Кафедра теоретичної та прикладної економіки

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Викладачі кафедри забезпечують підготовку фахівців у сфері економіки (спеціальність 051 «Економіка»), менеджменту (спеціальність 073 «Менеджмент») та психології (спеціальність 053 «Психологія»).

Кабінет

210

Електронна адреса

Кафедра теоретичної та прикладної економіки функціонує з 2006 року. Викладачі кафедри здійснюють: навчальну, науково-дослідну та методичну роботу з метою підготовки та перепідготовки фахівців відповідно до державних вимог і стандартів; забезпечують підготовку бакалаврів і магістрів за напрямами: «Економіка», «Менеджмент», «Психологія»; здійснюють підготовку докторів філософії, аспірантів та докторантів за третім (науково-освітнім) рівнем вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».

https://www.facebook.com/ktepe.ipk.dszu

Положення

Калініна Світлана Петрівна
доктор економічних наук, професор

Завідувач кафедри

e-mail: svit_kalinina@yahoo.com

Професор кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, запрошений професор кафедри міжнародних економічних відносин в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, Академік Академії економічних наук України.

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.891.01в ІПК ДСЗУ, головний редактор науково-практичного журналу «Ринок праці та зайнятість населення», член редколегії ряду збірників наукових праць, включених до вітчизняних та міжнародних наукометричних баз. Учасник міжнародних проєктів TEMPUS TACIS, REAP з Університетом Сандерленда (Велика Британія), Університетом ім. Арістотеля (Греція) та проєкті DFID (Велика Британія) з питань міжнародного розвитку. Засновник єдиної наукової школи в Україні з питань міжнародного розвитку ринку праці.

У 1989 році закінчила Донецький державний університет за кваліфікацією «Економіст». У 2007 році присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». У 2013 отримала вчене звання професора. У 2016 році отримала звання академіка Академії економічних наук України.

Працює в Інституті з 2016 року. Автор понад 200 наукових і науково-методичних праць, серед яких 14 монографій: 2 індивідуальні та 12 колективних, має ряд авторських свідоцтв.

Викладає дисципліни: Ринок праці, Управління персоналом, Міжнародна економіка, Економіка праці та соціально-трудові відносини, Управління кар’єрою, Мотивація персоналу, Управління розвитком персоналу.

Сфера наукових інтересів: розвиток і трансформація міжнародного та корпоративних ринків праці, формування інтелектуальної складової економічного розвитку

Нагороди та відзнаки: Почесний знак МОН України «За наукові досягнення» (2011 р.). 

 
Савченко Василь Антонович
доктор економічних наук, професор

професор кафедри

e-mail: savchenko.vasyl@gmail.com

Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.891.01 Інституту.

У 1972 році закінчив Київський торгово-економічний інститут за кваліфікацією «Економіст». У 1977 році присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук, а у 1991 році присуджено науковий ступінь доктор економічних наук зі спеціальності «Економіка». У 2001 отримав вчене звання професора.

Працює в Інституті з 2020 року.  Автор 197 наукових і науково-методичних праць, серед яких  2 індивідуальні та 5 колективних монографій, 1 підручник та 1 навчальний посібник (одноосібних), 1 навчальний посібник (колективний). Має 2 авторських свідоцтва.

Викладає дисципліни: Методологія та організація наукових досліджень, Методологія макроекономічного аналізу, Сучасні проблеми національної економіки.

Сфера наукових інтересів: методологія та організація наукових досліджень, професійний розвиток персоналу.

Нагороди та відзнаки: Почесна грамота Міністерства праці та соціальної політики України за особистий внесок у розв’язання проблем соціального захисту інвалідів (2001 р.), Почесна грамота Київського міського голови за багаторічну сумлінну працю (2005 р.), Почесний знак МОН України «За наукові досягнення»(2006 р.) та  знак «Ушинського К. Д.» Національної академії педагогічних наук України (2010 р.), грамота ІПК ДСЗУ за сумлінну працю та з нагоди 70-річного ювілею (2020 р.).

