Інформаційний пакет

Інформаційний пакет ЄКТС

Каталог курсів / інформаційний пакет

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНСТИТУТ

1.Назва, адреса, контакти

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

вул. Нововокзальна, 17,  м. Київ, 03038, Україна

Телефон (факс): +38–044–536–1485

Email:  ipkdszy115@ukr.net

2.Академічний календар

План-графік навчального процесу на 2020/2021 навчальний рік 

3.Адміністрація Інституту

Ректор – професор, доктор наук з державного управління Войтович Радмила Василівна

Проректор з науково-педагогічної роботи – доктор наук з державного управління Линдюк Олена Анатоліївна

Проректор з соціально-економічних та адміністративних питань – кандидат наук з державного управління Сухомлин Віктор Борисович

4.Загальний опис Інституту

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ) було засновано 17 липня 1991 року як Інститут соціального управління та зайнятості молоді. За наказом Міністерства праці України від 20 травня 1993 року № 31 він був перейменований в Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Метою створення унікального за своєю спрямованістю вищого навчального закладу була підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців для державної служби зайнятості, а також їх перепідготовка та підвищення кваліфікації.

Інститут підпорядкований Міністерству соціальної політики України, форма власності – загальнодержавна.

Відповідно до чинних нормативно-правових документів ІПК ДСЗУ є державним вищим навчальним закладом ІІІ рівня акредитації (сертифікат про акредитацію НІ-ІІІ від 05 червня 2013 року № 1124387), який згідно з функціями, передбаченими Статутом ІПК ДСЗУ, має в своїй структурі:

центр підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України;

проблемну науково-дослідну лабораторію з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних;

проблемну науково-дослідну лабораторію соціальних досліджень ринку праці;

проблемну науково-дослідну забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями;

навчальну лабораторію з інфоромаційно-комунікаційних технологій;

центр науково-педагогічних досліджень та удосконалення бізнес-освіти і підприємництва;

шість кафедр: теоретичної та прикладної економіки, менеджменту, управління персоналом та економіки праці, психології, публічного управління та адміністрування, іноземних мов та міжкультурних комунікацій.

Серед науково-педагогічних працівників частка докторів наук, професорів складає 41%, кандидатів, доцентів – 53%, старших викладачів – 6%.

Навчальний процес в Інституті організовано за денною та заочною формами навчання з використанням новітніх навчальних програм і освітніх технологій, що включають сучасні інтерактивні та діалогові форми проведення занять, а також новітні мультимедійні й комп’ютерні технології та технічні засоби навчання.

З 2004 року Інститут здійснює освітню діяльність з підготовки фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавра, з 2011 року – спеціаліста (до 2019 року), магістра.

Упродовж усього часу свого існування Інститут активно здійснює освітню діяльність з підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів служби зайнятості за різними освітньо-професійними програмами, а з 2015 року – за програмою «Підвищення кваліфікації державних службовців, керівних працівників та спеціалістів державних підприємств, установ і організацій соціальної сфери зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», а також підвищення кваліфікації безробітних громадян зі спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і 073 «Менеджмент».

Щороку в Інституті отримують відповідні дипломи понад 200 осіб та свідоцтва про підвищення кваліфікації 2000-2500 керівників і спеціалістів служби зайнятості. Здобувачі освіти навчаються за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та за кошти інших юридичних та фізичних осіб.

У 2012 році в Інституті відкрито аспірантуру (з відривом та без відриву від виробництва). З 2016 року набір до аспірантури здійснюється за чотирма спеціальностями: 051 «Економіка», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент» і 281 «Публічне управління та адміністрування».

Рішенням вченої ради ІПК ДСЗУ відкрита докторантура зі спеціальностей 
281 Публічне управління та адміністрування (протокол № 2 від 01 березня 2017 р.), 051 Економіка (протокол № 5 від 31 травня 2017 р.) та 053 Психологія (протокол №7 від 27 вересня 2017 р.).

