Кафедра психології

Кафедра психології

кім. 319, 320

 

тел.: (044) 536-14-98,

 

email: kcix@ukr.net

 

Наша діяльність у соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/PsySW/

https://www.facebook.com/groups/596051570600596/?source_id=1789682911352230

 

Місія кафедри – вплинути на освіту в Україні, надаючи сучасні психологічні та управлінські знання, які змінюють кожного.

 

Історія створення кафедри

 

Кафедра психології  ІПК ДСЗУ була заснована в 1995 році, очолила її кандидат філософських наук, доцент Смирнова О.П. У 2001-2013 роках кафедрою завідував доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук О.В. Киричук.  З 2014 року кафедру  очолювала доктор психологічних наук, професор  Ліщинська О. А., з 2015 року  – доктор медичних наук, професор Пріб Г.А.

З самого початку своєї діяльності кафедра здійснювала перепідготовку фахівців за спеціальністю «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», з 2004 р. підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Психологія», а з 2011 р. підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Психологія».

У зв’язку з розширенням соціальної складової у діяльності кафедри психології з вересня 2016 року, згідно наказу №88-к від 01.07.2016 р., її було перейменована на кафедру психології та соціальної роботи.  А з 2019 року кафедру знову було перейменовано на кафедру психології. Очолює кафедру психології  доктор медичних наук, професор Пріб Г.А.

Підготовка фахівців

Кафедра здійснює підготовку фахівців для здобуття освітніх ступенів бакалавра і магістра за спеціальністю  053 «Психологія» (денна і заочна форми навчання), галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». 3 2020 року в межах здобуття освітнього ступеня магістра було розпочато навчання за освітньою програмою «Клінічна психологія».

З 2016 року  відповідно до ліцензії  МОН України від 27 вересня 2016 року ЛВ № 000135 розпочата підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні ступеня доктора філософії (денна форма навчання)за спеціальністю 053 «Психологія», галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціалізація – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. 

Сьогодні на кафедрі здобувають науковий ступінь 31 аспірант.

А з 2017 року за рішенням Вченої ради Інституту (протокол № 7 від 27 вересня 2017 р.) було відкрито докторантуру (денна форма навчання) за спеціальністю 053 «Психологія», галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціалізація – соціальна психологія, психологія соціальної роботи.

З метою підвищення рівня професійної компетентності здобувачів в галузі психологічних знань на кафедрі постійно діє:

-навчання за сертифікаційними програмами (https://sites.google.com/view/peswe):

-«Політична психологія» (керівник програми – професор кафедри психології, доктор психологічних наук Ткалич М.Г.);

-«Ефективне лідерство у організаціях» (керівник програми – професор кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент Нежинська О.О.);

-«Індивідуальне консультування та психотерапія» (керівник програми – професор кафедри психології, доктор психологічних наук Дорожкін В.Р.);

-міжнародна програма «Психосоціальне консультування: когнітивно-поведінкові основи» (керівник програми – професор кафедри психології, доктор психологічних наук Дорожкін В.Р.);

-психологічний консультативно-тренінговий центр «Сенс Є»;

-факультатив «Психологічна Майстерня «Сенс Є» (слідкуйте за нашими подіями у мережі Facebook за адресою: https://www.facebook.com/groups/596051570600596/?source_id=1789682911352230).

Професорсько-викладацький склад кафедри

Кількісний склад кафедри складає 15 науково-педагогічних працівників, з яких 14 працюють за основним місцем роботи. Серед них:

3 доктори психологічних наук, професори кафедри (з них один доктор наук на 0,5 ставки); 

1 доктор медичних наук, професор;

2 кандидати психологічних наук, доценти, професори кафедри;

5 кандидатів психологічних наук, доценти;

2 кандидати філософських наук, доценти;          

2 старших викладача (з них один старший викладач на 0,5 ставки).

 

Співпраця з установами

 

-Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України

-Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

-Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

-Київський національний університет імені Тараса Шевченка

-Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

-Запорізький національний університет

-Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України

-Асоціація політичних психологів України

-Українська асоціація психотерапевтів та бізнес-тренерів

 

На міжнародному рівні

-Інститут наукових досліджень почерку (Цюріх, Швейцарія)

-Кризова Служба Середньої Франконії, Німеччина, Нюренберг

Пріб Гліб Анатолійович – завідувач кафедри. Доктор медичних наук, професор.

У 1998 р. закінчив Запорізький державний медичний університет за кваліфікацією – лікар. У 2009 р. присуджено науковий ступінь доктор медичних наук зі спеціальності «Психіатрія»

В 2015 р. присвоєне вчене звання професора.

Працює в ІПК ДСЗУ з 2009 р. Автор понад 120 наукових і науково-методичних робіт.

Викладає дисципліни: Патопсихологія, Психологія травмуючих ситуацій, Соціальна психіатрія та наркологія, Психосоматика, Психологія сексуальності. 

Співзасновник журналу «Соціальна психіатрія, медична психологія та психосоматична медицина», член ради рецензентів наукового-практичного журналу «Архів психіатрії», відповідальний секретар журналу «Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал»; з 2010 р. є член редакційної колегії журналу «Ринок праці та зайнятість населення».

Член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, член Всеукраїнської асоціації дослідників аддикцій.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених.

Пріоритетні наукові інтереси: психологія травмуючих ситуацій,  психосоціальні  аспекти психічних розладів. 

Дорожкін Валерій Романович – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри.     

Сфера наукових інтересів : психологія сімейних відносин та динаміки їх зміни; психологія альтруїзму та моральності; соціальна психологія малих груп; групові феномени в психотерапії; наративна психологія та аналіз дискурсу; спільна діяльність двох ведучих тренінгових або терапевтичних груп.  Автор понад 45 наукових публікацій.

Види практичної діяльності: Психологічне консультування особистісних та сімейних проблем ; Розробка та проведення тренінгів ; Психологічне тестування та відбір персоналу; Модераторство груп ; Бізнес-тренінги.

Тренінги: Особистісного зростання, Креативності, Сенситивності, Розвиток лідерства, Експериментальні тренінги на природі, «Майстер управління», «Майстер продажів», Тринінги командотворення.

