Проблемна науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень ринку праці

Проблемна науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень ринку праці

Лабораторія забезпечує проведення наукових досліджень, спрямованих на аналіз процесів і тенденцій у сфері зайнятості населення, пошук ефективних засобів, методів та інструментів регулювання ринку праці.

Основні завдання лабораторії:

– проведення науково-прикладних досліджень щодо визначення основних проблем на ринку праці, а також шляхів та напрямів удосконалення засобів реалізації державною службою зайнятості, іншими державними та громадськими інститутами активної політики зайнятості;

– проведення моніторингових досліджень щодо тенденцій на ринку праці України в професійному розрізі, особливостей реалізації та оцінювання ефективності надання соціальних послуг суб’єктам ринку праці, в тому числі засобами інформаційних ресурсів державної служби зайнятості.

 

Завідувач лабораторії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опанащук Петро Володимирович, кандидат історичних наук, доцент

тел. +38 (044) 536-14-79 е-mail: OpanaschukPetro@gmail.com

 

Наукова робота

– 2016-2017 рр.:науково-дослідна робота на тему «Соціологічна діагностика тіньової зайнятості в Україні та напрями її мінімізації в контексті удосконалення реалізації державної політики зайнятості»;

– 2018-2019 рр.: науково-дослідна робота на тему «Зарубіжний досвід децентралізації надання соціальних послуг у сфері зайнятості населення»;

– 2018-2020 рр.: участь у виконанні загальноінститутської науково-дослідної роботи на тему «Розвиток ринку праці в умовах глобалізації».

Співпраця з установами:

Лабораторія співпрацює з Державним центром зайнятості, регіональними центрами зайнятості та їхніми філіями, базовими центрами зайнятості, Міністерством соціальної політики, Національним агентством кваліфікацій, іншими урядовими та неурядовими установами.

 

Міжнародна  співпраця:

З 2021 року лабораторія залучена до реалізації проєкту «Зміни на ринку праці. Індустрія 4.0. Дослідження» за участі Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, Національного агентства кваліфікацій, Державного центру зайнятості України та Міністерства цифрової трансформації України.

Фахівці лабораторії взяли участь в організації та проведенні міжнародного проєкту з підвищення кваліфікації державних службовців «Політична освіта публічних службовців в Україні» за партнерства Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні, Національного агентства України з питань державної служби та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (Київ, 9-15 грудня 2020 р.).

 

Наукові видання та публікації:

 

Науково-практичні розробки

 Методи та інструментарій оцінки задоволеності клієнтів послугами служби зайнятості (міжнародний досвід та пропозиції до впровадження в Україні) / [Карнаухова М.Д., Шостак І.В., Томова В.І., Левчук І.О.]; за заг. ред. П.В. Опанащука. – К.: ІПК ДСЗУ, 2020. – 57 с.

 

Аналітичні записки

 

 1. Аналіз потреб роботодавців щодо програм субсидійованої зайнятості, які сприятимуть зайнятості населення, та міжнародний досвід застосування субсидійованої зайнятості для працевлаштування безробітних у роботодавців: Аналітична записка / [Красівський Д.О., Опанащук П.В., Масик М.З, Шостак І.В.]; за заг. ред. Р.В. Войтович. К.: ІПК ДСЗУ, 2020. – 42 с.
 2. Механізми мінімізації негативних тенденцій на ринку праці в умовах поширення коронавірусної хвороби (COVID-19): Аналітична записка / [Д.О. Красівський, С.Д. Линдюк, Я.В. Чернятевич, І.В. Шостак]; за заг. ред. П.В. Опанащука. К.: ІПК ДСЗУ, 2020. – 25 с.
 3. Механізми компенсаційної підтримки роботодавців, які готові надавати дистанційну (надомну) роботу особам з інвалідністю: Аналітична записка / [Чернятевич Я.В., Плисенко Г.П., Назаркевич В.О., Шостак І.В.]; за заг. ред. О.А Линдюк, П.В. Опанащука. – К.: ІПК ДСЗУ, 2020. – 34 с.

