Надходження за 2015 рік

Надходження за 2015 рік

 

за вересень – жовтень 2015 року

МЕНЕДЖМЕНТ

 

005.5

Косач І.А.

К71

Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами: Навчальний посібник / Косач І.А., Ладонько Л.С., Калінько І.В. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 217 с.

  

005.96

Круп’як Л.Б.

К84

Управління трудовими ресурсами організації: Навч. посібник / Л.Б. Круп’як. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 278 с.

  

005

Маркіна І.А.

М26

Менеджмент організації: навч. посіб. / І.А. Маркіна, Р.І. Біловол, В.А.Власенко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 248 с.

  

ПСИХОЛОГІЯ

 

159.9

Логвиненко В.П.

Л69

Методика тренінгу з саморегуляції та підвищення самооцінки соціально вразливих верств населення на ринку праці: наук.-практ. розробка / В.П.Логвиненко. – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 140 с.

  

159.9

 

П86

Психологія праці та управління. Особливості здійснення психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб на сучасному ринку праці: зб. матеріалів ХІ Наук. практ. конф. (м. Київ, 22 квітня 2015 р.) / [відп. ред. О.А. Ліщинська; упоряд. Г.А. Пріб, О.П. Смирнова, В.Ф. Колесникова та ін.] – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 235 с.

  

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ. РИНОК ПРАЦІ

  

331.522.4:

005.96

Ларіна Я.

Л25

Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації: монографія / Я.Ларіна, О. Брацлавська. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 248 с. – (Серія «Монограф»)

  

331.54

Ортікова Н.В.

О63

Алгоритм вибору професії: Науково-практичні рекомендації / Н.В.Ортікова. – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 26 с.

  

331.5

 

О64

Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України: тези доповідей IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 129 с.

  

331

 

О64

Організація соціально-трудових відносин та оплати праці в сільському господарстві: / [І.М. Демчак, І.Ф. Гнибіденко, В.О. Завалевська, Я.М.Кашуба, О.П. Савицька, О.М. Могильний та ін.] – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2015. – 256 с.

  

331.5+316

 

С69

Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціалізації і перспективи розвитку: зб. наук. пр. VI Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-координатори М.П. Лукашевич, М.В. Туленков] – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 352 с.

  

ЕКОНОМІКА

  

330.1

 

Е45

Економічний вісник: Збірник наукових праць студентів та магістрів. Випуск 16 – Перяслав-Хмельницький ДПУ, 2015. – 326 с.338

  

Н34

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т.В. (гол. ред.) та ін. Випуск 2(4). Частина 1 – Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015. – 276 с.

  

330

 

Н34

Наукові розробки, передові технології, інновації: [збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції] – Будапешт-Прага-Київ, К.: НДІЕР, 2015. – 247 с.

  

330.3

 

Н35

Національні моделі економічних систем: навч. посіб. / [О.О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А.С. Бебело, В.І. Кириленко, В.І. Сацик та ін.] – К.: КНЕУ, 2010. – 319 с.

  

338

Петрович Й.М.

П30

Теорія організації: підручник / Й.М. Петрович, Л.В. Галаз, К.В.Процак. – Львів, 2013. – 336 с.

  

338.2

Сало І.В.

С16

Контроль у системі управління: монографія / І.В. Сало. – Суми: Університетська книга, 2015. – 166 с.

  

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

  

339.9

Ещенко П.С.

Е97

Куда движется глобальная экономика в ХХІ веке? / П.С. Ещенко, А.Г.Арсенко. – К.: Знання України, 2012. – 479 с.

  

339.9

 

Є22

Європейська інтеграція: навч. посіб. / за ред. М.І. Макаренка, Л.І.Хомутенко; [М.І. Макаренко, Л.І. Хомутенко, І.І. Д’яконова та ін.] – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 344 с.

  

339.9

Кордон М.В.

К66

Європейська та євроатлантична інтеграція України: Навчальний посібник / М.В. Кордон. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 172 с.

  

339.9

 

У45

Україна і світ (країни / території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв’язки з Україною, офіційні контакти): Навч. посіб. / Кучеренко Д.Г., Мартинюк О.В., Сахаров В.Є. та ін. –К.: Центр учбової літератури, 2011. – 416 с.

  

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

  

351

Гошко А.О.

Г74

Контури нового управлінського курсу трансформації України. / А.О.Гошко, Г.А. Дмитренко, В.М. Князєв. – Київ, 2004. – 176 с.

  

351

Попович Н.Г.

П58

Державно-управлінський дискурс у структурі політико-адміністративної комунікації: монографія / Н.Г. Попович. – К.: Центр учбової літервтури, 2013. – 360 с.

  

351

Сухонос В.В.

С91

Державне правління: еволюція сучасних форм: монографія / В.В. Сухонос. – Суми: Університетська книга, 2015. – 310 с.

  

354

Федорів Т.В.

Ф33

Теоретичні та методологічні засади управління репутацією органів державної влади: монографія / Т.В. Федорів. – К.: Альтерпрес, 2013. – 467 с.