В Інституті функціонують дві спеціалізовані вчені ради:

– Д 26.891.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями :

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

– Д 26.891.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступенів доктора та кандидата наук з державного управління за спеціальностями:

25.00.01 – теорія та історія державного управління;

25.00.02 – механізми державного управління;

25.00.05 – державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.

Велика увага в Інституті приділяється науково-дослідній роботі, що спрямована на дослідження актуальних проблем ринку праці та зайнятості населення. Вона здійснюється проблемними науково-дослідними лабораторіями – з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних, соціальних досліджень ринку праці, забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями, – а також усіма кафедрами Інституту.

Підвищення якості та ефективності освіти, поєднання наукових досліджень і освітнього процесу на всіх рівнях підготовки, розвиток наукових шкіл, співпраця з відомими науково-освітніми центрами і фондами є основними пріоритетами діяльності ІПК ДСЗУ, які забезпечують його авторитет і визнання вже зараз та примножуватимуть престиж у майбутньому.

5.Перелік навчальних програм, які пропонує Інститут для здобувачів освіти 2021 року набору.

ІПК ДСЗУ пропонує такі навчальні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

051 «Економіка»,

053 «Психологія»

073 «Менеджмент»

ІПК ДСЗУ пропонує такі навчальні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

за спорідненими спеціальностями –

051 Економіка, освітньо-професійні програми:

– Управління персоналом та економіка праці,

– Економіка проектної діяльності;

053 Психологія, освітньо-професійні програми:

– Психологія праці та управління,

– Клінічна психологія;

073 Менеджмент, освітньо-професійні програми:

– Менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування,

– Менеджмент підприємницької діяльності,

– Менеджмент у закладах охорони здоров’я,

– Менеджмент об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків;

за неспорідненими спеціальностями –

051 Економіка, освітньо-професійні програми:

– Управління персоналом та економіка праці,

– Економіка проектної діяльності;

053 Психологія, освітньо-професійні програми:

– Психологія праці та управління,

– Клінічна психологія;

073 Менеджмент, освітньо-професійні програми:

– Менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування,

– Менеджмент підприємницької діяльності,

– Менеджмент у закладах охорони здоров’я,

– Менеджмент об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків;

281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійні програми:

– Публічне адміністрування та публічна служба,

– Публічне адміністрування у соціальній сфері,

Місцеве самоврядування та управління територіальною громадою,

– Парламентаризм та парламентська діяльність,

– Управління об’єднаними територіальними громадами,

– Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я,

– Публічне адміністрування у міграційній сфері.

ІПК ДСЗУ пропонує такі програми третього (освітньо-наукового) рівня для здобуття першого наукового ступеня доктора філософії:

051 «Економіка» (спеціалізації: «Економіка та управління національним господарством», «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»),

053 «Психологія»,

073 «Менеджмент»,

281 «Публічне управління та адміністрування».

 

 6.Загальні вимоги до зарахування

БАКАЛАВР на І курс

на основі повної загальної середньої освіти

 • Набір студентів на перший курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» проводиться за такими спеціальностями:

Спеціальності

Термін навчання

Форма навчання

Сертифікати УЦОЯО*

(Вступні випробування, Співбесіда)

Кількість балів

051 Економіка

3 роки

10 місяців

денна,

заочна

·    Українська мова

·    Математика

·    1 предмет на вибір:

(або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія)

Не менше

100 балів

053 Психологія

073 Менеджмент

* У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

 • Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

 

Денна форма навчання

 

 

Етапи

вступної

кампанії

 

 

Строки

 
 

Реєстрація електронних кабінетів вступників

01 липня – 30 вересня

 

Прийом заяв та документів, сертифікати ЗНО*

від 14 липня до 18.00 23 липня

 

Прийом заяв та документів, співбесіди, вступні іспити

від 14 липня до 18.00 16 липня

 

Строки проведення співбесіди

17 липня – 19 липня

 

Строки проведення вступних іспитів

01 липня – 13 липня

14 липня – 23 липня

 

