв’язанні щоденних виробничих завдань.

Соціальна психіатрія.jpg616.89

П75

Пріб Г.А.

Соціальна психіатрія і наркологія

: навч. посіб. / Г.А. Пріб. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 255 с.

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, поданий за моду­льним принципом організації навчального процесу, практичні завдання, тес­ти для підсумкового контролю знань питання для самоконтролю.

Докладно викладено принципи діагностики та профілактики психіч­них розладів, організації медичної та соціальної допомоги хворим, їх медико-соціальної реабілітації. Ґрунтовно висвітлено питання профілактики зло­вживання психоактивними речовинами та міжнародний досвід у цій сфері, розглянуто та проаналізовано національне і міжнародне законодавство з пи­тань соціальної наркології.

Посібник призначений для студентів та аспірантів усіх форм навчання з метою надання їм знань та вмінь, необхідних для співпраці з фахівцями со­ціальної сфери та сфері охорони психічного здоров’я.

Скриншот 2017-06-29 12.48.06.png

Автореферати дисертацій на здобуття  наукового ступеня

кандидата / доктора 

005.32

Балика О.Г.

Корпоративна культура як інститут удосконалення соціально-трудових відносин: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О Г Балика. — К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2014. — 21 с.

005.32

Беляк Т.О.

Активізація впливу корпоративної культури на розвиток соціально-трудових відносин: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Т О Беляк. — Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2016. — 21 с.

316

Туленков М.В.

Організаційна взаємодія в соціальному управлінні: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук / М В Туленков. — К.: ІПК ДСЗУ, 2010. — 33 с.

330

Руженський М.М.

Трансформація інститутів соціального захисту населення в транзитивній економіці: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук / М МРуженський. — К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2016. — 33 с.

331.101

Шастун А.Д.

Забезпечення розвитку трудової сфери на засадах соціальної відповідальності: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / А Д Шастун. — К.: ФОП «Приятелєв Б.М.», 2016. — 21 с.

331.101.3

Ткаченко О.А.

Удосконалення системи мотивації праці в умовах інноваційного розвитку економіки: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О А Ткаченко. — Умань: «Візаві», 2014. — 21 с.

331.5

Борданова Л.С.

Регулювання працевлаштування молоді на регіональному ринку праці: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Л С Борданова. — Донецьк: ТОВ «Сучасний друк», 2014. — 25 с.

331.5

Волочко А.С.

Регулювання ринку праці України в умовах євроінтеграції: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / А С Волочко. — Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2015. — 21 с.

331.5

Воронцова О.В.

Формування попиту на працю в умовах нестабільного розвитку економіки: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О В Воронцова. — К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2014. — 21 с.

331.5

Гайдаш О.С.

Регулювання ринку праці України в умовах транснаціоналізаціїтрудоресурсних потоків: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О С Гайдаш. — Донецьк: ТОВ «РоялПринт», 2014. — 25 с.

331.5

Даневич М.В.

Забезпечення конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / М В Даневич. — Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2015. — 21 с.

331.5

Дружиніна В.В.

Стратегічні імперативи забезпечення збалансованості місцевого ринку праці: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук / В В Дружиніна. — Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю, 2015. — 41 с.

331.5

Казюка Н.П.

Структурні зміни у зайнятості населення карпатського регіону та їх регулювання: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Н П Казюка. — Кіровоград: ЦОП «Авангард», 2016. — 21 с.

331.522.4

Гринкевич С.С.

Стратегічні імперативи розивтку і використання трудового потенціалу в інформаційній економіці: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук / С СГринкевич. — Донецьк: ТОВ «Сучасний друк», 2014. — 41 с.

331.56

Шекета Є.Ю.

Механізм попередження довготривалого безробіття: імперативи формування та напрями розвитку (на прикладі Карпатського регіону України): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Є Ю Шекета. — Хмельницький: Редакційно-видавничий центр ХНУ, 2015. — 21 с.

364.3

Нога І.М.

Організаційно-економічний механізм розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / І М Нога. — Львів: ТзОВ «Растр-7», 2016. — 21 с.

за 2016 рік

за 2015 рік

за 2014 рік