Дари

Дари

Бібліотека Інституту висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у поповнення її фонду

Вибране із дарів за 2019 рік

НОВЕ

352

С13

Савченко-Сватко О.М.

Аудит персоналу в органах місцевого самоврядування України: форми, методи, технології: монографія / О.М. Савченко-Сватко, Н.Т. Гончарук. – Д.: ДРІДУ НАД У, 2012. – 184 с.

Монографія присвячена актуальній проблемі якісного оновлен­ня кадрової робота в органах місцевого самоврядування за раху­нок упровадження такої інноваційної технології, як аудит персоналу. Розглянуто дискурс аудиту персоналу у вітчизняній та зару­біжній літературі, обґрунтовано теоретичні основи та механізми впровадження технологій аудиту персоналу в систему кадрової ро­боти органів місцевого самоврядування й визначено концептуальні і науково-методологічні аспекти аудиту персоналу в органах місце­вого самоврядування.

Монографія розрахована на наукових працівників, керівників органів місцевого самоврядування, посадових осіб місцевого само­врядування, а також усіх, хто цікавиться проблемами служби в органах місцевого самоврядування і в цілому публічної служби.

351

Н72

Новаченко Т. В.

Архетипова парадигма авторитету керівника в державному управлінні : монографія / Т. В. Новаченко; за наук. ред. Е. А. Афоніна; Національна академія державного управління при Президентові України; Українське товариство сприяння соціаль­ним інноваціям. – Ніжин-Київ: Видавець Лисенко М. М., 2013. – 320 с – (Відкрита дослідницька концепція; вип. 13)

У монографії представлено результати дослідження авторитету керівника в державному управлінні, здійсненого в контексті методології архетипіки. Застосований підхід ґрунтується на ідеях К.Г. Юнга про колективне несвідоме, що забезпечує цілісність психосоціальної реальності як специфічними – внутрішніми за своєю природою патернами, так і звичайними властивостя­ми -універсальністю й типовою регулярністю, що повторюється протягом багатьох сторічь. Проа­налізований із застосуванням вітчизняного теоретико-методологічного концепту «універсальний соціальний цикл» генезис авторитету керівника дозволив виділити архетипні особливості розвитку феномену авторитету в реалізованих людством трьох циклах суспільної історії, які попарно склада­ють: Грецька – Римська античність, Відродження – Просвітництво, Модерн – Постмодерн. У роботі визначено також шляхи розвитку авторитету керівника в сучасному українському суспільстві.

Для викладачів, докторантів, аспірантів та слухачів вищих навчальних закладів системи під­готовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, політиків, працівників державного апарату й органів місцевого самоврядування.

364

Д79

Дубич К.В.

Вступ до соціальної допомоги: навчальний посібник / К.В. Дубич. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 224 с.

У навчальному посібнику відображено історичні аспекти розвитку суспільної допомоги бідним верствам населення та становлення системи соціального забезпечення за часів побудови соціалізму, повоєнного періо­ду та незалежності України. Розглянуто роль соціальної політики в сфері соціального захисту населення. Розкрито соціальні установи та служби з обслуговування громадян, що потребують соціального захисту. Розглянуто державно-правові основи соціального захисту населення. Зроблена класи­фікація соціальних ризиків, розкрито сутність державних соціальних допомог: державні соціальні стандарти та соціальні норми. Розглянуто теоретико-методологічні основи соціальної допомоги та категорії громадян, яким надається соціальна допомога. Посібник розрахований на студентів та викладачів спеціальності «соціальна допомога» та фахівців-практиків соціальних служб, установ, закладів, організацій.

351

Б44

Бєльська Т. В.

Глобальне громадянське суспільство: сутність, ґенеза та вплив на державну політику України: монографія / Т. В. Бєльська; за наук, ред. Е. А. Афоніна; Національна академія державного управління при Президентові України; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям. – К.: Вид-во «ВАДНД», 2016. – 300 с. – (Серія «Відкрита дослідницька концепція»; Вип. 18)

У монографії виділено основні ознаки глобального громадянського суспільства як провідного актора міжнародного політичного процесу, розкрито сучасні характеристики глобального громадянського суспільства, визначено його структурні компоненти й обґрунтовано можливості та загрози в умовах сучасного глобалізованого світу. Розвиток громадянського суспільства подано із застосуванням вітчизняного теоретико-методологічного концепту «універсальний соціальний цикл». Визначено напрями співпраці глобального громадянського суспільства та публічної влади.

Для викладачів, докторантів, аспірантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей, політиків, працівників державної влади та органів місцевого самоврядування й діячів громадських організацій.

32

К92

Купрійчук В.М.

Гуманітарна політика українських урядів у добу національної революції (1917-1920 рр.): монографія / В. М. Купрійчук. – К.: Вид-во Європейського університету, 2014. — 378 с.

У монографії на основі широкого масиву документальних джерел, насамперед архівних, здійснено спробу системного аналізу розвитку гу­манітарної політики українських урядів у добу національної революції 1917—1920 рр. Розглядається державно-управлінський вплив Української Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР на національно-гума­нітарний розвиток Української Народної Республіки, Української Дер­жави, Західноукраїнської Народної Республіки, аналізується позитив­ний та негативний досвід гуманітарної політики різних форм української держави 1917—1920 рр. в контексті проблем гуманітарного розвитку су­часної України.

Видання розраховане на науковців, викладачів, докторантів, аспіран­тів, студентів, а також фахівців, які практично долучені до вирішення питань розбудови сучасної системи державного управління та місцевого самоврядування на засадах гуманістичних цінностей.

351.823

Г58

Гоголь Т.В.

Державне регулювання розвитку сільських територій Укра­їни: теорія, методологія, практика: монографія / Т.В. Гоголь. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2018. – 360 с.

У монографії викладено теоретичні, методологічні та практичні питання дер­жавного регулювання розвитку сільських територій: основи теорії, суть, прин­ципи, функції та правове поле. Розкрито особливості державного регулювання систем розселення та демографічного потенціалу регіонів, розвитку виробничої сфери та соціальної інфраструктури, фінансового забезпечення місцевих бюдже­тів. Розглянуто механізми збалансованого розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Наведено зарубіжний досвід державного регулювання розвитку сільських територій.

