Кафедра психологiї

Кафедра психології

Кафедра здійснює підготовку фахівців для здобуття освітніх ступенів бакалавра і магістра за спеціальністю 053 «Психологія» (денна та заочна форми навчання), галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». 

Кабінет

319, 320

Телефон

Електронна адреса

Заснована в 1995 році, кафедра здійснювала перепідготовку фахівців за спеціальністю «Психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».
З 2004 року розпочато підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», а з 2011 – підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Психологія».

З 2016 року розпочато підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні ступеня доктора філософії (денна форма навчання) за спеціальністю 053 «Психологія», галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

З 2017 року на кафедрі відкрито докторантуру (денна форма навчання).

З 2020 року в межах здобуття освітнього ступеня магістра було розпочато навчання за освітньою програмою «Клінічна психологія».

У вересні 2021 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти акредитувало в Інституті ОНП підготовки докторів філософії зі спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки.
У вересні 2021 року рішенням Вченої ради Інституту було зареєстровано наукову школу «Інтегративна психологія».

https://www.facebook.com/PsySW/

https://www.facebook.com/groups/596051570600596/?source_id=1789682911352230

Вступай у життя з нами

2020 “Освіта-Досвід-Результат”

 

 

2021 “Освіта-Досвід-Результат”

 
 
 
 
Завідувач кафедри
Пріб Гліб Анатолійович
доктор медичних наук, професор

Член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України, член Всеукраїнської асоціації дослідників аддикцій. Член редколегії наукових фахових видань України «Економіка та держава» та «Психосоматична медицина та загальна практика».

e-mail: glebk60@gmail.com

У 1998 році закінчив Запорізький державний медичний університет за кваліфікацією «Лікар». У 2009 присуджено науковий ступінь доктор медичних наук зі спеціальності «Психіатрія». В 2015 присвоєно вчене звання професора.

Працює в Інституті з 2009 року. Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: Патопсихологія, Психологія травмуючих ситуацій, Соціальна психіатрія та наркологія, Психосоматика, Основи психіатрії та психофармакотерапії.

Сфера наукових інтересів: психологія травмуючих ситуацій,  психосоціальні  аспекти психічних розладів, психологія залежної поведінки, психологія сім’ї.

Нагороди та відзнаки: Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених, Лауреат премії Президента України для молодих вчених.

 
Дорожкін Валерій Романович
доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи.

emailv.dorozhkin1975@gmail.com

Психотерапевт, сертифікований лідер балінтовських груп. Голова Української асоціації психотерапевтів та бізнес-тренерів; завідувач лабораторії теорії психоаналітичної психотерапії Національної Психологічної Асоціації (EFPA); член редакційної колегії фахового наукового журналу категорії В «Проблеми сучасної психології».

У 1997 році закінчив Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. У 2008 році отримав звання доцента кафедри глибинної психології та психотерапії. У 2013 році присуджено науковий ступінь доктора психологічних наук зі спеціальності «Загальна психологія, історія психології».

Працює в Інституті з 2015 року. Автор понад 60 наукових публікацій, серед яких шість монографій .

Викладає дисципліни: Напрямки сучасної психотерапії, Соціально-психологічний тренінг, Тренінг особистісного зростання, Математичні методи в психології, Психологічний супровід підприємницької діяльності.

Сфера наукових інтересів: психотерапія; супервізія; психологія сімейних відносин та динаміки їх зміни; психологія альтруїзму та моральності; соціальна психологія малих груп; групові феномени в психотерапії; наративна психологія та аналіз дискурсу; спільна діяльність двох ведучих тренінгових або терапевтичних груп.

Види практичної діяльності: супервізія, психотерапія, психологічне консультування особистісних та сімейних проблем; розробка та проведення тренінгів; психологічне тестування та відбір персоналу; бізнес-тренінги.

Тренінгова діяльність: «Тренінг особистісного зростання», «Тренінг креативності», «Розвиток лідерства», «Експериментальні тренінги на природі», «Майстер управління», «Майстер продажів», «Тренінг командоутворення».

Нагороди та відзнаки: Грант від Президії Верховної Ради АР Крим у розділі «Соціальні науки» за проєкт «Теоретико-методологічне вивчення експериментальних тренінгових методів на природі».

 
Ткалич Маріанна Григорівна
доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з міжнародної діяльності.

e-mail: mtkalych@gmail.com

Постійний член Української асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП), Міжнародної асоціації прикладної психології (International Association of Applied Psychology (IAAP), Всеукраїнської психодіагностичної асоціації (ВПА), Американської психологічної асоціації (АРА); керівник дослідницької лабораторії «Рейтинг-Лаб». Відповідальний редактор фахового збірника наукових праць «Проблеми сучасної психології», який видається спільно із Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України та входить в міжнародні наукометричні бази (Index Copernicus, Google Scholar та ін.).

У 2001 р. закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Психологія». У 2006 присвоєно науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності «Організаційна психологія; економічна психологія». У 2016 присуджено науковий ступінь доктор психологічних наук зі спеціальності «Організаційна психологія; економічна психологія».

Працює в Інституті з 2017 року. Автор понад 130 наукових публікацій, серед яких дві монографії.

Викладає дисципліни: Експериментальна психологія, Методика та організація наукових досліджень, Методологія гендерного підходу у психологічних дослідженнях, Психологічні основи гендерної політики.

Сфера наукових інтересів: організаційна, економічна психологія, гендерні дослідження, дослідження на великих вибірках, психологічне консультування та психотерапія, психодіагностика.

 
 Раєвська Яна Миколаївна доктор психологічних наук, професор кафедри;

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з питань центру «Сенс Є».

e-mail: raewskaya@ukr.net

У 1997 році закінчила Чернівецький вищий педагогічний навчальний заклад ім. О. Маковея, у 2000 році – Чернівецький державний університет імені Ю.Федьковича, у 2008 – Кам’янець-Подільський державний аграрно-технічний університет. У 2012 присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи». У 2020 році присуджено науковий ступінь доктор психологічних наук зі спеціальності «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи».

Працює в Інституті з вересня 2020 року. Автор понад 90 наукових і науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: Загальна психологія, Практикум із загальної психології, Психологія особистості, Психологія соціальної роботи.

Сфера наукових інтересів: психологічне консультування, психологія соціальної роботи, психологія міжпрофесійної взаємодії, кататимно-імагінативна психотерапія, арт-терапія при роботі з травмою.

Види практичної діяльності: практичний психолог, арт-терапевт, консультант.

 
Мілютіна Катерина Леонідівна
доктор психологічних наук, професор, професор кафедри.

e-mail: katerinamilutina1963@gmail.com

У 1987 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за кваліфікацією «Психолог, викладач психологічних дисциплін». У 1991 присвоєно науковий ступінь кандидата психологічних наук, у 2007 році присвоєно вчене звання доцента. У 2013 присуджено науковий ступінь доктора психологічних наук зі спеціальності «Загальна психологія, історія психології». У 2020 році отримала вчене звання професора.