Оприлюднення рейтингового списку

10 серпня

 

Зарахування

вступників

до 30 вересня

 

 

Заочна форма навчання

 

Етапи

вступної

кампанії

 

Строки

 

І сесія

 

ІІ сесія

 

ІІІ сесія

Реєстрація електронних кабінетів

вступників

01 липня

Прийом заяв

та документів

14 липня –

13 серпня

16 серпня –

16 вересня

16 вересня –13 жовтня

Строки проведення співбесіди

 

16 –

26 серпня

 

17 –

29 вересня

 

18 –

28 жовтня

Строки проведення іспитів

Оприлюднення рейтингового списку

27

серпня

30

вересня

29

жовтня

Зарахування вступників

   30

   серпня

     01

    жовтня

   01

листопада

 

* Для осіб, які вступають за результатами вступних іспитів,

які були складені з 01 липня по 13 липня.

БАКАЛАВР на ІI та III курси на основі:

 • освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
 • освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
 • освітнього ступеня молодшого бакалавра
 • Набір студентів на ІІ та ІІІ курси для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» проводиться за такими спеціальностями:

Спеціальності

Термін навчання

Форма навчання

Сертифікати УЦОЯО*

або

Вступні іспити

2 курс (неспоріднені спеціальності)

денна,

заочна

·    Перший предмет – Українська мова

·    Другий предмет на вибір:

(або Математика, або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія)

·    Фахове вступне випробування,

складене у 2021 році

051 Економіка

2 роки

10 місяців

053 Психологія

073 Менеджмент

3 курс (споріднені спеціальності)

051 Економіка

1 рік

10 місяців

 * У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

 • Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

 

Денна форма навчання

 

 

Етапи

вступної

кампанії

 

 

Строки

 
 

Реєстрація електронних кабінетів вступників

01 липня – 30 вересня

 

Прийом заяв та документів, сертифікати ЗНО*

від 14 липня до

18.00 23 липня

 

Прийом заяв та документів, співбесіди, вступні іспити

від 14 липня до

18.00 16 липня

 

Строки проведення вступних іспитів

01 липня – 13 липня

14 липня – 23 липня

 

Оприлюднення рейтингового списку

10 серпня

 

Зарахування

вступників

до 30 вересня

 

 

Заочна форма навчання

 

Етапи

вступної

кампанії

 

Строки

 

І сесія

 

ІІ сесія

 

ІІІ сесія

Реєстрація електронних кабінетів

вступників

01 липня

Прийом заяв

та документів

14 липня –

13 серпня

16 серпня –

16 вересня

16 вересня –13 жовтня

Строки проведення іспитів

16 –

26 серпня

17 –

29 вересня

18 –

28 жовтня

Оприлюднення рейтингового списку

27

серпня

30

вересня

29

жовтня

Зарахування вступників

   30

   серпня

     01

    жовтня

   01

листопада

 * Для осіб, які вступають за результатами вступних іспитів,

які були складені з 01 липня по 13 липня.

БАКАЛАВР на ІІ курс

на основі раніше здобутого такого самого

або вищого ступеня (рівня) вищої освіти

або здобувають його не менше одного року

 • Набір студентів на ІІ курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» проводиться за такими спеціальностями:

Спеціальності

Термін навчання

Форма навчання

Вступні іспити

051 Економіка

2 роки

10 місяців

Заочна

·    Українська мова та література

·    Фахове вступне випробування,

складене у 2021 році

053 Психологія

073 Менеджмент

  

 • Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

 

Заочна форма навчання

 

Етапи

вступної

кампанії

 

Строки

 

І сесія

 

ІІ сесія

 

ІІІ сесія

Реєстрація електронних кабінетів

вступників

01 липня

Прийом заяв та документів

14 липня –

13 серпня

16 серпня –

16 вересня

16 вересня –

13 жовтня

Строки проведення іспитів

16 –

26 серпня

17 –

29 вересня

18 –

28 жовтня

Оприлюднення рейтингового списку

   27

серпня

     30

      вересня

  29

  жовтня

Зарахування вступників

   30

серпня

     01

жовтня

   01

листопада

 