Участь у колективних монографіях

 

 1. Публічне управління у сфері зайнятості в Україні в контексті євроінтеграції: ефективність, інноваційність, результативність: колективна монографія / за наук. Ред. д. держ. упр. Р.В. Войтович та К.В. Дубич. – К.: ІПК ДСЗУ, 2020. – 480 с.
 • Опанащук П. Соціальний діалог на ринку праці, с. 415-427.
 • Масик М. Соціальна відповідальність на ринку праці, с. 427-440.

Статті у вітчизняних та закордонних наукових фахових виданнях

 

 1. Pandemic Challenges For Bodies Of Local Self-Government In Europe authored by Denis KRASIVSKY, Evgen KARTASHOV and Viktor Kotygorenko at the 36th IBIMA Conference on 4-5 November 2020 Granada, Spain. Conference proceedings (ISBN: 978-0-9998551-5-7, Published in the USA).
 2. Krasivskyy Denis. Empirical Substantiation of Management Activity: Imperatives of the Sphere of Publicity in the Context of the Contemporary Postmodern Society // Postmodern Openings, 2020, Volume 11, Issue 2 Supl.1, pages: 301-316. (Співавтор) ISSN: 2068-0236  |  e-ISSN: 2069-9387 Covered in: Web of Science (WOS); EBSCO; ERIH+; Google Scholar; Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; SHERPA/RoMEO repositories; KVK; WorldCat; CrossRef; CrossCheck) Емпіричне обґрунтування управлінської діяльності: імперативи сфери публічності в контексті сучасного постмодерного суспільства // Постмодерні відкриття, 2020, том 11| https://doi.org/10.18662/po/11.2Sup1/194   співавтори:Petro PETROVSKYI,  Natalya MAZIY,  Denis KRASIVSKY,     Vasyl  PASICHNYK). https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/index
 3. Denys Krasivsky, “Active employment programs as a factor of impacting public policy effectiveness”, p 37-44  BEZPIECZEŃSTWO – ZARZĄDZANIE WYBRANE ASPEKTY, Seria monograficzna Nr 5, Nisko 2020  (WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie) 181 p.
 4. Denys Krasivsky, Petro Opanashchuk, Inna Shostak “Subsidized employment as a component of employment: international and ukrainian experience” s 120-129  BEZPIECZEŃSTWO – ZARZĄDZANIE WYBRANE ASPEKTY, SERIA MONOGRAFICZNA Nr 6, Nisko 2020 (WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie) 177 p.
 5. Levchyk. I.O. Development of human potential in the context of globalization. Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum. 2020. NR, Praha, ČR Czech Republic.
 6. Lyndiuk О., Buchyk V., Lyndiuk S. The main determinants of public policy on social security of Ukraine. DOI: 10.13165/PSPO-20-24-10. PUBLIC SECURITY AND PUBLIC ORDER 2020 (24) Research Journal. p. 163-172.
 7. Красівський Д.О. Розвиток структур кадрової безпеки в системі публічної служби України / Красівський Д.О. Карковська В.Я. // Економіка та держава. Вип 4.