Працює в Інституті з 2001 року. Автор понад 90 наукових і науково-методичних робіт.

Викладає дисципліни: Основи психологічної практики (практична психологія), Теорія і практика психологічної корекції, Теорія та практика психотренінгу, Методика та організація наукових досліджень.

Сфера наукових інтересів: психологія бізнесу, психологія дозвілля та рекреації, нейропсихологія.

Види практичної діяльності: розробка і проведення тренінгів особистісного росту, навчальних тренінг-семінарів для психологів, програм для навчання HR-спеціалістів; ігропрактик, психолог-консультант; провідний тренер Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії «Я». Має досвід роботи в психіатрії, наркології, сімейній та індивідуальній психотерапії, судової експертизи.

 
 
Бегеза Людмила Євгенівна
доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри;

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри по аспірантурі.

e-mail:  l_begeza@ukr.net

У 1997 році закінчила Черкаський педагогічний університеті імені Б.Хмельницького за кваліфікацією «Вчитель російської мови і літератури та практичний психолог».  У 2014 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи». У 2020 отримала вчене звання доцента.

Працює в Інституті з 2016 року.  Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: Методика викладання психології, Професійний розвиток особистості, Професіогенез особистості.

Сфера наукових інтересів: соціально-психологічні умови та чинники адаптації особистості, формування і розвиток мотиваційної сфери людини.

Види практичної діяльності: коуч, фасилітатор, тренер.

 
Смирнова Олена Павлівна
кандидат філософських наук, доцент

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з загальних питань.

e-mail: ele46smi@ukr.net

У 1970 році закінчила з червоним дипломом Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка за кваліфікацією «Вчитель біології і хімії середньої школи». У 1989 році присвоєно науковий ступінь кандидата філософських наук.

Працює в Інституті з 1992 року. Автор понад 100 наукових та науково-методичних друкованих праць.

Викладає дисципліни: Людина в соціумі: психологічні аспекти наукового пізнання, Основи Паблік Рілейшнз, Психологічне забезпечення організаційного розвитку,  Психологія організацій, Психологія управління, Соціальна психологія.

У Центрі підвищення кваліфікації Інституту проводить заняття: «Керівництво і лідерство в управлінні персоналом», «Етика поведінки спеціаліста служби зайнятості при взаємодії з клієнтом».

Сфера наукових інтересів: психологія трудового колективу базового центру зайнятості та соціально-психологічні аспекти ринку праці.

Види практичної діяльності: експерт, консультант в сфері державної служби.  Брала участь в міжнародному проєкті Twinning «Підтримка розвитку та удосконалення системи підготовки державних службовців в Україні».

Нагороди та відзнаки: «Відмінник народної освіти», нагороджена орденом «Знак Пошани» та орденом «Дружби народів», відзнакою «Знак пошани» Міністерства праці та соціальної політики України, Почесною відзнакою Державного центру зайнятості «За бездоганну службу», Почесною грамотою Державного центру зайнятості з врученням нагрудного знаку «Почесна грамота Державної служби зайнятості», була занесена на Дошку пошани Державного центру зайнятості України.

 
 Матвієнко Лариса Іванівна
кандидат психологічних наук, доцент;

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи.

e-mail: nmatvienko@ukr.net

У 1987 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за кваліфікацією «Психолог». У 1994 році присвоєно науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності «Загальна психологія, історія психології». У 2007 році отримала вчене звання доцента.

Працює в Інституті з 2002 року. Автор 30 наукових та  120 науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: Вікова психологія, Практикум з загальної психології, Диференціальна психологія, Філософія психології, Психологічна діагностика та оцінка персоналу організації.

Сфера наукових інтересів:  професійна орієнтація, професійний відбір, психологічна діагностика та оцінка персоналу, ознаки професійного вигорання та методи самодослідження.

Види практичної діяльності: психологічна діагностика персоналу організацій, професійного вигорання, психічних станів особистості.

Нагороди та відзнаки: Подяка від Державного центру зайнятості (червень 2004), Почесна грамота від Державного центру зайнятості (вересень 2006), нагороджена подяками від Інституту підготовки кадрів ДСЗУ.

 
Нежинська Олена Олександрівна
кандидат психологічних наук, доцент

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з питань ліцензування та акредитації.

e-mail: helena.nezhynska@gmail.com

Сертифікований коуч рівню ACC акредитований ICF (з 2015 р.). Член-кореспондент Української Академії Акмеології (з 2016 р.). Magister pedagogiky w specjalności Pedagogika resocjalizacyjna i profiaktyka społeczna (Polska, 2017 р.). Член редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти» (фахове видання), серія «Соціальні та поведінкові науки», м. Київ, Україна.

У 2007 році закінчила Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України за кваліфікацією «Викладач психології». У 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія». У 2014 отримала вчене звання доцента.

Працює в Інституті з 2018 року. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій.

Викладає дисципліни: Вступ до спеціальності, Практикум з загальної психології, Психологія конфлікту, Психологія іміджу, Етнопсихологія.

Співавтор спецкурсів «Психологічні умови попередження професійного стресу та професійного вигорання керівників освітніх організацій», «Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти», «Психологічні умови попередження та розв’язання конфліктів в освітніх організаціях», «Лідерство у діяльності керівника освітньої організації».

Сфера наукових інтересів: коучинг, особистісний розвиток, лідерство у діяльності керівника, професійний стрес та «професійного вигорання» особистості, попередження та розв’язання конфліктів.

Види практичної діяльності: сертифікований коуч рівня ACC акредитований ICF (з 2015 р.).

 
 
Калюжна Євгенія Миколаївна
кандидат психологічних наук, доцент

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з методичної роботи.

e-mail: epsi1974@gmail.com

У 2003 році закінчила Запорізький державний університет за кваліфікацією магістра психології. У 2008 присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія».  У 2014 отримала вчене звання доцента.

Працює в Інституті з 2018 року. Автор понад 140 наукових та навчально-методичних публікацій.

Викладає дисципліни: Загальна психологія, Теоретико-методологічні проблеми психології, Клінічна психологія.

Сфера наукових інтересів: методологія наукової творчості в психології; адаптивна активність особистості, анти-ейдж-психологія.

Види практичної діяльності: сімейний психолог-консультант, коуч-тренер.

 
Євтушенко Ірина Володимирівна
кандидат психологічних наук, доцент;

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з навчальної роботи.

e-mail: eiv7308@gmail.com

У 1997 році закінчила біологічний факультет Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького за  кваліфікацією «Вчитель біології та хімії». У 2004 присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук. У 2005 році отримала вчене звання доцента.

Працює в Інституті з 2019 року. Автор понад 80 наукових і науково-методичних робіт.