МАГІСТР на І курс

на основі здобутого ступеня бакалавра

 • Набір студентів на перший курс для здобуття освітнього ступеня «магістр» проводиться за такими спеціальностями:

Спеціальності

Термін навчання

Форма навчання

Вступні іспити

051 «Економіка»

053 «Психологія»

073 «Менеджмент»

Ø 1 рік 5 місяців

(для споріднених напрямів підготовки/спеціальностей)

Ø 1 рік 10 місяців

(для інших напрямів підготовки/спеціальностей)

денна,

заочна

·    Єдиний вступний іспит з іноземної мови*

або

Вступне випробування з іноземної мови**

·    Фахове вступне випробування, складене у 2021 році

281 «Публічне управління та адміністрування»

Ø 1 рік 5 місяців

(для всіх напрямів підготовки/спеціальностей)

 * Єдиний вступний іспит з іноземної мови, складений у 2020-2021 роках, проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, що організовує Український центр оцінювання якості освіти; до конкурсу допускаються сертифікати ЄВІ від 100 балів.

** Вступники, які мають право відповідно до розділу VIII Правил прийому складати вступні іспити.

 

 • Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

 

Етапи вступної кампанії

 

 

Строки

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

11 травня – 03 червня

Єдиний вступний іспит з іноземної мови*

30 червня

Прийом заяв та документів, вступники які вступають на основі вступних іспитів для осіб, які мають право відповідно до розділу VIII цих Правил прийому

22 – 25 червня

Реєстрація електронних кабінетів вступників

01 липня – 30 вересня

Прийом заяв та документів, вступники які вступають на основі ЄВІ

15 – 23 липня

Фахові випробування

19 – 30 липня

Оприлюднення рейтингового списку

02 серпня

Зарахування вступників

13 серпня

* Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.

 

МАГІСТР на І курс

на основі раніше здобутого ступеня магістра

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

 • Набір студентів на перший курс для здобуття освітнього ступеня «магістр» проводиться за такими спеціальностями:

Спеціальності

Термін навчання

Форма навчання

Вступні іспити

051 «Економіка»

053 «Психологія»

073 «Менеджмент»

Ø 1 рік 5 місяців

(для споріднених напрямів підготовки/спеціальностей)

Ø 1 рік 10 місяців

(для інших напрямів підготовки/спеціальностей)

денна,

заочна

·    Єдиний вступний іспит з іноземної мови*

або

Вступне випробування з іноземної мови**

·    Фахове вступне випробування, складене у 2021 році

281 «Публічне управління та адміністрування»

Ø 1 рік 5 місяців

(для всіх напрямів підготовки/спеціальностей)

 

* Єдиний вступний іспит з іноземної мови, складений у 2020-2021 роках, проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, що організовує Український центр оцінювання якості освіти; до конкурсу допускаються сертифікати ЄВІ від 100 балів.

** Вступники, які мають право відповідно до розділу VIII Правил прийому складати вступні іспити.

 

 • Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

 

Етапи вступної кампанії

 

Строки

 

І сесія

 

ІІ сесія

Прийом заяв та документів

22 червня – 22 липня

23 липня – 20 серпня

Строки проведення іспитів

23 липня – 04 серпня

25 – 28 серпня

Оприлюднення рейтингового списку

05 серпня

30 серпня

Зарахування вступників

06 серпня

31 серпня

МАГІСТР на І курс

на основі здобутих ступенів вищої освіти або

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

за державним замовленням

Національного агентства з питань державної служби

 • Набір студентів на перший курс для здобуття освітнього ступеня «магістр» проводиться за такими спеціальностями:

Спеціальність

Термін навчання

Форма навчання

Вступні іспити

281 «Публічне управління та адміністрування»

 

1 рік 4 місяців

 

заочна

·    Інтегрований вступний іспит з основ держави і права та основ економіки

·    Єдиний вступний іспит з іноземної мови*

або

Вступне випробування з іноземної мови**

·    Співбесіда з питань, що стосуються державного управління

 

* Єдиний вступний іспит з іноземної мови, складений у 2020-2021 роках, проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, що організовує Український центр оцінювання якості освіти; до конкурсу допускаються сертифікати ЄВІ від 100 балів.

