Кафедра управління персоналом та економіки праці

Кафедра управління людськими ресурсами

Кафедра була створена у 2002 році і мала назву «Кафедра економіки та підприємництва». У зв’язку з розвитком економіки та ринку праці у 2009 року кафедру перейменовано на «Кафедру економіки та управління персоналом», а з 1 червня 2011 року – на «Кафедру управління персоналом та економіки  праці». 

Кабінет

314

Телефон

Електронна адреса

В умовах глобалізації світового ринку праці ознакою інноваційної цифрової економіки є ефективний розвиток та використання трудового потенціалу як найбільшого скарбу країни.  Все це вимагає нових підходів до управління людськими ресурсами з урахуванням діджиталізації та інноваційних технологій управління персоналом – підготовки HR фахівців з інноваційним, аналітичним, критичним та стратегічним мисленням, з вміннями формувати та реалізовувати стратегію управління персоналом підприємства, здатних використовувати інструменти антикризового управління, управління ризиками, управління змінами, мобільно реагувати на виклики суспільства, ефективно впроваджувати політику та цілі управління персоналом з урахуванням сучасних світових трендів ринку праці. Саме з цією метою у 2021 році відбулася трансформація кафедри управління персоналом та економіки праці в кафедру управління людськими ресурсами.

Положення

Прудиус Леся Василівна
доктор наук з державного управління

Завідувач кафедри

e-mail: L_prud@ukr.net

У 1994 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Учитель української мови і літератури»; у 2005 – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістр державного управління. У 2015 році закінчила Київський національний економічний університет імені Богдана Гетьмана за спеціальністю «Юрист». У 2011 присвоєно науковий ступінь кандидата наук з державного управління зі спеціальності «Державна служба». У 2018 присуджено науковий ступінь доктора наук з державного управління зі спеціальності «Державна служба».

В Інституті працює з 2020 року. Автор понад 60 наукових статей, наукових розробок і методичних посібників. 5 монографій (з них 2 одноосібних) та 1 практичного посібника. Має 1 авторське свідоцтво.

Сфера наукових інтересів: управління людськими ресурсами, смарт розвиток персоналу, управління якістю, соціальна відповідальність, трудове право, правове регулювання зайнятості, соціальний діалог та соціально-трудові відносини, професійні стандарти та професійні кваліфікації, підтвердження результатів неформального навчання, місцевий економічний розвиток, розвиток місцевого  самоврядування в умовах децентралізації.

Нагороди та відзнаки:  Грамота Верховної Ради України (2018), відомча заохочувальна відзнака Національної служби посередництва і примирення – нагрудний знак «За заслуги» (2018), Почесні грамоти Національної служби посередництва і примирення, Федерації профспілок України, Національної академії державного управління при Президентові України, Подяка Головного управління державної служби України.

 
Надрага Василь Іванович
доктор економічних наук, професор

email: nadraga-vasil@ukr.net

Член редакційних колегій науково-практичних журналів «Економіка та держава» та «Ринок праці та зайнятість населення». Член спеціалізованої вченої ради Д 26.891.01 Інституту підготовки кадрів ДСЗУ та спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ «Київській національний економічний  університет ім. Вадима Гетьмана».

У 1981 році закінчив Ворошиловградський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія і педагогіка»; у  1995 – Регіональний інститут менеджменту за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері»; у  1999 – Академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління»; у 2020 – Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Спеціальність «Філологія», магістр філології, філолог, викладач, переклад (німецька мова). У 2003 році присвоєно науковий ступінь кандидата наук з державного управління зі спеціальності «Механізми державного управління», а в 2016 –  присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

В Інституті працює з 2016 року. Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 5 монографій, 1 навчальний посібник та 1 підручник.

 Викладає  дисципліни: Соціальні ризики в трудовій сфері (авторський курс), Бюджетування в управлінні персоналом, Державне соціальне страхування, Управління потенціалом та конкурентоспроможністю підприємств, Економіка праці й соціально-трудові відносини, Організація діяльності державної служби зайнятості України, Антикризова політика держави, Корпоративна соціальна відповідальність, Стратегічне управління людськими ресурсами, Управління командами, Управління брендом роботодавця, Управління антикризовою діяльністю та організаційним розвитком підприємств, Вступ до спеціальності.

Сфера наукових інтересів: соціальна сфера, менеджмент, економіка праці, демографія, місцеве самоврядування.