 
Джаман Михайло Олексійович
доктор економічних наук, доцент

професор кафедри

email: modzh@ukr.net

Академік Академії економічних наук України, член правління Спілки економістів України, член Географічного товариства України, член Спеціалізованої вченої ради Д 26.891.01 в ІПК ДСЗ України по захисту докторських дисертацій з економіки, член редакційної колегії фахового науково-практичного журналу ІПК ДСЗ України «Ринок праці та зайнятість населення».

У 1975 році закінчив Чернівецький державний університет за  кваліфікацією «Економіко-географ, викладач географії». У 2002 році присуджено науковий ступінь доктор економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством (економіка будівництва)». У 2011 отримав вчене звання доцента.

Працює в Інституті з 2016 року. Автор 250 наукових праць, серед яких 19 монографій і 9 навчальних посібників.

Викладає дисципліни: Планування розвитку територій, Регіональна економіка.

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління корпоративними структурами та економічна безпека підприємницької діяльності малого і середнього бізнесу, проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил, регіональної, національної економік та оцінка еколого-економічного потенціалу регіону, функціонування соціально-економічних систем та формування територіально-виробничих комплексів.

Нагороди та відзнаки: медаль Спілки економістів України, Почесна грамота Географічного товариства України.

 
Тахтарова Клавдія Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри

e-mailklavdiya.taxt@gmail.com

У 1987 році закінчила Донецький державний університет за кваліфікацією «Економіст». У 2013 присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». У 2015 році отримала вчене звання доцента.

Працює в Інституті з 2020 року. Автор понад 30 наукових і науково-методичних праць, серед яких  3 колективні монографії,1 навчальний посібник.

Викладає дисципліни: Соціологія, Нормування праці, Організація праці, Макроекономіка, Ссистеми технологій, Соціальне проектування.

Сфера наукових інтересів: проблеми регулювання ринку праці та зайнятості населення на міжнародному і національному рівні.

Нагороди та відзнаки: Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької обласної адміністрації (За ініціативу, наполегливість, сумлінне виконання службових обов’язків та професійні досягнення у ДонНУ ім. Василя Стуса) (2018 р.); почесна грамота Вінницької ОДА та обласної Ради (За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у виховання і навчання молоді, розвиток економічного факультету ДонНУ ім. Василя Стуса) (2019 р.).

Сухомлин Віктор Борисович
кандидат наук з державного управління, доцент кафедри

e-mail:suhomlin63@ukr.net

Проректор з соціально-економічних та адміністративних питань.

У 2007 році закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі за кваліфікацією «Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ». У 2019 році  присвоєно науковий ступінь кандидата наук  з державного управління зі спеціальності «Механізми державного управління».

Працює в Інституті з 2017 року. Автор понад 15 наукових статей та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: цивільний захист, охорона праці в галузі.

Сфера наукових інтересів: проблеми публічного управління в сфері зайнятості населення

Нагороди та відзнаки: Почесна грамота від Державної служби зайнятості України (2018р).

 
Ланська Світлана Петрівна
кандидат економічних наук

доцент кафедри

emailsstomina@gmail.com

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.891.01Інституту.

У 2006 році закінчила Донецький національний університет за кваліфікацією «Магістр з управління персоналом і економіки праці». У 2010 присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Працює в Інституті з 2016 року. Автор 50 наукових і науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: Статистика, Соціальна статистика, Економічна статистика, Математична статистика, Конфліктологія, Інформаційні системи та технології, Інформаційні системи в науковій діяльності.

Сфера наукових інтересів: проблеми регулювання ринку праці на макро- та мікрорівні, безперервний професійний розвиток.

 
Савченко Едуард Олексійович
кандидат економічних наук

доцент кафедри

email: eds416@ukr.net

У 2001році закінчив Донецький національний технічний університет. У 2010 присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Працює в Інституті з 2020 року. Автор 20 наукових і науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: Міжнародні економічні відносини.

Сфера наукових інтересів: розвиток процесів глобалізації, транснаціоналізація економіки і виробництва, міжнародне інвестування.

 
Припута Наталія Володимирівна
кандидат економічних наук

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

У 1998 році закінчила Національний аграрний університет за кваліфікацією «Економіст-бухгалтер». У 2017 присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством».