Розрахована на широке коло читачів, які цікавляться тематикою державного регулювання розвитку сільських територій.

351

Г85

Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства: навч. посіб. / Н.В. Грицяк, Л.В. Литвинова. – За заг. ред. д. держ. упр., професора Н.В. Грицяк. – К.: Вид-во К.І.С., 2015. – 108 с.

Викладені основні теоретико-методологічні засади дисципліни «Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільст­ва». Описані ключові положення інформаційної політики в умовах інформаційного суспільства, висвітлені основні засади інформаційної політики щодо формування інформаційного суспільства у контексті євроінтеграційних процесів, проаналізовано правове регулювання ін­формаційної сфери та основні аспекти впровадження електронного урядування в Україні та світі, акцентовано увагу на ролі держави у розбудові інформаційного суспільства.

Для слухачів спеціальностей «Електронне урядування» «Дер­жавне управління», «Управління суспільним розвитком». Буде корис­ним для управлінців-практиків, спеціалістам у інформаційній сфері, студентам і викладачам, а також усім, хто цікавиться новими напрям­ками науки управління.

351

Г85

Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства: навч. посіб. / Н.В. Грицяк, Л.В. Литвинова. – За заг. ред. д. держ. упр., професора Н.В. Грицяк. – К.: Вид-во К.І.С., 2015. – 108 с.

Викладені основні теоретико-методологічні засади дисципліни «Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільст­ва». Описані ключові положення інформаційної політики в умовах інформаційного суспільства, висвітлені основні засади інформаційної політики щодо формування інформаційного суспільства у контексті євроінтеграційних процесів, проаналізовано правове регулювання ін­формаційної сфери та основні аспекти впровадження електронного урядування в Україні та світі, акцентовано увагу на ролі держави у розбудові інформаційного суспільства.

Для слухачів спеціальностей «Електронне урядування» «Дер­жавне управління», «Управління суспільним розвитком». Буде корис­ним для управлінців-практиків, спеціалістам у інформаційній сфері, студентам і викладачам, а також усім, хто цікавиться новими напрям­ками науки управління.

351

Р15

Радиш Я.Ф.

Державне управління охороною здоров’я в Україні: гене­зис, проблеми та шляхи реформування (Монографія) / Перед­мова і загальна редакція – проф. Н.Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 360 с.

Монографія присвячена аналізові процесу становлення, розвитку і сучас­ного стану системи державного управління охороною здоров’я в Україні, розглядові проблем міжвідомчих державно-управлінських відносин у галузі охорони здоров’я, питанням формування професійної моделі сучасного спеціаліста з дер­жавного управління охороною здоров’я та шляхам удосконалення керівництва галуззю в умовах адміністративної реформи в Україні.

Видання призначене для слухачів і аспірантів Української Академії державного управління при Президентові України, працівників державної систе­ми охорони здоров’я і всіх тих, хто цікавиться питаннями державного управ­ління охороною здоров’я в Україні.

351

Ш37

Шевченко С.О.

Державно-громадське управління якістю вищої освіти в Україні: теоретико-методологічні засади та механізми практичної реалізації [Текст]: моногр. / С.О. Шевченко. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 263 с.

Присвячена науковому обґрунтуванню формування в Україні державно-громадського механізму управління якістю вищої освіти, дослідженню ґенези та методологічних засад управління якістю вищої освіти.

Розкрито механізми державного та громадсько-професійного управління якістю вищої освіти, що застосовуються в країнах світу, їх інструментальне забезпечення, визначено завдання органів державного управління вищою освітою в умовах інтеграції України до єдиного європейського простору вищої освіти.

Видання розраховане на керівників органів державного управління вищою освітою та вищих навчальних закладів, працівників незалежних професійних і громадських утворень з ліцензування, акредитації, оцінювання якості вищої освіти, аналітиків та експертів сфери публічного управління.

Адресується науково-педагогічним працівникам інститутів Національної академії державного управління при Президентові України, докторантам, аспірантам, керівникам центрів підвищення кваліфікації державних, службовців для розробки науково-методичного забезпечення зі спеціальності «Державне управління у сфері освіти».

Дослідження може слугувати реалізації навчальних програм зі спеціальностей «Управління загальноосвітніми навчальними закладами», «Педагогіка вищої школи» та ін.

352

Д39

Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми під­готовки кадрів для об’єднаних територіальних громад: мат-ли І Міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне: Волин. обереги, 2017. – 186 с.

У збірнику опубліковано тези учасників І Міжнародної науково-методичної конференції «Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад», 19-20 жовтня 2017 року.

_

_

352

Д39

Децентралізація. Місцеві бюджети 159 об’єднаних територіальних громад: фінансово-аналітичні матеріали. – К.: КМУ, 2016. – 190 с.

Видання підготовлено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за сприяння Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та технічної підтримки Шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні».

Фінансово-аналітичні матеріали надають можливість порівняти та відобразити динаміку бюджетних показників територіальних громад, до їх входження до складу добровільно об’єднаних територіальних громад у 2015 році та затверджених на 2016 рік показників місцевих бюджетів після добровільного об’єднання цих громад і набуття ними права на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

На основі фінансових показників та інших статистичних даних здійснено аналіз основних доходів та видатків кожної об’єднаної тери­торіальної громади, зокрема: фінансової спроможності громади та її залежності від державного бюджету; структури власних ресурсів місце­вого бюджету та розміру власних доходів на 1 жителя громади; міжбюджетних трансфертів, які отримані з державного бюджету; видатків на утримання одного учня в загальноосвітніх закладах; співвідношення чисельності службовців органів місцевого самоврядування до чисель­ності населення громад; ресурсів, які громада може спрямувати на видатки розвитку, а також відображено розрахункові обсяги субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади.

Фінансово-аналітичні матеріали підготовлено Казюк Я.М., доктор наук з державного управління, доцент, експерт Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, на підставі офіційної інформації, отриманої Мінрегіоном від обласних держав­них адміністрацій та Державної служби статистики України. Консультаційну підтримку надано Ясміною Джийкіч, експертом Шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні». Участь в підготовці матеріалів брав Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіону.

