Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту

Кафедра здійснює підготовку фахівців для здобуття освітніх ступенів бакалавра і магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» (денна і заочна форми навчання), галузь знань 07 «Управління та адміністрування».

Кабінет

314а

Електронна адреса

Кафедра заснована в 1995 році та здійснює підготовку фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 073  «Менеджмент» та підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітньо-професійними програмами: «Менеджмент підприємницької діяльності», «Менеджмент у закладах охорони здоров’я», «Менеджмент об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків», «Менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування».

З 2016 року кафедра здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент».

З 2020 кафедра готує фахівців за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Управління об’єднаними територіальними громадами».

Бєльська Тетяна Валентинівна
доктор наук з державного управління, доцент

завідувач кафедри

e-mail:   tetianabielska@gmail.com

У 1994 році закінчила Сумський педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю «Вчитель історії, методист з виховної роботи». У 2006 році закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, отримавши кваліфікацію «Магістр державного управління». У 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління зі спеціальності «Теорія та історія державного управління», а в 2017 році присуджено науковий ступінь доктора наук з державного управління зі спеціальності «Теорія та історія державного управління». У 2018 році отримала вчене звання доцента по кафедрі менеджменту і публічного адміністрування.

Має досвід роботи в міжнародних проєктах з питань децентралізації та реформування системи надання адміністративних послуг 2019-2021 рр. в рамках проекту U-LEAD з Європою «Створення Центрів надання адміністративних послуг», з питань підвищення спроможності системи освіти у сфері публічного адміністрування 2018-2020 рр. спільно з Малопольською школою публічного адміністрування Краківського економічного університету в рамках проекту USAID «Децентралізація пропонує кращі результати і ефективність» та інших. Проходила стажування в органах публічної влади у Польщі, Німеччини, Франції, Великобританії, Іспанії. Брала участь у програмах обміну DAAD (Німеччина).

Працює в Інституті з 2020 року. Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни:  Теорія організації, Основи наукових досліджень, Управління змінами, Глобалізація та політика національної безпеки, Громадянське суспільство й лідерство в територіальній громаді, Публічне управління і адміністрування, Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів.

Сфера наукових інтересів: управління об’єднаними територіальними громадами, децентралізація, взаємодія органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства, глобалізація, глобальне громадянське суспільство, державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства.

 
Лутай Лариса Анатоліївна
доктор економічних наук, професор

e-mail:  lutaylarisa57@gmail.com

Дійсний член Академії економічних наук України. Член редакційної колегії фахових наукових видань: «Управління розвитком» та «Економіка розвитку» (ХНЕУ ім. Семена Кузнеця), «Наукові праці КНТУ. Економічні науки» (Центральноукраїнський національний технічний університет); заступник головного редактора журналу «Ринок праці та зайнятість населення».

У 1978 році закінчила Донецький інститут радянської торгівлі інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі» та отримала диплом з відзнакою. У 1984 присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка, організація, управління і планування народного господарства (торгівля і громадське харчування)». У 1989 році отримала вчене звання доцента. У 2007 році присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Пройшла стажування в технічному університеті м. Острава (Чехія), Сілезькому університеті м. Опава (Чехія), університеті короля Сигізмунда, м. Будапешт (Угорщина), Брала участь у Міжнародній літній школі Жана Моне «Європейські студії для сталого розвитку» та ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Європейські виміри сталого розвитку» в рамках проектів програми ЄС ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMOCHAIR), Жан Моне Підтримка Асоціацій EUforUA.

Працює в Інституті з 2014 року. Автор понад 200 публікації, з них 172 – наукового та 30 навчально-методичного характеру, серед яких 2 особистих та дев’ять колективних монографій, 2 навчальних посібника з грифом МОН України.

Викладає дисципліни: Організація праці менеджера, Бенчмаркінг,  Бенчмаркінг  в прогнозуванні розвитку територій, Менеджмент, Маркетинговий менеджмент, Проблеми управління сучасними підприємствами.

Сфера наукових інтересів: мотивація персоналу, економіка праці і соціально-трудові відносини, культура управління підприємством, соціально орієнтоване управління, соціологія праці, освіта впродовж життя.

Нагороди та відзнаки:  Почесна грамота Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації «За сумлінну працю, за особистий вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, за значні особисті досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти».