Викладає дисципліни: Кризове психологічне консультування та перша психологічна допомога, Основи психотерапії, Психологія творчості, Методика викладання психологічних дисциплін, Педагогічна психологія, Наукові школи в психології.

Сфера наукових інтересів: кризове психологічне консультування, психологія травмуючих ситуацій, аналітична психологія,  групова психокорекція, казкотерапія, глибинна психологія, методактивного соціально-психологічного пізнання.

Види практичної діяльності: досвід консультативної роботи з людьми, що мають особливі потреби, зокрема, з учасниками АТО/ООС, які отримали інвалідність.

 
 
Левченко Вікторія Володимирівна
кандидат філософських наук, доцент кафедри

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри з питань практики.

e-mail: v_levchenko69@ukr.net

У 1992 році закінчила Луганський державний педагогічний інститут за кваліфікацією «Вчитель біології та хімії». У 2018 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, здобула кваліфікацію магістра психології. У 2009 присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук.

Працює в Інституті з вересня 2020 року. Автор понад 70 наукових і науково-методичних робіт.

Викладає дисципліни: Анатомія та еволюція нервової системи, Психофізіологія, Психологія творчості, Психологія соціально-політичних конфліктів.

Сфера наукових інтересів: особливості функціонування особистості в сучасному просторі, сингулярність індивідуального розвитку людини, глибинна психологія.

Види практичної діяльності: досвід консультативної роботи з людьми, які постраждали внаслідок ситуації конфлікту в Україні, зокрема, внутрішньо переміщені особи.

 
 
 
Ортікова Наталія Володимирівна доктор філософії (PhD) за спеціальністю «Психологія», доцент кафедри
Виконує обов’язки заступника завідувача із взаємодії з Центром підвищення кваліфікації Інституту.

e-mail: natortik@gmail.com

У 1998 році закінчила Національний педагогічний університет імені  М.П. Драгоманова за кваліфікацією «Викладач дошкільної педагогіки і психології, вихователь дітей дошкільного віку». У 2002  закінчила Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України за кваліфікацією «Психолог». У 2020 році присуджено науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю «Психологія».

В Інституті працює з 1999 року. Автор понад 60 наукових та науково-методичних робіт.

Викладає дисципліни: Самоменеджмент психолога, Політична психологія, Психологічна служба, Професійна орієнтація та профвідбір, Психологія праці, Психологія сім’ї, Психологія.

У Центрі підвищення кваліфікації Інституту проводить заняття: «Особливості проведення кар’єрного  консультування з різними категоріями клієнтів ЦЗ», «Особливості взаємодії з роботодавцями», «Особливості проведення професійного консультування з різними категоріями клієнтів ЦЗ», «Методи психодіагностики у професійному консультуванні безробітних».

Сфера наукових інтересів: професійна орієнтація молоді, психологія кар’єри та кар’єрного зростання.

Види практичної діяльності: розробка та проведення тренінгів з кар’єрного консультування, побудови та розвитку кар’єри, професійного самовизначення молоді; професійне консультування молоді.

Нагороди та відзнаки: подяки та почесні грамоти Державного центру зайнятості та Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ

-Анатомія та еволюція нервової системи

-Антропологія

-Вікова психологія

-Вступ до спеціальності

-Геронтопсихологія

-Диференціальна психологія

-Експериментальна психологія

-Етика та естетика

-Етнопсихологія

-Загальна психологія

-Зоопсихологія та порівняльна психологія

-Іноземна мова за професійним спрямуванням

-Історія психології

-Історія соціальної роботи

-Клінічна психологія

-Кризове психологічне консультування та перша психологічна допомога

-Кроскультурна психологія (укр/англ)

-Людина в соціумі: психологічні аспекти

-Математичні методи в психології

-Математична статистика

-Методи соціальної роботи

-Методика викладання психології

-Методика викладання психологічних дисциплін

-Методика викладання у вищій школі

-Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

-Методика та організація наукових досліджень

-Наукові школи в психології

-Основи біології та генетики людини

-Основи Паблік Рілейшнз

-Основи психологічної практики (практична психологія)

-Основи психотерапії

-Патопсихологія

-Педагогіка

-Педагогічна психологія

-Позитивна психологія /positive psychology

-Політична психологія

-Практика індивідуального психологічного консультування в СЗ

-Практикум з загальної психології

-Проектний менеджмент в психологічних дослідженнях

-Професійна етика психолога

-Професійна орієнтація та профвідбір

-Професіогенез особистості

-Психічні стани безробітних

-Психодіагностика

-Психологічна діагностика та оцінка персоналу

-Психологічна допомога особистості в умовах життєвої кризи

-Психологічна служба

-Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

-Психологічний супровід підприємницької діяльності

-Психологія девіантної поведінки

-Психологія ділового спілкування

-Психологія забезпечення організаційного розвитку

-Психологія іміджу

-Психологія конфлікту

-Психологія масової поведінки

-Психологія організацій

-Психологія особистості

-Психологія праці

-Психологія релігії

-Психологія сім’ї

-Психологія соціально-політичних конфліктів

-Психологія творчості

-Психологія травмуючих ситуацій

-Психологія управління

-Психологія цінностей (укр/англ)

-Психолого-управлінське консультування

-Психосоматика

-Психологія сексуальності

-Психофізіологія

-Релігієзнавство

-Самоменеджмент психолога

-Система організації соціальних служб

-Соціальна психіатрія і наркологія

-Соціальна психологія

-Соціальна робота

-Соціальна робота з вразливими групами населення

-Соціально-психологічний тренінг

-Теоретико-методологічні проблеми психології

-Теорія соціальної роботи

-Тренінг особистісного зростання

-Філософія психології

-Юридична психологія

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Професорсько-викладацьким складом кафедри здійснюється навчально-методична робота з метою повного забезпечення навчального процесу навчальними та робочими програмами навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою.

З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси, що повною мірою відповідають державним стандартам і нормативним вимогам та відображають новітні тенденції, які відбуваються в розвитку вітчизняної та світової психологічної науки. Видано навчальні та робочі навчальні програми, опорні конспекти лекцій, методичні рекомендації до виконання магістерських, дипломних та курсових робіт, програми практик, методичні вказівки до самостійної та наукової роботи здобувачів.

В навчальному процесі підготовки здобувачів та слухачів використовуються інтерактивні форми та методи організації навчальних занять, мультимедійні засоби навчання. Викладачі кафедри широко практикують також проведення ділових ігор, семінарів-співбесід, семінарів – «круглих столів»; написання контрольних робіт, підготовку доповідей, презентацій здобувачами та слухачами.