Викладає дисципліни: Соціально-психологічний тренінг, Тренінг особистісного зростання, Математичні методи в психології, Психологічний супровід підприємницької діяльності, Теоретико-методологічні проблеми психології, Соціальні та політичні конфлікти, Методика та організація наукових досліджень.

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедрою по науковій роботі.

Нагороди та відзнаки: Грант від Президії Верховної Ради АР Крим у розділі «Соціальні науки», 2005 р. за проект «Теоретико-методологічне вивчення експериментальних тренінгових методів на природі». 

Ткалич Маріанна Григорівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри.

Народилася у 1978 р. у м. Запоріжжі. У 2001 р. закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Психологія». З 2001 по 2017  рр. працювала у Запорізькому національному університеті.

З вересня 2017 року є професором кафедри психології та соціальної роботи Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

У 2006 р. захистила першу в Україні кандидатську дисертацію з нової спеціальності  – 19.00.10 «організаційна психологія; економічна психологія» . У 2016 р. захистила першу докторську дисертацію з цієї ж спеціальності на тему “Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій”.

Є відповідальним редактором фахового збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології», який видається спільно із Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України та входить в міжнародні наукометричні бази (Index Copernicus, Google Scholar та ін.).

Є постійним членом Української асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП), а також Міжнародної асоціації прикладної психології (International Association of Applied Psychology (IAAP).

Автор понад 90 наукових публікацій, серед яких дві монографії (“Самоактуалізація менеджерів у професійно-управлінській діяльності” 2009; “Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій” 2015), статті у наукометричних виданнях, навчальний посібник «Гендерна психологія», за яким навчаються студенти понад 20 ВНЗ України. Сьогодні тираж цього посібника складає більше ніж 3000 екземплярів.

Викладає курси: Методологія гендерного підходу у психологічних дослідженнях, Соціально-політичні конфлікти, Психологічна діагностика та оцінка персоналу, Методика та організація наукових досліджень.

Мілютіна Катерина Леонідівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри.

 У 1987 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за кваліфікацією – психолог, викладач психологічних дисциплін. У 1991 р. присвоєно науковий ступінь кандидата психологічних наук. У 2007 р. присвоєно вчене звання доцента. З 10 жовтня 2013 року присвоєно науковий ступінь – доктор психологічних наук.

Автор понад 50 наукових і науково-методичних робіт. Працює в ІПК ДСЗУ з 2001 р.

Викладає дисципліни: Основи психологічної практики (практична психологія), Практика індивідуального психологічного консультування в СЗ, Теорія і практика психологічної корекції, Теорія та практика психотренінгу, Методика та організація наукових досліджень.

_

_

Смирнова Олена Павлівна – кандидат філософських наук, доцент, працює доцентом кафедри психології з 1992 року. В 1970 році закінчила з червоним дипломом Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, вчитель біології і хімії середньої школи. В 1980 році з червоним дипломом закінчила Київську вищу партійну школу.

В 1989 році закінчила аспірантуру Академії суспільних наук, м. Москва, по кафедрі прикладної соціології і соціальної психології.

Займала посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації (1997-2000р.р.). «Відмінник народної освіти», нагороджена орденом «Знак Пошани» та орденом «Дружби народів», відзнакою «Знак пошани» Міністерства праці та соціальної політики України, Почесною відзнакою Державного центру зайнятості «За бездоганну службу», Почесною грамотою Державного центру зайнятості з врученням нагрудного знаку «Почесна грамота Державної служби зайнятості», була занесена на Дошку пошани Державного центру зайнятості України. Член президії Київської обласної організації товариства «Знання» України.

Має більше 100 наукових та науково-методичних друкованих праць. Брала участь в міжнародному проекті Twinning «Підтримка розвитку та удосконалення системи підготовки державних службовців в Україні».

В центрі підвищення кваліфікації інституту для працівників державної служби зайнятості України проводить заняття на такі теми: «Керівництво і лідерство в управлінні персоналом», «Етика поведінки спеціаліста служби зайнятості при взаємодії з клієнтом».

Викладає навчальні дисципліни: Соціальна психологія, Психологія масової поведінки; Психологія організацій, Психологія іміджу, Основи паблік рилейшнз, Психологія релігії.

Пріоритетні наукові інтереси: психологія трудового колективу базового центру зайнятості та соціально-психологічні аспекти ринку праці.

Заступник завідувача кафедри з організаційної роботи.

Матвієнко Лариса Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри.

 В 1987 року закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (філософський факультет, спеціальність „Психологія”); в 1994 присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук; в 2007 року присвоєно вчене звання доцента кафедри психології. В Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості України працює з червеня 2002 року.

Викладає дисципліни: Вікова психологія, Психодіагностика, Практикум з загальної психології, Диференціальна психологія, Філософія психології, Психологічна діагностика та оцінка персоналу, Психологічні основи професійної орієнтації і професійного самовизначення, проводить практичні заняття за темою: “Психологічна корекція професійного стресу і синдрому професійного вигорання персоналу ЦЗ, “Види тестів”, “Професійний відбір”.

Автор  25 наукових праць та  72 методичних  (програми та робочі програми вивчення дисциплін).

Пріоритетні наукові інтереси: дослідження ціннісно-мотиваційної сфери безробітних різних категорій ( в т.ч. ВП), а також осіб, зайнятих волонтерською діяльністю; проблема емоційного вигорання фахівців СЗ.

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедрою по навчальній роботі. Нагороджена подякою від Державного центру зайнятості (червень 2004), почесною грамотою від Державного центру зайнятості (вересень 2006), подяками від ІПК ДСЗУ.

_

Бегеза Людмила Євгенівна  кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри.

У 1997 р. закінчила Черкаський педагогічний університеті імені Б.Хмельницького за кваліфікацією вчитель російської мови і літератури та практичний психолог.  У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук.

Викладає дисципліни: Анатомія та еволюція нервової системи, Основи антропогенезу, Основи біології та генетики людини, Основи психогенетики, Фізіологія та психологія праці, Зоопсихологія та порівняльна психологія та ін.  Автор понад 20 публікацій, надрукованих у фахових наукових виданнях .

Пріоритетні наукові інтереси: соціально-психологічні умови та чинники адаптації особистості, формування і розвиток мотиваційної сфери людини

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедрою по аспірантурі.

_

Нежинська Олена Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри.

У 2011 р. присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук, у 2014 р. присвоєно вчене звання доцента.