 
Руженський Микола Мусійович
доктор економічних наук, доцент, професор

e-mail:  max.ruzhensky@gmail.com

У 1967 році закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Політекономія і суспільствознавство».  У 1975 році присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук, а в 2016 присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Економічна теорія та історія економічної думки». У 1979 році отримав вчене звання доцента.

Має свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА №2084 Наукова розробка «Технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості» від 26 червня 1999 року (у співавторстві). Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №5923 Науковий твір «Єдина технологія надання соціальних послуг державної службою зайнятості – виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» від 17 квітня 2002 р. Деклараційний патент на винахід «Спосіб доведення інформації до суб’єктів служби зайнятості та працевлаштування клієнтів служби зайнятості» від 15.08.2002 р. №48926А (в співавторстві).

Пройшов стажування в технічному університеті м. Острава (Чехія), Сілезькому університеті м. Опава (Чехія), університеті короля Сигізмунда, м. Будапешт (Угорщина), 30.04.2018 р.–06.05.2018 р. тема: «Проблеми ринку праці в контексті соціально-економічної кризи» 108 год. (сертифікат №1749 від 06.05.2018).

Працює в Інституті з 1994 року. Автор понад 150 наукових і навчально-методичних робіт.

Викладає дисципліни: Політична економія, Мікроекономіка, Менеджмент підприємництва, Корпоративне управління, Соціальний менеджмент.

Сфера наукових інтересів: дослідження теоретичних та практичних проблем соціального захисту населення в умовах ринкових трансформацій, регулювання зайнятості, функціонування і розвиток ринку праці.

Нагороди та відзнаки:  Почесна грамота Правління фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Почесна грамота Міністерства праці та соціальної політики України, Почесна грамота Державного центру зайнятості України.

 
Шкурат Іван Вікторович
доктор наук з державного управління, доцент

e-mail: ishiva@ukr.net

У 1996 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». У 2002 році присвоєно науковий ступінь кандидата наук з державного управління зі спеціальності «Теорія та історія державного управління », а в 2021 році присуджено науковий ступінь доктора наук з державного управління зі спеціальності «Теорія та історія державного управління».

Працює в Інституті з 2020 року. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт.

Викладає дисципліни: Менеджмент, Маркетинг, Політекономія, Методологія вироблення та прийняття управлінських рішень, Електронне урядування.

Сфера наукових інтересів: дослідження теоретичних та практичних проблем глобальних політичних та соціальних трансформацій, регулювання сфери зайнятості, надання адміністративних послуг.

 
Сидоренко Наталя Олегівна
кандидат наук з державного управління, доцент

e-mail: sidnat@ukr.net

Працює в міжнародних проєктах (Core team) з питань децентралізації та реформування системи надання адміністративних послуг (Inception phase & Roll-out phase of Program U-LEAD with Europe in Ukraine, Component 2: Administrative Service Centers).

У 1999 році закінчила Київський Національний Економічний Університет за спеціальністю «Економіка підприємництва», а у 2007 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». У 2014 році присвоєно науковий ступінь кандидата наук з державного управління зі спеціальності «Місцеве самоврядування».

Проходила стажування в органах місцевого самоврядування Польщі, Болгарії та Німеччини, брала участь у програмах обміну в Чехії.

Працює в Інституті з 2020 року. Автор понад 40 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких 3 колективні монографії.

Викладає дисципліни: Міжнародні економічні відносини, Стратегічне планування, Управління проектами.

Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини, публічні послуги (соціальні та адміністративні), управління проєктами.

 

Тривайло Андрій Юрійович – доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук (спеціальність 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг»).

Має дипломи про вищу освіту: спеціаліста та магістра за спеціальністю «Менеджмент у невиробничій сфері».

В системі вищої освіти працює з 1997 року. Професійна діяльність включає досвід роботи за посадами: заступник директора Центру навчально-тренінгових фірм Київського національного торговельно-економічного університету, Заступник директора Iнституту банкiвських технологiй та бiзнесу ДВНЗ «Унiверситет банківської справи» (Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України), Завідувач Центру науково-педагогічних досліджень та удосконалення бізнес-освіти і підприємництва Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Завідувач Центру підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Автор понад 70 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, серед яких 2 колективних монографії, більше двадцяти наукових статей опублікованих в українських та іноземних наукових періодичних виданнях.

Проходив професійні стажування в США, Іспанії, Андоррі та Польщі.