СПІВПРАЦЯ З УСТАНОВАМИ
 • Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України;
 • Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;
 • Інститут соціальної та політичної психології НАПН України;
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Запорізький національний університет;
 • Класичний приватний університет;
 • Асоціація політичних психологів України;
 • Українська асоціація психотерапевтів та бізнес-тренерів;
 • Української асоціація організаційних психологів та психологів праці;
 • Всеукраїнська психодіагностична асоціація.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
НАУКОВА РОБОТА

На сьогодні кафедра виконує науково-дослідну роботу в межах інститутської теми НДР «Розвиток ринку праці в умовах становлення цифрової економіки» (2021-2023рр).

Науково-педагогічний колектив кафедри бере участь в координації та виданні двох журналів:

 • «Проблеми сучасної психології» фаховий з психології (індексується у Index Copernicus, Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, World Catalogue of Scientific Journals, Journal Index) (засновники: Запорізький національний університет, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України);
 • «Ринок праці та зайнятість населення» науково-практичний журнал (засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України).

Додатково кафедра активно бере участь у підготовці щорічного Збірника тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів.

З метою підвищення рівня професійної компетентності здобувачів в галузі психологічних знань на кафедрі постійно діє:

навчання за сертифікаційними програмами (https://sites.google.com/view/peswe):

Напрями науково-дослідної роботи

 • Особливості професійного становлення та розвитку особистості.
 • Психотерапія та психокорекція психічних станів особистості.
 • Соціально-психологічні чинники соціалізації учасників бойових дій.
 • Емоційний інтелект як чинник успішної професійної діяльності особистості
 • Гендерні детермінанти поведінки особистості та її індивідуально-типологічні особливості.
 • Особливості психологічних та поведінкових розладів особистості.
 • Особливості професійного стресу та вигорання представників різних професій.
 • Внутрішні ресурси особистості як умова професійного самовизначення безробітного.
 • Соціально-психологічні чинники прояву деструктивної поведінки особистості.
 • Психологічні особливості міжособистісних відносин у різних соціальних групах.

Результати наукових досліджень відображаються в наукових публікаціях, статтях, збірниках та матеріалах міжнародних, національних науково-практичних конференцій, круглих столів, а також монографіях, підручниках, науково-методичних, практичних рекомендаціях.

НАУКОВІ ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Наукові видання та публікації в зарубіжних наукових періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Elsevier, Google Scholar, CiteFactor та інш.) 

Prib H.A., Bondar S. S. (2021), The communication barriers in a Ukrainian family: adultery and socio-psychological aspects / Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment V. 9, № 1. Р. 71-81. (Scopus CiteScore)

Sherban T. D., Ноblyk V. V., Prib H.A., Bretsko I. І.,  Prib H., Beheza L. Е., Reznik N. P. (2020) Technologies of Responsibility Development in Vocational Training. International Journal of Advanced Science and Technology.  Vоl. 29. №9s,  Р. 4590 – 4597. https://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/17169

Prib H. A., Gromova Z. V. (2019). Connection Between Resistance to Organizational Change and Psychological Resistance of an Individual. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment. Vol. 7, iss. 3. P. 170–178. https://lifescienceglobal.com/pms/index.php/jiddt/article/view/6146

Дорожкін В.Р. Психоаналітичний тренінг як інструмент розвитку психологічних меж підлітка. / В.Р. Дорожкін, Є.В.Савченко//  Word Science: Multidisciplinary Scientific Edition. – Warsaw, Poland. – 2019. – № 10 (50), vol 2 – p. 44-51.

Дорожкин В.Р. Обучение консультированию в формате котерапии/ Консультативная психология и психотерапия. – М., 2018. – №2. – с. 79-91.

Дорожкин В.Р. Глянцевое лицо нарциссизма: аналитический подход //  Консультативная психология и психотерапия. – М., 2017. – №1. – с. 72-91.

Дорожкин В.Р. Структурная редукция означаючих в динамической психотерапии // Консультативная психология и психотерапия. – М., 2017. – №2. – с. 115-133.

Дорожкин В.Р. Эмоциональные дискурсы в психотерапии// Консультативная психология и психотерапия. – М., 2015. – №2. – с. 181-195.

Tkalych, M., Snyadanko, I., Guba, N., Zhelezniakova, Yu. (2020) Social and psychological support for personnel in organizations: work-life balance programmes. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, Vol. 8, # 2, pp. 159-166

Tkalych, M. (2018) Work – life balance of personnel in Ukrainian organizations: background and context // Studia Universitatis Moldaviae – științe ale educației #9 (119), 194-199 pp.

Trofimov, A., Miliutina, K., Kolodych, D., Pustovyi, S., Trofimova, D. (2020) Decision-making by healthcare professionals in high-risk conditions//International Journal of Criminology and Sociology, 9, pp. 1730–1739.

Milutina K., Sytnyk V. (2018) The use of game technologies for optimization of IT-specialist’s work. // Ukrainian association of educational and developmental psychology International Journal of Education and Development.. Vol. 1. P. 87–92. URL: https://www.uaped.com/files/4-ijoed-last–.pdf

Kolodych D. M. Miliutina, K. (2019) Particularities of parent’s attitude to informal education// Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing». p.284–292.

Miliutina K., Trofimov A., Paschenko S., Vakulenko O., Romanova I., Rohal N. (2018) The use of Projective Methods in working with Staff. Astra Salvensis, an VI, numãr 11, p. 495-504.

Yana Raievska, Olena Bіelova (2019) The study of the aggression state of the children with the disorders of speech development. CIP – Kataložnizapis o publikaciji Narodna inuniverzitetna knjižnica, Ljubljana 502.131.1:061.1EU(075.8) SUSTAINABLE development under the conditions of Europe anintegration: collective monograph / [editorial board Darko Bele, LidijaWeis, Nevenka Maher]. – Ljubljana: VŠPV, Visoka šola za poslovne vede = Ljubljana School of Business. P.46-63.

Raievska Ya. (2020)Analysis of psychological readiness for interprofessional interaction of social workers: theoretical and methodological aspect. Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy : collective monograph / Editors Lyubomira Popova, Mariana Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria : Publishing House ACCESS PRESS,. P. 458-473.

Raievska Ya., Melnyk Zh. (2020). Professional formation of future social specialists: practical aspect. Innovative scientific researches : European development trends and regional aspect. 3rd ed. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», Р. 159-180.

Ternavska, T., Shaumian, O., Mishenina, T., Voloshchuk, I., Raievska, Y., & Hrys, A. (2020). SocioPsychological Directions of Resocialization of Persons, Who are Located in Places of Imprisonment. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(3). Scopus  https://doi.org/10.18662/brain/11.3/

Mariia O. Kuzmina, Oksana L. Protas, Tetiana V. Fartushok, Yana M. Raievska, Iryna B. Ivanova (2020).  Formation of Students’ Competence of Tertiary Educational Institutions by Practical Training Aids. International Journal of Higher Education Vol 9, No 7. Scopus. https://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/18611

Raievska Ya., Melnyk L. (2019). Social assistance to the elderly. EDULEARN 19 Proceedings. P.1423-1428.