Друк здійснено за фінансової підтримки Уряду Королівства Швецї в рамках Шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні».

004.03

К89

Електронний документообіг та захист інформації: навч. посіб./ О.Б. Кукарін / За заг. ред. д. держ. упр., професора Н.В. Грицяк – К.: НАДУ, 2015. – 84 с.

У навчальному посібнику розкриваються основні теми навчальної дисципліни «Електронний документообіг та захист інформації», зміст та основні принципи електронного документообігу. Викладено організаційні та інформаційно-технологічні аспекти запровадження та функціонування електронного документообігу та електронного цифрового підпису в системі державного управління. Особливу увагу приділено принципам та методам захисту інформації в умовах електронного урядування.

Навчальний посібник призначений для слухачів спеціальності «Електронне урядування» напряму підготовки «Державне управління». Він буде корисним також для студентів інших вищих навчальних закладів, викладачів, працівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

351

І73

Інтеграція України в Європейське інформаційний простір: виклики та завдання. — К. : ФОП Клименко 2014. – 212 с.

У монографії аналізуються загальноєвропейські стандарти розвитку інформаційного суспільства та зобов’язання України щодо проведення правової реформи з метою інтеграції в європейське інформаційне суспільство.

_

_

351

І74

Інформаційна складова державної політики та управління: монографія / Соловйов С. Г. та ін.; заг. ред. д. держ. упр., проф. Грицяк Н. В. — Київ : К.І.С., 2015. — 320 с.

Монографія містить результати наукових досліджень у межах виконання НДР «Ін­формаційна складова державної політики та управління».

У монографії розкривається зміст ключових понять, висвітлюються особливос­ті державного управління в умовах інформаційного суспільства, окреслюються його проблеми та перспективи.

Для слухачів спеціальностей «Державне управління», «Публічне адміністрування», «Управління суспільним розвитком», «Електронне урядування», аспірантів, докторан­тів, науковців та практиків державного управління, а також для широкого кола читачів, які цікавляться інформаційними проблемами вітчизняного державотворення.

659.1

Р69

Романенко Є. О.

Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз: монографія / Є. О. Романенко. – К.: НАДУ, 2014. – 400 с.

У монографії досліджено історико-методологічні засади формування комунікативної політики держави, проаналізовано ко­мунікацію як структурно-функціональну складову формування та реалізації державної політики, ідентифіковано комунікативну полі­тику держави як інструмент взаємодії органів державної влади та громадськості, охарактеризовано політику транспарентності як комунікативну складову реалізації державного управління, визна­чено перспективні шляхи оптимізації державної комунікативної політики України в умовах сучасних модернізаційних процесів.

Монографія розрахована на фахівців у галузі державного управління, політології, філософії, науковців, викладачів, студентів, усіх тих, хто цікавиться даною проблематикою.

35

П42

Поважний О.С.

Концептуальні засади професійного супроводу державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в системі безперервної освіти: монографія / О.С. Поважний, Н.Г. Діденко, В.І. Токарева – Донецьк: «ВІК», 2012. – 308с.

У монографії досліджуються концептуальні засади професійного супроводу державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в системі безперервної освіти в контексті нової парадигми державного управління та формування «суспільства знань».

На основі вивчення концептуальних засад, а також практики безперервної освіти в інших країнах автори розкривають напрями підвищення ефективності управлінської діяльності шляхом безперервного професійного навчання, раціоналізації та інтелектуалізації управлінської праці, підготовки державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування до управління ризиками, запровадження інновацій, розвитку електронного врядування та ефективних соціальних комунікацій.

Авторами запропонована концепція безперервної освіти державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, яка передбачає оптимізацію кадрової політики, формування професійної компетентності як основи професіоналізму службовців і посадових осіб, управління розвитком професійних якостей, вдосконалення системи оцінювання діяльності кадрів, розробку відповідного науково-методичного забезпечення та розвиток організаційної культури й етики.

Монографія розрахована на державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, викладачів, науковців, аспірантів, фахівців з управління.

351

П33

Пірен М.І.

Менеджмент і маркетинг у діяльності державної влади: навч. посіб. / М.І. Пірен. – К.: «Талком», 2013. – 210 с.

У навчальному посібнику осмислено та подано з нових підходів основні ідеї сучасного менеджменту та маркетингу в системі діяльності державної влади, практиці менеджера та модернізації сучасного українського суспільства. Особливу увагу звернуто на професіоналізм, відповідальність, інноваційні підходи до прийняття, реалізації управлінських рішень, важливість формування позитивного іміджу та довіри до органів державної влади і політичних інститутів у суспільстві. Розраховано на державних службовців, політиків, викладачів, слухачів – усіх тих, хто прагне зробити свій внесок до державотворчих процесів на демократичних засадах.

342

Ф33

Федоренко В. Л.

Методологія сучасних конституційно-правових досліджень в Україні: наук, доповідь / В. Л. Федоренко. – НАПрН України, Київський регіональний центр. – К., 2015. – 64с.

Висвітлено основні передумови утвердження та генезис методології конституційно-правових досліджень, особливості впливу правосвідомості на методологію конституційно-правових досліджень. Обґрунтовано зміст категорії «методологія конституційно-правових досліджень» та її основних складників – світоглядних методологічних принципів і методів наукових досліджень. Наведено характеристику відповідних принципів та методів.

Для молодих і досвідчених науковців, докторантів, аспірантів та магістрів, усіх небайдужих до проблем загальної теорії конституційного права.

351

Б19

Бакуменко В.Д., Башкатов В.М.

Механізми державного управління демократичними змінами: Монографія / Бакуменко В.Д., Башкатов В.М. – К.: АМУ, 2015. – 180 с.

Визначено типи і види механізмів державного управління демократичними змінами. Окреслено місію державного управління в умовах транзитарної демократії. Проведено експертну верифікацію запропонованих теоретико-методологічних положень та виявлено сучасні пріоритетні напрями демократизації суспільних відносин в Україні..

Видання розраховане на наукових та науково-педагогічних працівників у галузі державного управління. Може бути корисним для широкого кола фахівців, що займаються проблемами управління в соціальних системах.

351

Д79

ДубичК. В.

