Нормативні документи

Положення та накази:

Положення про бібліотеку

Положення про відділ кадрів

Положення про кафедру іноземних мов та міжкультурних комунікацій

Положення про кафедру менеджменту

Положення про кафедру психології

Положення про кафедру публічного управління та адміністрування

Положення про кафедру теоретичної та прикладної економіки

Положення про кафедру управління людськими ресурсами

Положення про проблемну науково-дослідну лабараторію інститутційного забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями

Положення про відділ навчально-методичної роботи, ліцензування та акредитації освітньої діяльності

Положення відділу міжнародних зв’язків та організації документообігу

Положення про науково-дослідну частину з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації

Положення про Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково -педагогічних Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України та укладення з ними трудових договорів (контрактів)

Правила внутрішнього розпорядку для працівників інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Положення про Вчену раду  та її персональний склад

Наказ ІПК ДСЗУ Про організацію та проведення виборів ректора ІПК ДСЗУ

Положення про центр розвитку бізнес-освіти, ІТ-підприємництва та інновацій

Порядок організації та проведення наукових заходів в ІПК ДСЗУ

Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Порядок перевірки на плагіат академічних та наукових текстів в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Положення про центр підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості

Положення про преміювання працівників Інституту підготовки  кадрів державної служби зайнятості 

Положення про порядок конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства Інстиутуту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Положення про надання платних послуг 

 

Документи, що регламентують здійснення освітньої діяльності:

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти

Положення про планування та облік навчальної роботи та переліки основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників

Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Положення про стажування наукових і науково-педагогічних працівників Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України в центрах зайнятості

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах

ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Положення про організацію освітнього процесу із застосуванням дистанційних технологій для аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою

Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті

Положення про розробку, моніторинг, перегляд, удосконалення та закриття освітніх програм в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

Тимчасове положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються на третьому (освітньо-науковому) та четвертому (науковому) рівнях вищої освіти в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України, а також надання їм академічної відпустки

Тимчасове положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України