Сертифікований коуч рівню ACC акредитований ICF (з 2015 р.).

Член-кореспондент Української Академії Акмеології (з 2016 р.).

Magister pedagogiky w specjalności Pedagogika resocjalizacyjna i profiaktyka społeczna (Polska, 2017 р.).

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (фахове видання), серія «Соціальні та поведінкові науки», м. Київ, Україна.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій.

Співавтор монографії “Психологічні умови формування ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів” та навчального посібника “Основи коучингу”.

Співавтор спецкурсів «Психологічні умови попередження професійного стресу та професійного вигорання керівників освітніх організацій», «Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти», «Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях», «Лідерство у діяльності керівника освітньої організації».

З вересня 2018 року є професором кафедри психології Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Практикум з загальної психології», «Психологія конфлікту», «Психологія іміджу», «Етнопсихологія» та ін.

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з питань ліцензування та акредитації.

Пріоритетні наукові інтереси: коучинг, особистісний розвиток, лідерство у діяльності керівника, професійний стрес та «професійного вигорання» особистості, попередження та розв’язання конфліктів.

Калюжна Євгенія Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент. У 2003 р. закінчила Запорізький державний університет, здобувши кваліфікацію магістра психології. У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. У 2014 р. отримала вчене звання доцента. З 2007 р. по 2017 р. працювала на кафедрі практичної психології Запорізький національного університету.

Працює в ІПК ДСЗУ з 2018 р., в иконує обов’язки заступника завідувача кафедри з навчальної роботи.

Викладає дисципліни: Загальна психологія, Теоретико-методологічні проблеми психології, Клінічна психологія, Психологічна служба, Психологія праці. Автор понад 140 наукових та навчально-методичних публікацій.

Пріоритетні наукові інтереси: методологія наукової творчості в психології; адаптивна активність особистості, анти-ейдж-психологія.

_

_

_

_

Євтушенко Ірина Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри. У 1997 році закінчила біологічний факультет Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького за  спеціальністю «біологія та хімія», кваліфікацією «вчитель біології та хімії». У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. З 2005 року по 2012 рік працювала завідувачем кафедрою психології Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького. З 2006 по 2011 рр. – декан психологічного факультету Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького. З 2015 року по 2019 рік працювала на посаді доцента кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», а з 2 вересня 2019 року працює на кафедрі психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедрою з навчальної роботи.

Автор понад 80 наукових і науково-методичних робіт.

Викладає дисципліни: Кризове психологічне консультування та перша психологічна допомога, Основи психотерапії, Психологія творчості, Методика викладання психологічних дисциплін, Педагогічна психологія, Наукові школи в психології. 

Пріоритетні наукові інтереси: кризове психологічне консультування, психологія травмуючих ситуацій, аналітична психологія,  групова психокорекція, казкотерапія, глибинна психологія, методактивного соціально-психологічного пізнання. 

Має досвід консультативної роботи з людьми, що мають особливі потреби, зокрема з учасники АТО, що отримали інвалідність.

Раєвська Яна Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри. Закінчила Чернівецький вищий педагогічний навчальний заклад ім. О. Маковея (1997), Чернівецький державний університет імені Ю.Федьковича(2000), Кам’янець-Подільський державний аграрно-технічний університет (2008), аспірантуру при Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України (2012). В 2012 році захистиладисертацію на тему: «Особливості емоційної сфери підлітків з дистантних сімей». На підставі рішення Атестаційної колегіївід 1 березня 2013 року присуджено науковий ступінькандидата психологічних наук із спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

1999-2002 рр. – практичний психолог в Хотинськійзагальноосвітній школі №5 І–ІІІ ступенів. 2002-2013 рр. –практичний психолог в Хотинському технікумі Подільськогодержавного аграрно–технічного університету. 2013-2018 рр. – старший викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; з 1 вересня 2019 року на посаді доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи за зовнішнім сумісництвом.

2018-2020 рр. – докторантура Інституту психології іменіГ.С.Костюка НАПН України за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

З 1 вересня 2020 року – доцент кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з питань центру «Сенс Є». 

Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Загальна психологія», «Практикум із загальної психології», «Психологія особистості», «Психологія соціальної роботи».

Пріоритетні наукові інтереси: психологічне консультування, психологія соціальної роботи, психологія міжпрофесійної взаємодії, кататимно-імагінативнапсихотерапія, арт-терапія при роботі з травмою.

Левченко Вікторія Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри психології.

У 1992 році закінчила Луганський державний педагогічний інститут за спеціальністю «біологія та хімія», кваліфікацією «вчитель біології та хімії». У 2018 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, здобула кваліфікацію – магістр за спеціальністю – психологія.

Захистила дисертацію у 2009 році на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, з 2010р. по 2015р. – доцент кафедри психології Східноукраїнського національного університету імені В. Даля.

Працювала з 2015р. – 2020 р. в ДЗВО «Університет менеджменту освіти», а з 7 вересня 2020 року – доцент кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з питань практики.

Автор понад 70 наукових і науково-методичних робіт.

Викладає дисципліни: Анатомія та еволюція нервової системи, Психофізіологія, Психологія творчості, Психологія соціально-політичних конфліктів.

Наукові інтереси: особливості функціонування особистості в сучасному просторі, сингулярність індивідуального розвитку людини, глибинна психологія.

Має досвід консультативної роботи з людьми, які постраждали внаслідок ситуації конфлікту в Україні, зокрема внутрішньо переміщені особи.

 

 

Челахова Анастасія Степанівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри. Закінчила Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка в 2011 році, отримала кваліфікацію магістра психології. У 2019 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

У 2020 році отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір (N-98159) «Тест на виявлення розладів, пов’язаних з захопленістю екстремально руховою активністю EXTRIM-UDIT для непрофесіоналів».

Працює в ІПК ДСЗУ з 2020 року, виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з виховної роботи зі студентами.

Викладає дисципліни: геронтопсихологiя, психодіагностика, експериментальна психологія, математичні методи в психології, методологія клінічної психології, психологія травмуючих ситуацій.

Пріоритетні наукові інтереси: вікова психологія, методи підвищення адаптивних можливостей особистості, методи клінічної психодіагностики, психологія міжкультурної взаємодії.