Нагороди та відзнаки:  орден “За заслуги” ІІІ ступеня (2003), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2003), Почесна грамота Верховної Ради України (2006).

 
Маршавін Юрій Миколайович
доктор економічних наук, професор

Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України.

У 1971 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Інженер шляхів сполучення – механік»; у 1996 – Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Міністерства освіти України за спеціальністю «Економіст-правознавець». У 2013  присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

В Інституті працює з 1991року. Автор понад 200 наукових, навчально-методичних та публіцистичних праць, серед яких 2 індивідуальні монографії, 7 монографій у співавторстві, 23 посібника, з них 4-х індивідуальних і 5 – з грифом МОН України. Має один деклараційний патент і 7 авторських свідоцтв.

Викладає дисципліни: Державне регулювання зайнятості населення, Ринок праці.

Нагороди та відзнаки: медаль «В ознаменование 1500-летия г. Киева» (1982), медаль «За трудову доблесть» (1984), орден «За заслуги» III ступеня (2009); Почесна грамота Кабінету Міністрів України; Диплом Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна»; Почесні грамоти Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти та науки України, Київського міського голови, Державної служби зайнятості України, Федерації профспілок України, Фонду загальообов’язкового державного страхування на випадок безробіття.

 
Семчук Надія Іванівна
кандидат філософських наук, доцент

У 1993 закінчила Донецький державний університет, у 1998 – аспірантуру філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Етика».

Науковий ступінь кандидата філософських наук присвоєно у 1999 році, вчене звання доцента – у 2011.

Досвід науково-викладацької діяльності складає більше 20 років – у закладах вищої та післядипломної освіти. Розробник програм і викладач навчальних дисциплін з професійної етики та корпоративної культури, естетики, етики науки, етики спілкування та ділового етикету.

Співрозробниця спецкурсів (зокрема на освітніх платформах EdEra, Skills Academy), співавтор програм підвищення кваліфікації для публічних службовців, тренер у програмах «Інноваційні технології управління персоналом», «Управління змінами», «Психологія ефективної діяльності» для служб управління персоналом у сфері державної служби.

Працює в Інституті з 2021 року. Автор понад 30 наукових і навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: етика управління людськими ресурсами; корпоративна етика; принципи формування ефективних демократичних інститутів в Україні, проблеми сучасної інформаційної етики.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ
 • Технології  управління персоналом
 • Управління трудовим потенціалом
 • Мотивація персоналу
 • Управління розвитком персоналу
 • Управління персоналом
 • Основи демографії
 • Основи підприємницької діяльності
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Соціальна відповідальність
 • Ринок праці
 • Трудове законодавство та правове регулювання зайнятості
 • Ринок праці та функціонування служби зайнятості
 • Державне соціальне страхування
 • Державне регулювання зайнятості населення
 • Менеджмент соціальних послуг
 • Менеджмент персоналу
 • Менеджмент продуктивності
 • Управління командами
 • Управління соціальною та екологічною безпекою
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Ринок праці та державне регулювання зайнятості
 • Глобалізаційні процеси в системі світового ринку праці
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Аудит персоналу
 • Нормування праці
 • Організація праці
 • Методологія наукових досліджень
 • Управління брендом роботодавця
 • Соціальна політика
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

З метою підвищення якості навчання кафедра управління людськими ресурсами використовує сучасні інформаційні технології як у навчальному процесі, так і під час поточного та підсумкового контролю знань. Новітнє комп’ютерне обладнання усіх, без виключення, аудиторій інституту допомагає викладачам і студентам проводити складні розрахунки, будувати схеми і діаграми за допомогою табличних процесорів, проводити дистанційне навчання студентів, використовувати різні програмні продукти для вивчення різних навчальних дисциплін.

З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси, що в повній мірі відповідають державним стандартам і нормативним вимогам та відображують новітні тенденції, які відбуваються у розвитку вітчизняної й світової управлінської науки та практики.

В навчальному процесі підготовки студентів та слухачів використовуються інтерактивні форми і методи  організації навчальних занять, мультимедійні засоби навчання.

Викладачі кафедри широко практикують також проведення ділових ігор, семінарів-співбесід, семінарів-конференцій, семінарів-«круглих столів», семінарів-контрольних робіт, семінарів-заслуховувань рефератів і доповідей студентів.