Механізми державного управління соціальними послугами: зарубіжний до­свід та українські реалії: монографія / К. В. Дубич. – Київ: Інформ.-аналіт. агент­ство, 2015. – 379 с.

Написання монографічної роботи інспіроване емпіричними спостереженнями, досві­дом автора, набутим під час професійної діяльності міжнародним експертом в сфері надання соціальних послуг, та є результатом проведених ним протягом багатьох років наукових досліджень.

У монографії «Механізми державного управління соціальними послугами: зарубіжний досвід та українські реалії» проаналізовано теоретичну базу управління соціальними послу­гами та запропоновано класифікацію механізмів державного управління такими послугами. Розглянуто історичні передумови виникнення та сучасний стан реформування вітчизняної системи надання соціальних послуг. Значної уваги приділено висвітленню закордонного досвіду надання соціальних послуг, зокрема соціального контрактування, стандартизації, ліцензування, міжсекторального партнерства. Досліджено особливості англо-американської моделі управління державою соціальними послугами та менеджеріалізм, як парадигму реформування сфери соціального захисту. Проаналізовано сучасний стан впровадження і практику державно-управлінських механізмів надання соціальних послуг в Україні. Сформульовано напрями удосконалення механізмів державного управління соціальними послугами в Україні.

Монографія розрахована на державних управлінців науковців, викладачів, докто­рантів, аспірантів і студентів та буде корисною для широкого кола читачів і всіх тих, хто цікавиться тематикою державного управління соціальними послугами.

351

М79

Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід: монографія / С.М. Серьогін, О.В. Антонова, І.І. Хожило [та ін.]; за заг. та наук. ред. проф. С.М. Серьогіна. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2007. – 290с.

Уміщено нормативно-правовий аналіз принципів державної служби, оцінка стану морально-етичних настанов сучасних державних службовців в Україні, результати досліджень європейського досвіду публічного врядування у сфері етики. Проаналізовано перспективи розвитку морально-етичних засад державної служби та подальшої розбудови її етичної інфраструктури. Розкрито роль антикорупційних заходів, формування морально-етичних норм-та їх закріплення як психологічних настанов, професійного здоров’я тощо.

Для науковців, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, слухачів магістерських програм та студентів, а також для всіх, хто цікавиться сучасними проблемами державного управління.

35

Н73

Новітні стратегії реформування державної служби в умовах європейської інтеграції / За заг. ред. проф.-ів Ю.В. Ковбасюка і В.Л. Федоренка; матеріали круглого столу за міжнародною участю (м. Київ, 05 грудня 2014 р.). – К.: Вид-во Ліра-К, 2014. – 162 с.

Об’єднані у збірці матеріалів круглого столу доповіді та виступи присвячені проблемам теорії та практики реформування державної служби в умовах європейської інтеграції. Визначаються шляхи і напрями формування кадрової політики, обґрунтовуються пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства про державну службу.

Значна увага приділена новелам антикорупційного законодавства, як важливому чиннику модернізації інституту державної служби в Україні, а також аналізу відповідної правозастосовної практики. Обґрунтовуються нові підходи до модернізації етичних засад державної служби в Україні.

Матеріали круглого столу втілюють цікаві та змістовні висновки, положення і пропозиції щодо реформування вітчизняної кадрової політики і державної служби та визначають пріоритети удосконалення діяльності Національної академії державного управління при Президентові України щодо підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців у контексті євроінтеграційних процесів.

342

Н83

Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення: монографія / О. В. Скрипнюк, В. Л. Федо­ренко, Ю. Г. Барабані, Я. О. Берназюк та ін.; передм. Ю. В. Ковбасюка; за ред. О. В. Скрипнюка і В. Л. Федоренка. – К.: НАДУ, 2011. – 344 с.

Монографія присвячується актуальним проблемам теорії та практики нор­мотворчої діяльності Президента України і її нормопроектного забезпечення. Обґрунтовуються концептуальні основи нормотворчої діяльності глави дер­жави. Досліджується система правових актів Президента України, а також система суб’єктів, уповноважених здійснювати нормопроектне забезпечення його діяльності (Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів Ук­раїни та ін.). Приділяється увага актуальним проблемам нормотворчої діяль­ності глави держави в умовах міждержавної інтеграції.

У роботі враховано новели чинного законодавства, обумовлені Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20-рп щодо віднов­лення чинності Конституції України в редакції від 28 червня 1996 р., а також особливості політико-правових процесів в Україні в 2010-2011 рр.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, фахівців-практиків у сфері нормотворчої та експертно-правової діяльності, державних служ­бовців та всіх зацікавлених осіб.

32

К78

Кравчук, І.В.

Оцінювання державної політики в Україні: монографія / І. В. Кравчук. – К.: К.І.С., 2013.- 272 с.

У монографії розкрито теоретичні та концептуальні засади оцінювання, проана­лізовано світовий досвід, стан та особливості оцінювання державної політики в Укра­їні, запропоновано шляхи вдосконалення застосування оцінювання в Україні. Попри створені певні організаційно-правові умови для впровадження оцінювання держав­ної політики в Україні, поки що немає достатнього внутрішнього запиту з боку полі­тиків, парламенту та громадськості на результати оцінювання. Цим дослідженням ми прагнемо стимулювати дискусію та діалог щодо переваг, можливостей, підходів до за­стосування оцінювання державної політики як інструменту належного врядування.

Розраховано на наукових працівників, слухачів системи підготовки та перепідго­товки державних службовців, працівників органів виконавчої влади та місцевого са­моврядування, експертів і представників громадськості, які цікавляться питаннями впровадження оцінювання державної політики і програм.

351

П88

Публічне адміністрування на засадах проектного менеджменту: навчальний посібник / Авт. кол.: О.В. Пономаренко, Т.К. Гречко, Ю.В. Ковбасюк, С.М. Коник, В.О. Ніколаєв, С.А. Романюк, С.К. Хаджирадєва; за заг. ред. проф. Ю.В. Ковбасюка. – К.: Освіта України, 2014. – 176 с.