Raievska. Ya., Verzhykhovska O., Bielova O. Psychological and pedagogical support of moral education in junior handicapped children. EDULEARN 19 Proceedings 11th International Conference on Education and New Learning Technologies July 1st-3rd. Palma, Mallorca, Spain. https://library.iated.org/view/VERZHYKHOVSKA2019PSY

Raievska Ya. (2019). Practical aspects of the problem of training specialists in the social sphere to interprofessio-nal interaction. RS Global Sp. z O.O., Warsaw, Poland Multidisciplinary scientific edition World science. № 9(49) Vol. 1, September. Р. 50-57. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws

Neżyńska H. (2018). Сoaching jako narzędzie wspierające i facylitacja klienta // Problemy nowoczesnej edukacji ; Pod red. Edyty Sadowskiej, Wieslawa Sztumskiego. – Częstochowa : WSL.

Biletska I., Kotlova L, Kotlovyi S. Beheza L., Kulzhabayeva L. Empirical  (2020). Empirical Study of Family Conflicts as a Factor of Emotional Burnout of a Woman. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, 8 (2). pp. 211-218.  https:// www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-disability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-2/82-abstract/jiddt/3922-abstract-the-effect-of-midazolam-on-prevention-of-post-dural-puncture-headache

Trofimov A., Matviienko L., Emishyants O., Tretiakova Y., Zelenin V., Andrushchenko T., Kotsiuba H. (2019) Socio-Psychological Factors Of Corporate Loyalty. International Journal of Scientific & Technology Research., vol. 8, issue 11, pр. 3439-3442. https://www.ijstr.org/final-print/nov2019/Socio-psychological-Factors-Of-Corporate-Loyalty.pdf

Krupelnytska L., Zelenin V., Ortikova N., Sytnyk V., Emishyants O. (2019). Features Of Staff Motivation In The Field Of Information Technology. International Journal Of Scientific & Technology Research. V.8, Is. 8. С.27-30. Publication Indexing – IJSTR: SCOPUS/Elsevier, Google Scholar, CiteFactor https://www.ijstr.org/final-print/aug2019/Features-Of-Staff-Motivation-In-The-Field-Of-Information-Technology.pdf

Наукові видання та публікації за 2017- 2020 рр.

Психологія особистості на сучасному ринку праці: монографія / за заг. ред. Г. А. Пріба, Є. М. Калюжної; колектив авторів. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 380 с. URL: https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Monohrafiia-2020-Oldi.pdf

Соціально-психологічний супровід у роботі фахівців служби зайнятості: монографія / за заг. ред. Г.А.Пріба, Є.М.Калюжної; колектив авторів. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 328 с. URL: https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Monografia-2020.pdf

Методичні рекомендації для підготовки до комплексного кваліфікаційного екзамену для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 053 «Психологія» / за заг. ред. Г.А. Пріба, Є.М. Калюжної; автори-упорядники:      В.Р.  Дорожкін, І.В. Євтушенко, Є.М. Калюжна, М.М. Малиш, О.П. Смирнова. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 88 с. 

Термінологічний словник-довідник фахівця служби зайнятості / за ред. Г.А.Пріба; автори-укладачі: Калюжна Є.М., Бегеза Л.Є., Ортікова Н.В., Літвінчук Л.Й. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 70 с.

Практичний порадник для фахівців державної служби зайнятості у роботі з клієнтами в умовах загрозливої епідеміологічної ситуації в Україні: соціально-психологічний аспект: науково-практичне видання / за заг. ред. Г.А. Пріба; колектив авторів. К.: ІПК ДСЗУ, 2020. 30 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/2-Poradnyk-2020.pdf

Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного екзамену для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 053 «Психологія» / за заг. ред. Г.А.Пріба, Є.М.Калюжної; автори-упорядники: Л.Є.Бегеза, І.В.Євтушенко, Є.М.Калюжна, Л.І.Матвієнко, К.Л.Мілютіна, О.О.Нежинська, Н.В.Ортікова, Г.А.Пріб, О.П.Смирнова, Г.В.Циганенко. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 200 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/9-Rekomendatsii-do-DEK-PB-2020.pdf

Психологічний інструментарій для фахівців служби зайнятості: методичні рекомендації / за заг. ред. Г.А.Пріба; авт.-упоряд.: В.Р.Дорожкін, Я.Ц.Зелінська, Є.М.Калюжна, Л.І.Матвієнко, Г.А.Пріб, Г.В.Циганенко. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 152 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/1-Rekomendatsii-dlia-DSZ-2019.pdf.

Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт бакалавра зі спеціальності 053 «Психологія» / за заг. ред. Г.А.Пріба. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 45с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/4-Rekomendatsii-do-bakalavrs-kykh-robit-PB-2019.pdf

Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт магістра зі спеціальності 053 «Психологія» / за заг. ред. Г.А.Пріба. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 42 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/5-Rekomendatsii-do-mahisters-kykh-robit-PM-2019.pdf

Пріб Г.А., Дорожкін В.Р., Ткалич М.Г., Бегеза Л.Є. Методичні рекомендації щодо виконання дослідницьких пропозицій та досягнень підготовки аспірантів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» / Навчально-методичне видання. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 27 c.

Практичний порадник для фахівців державної служби зайнятості у роботі з демобілізованими учасниками антитерористичної операції, операції об’єднаних сил і внутрішньо переміщеними особами: соціально-психологічний аспект /                Г.А. Пріб, Н.В. Ортікова. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 21 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Poradnyk_vipravlen_2020.pdf

Пріб Г.А., Бегеза Л.Є. Теоретичні підґрунтя моделі професійної ідентичності особистості. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2020.  № 1 (17). С. 95-100.

Пріб Г.А. Соціально-психологічні особливості формування самосвідомості підлітків з адиктивною поведінкою у конфліктних родинах // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименко. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПНУ, 2019. – 2019. – Випуск 5 – №12 (32) – С. 182–193.

Пріб Г.А., Бегеза Л.Є. Професіогенез особистості: психосоціальні аспекти // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – № 2 (16) – С. 88-94.

Пріб Г.А., Лапинська Т.В. Подолання розладів адаптації як чинник успішного професійного розвитку та кар’єрного зростання в осіб, які працюють в умовах підвищеної стресогенності // Психологічний часопис : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименко. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПНУ, 2019. – Вип. 5. – № 11. – С. 237–252.

Пріб Г.А. Управління емоціями військовослужбовцем, як чинник національної безпеки // Державно-управлінські студії № 5(7), 2018. https://box5800.temp.domains/~ipkeduua/upravlinnya-emotsiyamy-viys-kovosluzhbovtsem-yak-chynnyk-natsional-noyi-bezpeky

Пріб Г.А. Особливості психічних та поведінкових розладів у внутрішньо переміщених осіб в ситуації вимушеного переселення.  Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи : колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 424 с. – Розділ 4.7. – С.250-255.