Працює в Інституті з 2001 року. Автор понад 60 наукових і науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: Економіка і фінанси підприємств, Фінанси, Економіка підприємства, Гроші та кредит, Бухгалтерський облік, Облік і аудит, Аудит персоналу, Регіональна політика та розвиток, Ціни та ціноутворення, Страхування, Актуальні проблеми конкурентної (антимонопольної) політики, Економічна діагностика, Ціноутворення і кошторисна справа, Основи підприємницької діяльності.

Сфера наукових інтересів: регіональна економічна політика, економіка та фінанси підприємства, аудит та бухгалтерський облік.

Нагороди та відзнаки: Почесна грамота Міністерства праці та соціальної політики України, Почесна грамота Державної служби зайнятості України.

 
Круглова Катерини Миколаївна
старший лаборант кафедри

e-mail:  ktepe@ukr.net

У 2009 році закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Сфера наукових інтересів: трансформація ринку праці, управління персоналом.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ:
 • Бухоблік
 • Вища математика
 • Вища та прикладна математика
 • Державне регулювання економіки
 • Діагностика в системі управління підприємством
 • Діагностика показників ефективності підприємства
 • Економетрика
 • Економктрія
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Економіка підприємства
 • Економетрика
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Економічна теорія
 • Економічна статистика
 • Економічна і соціальна статистика
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Інформаційне забезпечення наукових досліджень
 • Інформатика
 • Інформаційні системи та технології
 • Історія економіки та економічної думки
 • Логістика
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Математика для економістів
 • Математична статистика
 • Методика встановлення цін
 • Міжнародна економічні відносини
 • Міжнародна економіка
 • Мікроекономіка
 • Основи підприємницької діяльності
 • Особливості ціноутворення у підприємницькій діяльності
 • Облік і аудит
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Основи наукових досліджень
 • Основи наукової діяльності
 • Політична економія
 • Регіональна економіка
 • Соціальна статистика
 • Статистика
 • Статистика національного багатства
 • Системний аналіз
 • Страхування
 • Теорія ймовірностей  та математична статистика
 • Теорія підприємництва
 • Університетська освіта
 • Управління інноваціями
 • Фінанси
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Ціни та ціноутворення
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси, що в повній мірі відповідають державним стандартам і нормативним вимогам та відображують новітні тенденції, які відбуваються у розвитку вітчизняної й світової управлінської науки та практики.

В навчальному процесі підготовки студентів та слухачів використовуються інтерактивні форми і методи  організації навчальних занять, мультимедійні засоби навчання.

Викладачі кафедри широко практикують також проведення ділових ігор, семінарів-співбесід, семінарів-конференцій, семінарів-«круглих столів», семінарів-контрольних робіт, семінарів-заслуховувань рефератів і доповідей студентів.

СПІВПРАЦЯ З УСТАНОВАМИ
 • Академія економічних наук України;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Маріупольський державний університет;
 • Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь);
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).

Крім того, налагоджено співпрацю з державними службами зайнятості України: Донецьким обласним центром зайнятості (м. Краматорськ), Маріупольським міським центром зайнятості та ін.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
 • Факультет економіки і менеджменту Університету Міколаса Ромеріса (Литва);
 • Компанія «PriceFormer Europe» (Німеччина).
 • Retirement Partners. Denver, USA.
НАУКОВА РОБОТА

Викладачі кафедри постійно приймають участь у науково-дослідній роботі Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, зокрема за держбюджетними науково-дослідними темами:

 • «Інституціональне забезпечення ринку праці України в умовах соціально-економічної нестабільності» (номер державної реєстрації 0115U004041);
 • «Розвиток ринку праці України в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0118U004241).

До основних напрямів наукової роботи кафедри належать:

 1. Видання монографій та наукових посібників за результатами роботи наукової школи з питань міжнародного ринку праці.
 2. Проведення щорічних круглих столів на тему «Глобалізація ринку праці: виклики для України».

Зокрема за підсумками роботи у 2020 р. підготовлено колективні монографії:

 • «Трансформація трудоресурсного забезпечення світового ринку праці: глобалізаційний дискурс»;
 • «Трансформація світового ринку праці в умовах глобалізації».
НАУКОВІ ВИДАННЯ

Наукові видання та публікації викладачів кафедри (2017-2020 рр.)