_

Ортікова Наталія Володимирівна – аспірант кафедри з 2016 за напрямом 053 Психологія. У 1998 році закінчила Національний педагогічний університет імені  М.П. Драгоманова за спеціальністю «Дошкільне виховання», кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь дітей дошкільного віку (1998 р.). У 2002 році отримала дипломом про вищу освіту, виданий Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості України за спеціальністю «Психологія», спеціалізацією «Психологія управління та праці», кваліфікацією “психолог”.
В Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України працює з 1999 року, а на кафедрі – з 02 вересня 2019 року на посаді старшого викладача. До цього працювала старшим науковим співробітником проблемної науково-дослідної лабораторії з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних Інституту.
Виконує обов’язки заступника завідувача із взаємодії з Центром підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців державної служби зайнятості Інституту.      
Автор понад 40 наукових та науково-методичних робіт.
Викладає дисципліни: Самоменеджмент психолога, Основи біології та генетики людини, Політична психологія, Психологічна служба, Професійна орієнтація та профвідбір, Антропологія, Зоопсихологія та порівняльна психологія, а також Кар’єрне консультування фахівців державної служби зайнятості, Організація та проведення співбесіди кар’єрного радника з клієнтами ЦЗ, Особливості проведення кар’єрного  консультування з різними категоріями клієнтів ЦЗ, Розвиток кар’єрної компетентності фахівців державної служби зайнятості для ефективної роботи з клієнтами служби зайнятості, Кар’єрні траєкторії клієнтів служби зайнятості: особливості побудови.
Пріоритетні наукові інтереси: професійна орієнтація молоді, психологія кар’єри та кар’єрного зростання. 
Має 18-ти річний досвід науково-дослідної роботи у напрямі професійної орієнтації, професійного самовизначення молоді та різних категорій безробітних громадян.

Наукова робота

На сьогоднішній день кафедра виконує науково-дослідну роботу за темою:

«Психологія особистості безробітного» (2018 – 2022 рр.).

Окрім цього, науково-педагогічний колектив кафедри працює над інститутською темою НДР «Розвиток ринку праці в умовах глобалізації» та приймає участь в координації та виданні двох журналів:

Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць» (засновники: Запорізький національний університет, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Інститут підготовки кадрів ДСЗ України);

Ринок праці та зайнятість населення» (засновник: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України).

Додатково до інститутського журналу, кафедра щорічно приймає участь у підготовці Збірника тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів.

У 2015-2018р.  кафедра працювала над науково-дослідною темою: «Соціально-психологічна адаптація внутрішньо переміщених осіб до особливостей сучасного ринку праці».

 

Основними напрямками наукової роботи кафедри є: 

Особливості психічних та поведінкових розладів у безробітних

Особливості соціально-психологічної адаптації безробітних до ситуації безробіття

Вплив особливості особистості безробітного на адаптацію до корпоративної культури підприємства

Гендерні детермінанти поведінки безробітного та його індивідуально-типологічних особливостей

Особливості професійного стресу та  вигорання фахівців соціономічних професій

Особливості регуляції психічних станів безробітних в процесі адаптації до вимог ринку праці

Внутрішні ресурси особистості як умова професійного самовизначення безробітного

Емоційний інтелект як чинник успішної поведінки безробітного на ринку праці

Безробіття як соціально-психологічна проблема

Психологічні аспекти конкурентоспроможної пошукової активності особистості на ринку праці

Настанови на благополуччя та психічне здоров’я у безробітних 

Психологічні чинники побудови кар’єри та кар’єрного зростання фахівців служби зайнятості

Результати наукових досліджень відображаються в наукових публікаціях, статтях, збірниках та матеріалах міжнародних, національних науково-практичних конференцій, круглих столів, а також монографіях, підручниках, науково-методичних, практичних рекомендаціях.

 

Наукові видання та публікації за 2017- 2020 рр.

Методичні рекомендації для підготовки до комплексного кваліфікаційного екзамену для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 053 «Психологія» / за заг. ред. Г.А.Пріба, Є.М.Калюжної; автори-упорядники: В.Р.Дорожкін, І.В.Євтушенко, Є.М.Калюжна, М.М.Малиш, О.П.Смирнова. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 88 с. «Психологія»

Термінологічний словник-довідник фахівця служби зайнятості / за ред. Г.А.Пріба; автори-укладачі: Калюжна Є.М., Бегеза Л.Є., Ортікова Н.В., Літвінчук Л.Й. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 70 с. 

Практичний порадник для фахівців державної служби зайнятості у роботі з клієнтами в умовах загрозливої епідеміологічної ситуації в Україні: соціально-психологічний аспект: науково-практичне видання / за заг. ред. Г.А. Пріба; колектив авторів. К.: ІПК ДСЗУ, 2020. 30 с.

https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/2-Poradnyk-2020.pdf

Калюжна Є. М. Тренінг самоефективності особистості: практичний інструментарій для психологів, коучів, тренерів. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 248 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/8-Treninh-samoefektyvnosti_Kaliuzhna-2020.pdf

Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного екзамену для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 053 «Психологія» / за заг. ред. Г.А.Пріба, Є.М.Калюжної; автори-упорядники: Л.Є.Бегеза, І.В.Євтушенко, Є.М.Калюжна, Л.І.Матвієнко, К.Л.Мілютіна, О.О.Нежинська, Н.В.Ортікова, Г.А.Пріб, О.П.Смирнова, Г.В.Циганенко. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 200 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/9-Rekomendatsii-do-DEK-PB-2020.pdf

Психологічний інструментарій для фахівців служби зайнятості: методичні рекомендації / за заг. ред. Г.А.Пріба; авт.-упоряд.: В.Р.Дорожкін, Я.Ц.Зелінська, Є.М.Калюжна, Л.І.Матвієнко, Г.А.Пріб, Г.В.Циганенко. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 152 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/1-Rekomendatsii-dlia-DSZ-2019.pdf

Калюжна Є. М. Теоретико-методологічні проблеми психології: навчальний посібник. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 136 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/2-Posibnyk_Kaliuzhna-2019.pdf

Калюжна Є. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових робіт бакалавра зі спеціальності 053 «Психологія». Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 45 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/3-Rekomendatsii-do-kursovykh-robit-PB-2019.pdf

Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт бакалавра зі спеціальності 053 «Психологія» / за заг. ред. Г.А.Пріба. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 45 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/4-Rekomendatsii-do-bakalavrs-kykh-robit-PB-2019.pdf

Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт магістра зі спеціальності 053 «Психологія» / за заг. ред. Г.А.Пріба. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 42 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/5-Rekomendatsii-do-mahisters-kykh-robit-PM-2019.pdf

Prib H., Gromova Z. Resistance to organizational change as a facet of psychological resistance of an individual // Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment – 2019. – V. 7  – №4. – Р. 170–178. https://doi.org/10.6000/2292-2598.2019.07.03.15 (електронний журнал) https:/www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-disability-diagnosis-and-treatment/volume-7-number-3/82-abstract/jiddt/3672-abstract-connection-between-resistance-to-organizational-change-and-psychological-resistance-of-an-individual

О внутреннем преступнике / В. Р. Дорожкин // Монография. ¬– К.: Феникс, 2019. – 225 с.

