Надходження за 2014 рік

За листопад-грудень 2014 року

 

 

Психологія

159.922

Бочелюк В.Й., Черепєхіна О.А.

Б86

Геронтопсихологія: навч. пос. / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна. – К.: КНТ, 2014. – 436 с.

  

159.9

Васьківська С.В.

В19

Основи психологічного консультування: підруч. / С.В. Васьківська. – 3-тє вид. – К.: Ніка-Центр, 2014. – 424 с.

  

159.9

Мельничук О.Б.

М48

Психологічна діагностика: [навчальний посібник для студентів подвійних спеціальностей із спеціальністю «Практична психологія»] / О.Б. Мельничук. – К.: Каравела, 2013. – 316 с.

  

159.9

Нестуля О.О.

Н56

Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера: навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, В.В. Карманенко – К.: Знання, 2013. – 287 с.

  

159.923

Столяренко О.Б.

С81

Психологія особистості: Навч. посіб. / О.Б. Столяренко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 208 с.

  
 

Соціальна політика

304.4

 

С69

Соціальна політика: навч. посіб. / Л.Д. Климанська, В.Є. Савка, Н.М. Хома [та ін.]; за заг. ред. В.М. Пічі та Я.Б. Турчин – 2-е вид. випр. і доповн. – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 318 с. 

  
 

Статистика

31(03)

 

С78

Статистичний словник: / [О.Г. Осауленко, О.О. Васєчко, М.В. Пугачова та ін.]; за ред. д-ра держ. упр., проф., член-кор. НАН України О.Г Осауленка; НТК статистичних досліджень – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2012. – 498 с.

  

31

 

С78

Статистичний щорічник України за 2013 рік / За ред. О.Г. Осауленка – К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2014. – 536 с. 

  
 

Економіка

338.3

 

А64

Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: навч. посіб. / Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук [та ін.]; за ред. К.Ф. Ковальчука – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 328 с.

  

338.22

Скібіцька Л.І.

С42

Антикризовий менеджмент: навч. посіб. / Л.І. Скібіцька, В.В. Матвєєв, В.І. Щелкунов, С.М. Подрєза / Л.І. Скібіцька. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 584 с.

  

502/504(07)

Мельник Л.Г.

М48

Екологічна економіка: підручник / Л.Г. Мельник. – 3-є вид., випр. і допов. – Суми: Університетська книга, 2014. – 367 с.

  
 

Медицина

612

 

Р54

Ріст і розвиток людини: підручник / В.С. Тарасюк, Н.В. Титаренко, І.Ю. Андрієвський та ін.; за ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. Андрієвського – 2-е вид., виправл. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 400 с.

  

616.89

Кришталь Є.В.

К82

Сексопатологія: підручник / Є.В. Кришталь, Б.М. Ворнік – К.: «Медицина», 2014. – 544 с.

За жовтень 2014 року 

Наука

 001                    Бірта Г.О.

Б64                   Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. / Г.О. Бірта,  Ю.Г. Бургу. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с. 

 Психологія

 159.9                Нестуля О.О.

Н56                  Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок   менеджера. Уроки видатних підприємців: навч. посіб. / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, В.В. Карманенко. – К.: –нання, 2013. – 358 с.

 159.9                Скребець В.О.

С45                  Екологічна психологія: підручник / В.О. Скребець, І.І. Шлімакова. – К.:    Видавничий Дім «Слово», 2014. – 456 с.

 159.923            Федорчук В.М.

Ф33                 Тренінг особистісного зростання: навч. посіб. / В.М. Федочук. – К.:   «Центр учбової літератури», 2014. – 250 с.

 Менеджмент

 005.31               Капінос Г.І.

К20                   Операційний менеджмент: навч. посіб. / Г.І. Капінос, І.В. Бабій. – К.:   «Центр учбової літератури», 2013. – 352 с.

 338.46                Моргулець О.Б.

М79                   Менеджмент у сфері послуг: Навч. посіб. / О.Б. Моргулець. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.

 005                     Чайка Г.Л.

Ч15                    Самоменеджмент менеджера: навч. посіб. / Г.Л. Чайка. – К.: Знання, 2014. – 422 с.

Статистика

 31

Е45                     Економічна активність населення України 2013: Статистичний збірник.  – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 200 с.

 31                      

П70                    Праця України у 2013 році: Статистичний збірник. – К.: ТОВ  Видавництво «Консультант», 2014. – 337 с.