НАУКОВА РОБОТА

До наукової роботи залучаються  студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом викладачів кафедри. Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

– аналіз реалізації стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку національної економіки України та забезпечення її висококваліфікованими кадрами;

– узагальнення сучасних теорій і практики державної соціальної політики;

– уточнення категоріально-понятійного апарату теорій соціальної політики у сфері зайнятості та ринку праці;

– дослідження закономірностей міжнародного поділу праці в умовах глобалізації ринку факторів виробництва;

– вплив технологічних укладів на процес формування і розвиток людського капіталу;

– визначення сучасного стану інституційного забезпечення ринку праці та зайнятості.

Результати наукових досліджень відображаються в наукових публікаціях, статтях, монографіях, аналітичних записках до органів державної влади, методичних рекомендаціях.

НАУКОВІ ВИДАННЯ

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection 

 1. Nadraga, V. I. Theoretical bases of risk management of social-labor sphere. Scientific Bulletin of Polissia [Text]. – Chernihiv : ChNUT, 2017. – № 4 (12). Р. 2. – 200, [2] p., 8-15. ISSN 2410-9576. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)   Web of Science
 2. Vasiliy Nadraga, Anatolii Balanda. Budget Financing of Social Risks in Ukraine: Current State and Macro-level Model of Development. TEM Journal, 8(2), 477-485, May 2019. eISSN:  2217-8333.  DOI: 10.18421/TEM82-22, May 2019. Scopus
 3. Iryna Markina, Vasiliy Nadraga, Nikolai Somych, Olena Illiashenko, Tymur Ishcheikin. The Peculiarities of Implementing the World Experience in the Process of Un shadowing the Economy of Ukraine. International Journal of Management and Business Research, 9 (4), 145-156, December 2019. – ISSN 2228-7027. Scopus
 4. Nadraga V., Smirnov, V., Boiko, O., Dereko, V. Comparison of missing values handling techniques using mice package tools of r software and logistic regression model. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 1246, pages 39-50, Springer, 2021, ISSN 2194-5357, ISSN 2194-5365 (electronic).
 5. Nesteriak Yu. Prevention of human rights violations / Oksana Myronets, Mykhailо Вurdin, Oksana Tsukan, Yurii Nesteriak // ASIA LIFE SCIENCES SUPPLEMENT The Asian International Journal of Life Sciences. – 2019. – № 21(2). – С. 577–586.

Підручники:

 1. Економіка праці та мотивація трудової діяльності: підручник /В. І. Надрага, А. Ю. Пекін ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; за заг. ред. В. І. Надраги. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2020.–518 с. ISBN 978-617-7047-39-0

Монографії:

 1. Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: проблеми,  ефективність, інноваційність, результативність:  колективна монографія / за наук. ред. д. держ. упр. Р. В. Войтович та К.В. Дубич. Київ, 2020. 480 с. ISBN  978-617-649-061-6 (в т. ч. автора Надраги В.І.: розділ 1.5. «Концептуальні засади соціального захисту  населення країн європейського союзу в контексті  мінімізації соціальних ризиків». – С.46-60 та розділ  5.5. «Cоціальний діалог як інструмент рішення  проблем в соціально-трудовій сфері». – С.360-374)
 2. Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 424 с. (в т.ч. автора – розділ 5.5 «Інституціональні засади реалізації ризиків у соціально-трудовій сфері» – С. 348-360)
 3. Публічне управління та національна безпека : монографія / А. М. Михненко, Н. М. Грущинська, Ю. В . Нестеряк, Я. Ф. Жовнірчик, І. І. Дейнега, В. П. Приходько, М. Л . Ніжніков, Е. М. Макаренко, О. В . Поліщук, І. В . Чібісова ; за ред. д-ра іст. наук, проф. А. М. Михненка і д-ра екон. наук, доц. Н. М. Грущинської. — Київ : НАУ , 2019. — 340 с. – Авт. : С. 53–63.
 4. Прудиус Л.В. Управління якістю державної служби України [Текст] : монографія / Леся ВасилівнаПрудиус. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 279 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 224-279.
 5. Інформаційна складова державної політики та управління : монографія / Соловйов С. Г., Бухтатий О. Є., Нестеряк Ю. В. та ін. ; заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Грицяк Н. В. – Київ : К.І.С., 2015. – 320 с. – Авт. : С. 53–63.
 6. Державна інформаційна політика України: теоретико-методологічні  засади : монографія / Ю.В. Нестеряк. – К. :НАДУ, 2014. – 292 с.