Пріб Г.А.. Бегеза Л.Є. Професіогенез особистості: психо-соціальні аспекти // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка,                               Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – № 2 (16) – С. 88-94.

Ткалич М.Г., Тищенко І.І., Мисів Л.В. Ціннісний портрет сучасних українців: нормативні ідеали, індивідуальні пріоритети, динаміка змін // PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 2019 Vol. 5 Issue 8. – PP. 321 – 333.

Tkalych, M., Snyadanko I., Yakupova, O., Voitsekhovska, O. Work-life balance individual strategies in sportsmen’s professional productivity increase programs // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університеу та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – № 2(16).

Andrii Trofimov, Larysa Matviienko, Olga Emishyants, Yuliia Tretiakova, Vsevolod Zelenin, Tetiana Andrushchenko, Hanna Kotsiuba Socio Psychological Factors Of Corporate Loyalty // INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 8, ISSUE 11, NOVEMBER 2019. – p. 3439 – 3442.

Смирнова О.П. Психологічні аспекти сучасного ринку праці України / О.П. Смирнова // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти  сучасного ринку праці України: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (1 листопада 2018р., м. Київ) – К. : ІПК ДСЗУ, 2019. – 304 с.

Смирнова О.П., Кас’янова С.Б. Дослідження конкурентоспроможності та емоційного інтелекту майбутніх фахівців соціономічних професій. Теорія і практика сучасної психології. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. Вип. 4.

Ортікова Н.В. Проблематика побудови моделі кар’єрного зростання фахівців державної служби зайнятості: теоретичний аспект / «Збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України» / За ред. С.Д.Максименка, М.Г. Ткалич.  Запоріжжя: ЗНУ, 2019.  №2 (16) – С.85-90.  

Lyudmyla Krupelnytska, Vsevolod Zelenin, Nataliia Ortikova, Viktoriia Sytnyk, Olga Emishyants. Features Of Staff Motivation In The Field Of Information Technology // International Journal Of Scientific & Technology Research. 2019. – V.8, Is. 8. С.27-30. Publication Indexing – IJSTR: SCOPUS/Elsevier, Google Scholar, CiteFactor https://www.ijstr.org/final-print/aug2019/Features-Of-Staff-Motivation-In-The-Field-Of-Information-Technology.pdf

Tsyhanenko H. Soft skills of Employment Center specialists: psychological nature. Інтеграційні можливості сучасної психоло гії та шляхи ї розвитку. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 жовтня 2019 року, м. Запоріжжя). Запорізький національний університет.  Запоріжжя: ЗНУ, 2019. C.53-54.

Євтушенко І. В. Використання казок у психотерапевтичній практиці / І. В. Євтушенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019.

Методологічні підходи до визначення поняття «тілесність» у сучасній психології / Є.М.Калюжна, Н.В.Савченко // Проблеми сучасної психології: зб. наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. 2019. № 2 (16).

Емоційне відреаговування в малій групі //Оптимізація групової взаємодії в малих групах : Посібник /  ІСПП НАПН України.  К: Міленіум, 2019.

Ми пережили: техніки відновлення для сімей, військових, цивільних та дітей : практ. посіб. для внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих та їхніх сімей / Психологічна кризова служба ГО “УАФПНПП”, Посольство Великої Британії в Україні ; [авт.-уклад. Г. Циганенко,                 О. Масик, О. Григор’єва та ін.] ; за наук. ред. Г. В. Циганенко. – К. :, 2019.

Циганенко Г.В. У “битві гладіатори і бестіарії?”: або які м’які навички корисні для професійного здоров’я фахівця центру зайнятості? / Г.В. Циганенко // матеріали міжнародної науково-практичної кнференції “Здоров’я у мультидисциплінарному дискурсі. Health in the multidisciplinary discourse”.  Л.: УКУ, 2019.  С.85-88.

Ярошенко Є.В. Концептуальні підходи дослідження гендерної паритетності в публічному управлінні /Є.В. Ярошенко // Економіка і держава. Серія: державне управління, №1, 2019, с. 85-90.

Ярошенко Є.В. Щодо теорій дослідження гендерної паритетності в публічному управлінні /Є.В. Ярошенко // Економіка і держава. Серія: державне управління, №2, 2019, с. 95-99.

Пріб Г.А. Управління емоціями військовослужбовцем, як чинник національної безпеки // Державно-управлінські студії № 5(7), 2018. https://box5800.temp.domains/~ipkeduua/upravlinnya-emotsiyamy-viys-kovosluzhbovtsem-yak-chynnyk-natsional-noyi-bezpeky /

Особливості психічних та поведінкових розладів у внутрішньо переміщених осіб в ситуації вимушеного переселення / Г.А. Пріб // Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи : колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 424 с. – Розділ 4.7. – С.250-255.

Пріб Г.А., Дорожкін В.Р., Ткалич М.Г., Бегеза Л.Є. Методичні рекомендації щодо виконання дослідницьких пропозицій та досягнень підготовки аспірантів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» / Навчально-методичне видання. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 27 c.

Практичний порадник для фахівців державної служби зайнятості у роботі з демобілізованими учасниками антитерористичної операції, операції об’єднаних сил і внутрішньо переміщеними особами: соціально-психологічний аспект / Г.А. Пріб,                  Н.В. Ортікова. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 21 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Poradnyk_vipravlen_2020.pdf

Пріб Г.А. Обмеження життєдіяльності та соціальна ізоляція у психічно хворих // Психосоматична медицина та загальна практика – 2018. – Т4 – №4. (електронний журнал). https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/143#title-0

Tkalych, M. Work – life balance of personnel in Ukrainian organizations: background and context // Studia Universitatis Moldaviae – științe ale educației #9 (119) (2018), 194-199 pp.