 31

С69                     Соціальний захист населення України: Статистичний збірник. – К.:  Державна служба статистики України, 2014. – 130 с.

Економіка. Фінанси

 330.101.54

А64                     Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. / С.М, Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – Кн.1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 2-е вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2013. – 615 с.

 330.101.54

А64                     Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: підручник: у 2 кн. / С.М, Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – Кн.2: Мікроекономіка. – 2-е вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2014. – 390 с.

 330.8                   Юхименко П.І.

Ю94                   Історія економіки та економічної думки: підручник / П.І. Юхименко,П.М. Леоненко. – К.: Знання, 2011. – 646 с.

 336

Ф59                    Фінанси: підручник / за. Ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-е вид.,  переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 687 с.

 336

Ф59                    Фінансовий аналіз: навчальний посібник / кол. авт.: Косова Т.Д. [та ін.];  [за заг. ред. Т.Д. Косової, І.В. Семенко] – К.: «Центр учбової літератури»,  2013. – 440 с.

Право

 342.9                  

К57                    Кодекс України про адміністративні правопорушення [текст] чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 3 вересня 2014 р. (відповідає офіційному текстові) – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 228 с.

 343

К82                   Кримінальний процесуальний кодекс України [текст]: чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 3 вересня 2014 р.: (відповідає офіційному текстові) – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 238 с.

 346

Г72                   Господарський кодекс України [текст]: чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 3 вересня 2014 р.: (відповідає офіційному текстові) – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.

Страхування

 364.3                Кропельницька С.О.

К83                  Соціальне страхування: навч. посіб. / С.О. Кропельницька, Т.В. Солоджук [Вид. 2-ге, перероб. та доп.] – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 336 с.

Профорієнтація. Профнавчання

 377

А43                   Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2014 р., м. Київ): у 2 ч. – Ч.1 / уклад.: Л.М. Капченко, С.О. Тарасюк, Л.Г. Авдєєв та ін. – К.: ІПК ДСЗУ, 2014. – 218 с.

 377

А43                   Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності: матеріали VІІ  Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2014 р., м. Київ): у 2 ч. – Ч.2 / уклад.: Л.М. Капченко, С.О. Тарасюк, Л.Г. Авдєєв та ін. – К.: ІПК ДСЗУ, 2014. – 242 с.

 377                     Скульська В.Є

С46                    Професійне навчання безробітних в умовах виробництва: теоретичні і методичні аспекти: монографія / В.Є. Скульська. – К.: ІПК ДСЗУ, 2014. –   377 с.

Історія

 9Укр(03)

Е64                     Енциклопедія історії України: У 10 т.: Т – Я / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2013. – 784 с.: іл.

 9 Укр                 Лазарович М.В.

Л17                    Історія України: навч. посіб. / М.В. Лазарович. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання, 2013. – 685 с.

 9 Укр

І90                     Історія української культури: Навч. посіб. / За ред. О.Ю. Павлової – 2-е  вид., перероб. та доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 340 с.    

За червень – серпень 2014 року

            Наука

Ш20             Шандор Ф.Ф.     Основи наукових досліджень: курс лекцій / Ф.Ф. Шандор, Н.В.                         Дубович.    – Ужгород: «Бреза», 2014. – 200 с.

330:001

Н34                  Наукові розробки, передові технології, інновації: [збірник наукових праць

                         та тез наукових доповідей за матеріалами Міжнародної науково-

                         практичної конференції]. – Будапешт-Прага-Київ – К.: КНЛУ, НДІЕР,

  1. – 212 с.

Менеджмент

005.51              

Е90                  Ефективність планування, у тому числі витрат на енергоносії – запорука

                        досягнення стратегічних цілей: Методичний посібник / [Під заг. Ред.

                        І.Ф. Щербини]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової

                        ініціативи», USAID – К.: Нора-Друк, 2011. – 64 с.

005.915          

І66                  Інноваційні практики: фінансовий менеджмент на місцевому рівні. Випуск

                       № 3 / [Щербина І.Ф., Зубенко В.В., Панченко О.В., Корнієнко А.І. та ін.];

                       ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID – К.:

                       ДГВПП «Зовнішторгвидав України», 2011. – 52 с.

005.915

І66                  Інноваційні практики: фінансовий менеджмент на місцевому рівні –

                       підсумки 2012 року / [Зубенко В.В., Самчинська І.В., Шаповал Т.А. та ін.];

                       ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ)

                       впровадження», USAID – К.: Нора-Друк, 2013. – 36с.