Пріб Г.А. Обмеження життєдіяльності та соціальна ізоляція у психічно хворих // Психосоматична медицина та загальна практика – 2018. – Т4 – №4. (електронний журнал). https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp/article/view/143#title-0

Дорожкин В.Р. О внутреннем преступнике: Монография. – Київ: Феникс, 2019. 224 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/6-Monohrafiia_Dorozhkin-2019.pdf

Дорожкін В.Р., Савченко О.В. Аналіз взаємозв’язку психологічних меж особистості підлітків та стилів сімейної взаємодії. Психологічний часопис : наук. журнал / за ред. С. Д. Максименка. № 3. Вип. 6. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2020. С. 126–134.
URL: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/901

Дорожкін В.Р. Психологічні межі підлітків в залежності від домінуючої системи психологічних захистів: теоретичні основи / В.Р. Дорожкін, Є.В.Савченко// Психологічний часопис – 2020., с. 106-113 https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/issue/view/38.

Дорожкін В.Р. Аналіз взаємозв’язку психологічних меж особистості підлітків та стилів сімейної взаємодії / В.Р. Дорожкін, Є.В.Савченко // Психологічний часопис  – 2020. с. 126-134

Дорожкін В.Р., Борець О.С. На шляху побудови концепції психологічних особливостей мотивації особистості в процесі пошуку роботи / Психологія особистості на сучасному ринку праці : монографія / за заг. ред. Г. А. Пріба, Є. М. Калюжної; колектив авторів. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 380 с. – с. 24-39

Дорожкін В., Борець О. Дослідження мотиваційно-потребової сфери особистості, що перебуває в процесі пошуку роботи. World science. 2020. Vol. 3. P. 23–29. URL : https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31032020/6980

Дорожкін В.Р., Дидів Л.І. Психологічний аспект профорієнтаційної роботи зі старшокласниками. Психологічний інструментарій для фахівців служби зайнятості: методичні рекомендації / за заг. ред. Г.А.Пріба; авт.-упоряд.: В.Р.Дорожкін, Я.Ц.Зелінська, Є.М.Калюжна, Л.І.Матвієнко, Г.А.Пріб, Г.В.Циганенко. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. С. 6–9. URL: https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/1-Rekomendatsii-dlia-DSZ-2019.pdfД

Дорожкин В.Р. О внутреннем преступнике. Монография. ­– К.: Феникс, 2019. – 224 с.

Дорожкін В.Р. Символічне конституювання Суб’єкту як результат психотерапії Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Державного вищого навчального  закладу «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018.– № 1 (13) , 2018. – с. 47-54.

Дорожкін В.Р. Свідомі та несвідомі чинники психодинамічної взаємодії внутрішньо переміщених осіб у терапевтичних групах // Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи : колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. Монографія – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 255-261 с.

Дорожкин В.Р. Грани альтруизма. Монография. ­– К.: Феникс, 2016. – 320 с.

Tkalych, M. Content, structure and dynamics of personality values profile. Integrative personal psychology : collective monograph. Lviv : Liha-Pres, 2020., pp.

Ткалич М.Г., Закашанська Н.Ю. Соціально-психологічний аналіз гендерних маркерів бренд-комунікації // Проблеми сучасної психології: науковий журнал. Запоріжжя: Видавничій дім «Гельветика», 2020. № 1(17). С.116-124.

Ткалич М.Г., Зінченко Т.П., Касьян А.І. Гендерно-рольова диференціація та ідентичність особистості: зміст та структура // Психологічний часопис : науковий журнал / за ред. С.Д. Максименка. No 1. Вип. 6. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2020. С. 321 – 333.

Ткалич М.Г., Гречаник М.І., Гречаник Є.О. Біологічні чинники становлення гомосексуальності індивіда. Проблеми сучасної психології: науковий журнал. Запоріжжя: Видавничій дім «Гельветика», 2020. № 2(18). С.115-124.

Ткалич М.Г., Тищенко І.І., Мисів Л.В. Ціннісний портрет сучасних українців: нормативні ідеали, індивідуальні пріоритети, динаміка змін // PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 2019 Vol. 5 Issue 8. – PP. 321 – 333.

Tkalych, M., Snyadanko I., Yakupova, O., Voitsekhovska, O. Work-life balance individual strategies in sportsmen’s professional productivity increase programs // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – № 2(16).

Ткалич М.Г., Дубяга Я.І. Теоретичне обґрунтування моделі професійної самореалізації фахівців державної служби зайнятості України. Психологічний часопис : науковий журнал Інституту психології Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка. № 5(6). – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2019. – С. 184-197.

Ткалич М.Г., Тищенко І.І., Мисів Л.В. Розробка та апробація методики дослідження сімейних цінностей // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць ДВНЗ “Запорізький національний університет” та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – № 2(14) – С.140-145.

Ткалич М.Г., Зинченко Т.П. Стереотипы внешности: гендерные и возрастные различия //   Psychologiczne Zeszyty Naukowe, № 2, 2018. Zielona Góra, s. 79-91.

Ткалич М.Г., Мітіна А. Особливості гендерної ідентичності носіїв субкультури чайлдфрі // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць ДВНЗ “Запорізький національний університет” та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – № 1(13) – С. 170-175.

Ткалич М.Г., Касьян А. Теоретичне обґрунтування рольового конфлікту як особистісного феномену // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць ДВНЗ “Запорізький національний університет” та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – № 2(12) – С. 155–161.

Ткалич М.Г. Баланс «робота – життя» персоналу: обґрунтування емпіричних показників / М.Г. Ткалич // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць ДВНЗ “Запорізький національний університет” та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – № 1(11) – С. 85–89.

Раєвська Я.М. Теорія і практика професійного становлення фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії : монографія. Кам’янець-Подільський : Видавець Панькова А.С., 2020. 348 с.

Раєвська Я.М. Професійна готовність фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії. Молодий вчений. 2020. № 1 (77). С. 48-53. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-1-77-11

Раєвська Я.М. Психологічний аналіз рівня сформованості міжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери. Психологічний часопис. 2020. Том 6. № 4.   С. 267-279.  https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/947/572

Раєвська Я.М. Концептуальні основи психологічного забезпечення професійного становлення фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії. Габітус. 2020. № 12. С. 192-198. https://habitus.od.ua/journals/2020/12_2020/part_1/36.pdf

Раєвська Я.М. Концепт особистісної траєкторії готовності фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії. Теорія і практика сучасної психології. 2020. №1. Т. 3 С. 98-103. DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2020.1-3.17 http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2020/part_3/19.pdf

Раєвська Я.М. Готовність фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії за мотиваційно-емотивним компонентом. Психологічний часопис. 2020. Том 6. № 1. С. 142-151. https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/823

Раєвська Я.М. Особливості та напрями соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами в Україні. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2020. Вип. 34. С. 184-196.