Працює в ІПК ДСЗУ з вересня 2017 року. До основних наукових тем досліджень належать: корпоративне управління, репутаційний капітал, управлінське консультування. 

Викладає такі навчальні дисципліни: «Основи менеджменту», «Менеджмент організацій», «Корпоративне управління», «Тайм-менеджмент», «Ведення ділових переговорів».

Монографії:

 1. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України: монографія/за заг. ред. Г.Т.Карчевої., Київ, ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 279 с.
 2. Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України: монографія/за заг. ред. Г.Т.Карчевої., Київ, ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – 311 с.

 

Кравченко Ірина Семенівна

Доктор економічних наук (1999 р.), професор (2000 р.), професор кафедри  менеджменту та соціального забезпечення працює в Університеті банківської справи з 2007 року на посаді проректора, з 2017 р. – професора кафедри. У 1981 році закінчила економічний факультет Херсонського індустріального інституту, у листопаді 1987 року отримала науковий ступінь кандидата економічних наук, в листопаді 1991 року – вчене звання доцента, у вересні 1999 року – науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.08.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», диплом доктора економічних наук ДД №001094, (докторська дисертація «Трудозберігаюча функція зайнятості»), у березні 2000 року – вчене звання професора кафедри економічної теорії (атестат професора ПР № 000001).

З 2000 року працювала в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної Академії державного управління при Президентові України на посаді заступника директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів.

Дисципліни, які викладає:

 • “Управління людськими ресурсами”
 • “Ринок праці”
 • “Соціальні ризики”

Напрями наукових досліджень:

 • Ринок праці, соціальна економіка і політика.
 • Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на трансформацію ринку праці.
 • Державне регулювання економіки.
 • Розвиток компетенцій фахівців фінансово-кредитної сфери.

Здійснює керівництво науковою роботою аспірантів. Під її керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій. Входить до складу спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатських)  дисертацій Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України та  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», виступає опонентом дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук.          

У цілому має понад 150 наукових праць, у т.ч. 9 монографій, 5 підручників з грифом МОН України та 5 навчальних посібників, методичні розробки, наукові статті та інші публікації.

Найвагоміші публікації:

 1. Kravchenko I., (у співавт.) GLOBALIZATION AND THE SOCIALITY OF THE ECONOMY / Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», – №2. – 2020 р., С. 524-534.
 2. Кравченко І.С., (у співавт.) Фінансові інструменти розширення можливостей людського розвитку в інформаційній економіці /Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», – №1. – 2019 р., С. 506-514.
 3. Кравченко І С. (у співавт.) Інтеграційно-адаптаційна модель розвитку професійних компетенцій працівників фінансово-кредитної сфери //Ринок праці та зайнятість населення: науково-практичний журнал. – 2018. – №1. – С. 21-26.
 4. Кравченко І С., Ігнатенко Т.С. Середній клас: сутність, роль у суспільстві та створення умов для його формування в Україні /Соціально-філософські проблеми економіки та освіти. – Монографія – Черкаси. – 2017р.
 5. Кравченко І.С. Особливості взаємодії ринків праці ЄС і України //Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Збірник наук. праць. – К.: КНЕУ. – 2015. – №2(10). – С. 43-53.
 6. Питання макроекономічної політики України на 2014–2019 рр. : експертно-аналітично доповідь / Т. Смовженко, Г. Багратян, І. Кравченко. – К. : УБС НБУ, 2014. – 254 с.
 7. Введение в мегаэкономику: теория, методология, практика : монография. [Г. Баратян, І. Кравченко] – К.: Вид-во УБС НБУ, 2012. – 158с.                                   
 8. Iryna Kravchenko, Нrant Bagratyan. Megaeconomics and global macroeconomic problems. Навчальний посібник – K.: UB NBU, 2013. – 247p. (З грифом Міністерства освіти і науки України).
 9. Kravchenko Iryna, Aleksanyan Armen. Informational economy: extension of opportunities of human development in social and labor sphere // Information Technologies, Managementand Society – The 16-thInternational Conference, Riga, Latvia, 2018 April 26-27.

За сумлінну працю нагороджена Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, а також Київської міської державної адміністрації, подякою Голови Національного банку України.