** Вступники, які мають право відповідно до розділу VIII Правил прийому складати вступні іспити. 

 • Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

 

 

Етапи вступної кампанії

 

Строки

 

І сесія

 

ІІ сесія

Прийом заяв та документів

22 червня – 22 липня

23 липня – 04 серпня

Проведення вступних випробувань

23 липня – 04 серпня

05 – 19 серпня

Оприлюднення рейтингового списку

05 серпня

20 серпня

Зарахування вступників

06 серпня

25 серпня

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ В

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ 

 • Вступники подають ЗАЯВУ для участі у конкурсному відборі

в електронній формі (Єдина державна електронна база з питань освіти)

або

паперовій (у випадках, передбачених Правилами прийому).

 • Під час подання заяви в паперовій формі вступник ОСОБИСТО пред’являє ОРИГІНАЛИ: 
 1. документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 3. документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
 4. військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

 До ЗАЯВИ, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 1. копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 2. копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 3. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 4. копію сертифіката (сертифікатів) – зовнішнього незалежного оцінювання або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
 5. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 6. особи, які вступають на навчання до Інституту за державним замовленням Національного агентства з питань державної служби, подають довідку з місця роботи, копію трудової книжки (завірену у встановленому порядку);
 7. особи, які вступають на навчання за ваучеромваучер (виданий центрами зайнятості особам, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, та відповідають певним вимогам).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

1.Житло та харчування

Для поселення іногородніх студентів і слухачів ІПК ДСЗУ використовується власний гуртожиток готельного типу. Гуртожиток розрахований на 120 місць. Забезпечення студентів гуртожитком складає 100%. Вартість проживання в гуртожитку Інституту становить 70 гривень на добу для студентів.

Інститут має власну кафе-їдальню.

2.Медичне забезпечення

Інститутом укладено довгострокову угоду на медичне обслуговування студентів і слухачів з Солом’янським районним медичним об’єднанням м. Києва.

3.Відділ студентських справ

В Інституті приділяють велику увагу роботі зі студентами. Проблемами студентів, їх навчанням опікуються методисти навчально-методичного відділу по роботі зі студентами (207 кім.), які здійснюють ведення особових справ студентів, видачу документів та довідок, формують накази на зарахування, відрахування, поновлення, переведення тощо.

4.Умови для навчання

На сьогодні матеріально-технічна база Інституту включає: 17 обладнаних технічними засобами аудиторій, чотири комп’ютерні класи, підключені до мережі Інтернет, три навчальні лабораторії, бібліотеку, в якій налічується понад 90 тис. примірників сучасної навчальної літератури, періодичних і методичних видань, редакційно-видавничий відділ та відділ оперативного друку та копіювання.

Для здійснення навчальних занять використовуються:

-лекційні зали, аудиторії, навчальні класи, методичні кабінети, що мають все необхідне обладнання, яке періодично оновлюється, що дозволяє ефективно проводити всі види занять;

-спеціалізовані класи та лабораторії, забезпечені необхідним інвентарем, технікою, науково-методичною літературою, що дозволяє студентам і слухачам займатися науковою роботою за обраним напрямом.