Навчально-методичний посібник «Публічне адміністрування на засадах проектного менеджменту» є основним інформаційним джерелом, на основі якого побудовано навчальну стратегію вивчення цієї проблеми. Посібник складається з 3-х розділів, кожний з яких містить: короткий виклад теоретичного матеріалу та рекомендації щодо більш поглибленого вивчення теми; серії практичних вправ, а також інформаційно-методичні матеріали, які необхідно опрацювати, а саме: та­блиці, схеми, загальні рекомендації щодо виконання практичних вправ, приклади розв’язання задач до теми і т. ін.

Практична діяльність слухача повинна бути спрямована на формування власної системи знань, удосконалення умінь за допомогою використання у про­цесі навчання різних організаційних як індивідуальних, так і колективних форм, які сприяють засвоєнню знань, формуванню навиків обробки та аналізу інфор­мації, комунікативних та управлінських вмінь в напрямку управління ризиками державно-цільових програм та проектів.

351

П88

Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефектив­ності: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.): у 5 ч. / за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова. С.В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2017. – Ч. 1: Оцінка якості державної політики. – 180 с.

У першій частині матеріалів конференції вміщено тези виступів її учасників, присвячені проблемам інституціональних практик у публічній сфері, теоретико-методологічних засад, правового поля формуван­ня та реалізації публічної політики, деполітизації державної служби, оцінці ефективності державної політики.

Для наукових, науково-педагогічних працівників, теоретиків і практиків публічного управління та адміністрування, а також усіх, хто цікавиться питаннями формування та реалізації державної політики.

351

П88

Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефектив­ності: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.): у 5 ч. / за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2017. – Ч.2: Децентралізація публічного управління. – 144 с.

У другій частині матеріалів конференції вміщено тези виступів її учасників, присвячені проблемам управління місцевим і регіональним розвитком, добровільного об’єднання територіальних громад, сталому розвитку регіонів України як орієнтира децентралізації публічного управління.

Для наукових, науково-педагогічних працівників, теоретиків і практиків публічного управління та адміністрування, а також усіх, хто цікавиться питаннями децентралізації.

35

К17

Калашник Н. С.

Самоосвіта державних службовців: компетентнісний підхід: монографія / Н. С. Калашник. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2013. – 276 с.

 

Соціальні трансформації та швидкий розвиток інноваційних технологій, що актуалізують проблему перерозподілу акцентів у всіх сферах життя, науки, освіти, професійного навчання державних службовців — перехід від прямої передачі знань до індивідуального процесу переробки інформації в знання, від освіти до самоосвіти. Самоосвіта державних службовців є одним із видів підвищення ними кваліфікації, а також невід’ємною частиною безперервного навчання дорослих. У монографії висвітлена ґенеза становлення самоосвіти в контексті цивілізаційних змін, визначені особливості самоосвіти державних службовців в умовах інформаційного суспільства; запропонована структура управління самоосвітою державних службовців; самоосвіта розглянута з точки зору компетентнісного підходу до вдосконалення практичної діяльності державних службовців та інших посадовців. Монографія зацікавить науковців галузі наук «державне управління», управлінців-практиків, студентів та магістрантів вищих навчальних закладів, дослідників, які вивчають питання професіоналізації державної служби та підготовки висококваліфікованих фахівців різних сфер професійної діяльності.

 

352.07

В83

Врублевський О. С.

Співробітництво територіальних громад (бібліотечка місцевого самовряду­вання) / Олександр Врублевський. — К.: К.І.С., 2015. — 56 с.

Видання містить відповіді на запитання, що стосуються розуміння основних понять та практичного застосування окремих положень Закону України «Про співробітництво територіальних громад». Розраховане на широке коло читачів — посадових осіб сільських, селищних і міських рад та усіх тих, хто цікавиться питаннями розширення повноважень органів місцевого самоврядування в Україні та інструментарієм посилення ресурсного потенціалу сучасних громад.

352

П33

Пірен М. І.

Стратегія управлінської культури в соціальній роботі територіальних громад навч. посібник-практикум / М.І. Пірен – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 328 с.

У навчальному посібнику-практикуму обґрунтовано акторське бачення стратегії управлінської культури в інститутах соціальних служб, соціальних працівників територіальних громад, їх професійну компетентність, відповідальність, що спрямована на служіння людям, які потребують соціальної допомоги та підтримки.

Для державних службовців, соціальних працівників територіальних громад і студентів, які здобувають професію соціальний працівник, управлінець соціальної роботи територіальної громади.

351

С29

Сельський А. А.

Теоретико-методологічні засади стратегічного управління в державному управлінні: монографія / А.А. Сельський. – К.: НАДУ, 2013. – 240 с.

У монографії встановлено і обґрунтовано інтегральні теоретико-методо- логічні засади стратегічного управління в державному управлінні, запропо­новано авторське бачення концепції стратегічного управління в управлінні суспільними справами, окреслено детермінанти її розвитку, розкрито теоре­тичне та практичне значення стратегічного управління як механізму держав­ного управління. Визначено системні принципи системи стратегічного управ­ління в державному управлінні, методологічні аспекти реалізації стратегії як організаційної основи функціонування органів державної влади.

Для викладачів, студентів, аспірантів, докторантів, учених, які займають­ся питаннями державного управління, і тих фахівців, що здійснюють рефор­ми в управлінсько-адміністративній сфері.

351

Г65

Гончарук Н.Т.

Управління керівним персоналом у сфері державної служби України: теорія та практика: монографія / Н.Т. Гончарук. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – 343 с.

Створення в Україні професійної, стабільної, політично нейтральної, авторите­тної та відповідальної державної служби неможливе без удосконалення управління її керівним персоналом.

У монографії на основі широкого кола джерел розкривається зміст поняття та сутність управління керівним персоналом у сфері державної служби, аналізується іс­торичний та зарубіжний досвід, система управління персоналом державної служби та основні проблеми, які існують у цій сфері. Особлива увага приділяється сучасним вимогам до керівного персоналу та питанням формування складу управлінських кад­рів у сфері державної служби.

Монографія розрахована на наукових працівників, керівників органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться проблемами публічної служ­би.

352.07

Ф59

Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії // Збірник матеріалів Міжнародної науково- практичної конференції 29 – 30 листопада 2017 р. (Рівне-Луцьк). – Рівне: Волин. обереги, 2017. – 2 64 с.