Контактні дані:

Е-mail: irina.kravchenko999@gmail.com

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ
 • менеджмент,
 • операційний менеджмент,
 • маркетинг,
 • фінансовий менеджмент,
 • соціальний менеджмент,
 • управління інноваціями,
 • управління змінами,
 • менеджмент підприємництва,
 • методологія вироблення та прийняття управлінських рішень,
 • управління якістю,
 • стратегічне управління підприємством,
 • організація праці менеджера,
 • організаційна поведінка,
 • основи муніципального менеджменту,
 • теорія організації,
 • основи наукових досліджень,
 • корпоративне управління,
 • бенчмаркінг,
 • маркетинговий менеджмент,
 • управління потенціалом та конкурентоспроможністю підприємств,
 • управління антикризовою діяльністю й організаційним розвитком підприємств,
 • європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів,
 • міжнародні економічні відносини,
 • стратегічне планування,
 • управління проектами
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси, що в повній мірі відповідають державним стандартам і нормативним вимогам та відображають новітні тенденції, що відбуваються у розвитку вітчизняної й світової управлінської науки та практики.

В навчальному процесі підготовки студентів та слухачів використовуються інтерактивні форми і методи організації навчальних занять, мультимедійні засоби навчання.

Викладачі кафедри широко практикують також проведення ділових ігор, семінарів-співбесід, семінарів-конференцій, семінарів-«круглих столів», семінарів-контрольних робіт, семінарів-заслуховувань рефератів і доповідей студентів.

СПІВПРАЦЯ З УСТАНОВАМИ
 • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
 • Сумський державний університет;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Національний університет Збройних Сил України імені Івана Черняховського;
 • Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління (членство викладачів кафедри).
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
 • Вища лінгвістична школа у Ченстохові (м. Ченстохова, Польща);
 • Грузинський технічний університет Тбілісі, Грузія.
НАУКОВА РОБОТА

Викладачі кафедри працюють над темою «Стратегія інноваційного розвитку ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності» під керівництвом доктора економічних наук, професора Лариси Лутай. До наукової роботи залучаються студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом викладачів кафедри.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

– трансформація менеджменту в державній службі зайнятості як передумова підвищення ефективності її діяльності;

– синергетичний підхід формування системи менеджменту державної служби зайнятості;

– напрями модернізації державної служби зайнятості в умовах загострення конкуренції у наданні посередницьких послуг на ринку праці;

– удосконалення менеджменту у державній службі зайнятості;

– менеджмент соціальних послуг у сфері зайнятості внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО;

– формування менеджменту державної служби зайнятості, спрямованого на розвиток професійних компетентностей безробітних;

– керівництво та організаційна культура в системі державної служби зайнятості на сучасному етапі;

– маркетинговий менеджмент в діяльності державної служби зайнятості як чинник мінімізації тіньової зайнятості;

– маркетинг робочої сили в умовах соціально-економічної нестабільності України;

– проєктний менеджмент в діяльності Державної служби зайнятості.

Результати наукових досліджень відображаються в наукових публікаціях, статтях, монографіях, аналітичних записках до органів державної влади, методичних рекомендаціях. Так, впродовж останніх п’яти років професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту було видано 12 монографій, 6 підручники, 20 навчальних посібників, опубліковано понад 78 наукових статей та тез доповідей на наукових конференціях.

НАУКОВІ ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Наукові статті в фахових виданнях, що зареєстровано та проіндексовано у міжнародних науково-метричних каталогах та базах даних SciVerse Scopus; Web of Science