Безпосередньо в навчальному процесі з підготовки фахівців в ІПК ДСЗУ використовуються:

1) аудиторії – 17 (в 16 з яких встановлені інтерактивні дошки);

2) відео-телекомунікаційна зала для дистанційного навчання та проведення відео конференцій;

3) комп’ютерні класи – 4 (на 60 комп’ютерів, що становить 14,6 комп’ютерних місць на 100 студентів і слухачів у середньому по Інституту, що відповідає ліцензійним умовам);

4) навчальні лабораторії – 3, в т.ч.:

–     віртуальний центр зайнятості;

–     з історії державного трудового посередництва;

–     з інформаційно-комунікаційних технологій;

5) 8 методичних кабінетів;

6) бібліотека – 1 (з загальним фондом навчальної літератури понад 90 тис. примірників);

7) читальна зала – 2 (на 65 місць);

8) актова зала – 1 (на 142 місця);

9) гуртожиток – 1 (на 120 місць);

10) проблемні науково-дослідні лабораторії – 3:

–     з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних;

–     соціальних досліджень ринку праці;

–  забезпечення діяльності державної служби зайнятості та партнерської взаємодії з роботодавцями.

6.Міжнародні програми

Протягом своєї 25-річної історії діяльності Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, його науково-педагогічний колектив активно співпрацює з міжнародними установами та організаціями у сфері наукової та науково-дослідної діяльності. Науково-педагогічні працівники та наукові співробітники Інституту залучалися до участі в багатьох міжнародних проектах.

Зокрема, в 2004 р. творчий колектив Інституту взяв участь у проекті «ПРООН» Уряду України та Міжнародної організації праці «Впровадження гнучких програм професійного навчання для безробітних». В 2005 р. творчі колективи ІПК ДСЗУ були співвиконавцями проекту Міжнародної організації праці «Можливості професійного навчання, зайнятість і міграційна політика як фактори запобігання і скорочення масштабів торгівлі жінками в Албанії, Молдові й Україні», а також проекту «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні», який здійснювався за підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку (CIDA) та Асоціації канадських коледжів; а в 2006 р. – проекту «Сприяння працевлаштуванню молоді в двох пілотних областях – Донецькій та Херсонській» в рамках Міжнародної програми запобігання та викоренення найгірших форм дитячої праці в Україні (ІПЕК). Важливе місце в навчальному процесі, організації науково-дослідної і методичної роботи ІПК ДСЗУ займає його спільна діяльність із Міжнародною організацію праці, її проектами.

У 2015 році між Інститутом та Науково-дослідним та учбовим центром з праці та соціальних проблем Міністерства праці та соціального захисту населення Азербайджанської Республіки був укладений договір про співпрацю у сфері розвитку та розширення співробітництва в області підготовки кадрів вищої кваліфікації, кадрів служби зайнятості, наукових досліджень проблем зайнятості, ринку праці, трудової міграції в розробці спеціальних державних програм.

У 2017 році Інститут підписав договір про співпрацю у сфері вищої освіти з Вищою лінгвістичною школою у Ченстохові.

У 2020 році Інститут підписав договір про співпрацю у сфері вищої освіти з Гуманістично-природничим Університетом ім. Яна Длугоша в Ченстохові. Юридичний відділ

Водночас на базі Інституту в 2004-2020 рр. було проведено декілька десятків міжнародних круглих столів з проблем ринку праці та зайнятості населення за участю представників служб зайнятості зарубіжних країн, вітчизняних та зарубіжних науковців, які займаються проблематикою ринку праці та зайнятості населення.

7. Умови для занять спортом та дозвілля

Інститут має місце для занять спортом.

8.Студентські організації

В Інституті створено орган студентського самоврядування. Головний орган студентського самоврядування – Студентська рада. Студентське самоврядування функціонує як система і процес реалізації прав, обов’язків та ініціатив студентства через прийняття рішень та їх втілення в реальність.

Це молодь, яка прагне вирішувати свої проблемні питання самостійно, але за підтримки адміністрації. Це студенти, які мають активну позицію в житті власного навчального закладу та в особистому житті.

Системний підхід до організації студентського самоврядування характеризується тим, що воно охоплює усі сфери життєдіяльності Інституту: навчально-виховну, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу, побут, відпочинок, довкілля, участь у суспільно-громадському житті та функціонує на всіх рівнях: академічної групи, спеціальності, гуртожитку.