Збірник містить тези учасників Міжнародної науково-практичної кон­ференції «Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії».

_

_

351.82

Д53

Дмитренко Геннадій Васильович.

Фінансовий контроль в Україні: проблеми і шляхи розвитку: Мо­нографія. – К.: «К.І.С.», 2010. – 374 с.

У монографії розглядаються актуальні питання реформування системи державного фінансового контролю та напрямки і шляхи його вдосконален­ня. Особлива увага приділена вивченню зарубіжного досвіду функціону­вання державного фінансового контролю в умовах глобалізацій них змін.

Книга буде корисною науковцям, аспірантам, державним службовцям, економістам, фінансистам, ревізорам, аудиторам.

352

В75

Воробей Р.Б.

Формування та становлення системи місцевих органів державної влади та управління в Україні у другій половині XIX – на початку XX століття. – Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2009. – 354 с.

У виданні на прикладі Чернігівської губернії проведено комплексний аналіз процесу формування і становлення системи місцевих органів державної влади та управління як складової частини загальнодержавного апарату державної влади другої половини XIX – початку XX ст. з урахуванням взаємозалежності компонентів цієї системи, структури її елементів та розподілу функцій між ними, а також їх взаємозв’язків усередині системи. Здійснено структурно- функціональний аналіз основних складових системи місцевих органів державної влади та управління; визначено обсяг повноважень, рівень самостійності і залежності від губернатора відомчих (територіальних) губернських органів державної влади та місцевих органів поліції і військово-адміністративних установ. Охарактеризовано систему управлінських зв’язків між губернськими органами державної влади та управління. Проведено аналіз процесу формування та функціонування Губернського правління як головного адміністративного органу управління губернії та розкрито зміст процедури прийняття, виконання та контролю управлінських рішень.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

364

Д79

Дубич К.В.

Актуальні проблеми державного управління соціальними послугами: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2019. – 412 с.

Вперше в Україні видається підручник, який системно аналізує сучасний стан державного управління соціальними послугами, визначає актуальні проблеми цього процесу та спрямовує студентів до науково- дослідної роботи з їх вирішення. В підручнику розміщена навчальна програма та тека з питаннями для самоконтролю, тематикою магістерських дипломних проектів і методичні вказівки з індивідуальних науково-дослідних робіт студентів.

Розрахований підручник на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та викладачів галузі знань 28 “Управління та адміністрування” спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” і галузі знань 23 “Соціальна робота” спеціальності 231 “Соціальна робота”. Підручник може бути використаний для підвищення кваліфікації державних службовців та соціальних працівників.

351

Т26

Твердохліб О.С.

Інформаційна політика України: концептуальні засади становлення та перспективи розвитку: монографія. Київ: ІПК ДСЗУ, 2019. 240 с.

У монографії, яка містить наукові положення та власні науково обґрунтовані результати досліджень автора, розкрито концептуальні засади становлення та перспективні напрями сучасної інформаційної політики України. Наукова праця є одним із перших комплексних досліджень, спрямованих на розв’язання теоретико-онтологічних та методологічних проблем, пов’язаних із суспільними процесами й відносинами в інформаційній сфері держави, їх демократизацією й оптимізацією, закономірностями і тенденціями розвитку державної інформаційної політики та окремих її складових.

У своїй структурі монографія вміщує передмову, шість розділів, післямову і список використаних джерел, що передбачає логічно організовану актуалізацію, з’ясування й характеристику, аналіз та розв’язання важливої наукової проблеми, обраної автором за тему дослідження.

Розрахована на широке коло читачів, Які цікавляться проблематикою теоретико-методологічних засад формування та реалізації інформаційної політики України в сучасних умовах.

331.5

Р51

Мальчин Ю.М., Чумак В.А.

Історія місцевого самоврядування України: навч. посіб. для слухачів Університетів «третього віку» // Автори-укладачі Мальчин Ю.М., Чумак В.А. / Під заг.ред. Спулбер Д., Горбового А.Ю., Халецької А.А. – Вид. З-тє – К.: АМУ, 2017. – 88 с.

Навчальний посібник «Історія місцевого самоврядування України» розрахований на студентів-слухачів Університетів (Центрів) освіти «третього віку», викладачів таких центрів та аудиторію, яка зацікавлена вивченням досвіду розвитку місцевого самоврядування як українського, так і європейського, практикою його відновлення.

Навчальна дисципліна «Історія місцевого самоврядування України» буде сприяти активізації участі літніх людей в поглибленні їх соціальної активності та сприяння розбудові самоврядування на місцях.

159.929

В58

Власова Е.И.

Люди и их животные (культурно-исторический подход) / Е.И. Вла­сова, Е.Л. Милютина. — К.: Ника-Центр, 2019. — 180 с.

Исследование посвящено анализу субъективного смысла отношений человека с домашним животным, его мифологической, культурной, лич­ностной составляющей. Авторы рассмотрели образ «идеального владельца» и «идеального домашнего животного», проследили факторы, создающие гармоничные или конфликтные отношения в межвидовом сообществе. Основным теоретическим подходом стала культурно-историческая пси­хология, разработанная Л.С. Выготским. Были использованы следующие методы: наблюдение, дискурсивный анализ текстов, опросник субъектив­ного одиночества, модифицированный опросник Эйдемиллера, опросник уровня социальной поддержки, проективные методики.

Для широкого круга читателей.

331.5

П84

Профілювання та кейс-менеджмент в сфері зайнятості населення: метод, посібник [авт. кол.: 0. Волгіна, Н. Гусак] / упорядн. – заг. ред. 0. Іванова, 0. Волгіна; ПРООН в Україні, Проект «Підтримка реформи соціального сектору в Україні». – К.: Ваіте, 2017. – 72 с.

У посібнику представлені матеріали з питань проведення процедури профілювання та застосування підходу кейс-менеджмент центрами зайнятості при роботі з безробітними, надано інструменти та практичні рекоменда­ції щодо їх застосування.

Матеріали, розміщені в даному посібнику, розраховані на фахівців центрів зайнятості, які безпосередньо працюють з безробітними, зокрема вразливими на ринку праці групами населення та жінок.