 1. Kalinina S., Lyndiuk O., Buchyk V. Development of Renewable Energy in Ukraine in the Context of Ensuring Public Employment. Politica Energetichna – Energy Police Journal. #4/2020 vol. 23. https://doi.org/10.33223/epj/130319.
 2. Kalinina S., Davydyuk L., Horudzy Y. Human Resources Reengineering as a Direction of the Strategy of Anti-Crisis Development of Corporate Structures. Public Security and Public Order. Research journal. N24 (2020). P. 88-100. https://www3.mruni.eu/ojs/vsvt/index.
 3. Калініна С.П. Розвиток соціальної політики України в контексті активізації підтримки осіб з інвалідністю. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. №1. С. 43-46. https://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_1_11.
 4. Kalinina S., Mikhaylushin L., Korovchuk Y., Kushnarenko O. Monitoring of International Labor Migration in the Context of the World Economy Labour Resources Providing Problems. Advances in Economics, Business and Management Research (MDSMES), Volume 99. Atlantis Press, 2019. P. 389-392. DOI: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.74
 5. Kalinina S., Davydiuk L., Kovalevska V. Formation and Development of the International Labor Market: Methodological Discussion. Sustainable Development Under Conditions of European Integration: Monograph / [editorial board Darko Bele, Lidija Weis, Nevenka Maher]. Part II. Ljubljana: VSPV, Visoka sola za poslovne vede = Ljubljana School of Business, 2019. 458 p. P. 283-298.
 6. Kalinina S., Mikhaylushin L., Korovchuk Y. Transformation Aspects of the Modern Migrations Processes Development in the System of Labour Economic Provision. Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: Collective monograph / [Edited by N. Marynenko, P. Kumar, I. Kramar]. Publishing House of University of Applied Sciences in Nysa, 2019. 528 p. P.113-120.
 7. Калініна С.П., Кушнаренко О.П. До питання про працевлаштування осіб з інвалідністю в системі соціальної політики держави. Ринок праці та зайнятість населення. N4, 2019. С. 37-43.
 8. Калініна С.П., Хоружий Ю.С., Лелюк О.Ю., Коровчук Ю.І. Формування корпоративних стратегій управління людськими ресурсами: антикризовий аспект: монографія. За заг. ред. д-ра екон. наук, професора С.П. Калініної. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. 208 с.
 9. Калініна С.П., Тахтарова К.А. Удосконалення інституційного регулювання включення України до системи міжнародних трудових комунікацій в умовах глобалізації. Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія. За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. К.: ІПК ДСЗУ, 2018. 424 с. С. 178-188.
 10. Калініна С.П., Коровчук Ю.І., Кушнаренко О.П. Міжнародний ринок праці в умовах глобалізації: міграційний дискурс. Вісник Приазовського державного технічного університету Серія: Економічні науки, 2018. Вип. 35. С. 69-77.
 11. Калініна С.П., Коровчук Ю.І., Кушнаренко О.П. Транснаціональні тренди розвитку міжнародних міграційних процесів в умовах глобалізації. Scientific Journal. Issue #24. May, 2018. С. 224–228.
 12. Савченко В. А. Вдосконалення професійного навчання персоналу. Професійна педагогіка / Том 2. № 21 (2020). С. 83-91.
 13. Савченко В. А. Вплив глобального ринку праці на зайнятість високоінтелектуальних кадрів в умовах економічної кризи. Глобалізація ринку праці: виклики для України / Круглий стіл 17 грудня 2020 р. ІПК ДСЗУ. с. 30-33.
 14. Савченко В. А. Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства / зб. Матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 жовтня 2020 р.) / за заг. ред. В. О. Радкевич; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України: К. : ІПТО НАПН України, 2020. 304 с. С. 43-47.
 15. Савченко В. А. Проблеми формування кадрового резерву та проведення конкурсів на зайняття вакантних посад. Україна: аспекти праці. 2019. № 1. С. 3-9.
 16. Савченко В. А. Проблеми розроблення професійних стандартів в Україні. / Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. ; 23–24 жовт. 2019 р. К. : КНЕУ, 2019. 327 с. С. 177–180.