Посібники:

 1. Соціальні ризики у трудовій сфері: навчальний посібник / В. І. Надрага. А.Ю.Пекін.– К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 426 с. ISBN 978-617-649-049-7

Наукові видання та публікації за 2017- 2021 рр.

 1. Надрага В.І. Хартия Европейского Союза об основных правах и социальное бюджетирование в Украине: проблема защиты базовых принципов-ценностей в условиях финансового кризиса. – Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. – Toruń 2021. – 1011 stron. –  S.504-516.ISBN 978-83-8180-424-0
 2. Надрага В.И.  Государственная политика защиты базовых принципов-ценностей в условиях миграционного кризиса в Украине.  – Wyzwania dla powszechnego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. – Toruń 2021. -735 stron. –  S.596-607.  ISBN 978-83-8180-423-3
 3. Bielska T.V., Lashkina M.H., Nesteriak Y. Information policy and information  security of the state as psychical  and social phenomenon: problems and prospects/ Bielska T. V., Lashkina M. H., Yurii Nesteriak // Public management : collection. — № 2 (22). — March 2020. — Kyiv : Interregional Academy of Personnel Management, 2020. – С. 116–129.
 4. 4. Vasiliy Nadraga. External labour migration of the population of Ukraine in demographic crisis conditions. –  Studia Społeczne / Social Studies.  – Warsaw Management University, № 25 (2) /2019. –p.48 – P. 37-42. – ISSN 2081-0008. – e-ISSN: 2449-9714. (Journal indexed in Ministry of Science and Higher Education Index (5 pts.)
 5. 1. Nadraga V.I.  Charter of fundamental rights of the European Union and social budgeting in Ukraine: the problem of protecting the basic principles-values in the financial crisis. – Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ, 2019. – №1-2. – С.55-61
 6. 6. Надрага В.І., Пекін А.Ю. Проблеми соціально-економічної безпеки територіальних громад. – Ринок праці та зайнятість населення. Науково-практичний журнал, – К.: ІПК ДСЗУ, №3(59)/2019. – 94 с. – С.60-67
 7. 7.  Nadraga, Vasil (2019). Social dialogue as a condition of multivariate development of the social and labour relations in ukraine: institutional aspects. Social and human sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 01(21). Електронний ресурс: https://sp-sciences.io.ua/
 8. 8. Vasiliy Nadraga, Anatoliy Balanda. Macro-level modeling of budget support for social risk management (in English) / Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, 2019, вип. 2(35). – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – 234с. –  С. 144-151 (Index Copernicus та ін.)

Надрага В.І. Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку.- Регіональна економіка. – 2018. – №3 (89). – С. 21-28.( Index Copernicus)

 1. 9. Надрага В.І. Підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування як пріоритет територіального розвитку. – Регіональна економіка. – 2018. – №3 (89). – С. 21-28. ISNN 1562-0905 (Index Copernicus)
 2. Надрага В.І. Базові орієнтири міграційної політики в умовах демографічної кризи в Україні. – Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – №4. – C. 63-70.
 3. 11. Надрага В.І. Проблеми підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в умовах становлення інформаційної економіки в Україні. – Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – №3. – С. 57-65
 4. Маршавін Ю. М.Модернізація системи робочих місць як імператив розвитку сфери зайнятості / Ю. М. Маршавін // Ринок праці та зайнятість населення. – 2018. – № 2. – С. 5-14. – Режим доступу: https://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2018_2_3
 5. 13. Нестеряк Ю. В. Становлення національного інформаційного простору України (період 1989–1993 років) / Ю. В. Нестеряк // Вісн. НАДУ. – 2018. – № 1. – С. 11–17.
 6. Ю. В. Розвиток національного інформаційного  простору України (1994–2004 рр.) / Ю. В. Нестеряк // Вісн. НАДУ. – 2018. – № 2. – С. 98–104.
 7. Надрага В.І. Інституціональне середовище як фактор детермінації соціальних ризиків у сфері зайнятості населення. – Ринок праці та зайнятість населення. – К.: ІПК ДСЗУ – 2017. – №1(50). – С.6-15
 8. Нестеряк Ю. В. Вдосконалення державної політики у сфері інформаційної безпеки України в умовах інформаційного протистояння / Ю. В. Нестеряк // Вісн. НАДУ. – 2017. – № 1. – С. 147–153.