Висловлюємо щиру подяку колегам та партнерам за участь в реалізації проекту, апробації, наданні кон­сультацій та рекомендацій щодо вдосконалення матеріалів, а також за надану підтримку: фахівцям Регіональ­ного бюро ПРООН для країн Східної £вропи та СНД Весні Дзутеска-Бішевій та Ясміні Папа; фахівцям Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Бершадській Л. В., Плачинді В. 0., Власенко А. А., Рассахацькій О. В., Ровнялічевій 0. І.; фахівцям пілотних центрів зайнятості: Вінницького, Донецького, Житомирського, Львівського, Одеського, Полтавського, Харківського обласних центрів зайнятості; Житомирського, Львівського, Одеського, Харківського, Маріупольського міських центрів зайнятості, Лівобережного міжрайонного центру зайнятості м. Вінниці, Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості, а також Чернівецького обласного центру зайнятості.

331.5

Р51

Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи: колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 424 с.

У монографії досліджуються особливості теоретичного і практичного регулювання ринку праці України в умовах макроекономічної нестабільності Автори розкривають проблеми структурної перебудови ринку праці. Розглядаються основні аспекти включення України до міжнародного ринку праці в умовах глобалізації. Досліджуються соціально-психологічні детермінанти трансформаційних змін на ринку праці. Показано вплив організаційного структурування підприємництва на зайнятість населення та потенціал екологічного підприємництва у формуванні нових робочих місць. Розкривається інституційна складова трансформаційних перетворень ринку праці України.

Для науковців, освітян, профспілкових активістів, фахівців органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також аспі­рантів, студентів і слухачів, що вивчають економічні, соціологічні та психологічні аспекти ринку праці та зайнятості.

351

П20

Патика Н.І., Припута Н.В.

Розвиток конкуренції на ринку молока та молокопродуктів в умовах глобалізації [текст]: монографія / Н.І. Патика, Н.В. Припута. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 256 с.

В монографії висвітлено теоретичні засади дослідження конкуренції на ринку молока та молокопродуктів, обґрунтовано методологію її дослідження, визначені особливості розвитку вітчизняного ринку молока та молокопродуктів в умовах глобалізації, оцінено рівень його конкурентоспроможності, монополізованості та конкурентні механізми регулювання, окреслено напрями підвищення рівня конкурентоспроможності та заходи з удосконалення економічної політики у забезпеченні конкурентного середовища на ринку молока та молокопродуктів в Україні з урахуванням особливостей перебігу господарських процесів та специфіки технологічних й організаційних взаємовідносин між суб’єктами ринку за сегментарним підходом.

Монографія призначена для науковців, державних службовців, фахівців, які цікавляться чи досліджують проблеми розвитку галузевих ринків, конкуренції, конкурентоспроможності та розробки й реалізації антимонопольно-­конкурентної політики.

351

Т33

Тенденції розвитку публічної служби та професійні й етичні вимоги до публічних службовців. – Методичні рекомендації. – Укладачі: Лахижа М.І., Осипенко Н.М., Черчатий О.І. – Полтава, 2018. – 32 с.

_

_

_

351

М24

Мануілова К. В.

Традиція децентралізації публічної влади України: від розпізнавання до конструювання: монографія / К.В. Мануілова. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2018. – 332 с.

Монографія присвячена обґрунтуванню проблеми становлення традицій децентралізації публічної влади України в різні історичні періоди. У дослідженні проаналізовані концепції, засади, значення й особливості децентралізації публічної влади в сучасному світі та в Україні. В монографії подано пропозиції щодо подальших перспектив реформування децентралізації публічної влади в Україні.

Книга рекомендується для використання в навчальному процесі для підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Для слухачів, викладачів, науковців, фахівців у галузі державного управління.

316

У45

Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2018. – 331 с.

У збірнику представлено стислий виклад поданих на II Всеукраїнську науково- практичну конференцію доповідей та повідомлень, присвячених аналізу сучасного вітчизняного соціуму та окремих соціальних інститутів крізь призму війни. Автори звертаються до проблем гібридної війни як порівняно нового та недостатньо дослідженого соціального феномену, зосереджують увагу на інформаційній складовій гібридної війни, проблемах протидії гібридній агресії та інших аспектах військового конфлікту.

Особливу увагу у збірнику приділено розробці механізмів та окресленню шляхів розв’язання проблем, які постали перед суспільством внаслідок гібридної агресії Російської Федерації проти України, зокрема потребам та проблемам внутрішньо переміщених осіб, соціальному захисту, реабілітації та психологічній допомозі учасникам та жертвам війни. Окрему увагу приділено пропозиціям; ідеям та підходам авторів на процес та перспективи деокупації, реінтеграції та миротворення.

005.96

Ф79

Формування корпоративних стратегій управління людськими ресурсами: антикризовий аспект / С. П. Калініна, Ю. С. Хоружий, О. Ю. Лелюк, Ю. І. Коровчук; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора С. П. Калініної. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 208 с.

В монографії розглянуто питання формування корпоративних стратегій управління людськими ресурсами в умовах кризи.

Здійснено теоретико-методологічний та аналітичний дискурс формування стратегій управління людськими ресурсами в контексті протидії проявам кризи; розроблено концептуальні засади управління людськими ресурсами в системі антикризової кадрової політики корпоративних структур. Особливу увагу приділено механізму реінжинірингу людських ресурсів як напряму стратегії антикризового розвитку на корпоративному рівні.

Книгу адресовано науковцям і викладачам, фахівцям в області управління людськими ресурсами і корпоративного управління, аспірантам, студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

341

С75

Становлення та розвиток науки європейського права в Україні.

Liber amicorum до 70-річчя проф. В. Муравйова: монографія / за заг. ред. К. Смирнової. – Одеса: Фенікс, 2017. – 504 с.

До ювілейної колективної монографії увійшли статті учнів та близьких колег професо­ра В. Муравйова, який започаткував й розвиває науку європейського права в Україні. Статті присвячені питанням європейського права та його співвідношення з міжнарод­ним та національним правом, актуальним питанням розвитку права Європейського Союзу, правового регулювання процесів європейської інтеграції України. Висвітлюються питання новітнього розвитку права Європейського Союзу та його впливу на правопорядки третіх країн. Особлива увага приділяється питанням імплементації Угоди про асоціацію між    Україною та ЄС.