 17. Савченко В. А. Развитие персонала как аспект социальной ответственности компании / Man – Society – Economy. – Collective monograph. Vol.6. Social responsibility of the organization [Redakcja aukowa: Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Anatoliy Kolot, Boguslaw Pietrulewicz]. – Kijowski Narodowy Uniwersytet Economiczny, Katedra Ekonomiki Pracy. Zielona Gora, 2018. 286 p. (p.193-208).
 18. Савченко В. А. Проблеми реформування системи освіти та професійної підготовки кадрів / Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. пр. / [голова редкол. А. М. Колот]. 2018. № 1(14). С. 91-100.
 19. Савченко В. А. Вдосконалення механізму стимулювання розвитку словник-довідник / за ред. В.М. Данюка. К. : КНЕУ, 2018. 251 [5] c.
 20. Савченко В. А. Актуальні проблеми управління розвитком персоналу в новій економіці. / Соціально-трудова сфера в умовах інформаційної економіки: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет- конференції; 26-29 листопада 2018 року. – К.: КНЕУ, 2018. – 176 с. – С. 21-24.
 21. Джаман М.О. Необхідність створення сучасного механізму мотивації трудової діяльності. Економіка та держава. Серія: Держава та управління. № 3. 2020 р. С. 12 – 28.
 22. Джаман М.О., Єрмаков В.В. Чинники впливу на розвиток суспільно-просторових процесів Полтавського історико-географічно краю (ретроспективно-географічний аспект) // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту, Серія: Географ. науки. Вип.13. Херсон, 2020. С. 34-43.
 23. Джаман М.О. Залежність формування територіально-суспільної системи (ТСС) від економічного простору. Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені А.С. Макаренка: Географічні науки. Т. 2. Вип. 1. Суми, 2020. С. 112-120.
 24. Джаман М.О., Шимановська Л.М. Цільові орієнтири розвитку кооперативних хлібо-пекарських підприємств у контексті інноваційного розвитку хлібо-пекарської галузі. Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки». Полтава: ПУЕТ, 2018. № 3. С. 60-68.
 25. Джаман М.О. Вплив туристичного образу регіону на інвестиційну привабливість та економічний розвиток території. Збірник наук. праць Луцького НТУ. Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Луцьк, 2018. Вип. 15 (59) Ч.1. С. 23-32.
 26. Джаман М.О. Залежність територіальної організації суспільства від економічного простору (теоретико- методологічний аспект). Економіка та держава (науково-практичний журнал). Серія: Державне управління. К., ІПК ДСЗ України, 2018 – № 8, – С. 43-49.
 27. Джаман М.О., Кушнір Н. Б., Кондратюк О. І. Сутність, передумови та характерні риси розвитку субєктів рекреаційного підприємництва. Збірник наук. праць «Вісник НУВГП», Серія «Економічні науки». 2018. Вип.№ 2 (82). С.93-101.
 28. Джаман М.О., Шульц С. Л., Луцків О.М. Інноваційні підходи до формування та реалізації державної регіональної політики. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. №5(132). С. 52-65.
 29. Джаман М.А. Экономическое пространство как территориальная организация общества (теоретико-методологический аспект). Наук.вісник Ужгородського ун-ту. Сер. «Економіка». Збірник наук. праць. Ужгород, 2017. Вип. 1(49). Т.2. С. 19-27.
 30. Тахтарова К.А., Міщенко С.О., Купрій О.Д. «Розвиток ринку праці України в контексті трудоресурсної волатильності: демографічний аспект» Ринок праці та зайнятість населення. 2020. № 1.
 31. Калініна С.П., Тахтарова К.А., Кушнаренко Н.П. Стратегічні імперативи формування міжнародного ринку праці в умовах глобалізації. «Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах». Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 вересня 2020 р. МГУ м. Одеса с. 27-30
 32. Тахтарова К.А., Калінін В.В. «Вплив транснаціоналізації на розвиток міжнародного ринку праці». Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України» за міжнародною участю. 29.10.2020. ІПК ДСЗУ. с. 131-133.
 33. Тахтарова К.А. «Університет третього віку як драйвер розвитку глобального ринку праці» / Глобалізація ринку праці: виклики для України / Круглий стіл 17 грудня 2020 р. ІПК ДСЗУ. с. 51-53.
 34. Тахтарова К.А., Лелюк О.Ю. «Макроекономічні передумови трансформації корпоративних стратегій управління людськими ресурсами в умовах кризи». Ринок праці та зайнятість населення. 2019. № 4. ІПК ДСЗУ С. 13–18.