Раєвська Я.М. Структурно-функціональний підхід до міжпрофесійної взаємодії в системі соціальної роботи. Мультидисциплінарний міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2019. № 15. С. 50-57. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2019-15-5303.

Раєвська Я.М. Соціально-психологічна та педагогічна робота фахівців соціальної сфери з дітьми з дистантних сімей. European humanities studies : State and Society. Europejskie studia humanistyczne : Państwo i Społeczeństwo. 2018. Issue 4 (II). P. 108-121.

Мілютіна К.Л. Психологічний супровід безробітних в процесі зміни професійної ідентичності// Ринок праці та зайнятість в Україні, реалії і перспективи// колективна монографія, вид. ІПК ДСЗУ, за ред.. І.П. Кожемякіної, 2018. – с. 182-193.

Мілютіна К.Л., Івашова О. Вплив батьківського ставлення до дітей з розладами аутистичного спектру на перспективу інклюзивного навчання// Науковий вісник Херсонського державного університету, вип.5, 2017, с.98-103.

Мілютіна К.Л. Психологічні особливості інформального варіанту трудової соціалізації// Актуальні проблеми психології, т.1., вип.46.Київ – 2017, с.98-103

Мілютіна К.Л. Ігрові технології у навчальному процесі як засіб інформальної соціалізації особистості// Вісник ХДУ Серія Психологічні науки No.6 том 1, 2016 с.73–78.

Нежинська О.О., Тименко В.М. Основи коучингу : навч. посіб. Київ ; Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. – 220 с.

Нежинська О.О. Лідерство у діяльності керівника освітньої організації : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти /О. І. Бондарчук, О.О. Нежинська ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2017. – 38 с.

Нежинська О.О. Коучинг як інструмент соціально-психологічної допомоги клієнту / О.О. Нежинська, В.М. Тименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Вип. 23: збірн. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 182–187.

Бегеза Л.Є. Статус безробітного і його вплив на сенс життя вимушено переміщеної особи // Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 424 с. (власний внесок – С. 226–232).

Бегеза Л.Є. Теоретичний аналіз поняття «професійна рефлексія» у діяльності лікаря // Л.Є. Бегеза. Збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – № 2 (14) – 170 с. (власний внесок – С. 7-11).

Євтушенко І. В. Використання казок у психотерапевтичній практиці // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019.

Євтушенко І. В. Архетип як універсальна категорія // International Journal of Innovative Technologies in Social Science 3(7), Vol.3, May 2018. – С. 9–14.

Смирнова О.П., Кас’янова С.Б. Дослідження конкурентоспроможності та емоційного інтелекту майбутніх фахівців соціономічних професій. Теорія і практика сучасної психології. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. Вип. 4. С. 28-34. DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.4-1.9

Смирнова О.П., Кас’янова С.Б. Дослідження емоційного інтелекту, здоров’я та способу життя безробітних, які перебувають на етапі професійної перепідготовки. Організаційна психологія. Економічна психологія. Київ: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України та УАОППП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, 2019. № 2-3 (17). С. 105-113.                                                                     DOI: https://doi.org/10.31108/2.2019.3.17.7ISSN  2411-3190

Смирнова О.П., Касьянова С.Б. Особливості впливу емоційного інтелекту на вибір стратегій копінг-поведінки / О.П. Смирнова, С.Б. Кас’янова // Теорія і практика сучасної психології. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. – Вип. 4. – С. 38-42.

Смирнова О.П., Кас’янова С.Б. Роль емоційного інтелекту у професійному становленні майбутніх працівників соціономічних професій [Електрон.ресурс]: Reports of Table Talk «Educational space in the context of humanistic paradigm: the psychological priorities of modernity», November, 12, 2018. Fundamental And Applied Researches In Practice Of Leading Scientific Schools, https://fdotadotr.wordpress.com/educational-space-in-the-context of-humanistic-paradigm-the-psychological-priorities-of-modernity-dedicated-to-the-creative-heritage-of-i-o-synytsa-november-12-2018/

Калюжна Є.М. Тренінг самоефективності особистості: практичний інструментарій для психологів, коучів, тренерів. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 248 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/8-Treninh-samoefektyvnosti_Kaliuzhna-2020.pdf

Калюжна Є.М. Теоретико-методологічні проблеми психології: навчальний посібник. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 136 с.  https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/2-Posibnyk_Kaliuzhna-2019.pdf

Калюжна Є. М. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових робіт бакалавра зі спеціальності 053 «Психологія». Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 45 с. https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/3-Rekomendatsii-do-kursovykh-robit-PB-2019.pdf

Методологічні підходи до визначення поняття «тілесність» у сучасній психології / Є.М.Калюжна, Н.В.Савченко // Проблеми сучасної психології: зб. наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. 2019. № 2 (16).

Прийняття рішення особистістю: філософсько-психологічний і правовий аспект / В.А.Омельчук, Є.М.Калюжна, В.В.Омельчук // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименко, Н.Ф.Шевченко, М.Г.Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – № 2 (14). – С. 89-96.

Матвієнко Л.І. Особливості мотивації безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб до активного пошуку роботи // Ринок праці і зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 424 с. – Розділ 4.1. – С.214-221.

Матвієнко Л.І., Ортікова Н.В. Поняття кар’єри і кар’єрного зростання фахівців державної служби зайнятості / Л.І. Матвієнко, Н.В. Ортікова // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Київ; Ніжин : ПП Лисенко, 2017. – Том IХ. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 10. – С.114-122.

Ортікова Н.В. Проблематика побудови моделі кар’єрного зростання фахівців державної служби зайнятості: теоретичний аспект / «Збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» та Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України» / За ред. С.Д.Максименка, М.Г. Ткалич.  Запоріжжя: ЗНУ, 2019.  №2 (16) – С.85-90.

Емоційне відреаговування в малій групі //Оптимізація групової взаємодії в малих групах : Посібник /  ІСПП НАПН України.  К: Міленіум, 2019.

Ми пережили: техніки відновлення для сімей, військових, цивільних та дітей : практ. посіб. для внутрішньо переміщених осіб, демобілізованих та їхніх сімей / Психологічна кризова служба ГО “УАФПНПП”, Посольство Великої Британії в Україні ; [авт.-уклад. Г. Циганенко, О. Масик, О. Григор’єва та ін.] ; за наук. ред. Г. В. Циганенко. – К. : 2019.

Циганенко Г.В. У “битві гладіатори і бестіарії?”: або які м’які навички корисні для професійного здоров’я фахівця центру зайнятості? / Г.В. Циганенко // матеріали міжнародної науково-практичної кнференції “Здоров’я у мультидисциплінарному дискурсі. Health in the multidisciplinary discourse”.  Л.: УКУ, 2019.  С.85-88.

Ярошенко Є.В. Концептуальні підходи дослідження гендерної паритетності в публічному управлінні /Є.В. Ярошенко // Економіка і держава. Серія: державне управління, №1, 2019, с. 85-90.