005.915

І66                  Інноваційні практики: фінансовий менеджмент на місцевому рівні –

                       підсумки 2013 року / [Зубенко В.В.,Самчинська І.В., Шаповал Т.А. та ін.];

                       ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ)

                       впровадження», USAID – К.: Нора-Друк, 2014. – 44 с.

005.95             Колот А.М.

К61                 Мотиваційний менеджмент: підручник / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк. – К.:

                        КНЕУ, 2014. – 479 с.

Філософія

1                    Бондаревич І.М.

Б81                  Філософія: навчальний посібник / І.М. Бондаревич. – К.: Алерта, 2013. –

                         240 с.

Психологія

159.923              Зелінська Т.М.

З49                     Амбівалентність особистості: Теорія, діагностика і психокорекція: Навч.

                           посібн. / Т.М. Зелінська. – К.: Каравела, 2010. – 256 с.

159.922              Зелінська Т.М.

З49                     Психологія особистісної амбівалентності в юнацькому віці: монографія /

                           Т.М. Зелінська. – Суми: Університетська книга, 2013. – 432 с.

159.923              Зелінська Т.М.

З49                     Психологія консультування амбівалентних особистостей: Навч. посібник

                           / Т.М. Зелінська. – К.: Каравела, 2011. – 152 с.

159.9:364

К36                      Керівництво з тренінгів для фахівців соціальної сфери, які працюють з

                             вразливими дорослими групами населення. – К.: Британська Рада, 2007.

                             – 165 с.

159.932                Міщиха Л.П.

М71                     Творчий потенціал особистості у період пізньої дорослості: монографія

                             / Л.П. Міщиха. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – 400 с.

159.923                 Москалець В.П.

М82                      Психологія особистості: навчальний посібник / В.П. Москалець. – К.:

                              «Центр учбової літератури», 2013. – 262 с.

159.9

П86                       Психологія праці та управління. Психологічна підтримка і допомога

                              безробітним на ринку праці: зб. Матеріалів Х Наук.-практ. Конф. (Київ,

                              14 березня 2014 р.) / [відп. Ред. О.В. Киричук; упоряд. Г.А. Пріб,

                              О.П. Смирнова, В.Ф. Колесникова та ін.] – К.: ІПК ДСЗУ, 2014. – 230 с.

Економіка праці

331                       Червінська Л.П.

Ч45                      Економіка праці: Навч. посіб. / Л.П. Червінська. – К.: Центр учбової

                             літератури, 2010. – 288 с.

Фінанси

336.14

Б98                        Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за січень –

                               червень 2013 року: / [Зубенко В.В., Самчинська І.В., Рудик А.Ю.

                               та ін.]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи

                               (ЗМФІ-ІІ) впровадження», USAID – К.: Нора-Друк, 2013. – 72 с.

336.14

Б98                        Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2012 рік /

                               [Зубенко В.В., Самчинська І.В., Рудик А.Ю. та ін.]; ІБСЕД, Проект

                               «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ)», USAID – К.:

                               Нора-Друк, 2013. – 76 с.

336.14

Б98                         Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за січень –

                                червень 2011 року: / [Щербина І.Ф., Рудик А.Ю., Зубенко В.В.,

                                Самчинська І.В.]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової

                                ініціативи», USAID – К.: Нора-Друк, 2011. – 124 с.

338

В43                        Використання фінансових інструментів при реалізації місцевих

                               проектів розвитку інфраструктури та енергозбереження: Методичний

                               посібник / [Під заг. ред. І.Ф, Щербини]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення

                               місцевої фінансової ініціативи», USAID – К.: Нора-Друк, 2011. – 60 с.

Пенсійне забезпечення

369                        Коваль О.П.

К56                       Перспективи впровадження загальнообов’язкової накопичувальної

                              пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку: монографія

                              / О.П. Коваль. – К.: НІСД, 2012. – 240 с.

Аудит

657.6

А93                       Аудит в Україні. Основи державного, незалежного професійного та

                              внутрішнього аудиту / За ред. Проф. Немченко В.В., Редько О.Ю.,

                              Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 536 с.

Логістика

658.012                 Дудар Т.Г., Волошин Р.В.

Д81                       Основи логістики: Навч. посіб. / Т.Г Дудар, Р.В. Волошин. – К.: Центр

                              учбової літератури, 2012. – 176 с.