 35. Тахтарова К.А. «Особливості роботи державної служби зайнятості України з деякими категоріями безробітного населення». Економіка і організація управління №3 (23) 2017. С.152-160.
 36. Тахтарова К.А. Прогнозування рівня зайнятості населення України. Економіка і організація управління. Збірник наукових праць. Вінниця: ДонНУ, 2016. Випуск №3(23). С. 327-333.
 37. Тахтарова К.А. Удосконалення інституційного регулювання національного ринку праці в системі міжнародних трудових комунікацій. Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики: монографія / Під заг. ред. А.В. Сидорової. Вінниця: ДонНУ, 2016. С. 202-214.
 38. Публічне управління в центрі зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: проблеми, ефективність, інноваційність, результативність: колективна монографія / за наук. ред. д-ра держ. упр. Р.В. Войтович та К.В. Дубич. – Київ, 2020. – 480 с.
 39. Державна політика у сфері зайнятості населення: формування та реалізація: монографія/ за наук. редакції д. держ. упр. П. В. Ворони.  – Київ ТОВ «Видавничий дім «АРТЕК»», 2020. – 189с.
 40. Зміна пріоритетів у роботі столичної служби зайнятості / В. Б. Сухомлин // Ринок праці та зайнятість населення. – №1. – 2016. – С.66-68.
 41. Сухомлин В.Б. Державна політика у сфері зайнятості населення: методологія проблеми . Економіка та Держава. №7, 2018. – с. 95-100.
 42. Сухомлин В.Б. Теоретико-методологічний аналіз зайнятості у контексті дослідницьких підходів. Економіка та Держава. №1, 2019. – с. 69-74.
 43. Сухомлин В.Б., Шостак В.І. Субсидійна зайнятість як інноваційний напрям розвитку активних програм зайнятості. Економіка та Держава. №2(14), 2020. – с. 103-108.
 44. Шостак В.І., Сухомлин В.Б.,. Державне регулювання на загрози економічній безпеці України в умовах кризи. Економіка та Держава. №3(15), 2020. – с.114-119
 45. Генезис статусу службовців ДСЗУ / В. Б. Сухомлин // Публічна служба в модерній державі : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю державної служби України, Київ, 13 червня 2018 року / За заг. ред. Войтович Р.В., Ворони П.В. – Київ, ІПК ДСЗУ, 2018. – 270 с. – С. 82-84.
 46. Рудніцька О., Хлапонін Д., Сухомлин В.Управління компетенціями працівників на підприємствах смарт індустрій. Матеріали Х міжнародної науково-технічної конференції 19-24 березня 2020 р. Національний авіаційний університет.
 47. Lanska S., Mishchenko S. Theoretical And Methodological Aspects Of Labor Market Development Under The Influence Of Destabilizing Factors. Norwegian Journal of development of the International Science.Oslo, 2020. № 50/2020. Vol. 3. Р. 38–45.
 48. Ланська С. П., Міщенко С. О. Сучасні аспекти регулювання ринку праці в умовах трудоресурсної волатильності. Znanstvena misel journal. Ljubljana, 2020. №48/2020. Vol. 2. P. 13–18.
 49. Ланська С. П., Воскобойник Д. В. Трансформація ринку праці під впливом інформаційно-комунікаційних технологій. Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : матер. всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 18-19 листопада 2020 р. Київ : ІПК ДСЗУ, 2020.
 50. Ланська С. П., Воскобойник Д. В. Трансформаційні зміни в сфері зайнятості населення України з урахуванням впливу поширення інфoрмaційнo-кoмунікaційних технологій. Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 листопада 2020 р. Київ : КНЕУ, 2020. С. 104–106.
 51. Ланська С. П., Калініна С. П. Зайнятість сільського населення: проблеми і виклики на сучасному етапі економічного розвитку України. Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. Вип. 17. С. 11–18.
 52. Ланська С. П. Удосконалення системи професійного розвитку персоналу на виробництві – провідна компонента стратегічного розвитку підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. Вип. 17. С. 260–267.
 53. Ланська С. П., Калініна С. П. Формування рівня життя населення: методологічний дискурс. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Збірник наукових праць. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. Вип. 18. С. 253–259.
 54. Ланська С. П. Система безперервного професійного розвитку працівників: актуалізація та етапи формування в Україні. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Одеса, 2018. Випуск 36. Частина 2. С. 52–56.