 8. Красівський Д.О. Еволюція формування кадрової безпеки та публічної служби в умовах інституційного розвитку / Красівський Д.О., Краковська В.Я. // Економіка та держава вип 1(13)), С. 48-52. DOI https//doi.org. /10.46922/2306-6806-2020-1-1(13)-48-52.
 9. Красівський Д. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізації та її вплив на самовизначення українців Закарпаття / Красівський Д., Красівський О. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2020. № 1. – С. 8-13.
 10. Левчук І.О. Розвиток людського потенціалу в умовах глобалізації. Вісник Національного університету цивільного захисту України: зб. наук. пр. Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2020. Вип. 2 (13).
 11. Левчук І.О. Людський капітал як методологічний артикль дослідження ресурсного потенціалу. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія «Державне управління»: зб. наук. пр. 2020.
 12. Линдюк С. Напрями та пріоритети державної політики стимулювання роботодавців до запобігання масових скорочень робочих місць на період карантину. DOI https // doi.org. /10.46922/2306-6806-2020-1-2(14)-108-112. Економіка та держава. Серія: Державне управління. № 2 2020. с. 108-112.
 13. Опанащук П.В. Механізми впровадження в Україні міжнародного досвіду реалізації програм субсидійованої зайнятості / Петро Опанащук // Економіка та держава. Серія: державне управління. – 2020. – 1 (13). – С. 79-83.
 14. Сіцінський Н. А. Науковий супровід державно-управлінських реформ щодо забезпечення національної безпеки України у зовнішньополітичній сфері Держ. упр.: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. URL: https://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/64.pdf.
 15. Сіцінський Н. А. Теоретичні здобутки у галузі наукового забезпечення розвитку механізмів державного управління забезпеченням національної безпеки України в зовнішньополітичній сфері. Держ. упр.: удосконалення та розвиток. 2020. № 3. URL: https://www.dy.nayka.com.ua/pdf/3_2020/40.pdf.
 16. Чернятевич Я. В. Турбулетність в соціально-економічній системі України. / Я. В. Чернятевич // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2020. – Том 25. – Випуск 2 (81). – С. 43-48.
 17. Чернятевич Я. В. До питання розробки стимулюючих механізмів для надання компенсацій роботодавцям, які надають дистанційну (надомну) роботу особам з інвалідністю. / Я. В. Чернятевич // Економіка та держава. Серія: Державне управління. – 2020. – Том 1 № 1(13). – С. 67-70.
 18. Шостак І. В., Сухомлин В.Б. Субсидійована зайнятість як інноваційний напрямок розвитку активних програм зайнятості / І. В. Шостак, В.Б. Сухомлин // Економіка та держава. – 2020. – № 2 (14).
 19. Шостак І. В., Сухомлин В.Б. Державне реагування на загрози економічній безпеці України в умовах кризи / І. В. Шостак, В.Б. Сухомлин // Економіка та держава. – 2020. – № 3 (15).

Друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій,

конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо

 

 1. Красівський Д.О. Політика локдауну та ринок праці: світові тенденції // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародної участі «Форум прямої демократії» (3 грудня 2020 р.).
 2. Левчук І.О. Стратегічна вартість розвитку людського потенціалу для стабільної життєдіяльності держави. Інноваційні наукові дослідження: світові тенденції і регіональний аспект: матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Харків, 26-28 листопада 2020 року). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020.
 3. Левчук І.О. Сучасні тенденції розвитку людського потенціалу в умовах глобалізації. Розвиток освіти, науки і бізнесу: результати 2020 Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, 3-4 грудня 2020). Дніпропетровськ, 2020.
 4. Левчук І.О. Концептуальна артикуляція термінології людського потенціалу у контексті сучасних досліджень Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: ІІІ Всеукраїнська інтернет-конференція (м. Київ, 15 квітня 2020). Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020.
 5. Левчук І.О. Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали доповідей та тез круглого столу (м. Київ, 15 квітня 2020). Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020.
 6. Левчук І.О. Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України: Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених за міжнародною участю. (м. Київ, 28 жовтня 2020). Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020.
 7. Линдюк С.Д., Куприй О.Д., Калінін В.В. До питання про транснаціоналізацію трудоресурсних потоків. Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах : матер. VІ Міжнар. наук.-практич. конф. (м. Одеса, 17–18 вересня 2020 р.,) / Міжнародний гуманітарний університет. Одеса : Фенікс, 2020. С. 42-44.
 8. Масик М.З. Управління ризиками під час реалізації ДПП-проектів місцевого рівня. Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об`єднаних територіальних громадах: матеріали доповідей та тез круглого столу, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. С. 83-87.
 9. Масик М.З. Ознаки державно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів. Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірн. матер. доповідей та тез ІІІ Всеукраїнської інтернетконференції, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020 С. 133-136
 10. Опанащук П.В. Механізми децентралізації надання соціальних послуг у сфері зайнятості населення (досвід зарубіжних країн) / П.Опнаащук // Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: збірн. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернетконференції, Київ, 15 квітня 2020 року / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. – С. 267-270.
 11. Опанаущк П. Професія вчителя на ринку праці України: сучасні тенденції та перспективи / П.Опанащук // Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України» за міжнародною участю (Київ, 29 жовтня 2020 р.).
 12. Опанащук П. Співпраця служби зайнятості з ОТГ як механізм реагування на актуальні проблеми ринку праці / П.Опанащук // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародної участі «Форум прямої демократії» (3 грудня 2020 р.).
 13. Опанащук П. Становище внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України з точки зору ефективності використання людського потенціалу / П.Опнащук // Роль держави та громадського простору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО (Київ, 19 жовтня 2020).
 14. Сіцінський Н. А.Основні функції державного управління у сфері зовнішньполітичної безпеки України. Розвиток публічного управління в  Україні : матеріали наук.-практ. конф. (Львів, 23–24 квіт. 2020 р.) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України  В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцова. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. С. 117–121.
 15. Чернятевич Я. В. Економічна турбулентність і ринок праці України/ Я. В. Чернятевич // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IV Międz. Konf. Nauk.Prakt. / Pod red. Stanisława Kowalczyka. – Warszawa: Nowa nauka, 2020. – С. 98-102.
 16. Чернятевич Я. В. Віддалена робота в умовах карантину / Я. В. Чернятевич // Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2020 р.) / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. – С. 90-95.
 17. Чернятевич Я. В. Інноваційна культура викладача як чинник розвитку інноваційних технологій підготовки кваліфікованих фахівців для органів публічної влади / Я. В. Чернятевич // Науково-практична інтернет-конференція «Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації», Київ, 15 квітня 2020 р. 2020.
 18. Чернятевич Я. В. Глобальні соціально-економічні загрози розвитку людства в сучасних умовах / Я. В. Чернятевич // Сучасні тенденції розвитку науки (Частина І): матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 25-26 квітня 2020 року. – Київ: МЦНіД. – С.13-15.
 19. Чернятевич Я. Національна резільєнтність у вітчизняній науковій думці / Мокрецов С., Чернятевич Я., Корольчук О. // Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку : матеріали щоріч. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 2020 р.) : у 3 т. / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М., НАДУ, червень 2020. – Київ: НАДУ, 2020. – С. 83-85.
 20. Шостак І. В. Пріоритети децентралізації надання соціальних послуг в сфері зайнятості на засадах вдосконалення соціального діалогу / І. В. Шостак // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: збірник матеріалів ІV  Міжнародної науково-практичної конференції, (Маріуполь, 9 жовтня 2020 р.); – ДДУУ, 2020 р.
 21. Шостак І. В. Розвиток цифрового робочого простору в умовах глобалізаційних зрушень / І. В. Шостак // Глобалізація ринку праці: виклики для України: збірник матеріалів круглому столі (Київ, 17 грудня 2020); – ІПК ДСЗУ, 2020 р.
 22. Шостак І. В. Моделі субсидійованої зайнятості як стратегічний напрямок розвитку активних програм зайнятості / І. В. Шостак // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України: збірник матеріалів Всеукраїнській  науково-практичній конференції молодих вчених, (Київ, 18 жовтня 2020). – ІПК ДСЗУ, 2020.

Контактна інформація:

Адреса: 03058, Україна, м. Київ, вул. Нововокзальна, 17. Каб. 5.

Тел.: +38 (044) 536-14-79. е-mail: ndl.forecast@gmail.com