  

351

Химиця Н.О

Х46

Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління: навч. посібник / Н.О. Химиця. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 148 с. – (Сер. «Інформація. Комунікація. Документація»; вип. 3)

  

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

  

369

Конопліна Ю.С.

К64

Система соціального страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / Ю.С. Конопліна. – Суми: Університетська книга, 2015. – 264 с.

  

ВИЩА МАТЕМАТИКА

  

519.2

Медведєв М.Г.

М42

Теорія ймовірностей а математична статистика: Підручник / М.Г.Медведєв, І.О. Пащенко. – К.: Вид-во «Ліра-К», 2015. – 536 с.

  

518

 

М34

Математичне програмування: Навчальний посібник. / М.М. Глушик, І.М. Копич, О.С. Пенцак, В.М. Сороківський – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 216 с.

  

ПОЛІТИКА

  

327

Гелей С.Д.

Г31

Політико-правові системи країн світу: навч. посіб. / С.Д. Гелей, С.М.Рутар. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 346 с.

  

32

Кириченко В.М.

К43

Політичні системи світу: кредитно-модульний курс [текст]: навч. посіб. / В.М. Кириченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 218 с.

  

32:330

Любохинець Л.С.

Л93

Історія політичних та економічних вчень: навч. посіб. / Л.С.Любохинець, В.М. Шавкун, Л.М. Бабич. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 294 с.

За червень-липень 2015

005

Бондар-Підгурська О.В.

Б81

Ділове адміністрування (Корпоративне управління): навч. посібник / О.В. Бондар-Підгурська, А.О. Глєбова. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. – 487 с.

 

 

005

Міненко М.А.

М62

Публічне управління: теорія та методологія: монографія / М.А. Міненко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 404 с.

 

 

316(075)

Лукашевич М.П.

Л84

Соціологія масової комунікації: підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – 2-е видання. – К.: Знання, 2015. – 367 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

 

 

331.5

 

З41

Збірник наукових праць: за результатами ІV Всеукраїнської наук.-практ. конференції студентів та аспірантів «Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України» (27.03.2015 р., м. Київ) / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 239 с.

 

 

330.322:331.57

І58

Інвестиційні процеси в Україні та зайнятість населення: Матеріали круглого столу (12 грудня 2014 р.). Укладачі: Маршавін Ю.М., Федоренко В.Г., Пріб К.А. – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 95 с.

 

 

336

 

Б98

Бюджетна система: підруч. / за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія – К.: Центр учбов. літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012. – 871 с.

 

 

339.9

Мальська М.П.

М21

Основи європейської інтеграції: підручник / М.П. Мальська. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 320 с.

 

 

342

Молдован В.В.

М75

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина: навч. посіб. / В.В. Молдован. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 206 с.

 

 

659.4

Холод О.М

Х73

Комунікаційні технології: підручник / О.М. Холод. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 212 с.

 

 

57

Помогайбо В.М.

П55

Генетика людини: навч. посіб. / В.М. Помогайбо, А.В. Петрушов. – К.: ВЦ «Академія», 2014. – 280 с. – (Серія «Альма-матер»).

 

 

612.8

Помогайбо В.М.

П55

Анатомія та еволюція нервової системи: навч. посіб. / В.М. Помогайбо. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – 160 с. – (Серія «Альма-матер»).

 

 

За січень 2015 року

 

Політика. Політологія 

323

Ткаченко В.

Т48

Украина – не Россия: испытание Майданом. / В.Ткаченко. – К.: Знання України, 2014. – 91 с.

 

 

32.001

Скрипникова Л.В.

С45

Політологія: навч. посіб. / Л.В. Скрипникова, Л.С. Тутік, М.О. Гринчак.  –К.: Центр учбової літератури, 2014. – 272 с.

 

 

32.001

Гелей С.Д.

Г31

Політологія: навч. посіб.: 8-ме вид. перероб. та доп. – С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 348 с.

 

 

 

Праця. Трудовий потенціал 

331.101

Кожем’якіна С.М.

К58

Продуктивність праці на макрорівні: визначення, аналіз та прогнозування: Монографія / С.М. Кожем’якіна. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. – 374 с.

 

 

331.101

 

Т78

Труд и социальные проблемы: научные труды научно-исследовательского и учебного центра по труду и социальным проблемам Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики – Азербайджан, 2010. – 246 с.

 

 

331.522.4

Кочемировська О.О.

К75

Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання України: аналіт. доп. / О.О. Кочемировська. – К.: НІСД, 2014. – 108 с. – (Сер. «Економіка», вип. 16)

 

 

331.522.4

 

П78

Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України: матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 21 грудня 2011 року / редкол. М.Г. Луцький (голова), В.П. Головінов, Є.В. Красняков та ін.; за заг. ред В.П. Головінова – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 480 с.

331.522.4

 

Т78

Трудовий потенціал регіону: опорний конспект лекцій / І.Ф. Гнибіденко, М.К. Орлатий, О.М. Коваль та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 76 с.

 

 

 

Економіка 

330.3

 

Е45

Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: [матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції] – Будапешт-Валенсія-Київ, 2014. – 276 с.