 55. Ланська С.П., Калініна С.П. Професійна освіта як чинник конкуренто-спроможності робочої сили: досвід США. Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 18–19 квітня 2018 р. Маріуполь : МДУ, 2018. С. 48–50.
 56. Савченко Е.О., Кушнаренко О.П. Регулювання ринку праці:міжнародно-прогностичний аспект » / Глобалізація ринку праці: виклики для України / Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. С. 49-50.
 57. Савченко Е.О. Модель визначення потенціалу транс націоналізації галузей економіки України // Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: досвід та результати. Тези доповідей. II Міжнародна науково-практична конференція. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. С. 186 – 188.
 58. Припута Н.В., Міщенко С.В. Зарубіжний досвід фінансування сфери охорони здоров’я: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік та право: проблеми, тенденції» (м. Полтава: ЦФЕНД, 21 грудня 2020 р.). С. 208 – 210.
 59. Припута Н.В., Чуприна С.Л. Зарубіжний досвід волонтерської діяльності: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік та право: проблеми, тенденції» (м. Полтава: ЦФЕНД, 21 грудня 2020 р.). С. 213 – 214.
 60. Припута Н.В., Карпенко О.Ю. Сучасний стан державного пенсійного забезпечення: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право в Україні та світі» (м. Полтава: ЦФЕНД, 4 грудня 2020 р.). С. 241-243.
 61. Припута Н.В, Дмитрук В.М. Безготівкові розрахунки -сучасний спосіб оплати: збірн. матер. доповідей та тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених на тему «Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України» (м. Київ, ІПК ДСЗУ, 18 листопада 2020 р.). – С. 133-135.- 0,1 д. а.
 62. Припута Н.В., Холоденко В.Б. Актуалізація розвитку велотранспорту в Україні. Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : збірн. матер. доповідей та тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (м. Київ, ІПК ДСЗУ, 18 листопада 2020 р.). С. 118-120.
 63. Припута Н.В. Секторальна реформа освіти як невід’ємна складова децентралізації. Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 липня 2020 р.) : Полтава: ЦФЕНД, 2020. С. 59-61.
 64. Припута Н.В. Співробітництво територіальних громад – дієвий інструмент місцевого розвитку. Науково-практичне забезпечення надання публічних послуг в умовах децентралізації: Збірн. матер. доповідей та тез ІІІ-ої Всеукраїнської інтернет-конференції (м. Київ, 15 квітня 2020 року) / за заг. наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2020. С. 200–202.
 65. Припута Н.В., Савчук М.В. Співпраця Державної служби зайнятості з об’єднаними територіальними громадами. Форум прямої демократії: матеріали доповідей та тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 4 грудня 2019 року) / За заг. ред Войтович Р. В., Ворони П. В. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019.  С. 224-225.
 66. Припута Н.В., Савчук М.В. Регіональні аспекти зайнятості в аграрному секторі. Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 12 листопада 2019 р. ) / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. С. 241-243
 67. Припута Н.В. Проблеми формування об’єднаних територіальних громад в Україні. Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 березня 2019 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 3. С.12-13.
 68. Припута Н.В., Патика Н.І. Розвиток конкуренції на ринку молока та молокопродуктів в умовах глобалізації : монографія / Н.І. Патика, Н.В. Припута. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. 256 с.
 69. Припута Н. В. Аспекти співпраці центрів зайнятості з ОТГ. Сучасні проблеми ринку праці і зайнятості в контексті політики швидкого економічного розвитку: матеріали засідання круглого столу (м. Київ, 17 травня. 2018 р.). К. : ІПК ДСЗУ, 2018. С. 46-47.
 70. Припута Н. В. Компоненти механізму регулювання розвитку ринків молока та молочної продукції України. ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди : Економічний вісник університету. 2017. В.33/1 С. 162-167.
 71. Припута Н. В. Компоненти механізму регулювання розвитку ринків молока та молочної продукції України . Економічний вісник університету. 2017. Вип. 33/1. С. 162-167.