Дорожкін В.Р. Символічне конституювання Суб’єкту як результат психотерапії / В.Р.Дорожкін // Проблеми сучасної психології: збірник наукових         праць Державного вищого навчального  закладу «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018.– № 1 (13) , 2018. – с. 47-54.

Особливості мотивації безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб до активного пошуку роботи / Матвієнко Л.І. // Ринок праці і зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 424 с. – Розділ 4.1. – С.214-221.

Обучение консультированию в формате котерапии / В.Р.Дорожкин // Консультативная психология и психотерапия. – М., 2018. – №2. – с. 79-91.

Свідомі та несвідомі чинники психодинамічної взаємодії внутрішньо переміщених осіб у терапевтичних групах / В.Р.Дорожкін // Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи : колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. Монографія – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 255-261 с.

Ткалич М.Г., Зинченко Т.П. Стереотипы внешности: гендерные и возрастные различия //   Psychologiczne Zeszyty Naukowe, № 2,  2018. Zielona Góra, s. 79-91.

Прийняття рішення особистістю: філософсько-психологічний і правовий аспект / В.А.Омельчук, Є.М.Калюжна, В.В.Омельчук // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименко, Н.Ф.Шевченко, М.Г.Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – № 2 (14). – С. 89-96.

Свідоме та несвідоме у конкуретно-конфліктій взаємодії між групами цивільних і військових // Свідоме та несвідоме у груповій взаємодії : Монографія / [П. П. Горностай, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна] ; за ред. П. П. Горностая ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький, 2018. 244 с. https://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=712566

Причини професійного вигоряння у діяльності державного службовця та методики його профілактики. Спілкування з іншими: навички ефективної комунікації. Особливості конфліктів, що виникають між громадянами і представниками державних структур. Способи їх врегулювання // Захист прав внутрішньо переміщених осіб: методичні матеріали з питань соціального захисту ВПО: практичний посібник / В. Вершиніна, Д. Коростельов,                                  Н. Кривошеєва, Г. Циганенко. К. : SSS, 2018.  С.138-206.

Любити. Жити. Чекати. Путівник для родин військових, які перебувають у зоні бойових дій. За ред. Г.Циганенко. Львів. Колесо. 2018. 144 с.

Євтушенко І. В. Архетип як універсальна категорія / І. В. Євтушенко // International Journal of Innovative Technologies in Social Science 3(7), Vol.3, May 2018. – С. 9–14.

Coming Back: what would Erich Maria Remarque wright if he would be in the todays-Ukraine / H.Tsyhanenko, О.Kukharuk [digital version] // Режим доступа: https://www.academia.edu/34319626/Coming_Back_what_would_Erich_Maria_Remarque_Write_if_He_Lived_in_Modern_Ukraine

Peculiarities of the psychologist`s work with professional groups in the war in Ukraine (the ATO area): post-traumatic techniques of self-regulation https://www.academia.edu https://tinyurl.com/gvp3qac

Смирнова О.П., Касьянова С.Б. Особливості впливу емоційного інтелекту на вибір стратегій копінг-поведінки / О.П. Смирнова, С.Б. Кас’янова // Теорія і практика сучасної психології. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. – Вип. 4. – С. 38-42.

Смирнова О.П., Кас’янова С.Б. Темперамент як біологічна передумова емоційного інтелекту / О.П. Смирнова, С.Б. Кас’янова // Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя). – Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – С. 18-20.

Нежинська О. О. Компетенції коуча як Neżyńska Helena Сoaching jako narzędzie wspierające i facylitacja klienta / Helena Nieżyńska // Problemy nowoczesnej edukacji ; Pod red. Edyty Sadowskiej, Wieslawa Sztumskiego. – Częstochowa : WSL, 2018. (0,5 др. арк.).

Бегеза Л.Є. Теоретичний аналіз поняття «професійна рефлексія» у діяльності лікаря // Л.Є. Бегеза. Збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – № 2 (14) – 170 с. (власний внесок – С. 7-11).

Бегеза Л.Є. Статус безробітного і його вплив на сенс життя вимушено переміщеної особи // Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 424 с. (власний внесок – С. 226–232).

Основи коучингу : навч. посіб. / О. О. Нежинська, В. М. Тименко. – Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – 220 с.

Глянцевое лицо нарциссизма: аналитический подход / В.Р. Дорожкин // Консультативная психология и психотерапия. – М., 2017. – №1. – с. 72-91.

Структурная редукция означаючих в динамической психотерапии / В.Р. Дорожкин // Консультативная психология и психотерапия. – М., 2017. – №2. – с. 115-133.

Pathways of psychosocial anxiety, depression, and post-traumatic stress in Ukraine following the Chornobyl nuclear disaster December 8, 2017. https://www.researchgate.net/publication/321686368

Матвієнко Л.І., Ортікова Н.В. Поняття кар’єри і кар’єрного зростання фахівців державної служби зайнятості / Л.І. Матвієнко, Н.В. Ортікова // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ; Ніжин : ПП Лисенко, 2017. – Том IХ. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 10. – С.114-122

Нежинська О. О. Лідерство у діяльності керівника освітньої організації : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти /                           О. І. Бондарчук, О.О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2017. – 38 с.

Нежинська О.О. Коучинг як інструмент соціально-психологічної допомоги клієнту /                          О.О. Нежинська, В.М. Тименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Вип. 23: збірн. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 182–187.

Наукові видання та публікації за 2015- 2016 рр.

Пріб Г.А. Диференційована комплексна система визначення обмеження життєдіяльності та соціальної недостатності у пацієнтів з психічними розладами при проведені медико-соціальної експертизи й реабілітації / Г. А. Пріб // Архів психіатрії. – 2015. – Т. 21.– № 1 (80). – С. 23–25.

Табачніков С.І., Горбань А.Є., Харченко Є.М., Пріб Г.А., Синіцька Т.В., Чепурна А.М., Хірман І.В., Кіосєва О.В., Вороніна О.В. Діагностично-лікувальні та профілактичні заходи на ранніх етапах споживання психоактивних речовин підлітками. Реєстр галузевих нововведень. – №213/1/14 – 2015. – С. 204.