 1. Volodymyr V. Zablotskyi, Oleksii Y. Palant, Oleg A. Diegtiar, Serhii V. Glibko, Tetiana V. Bielska, Alla V. Rusnak. The Current State and Necessity of Transformation of the Management System of Educational Establishments in Ukraine at the Local Level // Public policy and administration. 2019, T.18, Nr. 2 / 2019, Vol. 18, No 2, p. 225–240. (Scopus) 
 2. Tetyana V. Novachenko, Tetiana V. Bielska, Eduard A. Afonin, Mariia H. Lashkina, Oksana M. Kozhemiakina, Nataliia P. Diachenko. Use of Information Technology to Increase Economic Efficiency and Credibility in Public Administration in the Context of Digitization. International Journal of Economics and Business Administration, Volume VIII, Issue 1, 374-382, 2020  EOI: 10.11220/ijeba.08.01.028  DOI: 10.35808/ijeba/431(Scopus)
 3. T. S. Yarovoy, O. V. Коzyrieva, T. V. Bielska, I. I. Zhuk, I. L. Mokhova. THE E-GOVERNMENT DEVELOPMENT IN ENSURING THE COUNTRY FINANCIAL AND INFORMATION SECURITY (Розвиток е-урядування для забезпечення фінансової та інформаційної безпеки країни) (Web of Science)// Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol HYPERLINK “http://fkd.org.ua/issue/view/12530” 2, HYPERLINK “http://fkd.org.ua/issue/view/12530″No HYPERLINK “http://fkd.org.ua/issue/view/12530” 33 (2020) P.268-275.
 4. Bielska, T.Lashkina, M.Maliukhov, O.Maliukhova, Y.Lazariev, H. Evaluation of the activities of public authorities in the sphere of infrastructure development and smart technologies. Journal of Management Information and Decision Science, 2021, 24(1), стр. 1–14. (Scopus)
 5. Lutay L. Use of key indicators to monitor sustainable development of rural areas / V. Shcherbak, L. Ganushchak-Yefimenko,O. Nifatova , N. Fastovets , H. Plysenko, L. Lutay, V. Tkachuk , O. Ptashchenko // Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM) № 6(2), 2020.- p.175-190. https://www.gjesm.net/issue_5929_6146.html (SCOPUS, WOS).
 6. Lutay L.  Methods And Techniques Of Motivation Of Subjects Of Regional Economy For Innovative Improvement /  Svitlana Sudomyr, Viktoriia Niziaieva, Larisa Lutay, Larysa Prodanova, Olha Havryliuk, Karyna Sherstyukova // INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 03, MARCH 2020. – pp. 1196-1200. https://www.ijstr.org. ISSN 2277-8616  (SCOPUS).
 7. Сидоренко Н. О. Деякі питання створення ЦНАП в об’єднаних громадах. Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. за мі жнар. участю. 26 жов. 2018 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 520 с. – С. 66 – 67.
 8. Сидоренко Н. О. Розбудова ЦНАП в ОТГ: огляд програм міжнародної технічної допомоги. Науково-практичне забезпечення розвитку та співробітництва об’єднаних територіальних громад : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпро, 30 жовтня ­ 30 листопада 2018 р. / за заг.ред. І.А. Чикаренко. ­ Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018. ­ 297 с. ­ 241 244.
 9. Сидоренко Н. О. Особенности формирования профессиональных компетенций у служащих при предоставлении административных услуг в сфере публичного управления Украины. Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] : збірник тез І Міжнародної наук.-практ. конф. (м.Чернігів, 9 листопада 2018 р.) / Чернігів.нац.технол. ун-т.­ Чернігів, 2018. ­ 779 с. ­ 658 ­ 661. ­ Режим доступу : https://www.stu.cn.ua/
 10. Сидоренко Н. О. Єдиний державний портал адміністративних послуг: стислий огляд та проблемні питання висвітлення інформації про діяльність ЦНАП. Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали ХІІ регіон. наук.­практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпро, 30 листопада 2018 р.) / за заг. ред. О.Б. Кірєєвої. ­ Д. : ДРІДУ НАДУ, 2018. – 568 с. ­ С. 370 ­373.
 11. Сидоренко Н. О. Адміністративний збір – складова реформування сфери надання адміністративних послуг. Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матеріали I Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених (Київ, 30 листоп. 2018 р.) : / за заг. ред. В. С. Куйбіди, О. М. Петроє, І. О. Дегтярьової. – Київ : НАДУ, 2018. – 402 с. ­ С. 316 ­317.
 12. Сидоренко Н. О. ЦНАП в ОТГ – ключовий елемент налагодження взаємодії в системі органів публічної влади. Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 13 ­14 грудня 2018 р., Миколаїв. ­ Миколаїв : МНАУ, 2018. ­ 424 с. ­ С. 102 ­ 104.
 13. Сидоренко Н. О. Проблеми та перспективи реформування сфери адміністративних послуг на місцевому рівні в Україні. Правові засади організації та здійснення публічної влади : збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 2 – 8 травня 2019 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2019. – 183 с. ­ С. 147 ­ 148.
 14. Сидоренко Н. О. Деякі аспекти співробітництва суб’єктів надання соціальних послуг: територіальні підрозділи Державної служби зайнятості України та ЦНАП. Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали Х Конф. студентів та молодих учених за міжнар. участю / за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2019. – 354 с. ­ С.307­309.
 15. Сидоренко Н. О. Напрями вирішення проблем сфери зайнятості населення через призму концепції розвитку системи надання адміністративних послуг в Україні. Європейська політика зайнятості, ринок праці, трудова міграція vs Україна : збірник матеріалів, доповідей Круглого столу в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні», м. Маріуполь, 19 червня 2019 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2019, 116 с. ­ С. 93 ­ 97.
 16. Сидоренко Н. О. Окремі аспекти реформування центрів надання адміністративних послуг на місцевому рівні. Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доповідей VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (29 жовтня 2019 р., м. Київ) / упоряд. Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова. – К. : ІПК ДСЗУ, 2019. – 493 с. ­ С.148 ­ 150
 17. Сидоренко Н. О. Надання послуг в об’єднаних територіальних громадах. Форум прямої демократії: матеріали доповідей та тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 4 грудня 2019 року / За заг. ред. Войтович Р. В., Ворони П. В. – Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. –318 с. ­ С. 177 ­ 178.