Ярошенко Є.В. Щодо теорій дослідження гендерної паритетності в публічному управлінні /Є.В. Ярошенко // Економіка і держава. Серія: державне управління, №2, 2019, с. 95-99.

Свідоме та несвідоме у конкуретно-конфліктій взаємодії між групами цивільних і військових // Свідоме та несвідоме у груповій взаємодії : Монографія / [П. П. Горностай, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко, Л. Г. Чорна] ; за ред. П.П. Горностая; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький, 2018. 244 с. https://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=712566

Причини професійного вигоряння у діяльності державного службовця та методики його профілактики. Спілкування з іншими: навички ефективної комунікації. Особливості конфліктів, що виникають між громадянами і представниками державних структур. Способи їх врегулювання // Захист прав внутрішньо переміщених осіб: методичні матеріали з питань соціального захисту ВПО: практичний посібник / В. Вершиніна, Д. Коростельов, Н. Кривошеєва,                           Г. Циганенко. К. : SSS, 2018.  С.138-206.

Любити. Жити. Чекати. Путівник для родин військових, які перебувають у зоні бойових дій. За ред. Г.Циганенко. Львів. Колесо. 2018. 144 с.

Coming Back: what would Erich Maria Remarque wright if he would be in the todays-Ukraine / H.Tsyhanenko, О.Kukharuk [digital version] // Режим доступа: https://www.academia.edu/34319626/Coming_Back_what_would_Erich_Maria_Remarque_Write_if_He_Lived_in_Modern_Ukraine Peculiarities of the psychologist`s work with professional groups in the war in Ukraine (the ATO area): post-traumatic techniques of self-regulation https://www.academia.edu https://tinyurl.com/gvp3qac

 

Наукові видання та публікації за 2015-2016 рр.

Пріб Г.А. Соціальна психіатрія і наркологія // Навчальний посібник. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016.

Пріб Г.А.  Гендерні аспекти адиктивної поведінки //Архів психіатрії. – 2016. – Т. 22.– № 4 (87). – С. 101–105.

Пріб Г.А. Диференційована комплексна система визначення обмеження життєдіяльності та соціальної недостатності у пацієнтів з психічними розладами при проведені медико-соціальної експертизи й реабілітації // Архів психіатрії. – 2015. – Т. 21.– № 1 (80). – С. 23–25.

Табачніков С.І., Горбань А.Є., Харченко Є.М., Пріб Г.А., Синіцька Т.В., Чепурна А.М., Хірман І.В., Кіосєва О.В., Вороніна О.В. Діагностично-лікувальні та профілактичні заходи на ранніх етапах споживання психоактивних речовин підлітками. Реєстр галузевих нововведень. – №213/1/14 – 2015. – С. 204.

Табачніков С.І., Горбань А.Є., Харченко Є.М., Пріб Г.А., Синіцька Т.В., Чепурна А.М., Хірман І.В., Кіосєва О.В., Вороніна О.В. Метод психокорекції алкогольної адикції у підлітків. Реєстр галузевих нововведень. – №214/1/14 – 2015. – С. 205.

Табачніков С.І., Горбань А.Є., Харченко Є.М., Пріб Г.А., Синіцька Т.В., Чепурна А.М., Хірман І.В., Кіосєва О.В., Вороніна О.В. Метод психокорекції тютюнової адикції у підлітків. Реєстр галузевих нововведень. – №215/1/14 – 2015. – С. 206.

Табачніков С.І., Горбань А.Є., Харченко Є.М., Пріб Г.А., Синіцька Т.В., Чепурна А.М., Хірман І.В., Кіосєва О.В., Вороніна О.В. Спосіб вивчення адиктивного статусу підлітків, що вживають психоактивні речовини. Реєстр галузевих нововведень. – №217/1/14 – 2015. – С. 207.

Дорожкин В.Р. Грани альтруизма /В.Р.Дорожкин. – К.: изд-во “Феникс”, 2016.– 320 с.

Дорожкин В.Р. Эмоциональные дискурсы в психотерапии / В.Р.Дорожкин // Консультативная психология и психотерапия. – М., 2015. – №2. – с. 181-195.

Ткалич М.Г. Гендерна психологія: навч. посіб. – К.: Академвидав, 2016. – 256с.

Ткалич М.Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : [монографія] / М.Г. Ткалич. – Київ-Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 315 с.

Milutina K.,Trofimov А.; Bondar І. Trofimova D., Riabchych І. Organizational commitment factors: role of employee work engagement (Factores de compromiso organizacional: papel del compromiso de trabajo de los empleados )// https://www.revistaespacios.com/a17v38n24/17382418.html, Recibido: 10/04/16 Aprobado: 20/04/2016

Мілютіна К.Л. Особливості життєвої стратегії особистості у сфері зайнятості в умовах соціальної нестабільності/К.Л. Мілютіна// Науковий вісник Херсонського державного університету, – Херон: 2015 – вип.. 2 т.1. –  стр. 52-57.

Мілютіна К.Л. Considering the cultural worldview of the individual in crisis counseling. International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» / publishing office Friedrichstrabe 10– Vienna – Austria, 2015, – Vol.2. – р.82-83.

Мілютіна К.Л. Interaction with animals as a factor to overcome the tensions International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE» / publishing office Friedrichstrabe 10– Vienna – Austria,  2015, Vol.3. – р.64-66.

Мілютіна К.Л. Оптимізація процесу професійного становлення засобами спілкування в Інтернет-середовищі/ International scientific-practical conference of teachers and psychologists [Text]: materials of proceedings of the International Scientific and Practical Congress. – Prague (Czech Republic), the 5th of March, 2014/ Publishing Centerof the European Association of pedagogues and psychologists “Science”, Prague, – 2014, Vol.2. – p.146-152.

Милютина Е.Л. Интерактивные методы подготовки психологов к педагогической практике /Е.Л. Милютина// Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета.  – Симферополь. – 2015, №1 – стр. 142 – 148.

Милютина Е.Л. Психологическая помощь личности в преодолении жизненных кризисов /Е.Л. Милютина//Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета. Симферополь. – 2015, №2-  стр. 111 – 116.

Милютина Е.Л., Лучинкина А.И. Игровые технологии /Е.Л. Милютина, А.И. Лучинкина//ТОВ видавництво «Аспект-поліграф», Ныжин. – 2015 – 266 с.

Милютина Е.Л., Рубель Н. В. Ребёнок с  которым не соскучишься /Е.Л. Милютина, Рубель Н.В.//ТОВ видавництво «Ніка-центр». – Ніжин. – 2016 – 186 с.

Матвієнко Л.І. Особистість волонтера у психологічному вимірі: ціннісно-мотиваційний аспект (надання соціальних послуг вразливим верствам населення) / Л.І.Матвієнко, К.С. Алексейченко // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – №1. – С.55-59.