Табачніков С.І., Горбань А.Є., Харченко Є.М., Пріб Г.А., Синіцька Т.В., Чепурна А.М., Хірман І.В., Кіосєва О.В., Вороніна О.В. Метод психокорекції алкогольної адикції у підлітків. Реєстр галузевих нововведень. – №214/1/14 – 2015. – С. 205.

Табачніков С.І., Горбань А.Є., Харченко Є.М., Пріб Г.А., Синіцька Т.В., Чепурна А.М., Хірман І.В., Кіосєва О.В., Вороніна О.В. Метод психокорекції тютюнової адикції у підлітків. Реєстр галузевих нововведень. – №215/1/14 – 2015. – С. 206.

Табачніков С.І., Горбань А.Є., Харченко Є.М., Пріб Г.А., Синіцька Т.В., Чепурна А.М., Хірман І.В., Кіосєва О.В., Вороніна О.В. Спосіб вивчення адиктивного статусу підлітків, що вживають психоактивні речовини. Реєстр галузевих нововведень. – №217/1/14 – 2015. – С. 207.

Пріб Г.А. Соціальна психіатрія і наркологія / Пріб Г.А. / Навчальний посібник. – К.: ІПК ДСЗУ, – 2016. – 255 с.

Дорожкин В.Р. Грани альтруизма /В.Р.Дорожкин. – К.: изд-во “Феникс”,2016.– 320 с.

Дорожкин В.Р. Эмоциональные дискурсы в психотерапии / В.Р.Дорожкин // Консультативная психология и психотерапия. – М., 2015. – №2. – с. 181-195.

Мілютіна К.Л. Особливості життєвої стратегії особистості у сфері зайнятості в умовах соціальної нестабільності/К.Л. Мілютіна// Науковий вісник Херсонського державного університету, – Херон: 2015 – вип.. 2 т.1. –  стр. 52-57

Мілютіна К.Л. Оптимізація процесу професійного становлення засобами спілкування в Інтернет-середовищі/ International scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. – Prague (Czech Republic), the 5th of March, 2014/ Publishing Centerof the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, Prague, – 2014, Vol.2. – p.146-152

Мілютіна К.Л. Considering the cultural worldview of the individual in crisis counseling. International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» / publishing office Friedrichstrabe 10– Vienna – Austria, 2015, – Vol.2. – р.82-83

Мілютіна К.Л. Interaction with animals as a factor to overcome the tensions International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» / publishing office Friedrichstrabe 10– Vienna – Austria,-  2015, Vol.3.-  р.64-66

Милютина Е.Л. Интерактивные методы подготовки психологов к педагогической практике /Е.Л. Милютина// Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета.  –Симферополь. – 2015, №1 – стр. 142 – 148

Милютина Е.Л. Психологическая помощь личности в преодолении жизненных кризисов /Е.Л. Милютина//Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. –Симферополь. – 2015, №2-  стр. 111 – 116

Милютина Е.Л., Лучинкина А.И. Игровые технологии /Е.Л. Милютина, А.И. Лучинкина//ТОВ видавництво «Аспект-поліграф», Ныжин. – 2015 – 266 с.

Милютина Е.Л., Рубель Н. В. Ребёнок с  которым не соскучишься /Е.Л. Милютина, Рубель Н.В.//ТОВ видавництво «Ніка-центр».- Ніжин.- 2016 – 186 с.

Матвієнко Л.І. Особистість волонтера у психологічному вимірі: ціннісно-мотиваційний аспект (надання соціальних послуг вразливим верствам населення) / Л.І.Матвієнко, К.С. Алексейченко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – №1. – С.55- 59.

Матвієнко Л.І. Особливості мотивації працевлаштування безробітної молоді / Л.І.Матвієнко, Н.В. Португаль-ська // Психологія праці та управління: Зб. наук. пр. XІ Наук.-практ. конф. / відп. ред. О.А.Ліщинська; [упоряд. Г.А. Пріб, О.П.Смирнова, В.Ф.Ко-лесникова, Л.І.Матвієнко, Я.Ц.Зелінська, І.І.Шелест]. К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 156-168.

Матвієнко Л.І. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери осіб зайнятих волонтерською діяльністю / Л.І.Матвієнко, К.С. Алексейченко // Психологія праці та управління: Зб. наук, пр. XІ Наук.-практ. конф. (м.Київ, 22 квітня 2015р.) відп. ред. О.А.Ліщинська; [упоряд. Г.А. Пріб, О.П.Смирнова, В.Ф.Колесникова, Л.І.Матвіє-нко, Я.Ц.Зелінська, І.І.Шелест]. К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 92-97.

Матвієнко Л.І. Чинники емоційного вигорання у представників соціономічних професій / Л.І. Матвієнко, Я.О. Загребельна// Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. –  №2. – С.30- 34.

Матвієнко Л.І. Особливості взаємозв’язку ціннісно-смислової сфери та емоційного вигорання особистості / Л.І. Матвієнко, Я.О. Загребельна // Психологія праці та управління: Зб. наук. пр. X Наук.-практ. конф. (м.Київ, 14 березня 2014р.) відп. ред. О.В. Киричук; [упоряд. Г.А.Пріб, О.П.Смирно-ва, В.Ф.Колесникова, Л.І.Матві-єнко, Я.Ц.Зелінська, І.І.Шелест]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2014. – С.57- 71.

Матвієнко Л.І. Синдром емоційного вигорання у працівників служби зайнятості: діагностика та корекція / Л.І. Матвієнко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2013. – №1. – С.38- 42.

Зелінська Я.Ц. Вивчення самооцінки особистості в ситуації безробіття // Психологія праці та управління – Збірник ХІІ науково-практичної  конференції. 22 травня 2015 року – К., ІПК ДСЗУ, 2015.

Зелінська Я.Ц. Вплив стресостійкості на соціально-психологічну адаптацію персоналу.// Психологія праці та управління – Збірник ХІІ науково-практичної  конференції. 22 травня 2015 року– К., ІПК ДСЗУ, 2015.