Наукові статті в фахових виданнях України:

 1. Бєльська Т. В. “Передбачуване врядування” як модель суспільно-владних відносин в умовах змінюваного глобального світу / Т. В. Бєльська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. : фахове вид. з держ. упр., екон., пед. та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2018. – № – С. 61-67.
 2. Бєльська Т. В. Гранично допустимий ризик в процесі прийняття рішень / Т. В. Бєльська, Ю. В. Напльоков // Публічне урядування : зб. наук. пр. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – № 2 (7) – С. 77-90. – Режим доступу : https://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/05/Публічне-урядування-2-7-укр.pdf
 3. Бєльська Т. В. Проблеми становлення асиметричних об’єднаних територіальних громад: комунікативний аспект / Т. В. Бєльська, М. В. Інкін // Публічне урядування : зб. наук. пр. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. – № 5 (15). – С. 29-40. doi: 10.32689/2617-2224-2018-15-5-29-40
 4. Бєльська Т. В. Інформаційні війни та інформаційна безпека: загрози та виклики для демократії / Т. В. Бєльська, О. І. Крюков // Вісник Націоналного університету цивільного захисту України. Серія “Державне управління”. – 2019. – Вип. 2 (11). – С. 3-11.
 5. Бєльська Т. В. Громадське бюджетування як ефективний механізм формування бюджетів в Україні // Державно-управлінські студії. – 2019. – № https://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/stattia-1-Biel-s-ka_2019.51.pdf
 6. Бєльська Т. В. Управління змінами як організаційний компонент для побудови нових інститутів демократії // Державно-управлінські студії. – 2019. – № https://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/stattia-2-Biel-s-ka-2019.10.pdf
 7. Бєльська Т. В. Інформаційна політика та інформаційна безпека держави як психосоціальне явище: проблеми та перспективи / Нестеряк Ю. В., Бєльська Т. В., Лашкіна М. Г. // Публічне урядування : зб. наук. пр. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2020. – № 2 (22). – С. 119-132.

Монографії:

 1. Lutay L. Adult Education Reform in Ukraine: Challenges and Prospects / Lutay L., Tiulenev // Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy:collective monograph / Editors Lyubomira Popova, Mariana Petrova. Veliko Tarnovo,Bulgaria: Publishing House ACCESS PRESS, 2020. – pp. 364-376 ( 532 p.);
 2. Lutay L. MANAGEMENT OF TRANSFORMING SOCIAL PROJECTS AS THE BASIS OF SOCIAL SECURITY / Lutay Larisa, Baranets Igor // «Security management of the 21st century: national and geopolitical aspects»: collective monograph (за заг. редак. Маркина І., Аранчий В., Сафонов Ю.), видавництво Неморос, Чеська республіка, 2020 – с.274-281
 3. Lutay L. Metodological principels of using international instruments for labor market regulation in Ukraine/ Theory and practice of social economic and technological changes: monograph/ – Nemoros s.r.o., Prague, 2018. pp.326-331.
 4. Лутай Л.А. Формування системи соціального управління персоналом підприємства: стратегічний підхід» монографія / Л.А. Лутай, А.В. Черкасов, Ю.М. Рудь; за ред. Л.А. Лутай. – К. : ІПК ДСЗУ, 2016. – 241 с.
 5. Лутай Л.А.. Система маркетингу співпраці підприємств: теорія, методологія та практика: монографія / Л.А. Лутай, Л.М. Шульгіна; Н.В. Онищук; за ред. Л.А. Лутай; ІПК ДСЗУ; Нац. техн. Ун-т «КПІ»; Вінницький торговельно-економічний інститут Київського Нац. торговельно-екон. ун-т. К.. Ліра- 2016 – 266 с.
 6. Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство: сутність, генеза та вплив на державну політику України : монографія / Т. В. Бєльська. – К. : Вид-во “ВАДНД”, 2016. – 300 с.
 7. Патика Н.І. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних відносин / Глобалізація сучасної економіки : монографія / [В.Г. Федоренко, Грищенко І.М., Воронкова Т.Є., Денисенко М.П., Н.І. Патика та ін.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є. Воронкової. – К. : ТОВ «ДКС центр», 2016. – 316 с. – (авт. Розділ 5, С.136-243)
 8. Лутай Л.А. Управління мотивацією торговельного підприємства: логістичний підхід: Монографія / Л.А. Лутай, Д.В. Зяблицев. – Донецьк, ДонНУЕТ, 2013. – 250 с.
 9. Соціально-економічні аспекти розвитку аграрного сектору економіки України / Під ред. д. е. н., професора Ю. О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Сочинський», 2012. – 348 с. // Пріб К. А. Розділ 2.15.Виникнення і перебіг фінансово-економічних криз у діяльності сільськогосподарських підприємств. – С. 201-212.
 10. Формування та розвиток освітянських послуг дорослого населення: досвід та інновації Формування та розвиток освітянських послуг дорослого населення: досвід та інновації / Мон. / кол. авт.: О.О. Шубін, Л.А. Лутай та ін.; за наук. ред. О.О. Шубіна; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Донецьк, ДонНУЕТ, 2012. -250 с.
 11. Руженський М.М. Соціально-захисна функція державної служби зайнятості / М.М. Руженський // Ринок праці та зайнятість: проблеми теорії та виклики практики : кол. моногр. – К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – Розд. 1.7. – С. 93-107.
 12. Лутай Л.А. Управління персоналом підприємства в умовах реструктуризації: Мон. / Л.А. Лутай, Г.В. Козицька. В.О. Шпандаркук. – Донецьк, ДонНУЕТ, 2011. – 372 с.
 13. Лутай Л.А. Механизмы стратегического управления предприятиями гостиничного хазяйства: Мон. / Л.А. Лутай, О.Л. Некрасова. – Донецк Донецкий юр. Ин-т МВД Украины. – Донецьк, 2011. – 245 с.

Наукові видання та публікації за 2017- 2020 рр.

 1. Сидоренко Н.О. Організаційно-правовий статус центру надання адміністративних послуг: структурний підрозділ або постійно діючий робочий орган / Н.О. Сидоренко // Державно-управлінські студії: електронне наукове видання : збірник. – № 11 – листопад. – 2019. – ISSN 2617-054X
 2. Сидоренко Н.О. Роль міжнародної допомоги Україні в сфері реформування системи адміністративних послуг на місцевому рівні в умовах децентралізації / Н.О. Сидоренко // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. – 2019. – № 3 (5) – грудень. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 266 с. https://maup.com.ua/ua/ekspert/vypusky/3-5-2019.html.
 3. Сидоренко Н.О. Методика моніторингу роботи центрів надання адміністративних послуг : аналіз та подальші напрями удосконалення / Н.О. Сидоренко // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. – 2019. – № 4 (6) – грудень. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 130 с. https://maup.com.ua/ua/ekspert/vypusky/4-6-2019.html.
 4. Сидоренко Н.О. Подолання негативних наслідків глобалізаційних викликів у сфері зайнятості через використання мережі ЦНАП на локальному рівні / Н.О. Сидоренко, І.В. Шкурат // Теорія та практика державного управління: збірник наукових праць / Theory and practice of Public Administration : collection of scientific works; ISSN 1727-6667 Харків 4, 2020.
 5. Сидоренко Н.О. Система надання адміністративних послуг в Україні: особливості нормативно-правового регулювання / Н.О. Сидоренко, Т.В. Маматова// Аспекти публічного управління, 8(6), 164-177. https://doi.org/10.15421/1520115.
 6. Пріб К.А. Практикум з діагностики в системі управління [текст] : навч. посіб. / К.А. Пріб, Н.І. Патика, Г.Д. Лендєл. К. : ІПК ДСЗУ, 2016. – 202 с.