 

 

330.341

 

І66

Інноваційний розвиток підприємства: навч. посібник / за заг. ред. В.Г. Федоренка, Г.В. Лагутіна, Т.Є. Воронкової – К.: «ДКС центр», 2014. – 354 с.

 

 

330.341

 

І66

Інноваційна стратегія підприємства: особливості формування та оцінки ефективності: моногр. / за заг. ред В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка, Т.Є. Воронкової – К.: ІПК ДСЗУ, 2014. – 296 с.

 

 

330.131.7

 

О13

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: Навч. посіб. / За заг. ред. Донець Л.І. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.

 

 

338.24

Михасюк І.Р., Швайка Л.А.

М69

Державне регулювання економіки: Підручник / І.Р. Михасюк, Л.А. Швайка. – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 220 с.

 

 

338.24

Родіонов О.В.

Р60

Теорія і практика управління розвитком кадрового та освітнього потенціалу агропродовольчої сфери регіональний аспект. / О.В. Родіонов. – Херсон: Грінь С.Д., 2014. – 544 с.

 

 

330.341

 

У67

Управління інноваційним розвитком підприємства: Монографія / За заг. ред. В.Г. Федоренко, Л.І. Федулової. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2014. – 346 с.

 

 

338

Хитра О.В

Х52

Менеджмент продуктивності: навчальний посібник / О.В. Хитра. Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 440 с.

338.24

Черкасов А.В.

Ч48

Механізми інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України: проблеми теорії та практики: Монографія / А.В. Черкасов. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – 408 с.

 

 

 

Фінанси

336:378

Кропельницька С.О.

К83

Методи активного навчання у підготовці фінансиста: навч. посіб. / С.О. Кропельницька, І.В. Перевозова. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 222 с.

 

 

336

Круш П.В

К84

Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel): Навч. пос. / 3-тє вид., перероб. та доп. / П.В. Круш, О.В. Клименко. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 256 с.

 

 

Право 

346

 

А43

Актуальні проблеми господарського права: навч. посіб. / за ред. В.С. Щербини – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 528 с.

 

 

342

 

А31

Адміністративна діяльність: Навчальний посібник для підготовки до іспитів / Упоряд. І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 244 с.

 

 

342

 

А31

Адміністративне право. Альбом схем: навч. посіб. / Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, В.М. Гаращук та ін. – Х.: Національний університет «Юридична академія України ім. Я.Мудрого», 2012. – 160 с.

 

 

347.7

 

І73

Інтелектуальна власність в Україні: зб. законодав. і нормат. актів (Офіц. текст) / Упоряд. Ю.В. Паливода – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 208 с. – (Інформаційне законодавство України) 

 

 

342

 

М77

Моніторинг місць несвободи в Україні: стан реалізації національного превентивного механізму: доповідь за 2013 рік / Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – К.: Секретаріат Уповноваженого ВР України з прав людини, 2014. – 200 с.

 

Соціальна робота. Соціальна політика 

364.3

Коваль О.П.

К56

Пенсійний вік: іноземний досвід та вітчизняні реалії: аналіт. доп. / О.П. Коваль. – К.: НІСД, 2014. – 56 с. – (Сер. «Соціальна політика», вип. 1)

 

 

364.4+316

 

С69

Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота, філософія: Міжнародний збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова – Випуск 2 / За заг. ред. В.П. Андрущенка, А.О. Ярошенко, І.М. Ковчиної – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 327 с.

 

 

 

Освіта 

374.7(03)

 

О72

Освіта дорослих: енциклопедичний словник / за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка; [упоряд.: Н.Г. Протасова, Ю.О. Молчанова, Т.В. Куренна]; Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України – К.: Основа, 2014. – 496 с.

 

 

377

 

І66

Інноваційні технології навчання у професійнотехнічній освіті: матеріали Науково-практичної конференції, м. Суми, 27 листопада 2014 року – Суми: Сумський державний університет, Сумський обласний центр зайнятості, 2014. – 249 с.

 

 

377:316

Костенко М.А.

К72

Збірка наукових праць. / М.А. Костенко. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 160 с.

 

 

 

Культурологія 

008

Кучменко Е.М., Мельничук Т.Ф.

К88

Культурологія. Історія світової культури: навч. посіб. 2-е вид., доп. / За ред. Кучменко Е.М. – К.: НАКККіМ, 2014. – 480 с.

 

 

 

Етика спілкування 

17

Кубрак О.В.

К88

Етика ділового та повсякденного спілкування: навчальний посібник з етикету для студентів / О.В. Кубрак. – 3-тє вид., стер. – Суми: Університетська книга, 2014. – 222 с.: іл.

 

 

 

Літературознавство 

8

Кушерець В.І.

К96

Шевченко – проти імперії. / В.І. Кушерець. – К.: Знання України, 2014. – 27 с.

 

 

8

Кушерець В.І.

К96

Шевченко – проти сучасної імперії. / В.І. Кушерець. – К.: Знання України, 2014. – 67 с.

 

 

84

Шевченко Т.Г.

Ш37

Кобзар: / Укладач О.В. Зав’язкін. – Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2014. – 480 с.: 16 арк. іл.