Зелінська Я.Ц. Вивчення феномену адаптаційного потенціалу студентів в умовах вищого навчального закладу // Психологія праці та управління – Збірник ХІІ науково-практичної  конференції. 22 травня 2015 року– К., ІПК ДСЗУ, 2015.

Василенко Т.А., Зелінська Я.Ц. Соціальна ідентичність  безробітних як чинник  стилю поведінки у конфлікті.// Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Розвиток сучасного ринку праці і виклики та ризики в контексті  трансформаційних змін». 22 жовтня 2015 р.

Сич О.О., Зелінська Я.Ц. Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки безробітних // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Розвиток сучасного ринку праці і виклики та ризики в контексті  трансформаційних змін». 22 жовтня 2015 р.

Василенко Т.А., Зелінська Я.Ц. Соціальна ідентичність  безробітних як чинник  стилю поведінки у конфлікті.// Збірник наукових праць за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Розвиток сучасного ринку праці і виклики та ризики в контексті  трансформаційних змін». 22 жовтня 2015 р.

Сич О.О., Зелінська Я.Ц. Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки безробітних // Збірник наукових праць за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Розвиток сучасного ринку праці і виклики та ризики в контексті  трансформаційних змін». 22 жовтня 2015 р.

Зелінська Я.Ц. Вплив соціальної ідентичності безробітних на стиль поведінки у конфлікті  // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016 – №2.  – С. 39-43.

Бегеза Л.Є. Рольова ідентичність практичних психологів як чинник соціально-психологічної адаптації / Л.Є.Бегеза // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2015» [Текст] : ХVІІ Всеукр. наук. конф. молодих учених; Черкаси, 24 квітня 2015 р. / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім.Б.Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ  ім. Б. Хмельницького, 2015. – 252 с.

Топчій І.В., Бегеза Л.Є. Психолого-педагогічні чинники гендерного виховання особистості в умовах закладу освіти // Випереджуюча освіта для сталого розвитку у системі інноваційної освітньої діяльності : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2015 року. – Дніпропетровськ : Рояль Принт, 2015 – 292 с.

Топчій І.В., Бегеза Л.Є. Концептуальні аспекти патріотичного виховання учнів // Матеріали ХІІ Захаренківських педагогічних читань, Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотизм – нагальна потреба України й українців». – Черкаси:  ЧОІПОПП, 2015. – 186 с.

Бегеза Л.Є. Організаційно-методичні засади взаємодії практичних психологів і педагогічних працівників навчальних закладів / Л.Є.Бегеза // Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития личности в онтогенезе : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Брест, 19–20 мая 2016 г. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина ; под ред. И.Е.Валитовой. – Брест : БрГУ, 2016. – 298 с.

 Длугош О.М  Деякі питання взаємодії державного і громадського секторів у наданні соціальних послуг: зб.наук. пр. VІ  Міжнародної науково-практичної конференції / упоряд. М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, О.Ю. Голишкіна; за заг. ред. М.П, Лукашевича. К.: ІПК ДСЗУ, 2016.  С. 228-230.

Навчально-методична робота

Професорсько-викладацьким складом кафедри здійснюється навчально-методична робота з метою повного забезпечення навчального процесу навчальними та робочими програмами навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою.

З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси, що повною мірою відповідають державним стандартам і нормативним вимогам та відображають новітні тенденції, які відбуваються в розвитку вітчизняної та світової психологічної науки. Видано навчальні та робочі навчальні програми опорні конспекти лекцій, методичні рекомендації до виконання магістерських, дипломних та курсових робіт, програми практик, методичні вказівки до самостійної та наукової роботи студентів. В навчальному процесі підготовки студентів та слухачів використовуються інтерактивні форми та методи організації навчальних занять, мультимедійні засоби навчання. Викладачі кафедри широко практикують також проведення ділових ігор, семінари-співбесіди, семінарів – «круглих столів», контрольних робіт, рефератів і доповідей студентів та слухачів.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

-Загальна психологія

-Теоретико-методологічні проблеми психології

-Філософія психології

-Диференціальна психологія

-Експериментальна психологія

-Етнопсихологія

-Історія психології

-Клінічна психологія

-Методика викладання психології

-Методика та організація наукових досліджень

-Основи психологічної практики (практична психологія)

-Основи психотерапії

-Педагогічна та вікова психологія-

-Політична психологія

-Психодіагностика

-Психологічна діагностика та оцінка персоналу

-Психологічна служба

-Психологія особистості

-Психологія праці

-Психологія творчості

-Психологія управління

-Соціальна психологія

-Юридична психологія

-Психологічні основи професійної орієнтації і професійного самовизначення

-Патопсихологія

-Психологія травмуючих ситуацій

-Соціальна психіатрія і наркологія

-Соціально-психологічний тренінг

-Психологія сім’ї

-Геронтопсихологія

-Психологія масової поведінки

-Основи Паблік Рілейшнз

-Психологія забезпечення організаційного розвитку

-Психологія іміджу

-Психологія конфлікту

-Психологічна допомога особистості в умовах життєвої кризи

-Психічні стани безробітних

-Практика індивідуального психологічного консультування в СЗ

-Кризове психологічне консультування та перша психологічна допомога

-Наукові школи в психології

-Методика викладання психологічних дисциплін

-Математичні методи та моделювання у психології

-Людина в соціумі: психологічні аспекти

-Кроскультурна психологія (укр/англ)

-Тренінг особистісного зростання

-Психологія девіантної поведінки

-Психологія цінностей (укр/англ)

-Позитивна психологія /positive psychology

-Психологія ділового спілкування

-Проектний менеджмент в психологічних дослідженнях

-Психологія організацій

-Психологія масової поведінки

-Психологія релігії

-Психолого-управлінське консультування

-Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

-Історія соціальної роботи

-Ведення професійних документів

-Система організації соціальних служб

-Теорія соціальної роботи

-Методи соціальної роботи

-Соціальна робота на підприємстві

-Соціальна робота з різними групами клієнтів

-Практикум з соціальної роботи

-Соціальна робота в недержавному секторі

-Адресна соціальна допомога

-Соціальна робота

-Самоменеджмент

-Комунікативні процеси у навчанні

-Релігієзнавство

-Етика та естетика

-Педагогіка

-Іноземна мова за професійним спрямуванням

-Ведення професійних документів

-Методика викладання у вищій школі

-Загальна соціологія

-Соціальна філософія