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів, державних службовців та всіх фахівців у сфері міжнародного та європейського права.

331.104

Л93

Людський розвиток в Україні: інституційне підґрунтя соціальної від­повідальності: кол. моногр. / за ред. Е.М. Лібанової; відпов. за випуск О.В. Макарова, О.М. Хмелевська; Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. – Київ, 2017. – 368 с.

Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціаль­них досліджень імені М.В. Птухи НАН України. У контексті розбудови україн­ської держави на засадах соціальної відповідальності важливого значення набуває формування її цілісної концепції як соціоекономічного феномену, заснованої на об’єктивній взаємопов’язаності соціофілософської та соціоекономічної наукової традиції. Висвітлено методологічні засади дослідження соціальної відповідаль­ності, її історична трансформація, генезис та закономірності формування сучас­ного економічного змісту. Розкрито роль і функції інститутів соціальної відпові­дальності у системі суспільних відносин, у тому числі на державному і місцевому рівні. Здійснено оцінку стану дотримання державних соціальних гарантій та ви­конання соціальних зобов’язань. Запропоновано нові підходи щодо досягнення балансу розподілу соціальної відповідальності в суспільстві через імплементацію її принципів у політику оплати праці, розвиток соціального діалогу, застосування механізмів публічно-приватного партнерства, активізацію зусиль бізнесу, форму­вання передумов для ефективної суспільної комунікації. Розглянуто комплексну проблематику створення інституційного підґрунтя досягнення Цілей Сталого Розвитку в Україні.

Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної еконо­міки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспі­рантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

Повнотекстову версію монографії українською мовою розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за посиланням: https://www.idss.org.ua/public.html.

330.3

Е45

Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції]. — Nemoros s.r.o., – Prague, 2018. – 290 с.

Рецензенти:

Земан 3., доктор економічних наук, професор. Голова Науково-експертної ради Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень, професор Університету Святого Іштвана (м. Геделле, Угорщина).

Яковенко Н. Л., доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Редакційна колегія:

Ігнатьєва І.А., доктор економічних наук, професор;

Кучеренко Д. Г., кандидат економічних наук, доцент;

Чаграк Н. /., кандидат педагогічних наук, доцент.

004.738.5:35

Е50

Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017.

Навчальний посібник містить навчальні матеріали для викладання тем: «Вступ до курсу. Концептуальні засади електронного урядування та електронної демократії», «Електронне урядування: основи та стратегії реалізації», «Електронна демократія: основи та стратегії реалізації», «Публічна політика та управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування», «Інструменти електронного урядування та електронної демократії у запобіганні корупції в органах публічної влади», «Моніторинг, оцінювання та прогнозування розвитку системи електронного урядування», «Розвиток електронного урядування на місцевому та регіональному рівнях», «IT-архітектура системи електронного урядування», «Електронний документообіг. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади», «Електронні послуги», «Доступ до публічної інформації», «Стратегії управління людськими ресурсами, формування та розвиток навичок електронного урядування», «Захист інформації в системах електронного урядування», «Електронна взаємодія органів публічної влади», «Технології розвитку електронного урядування те електронної демократії».

Для студентів і слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування», слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самовряду­вання, студентів, аспірантів, представників громадських організацій та бізнесу, що опановують питання електронного урядування та електронної демократії.

Бібліотека Інституту висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у поповнення її фонду

Вибране із дарів за 2018 рік

338.45

Б20

Баліцька В.В.

Капітал підприємств України: тенденції, пріоритети / Ін-т екон. та  прогнозув. – К.: Ін-т екон. та  прогнозув., 2007. – 480 с.: рис., табл.

У монографії на основі широкого статистичного матеріалу визначені та проаналізовані основні тенденції формування вартісних величин і структурних пропорцій капіталу підприємств у цілому по економіці та за основними видами діяльності за період ринкової трансформації України. Розраховані показники фінансової спроможності суб’єктів ринку, що характеризують позицію підприємств на макроекономічному рівні. Здійснено аналіз стану генерування грошових потоків галузями, рівня дохідності та інвестиційних ресурсів підприємств. Особлива увага приділена монетарній і фіскальній системі України та їх впливу на процеси капіталоутворення суб’єктів господарювання України.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

При підготовці монографії використано довідкові матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України, інші офіційні матеріали.

159.9

К17

Калюжна Є. М.

Методика та організація наукових досліджень: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Психологія» / Є.М. Калюжна. – 2-ге вид., доп. – Запоріжжя: Акцент, 2015. – 152 с.

Навчальний посібник містить теоретико-практичний матеріал з методики та організації наукових досліджень у галузі психології, інформацію щодо принципів вибору оптимальних методів і стратегій її проведення та правил оформлення. Пропоноване навчальне видання розроблене з метою орієнтування студентів у процесі підготовки та написання науково-дослідницьких робіт на основі загальноприйнятих у сучасній психології наукових стандартів і технологій.

Представлений у посібнику матеріал розрахований на студентів-випускників, молодих науковців та викладачів психологічних дисциплін.

159.9

К17

Калюжна Є. М.

Теоретичні та методологічні проблеми психології: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Психологія» денної та заочної форм навчання / Є.М. Калюжна. – Запоріжжя: Акцент, 2015. – 152 с.

Навчальний посібник містить теоретичний і практичний матеріал до курсу «Теоретичні та методологічні проблеми психології». Перевагою пропонованого видання є тематично й логічно структурована композиція кожного з занять, ілюстрованих таблицями і схемами.

Представлений у посібнику матеріал розрахований на студентів-психологів, молодих науковців та викладачів психологічних дисциплін.

159.9

К17

Калюжна Є. М.

Теоретичні та методологічні проблеми психології: робочий зошит до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Психологія» денної та заочної форм навчання / Є.М. Калюжна. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 60 с.

Навчальне видання містить подані у таблицях і схемах завдання до практичних занять з курсу «Теоретичні та методологічні проблеми психології», завдання з етимології психологічної термінології, англо-український та українсько- англійський термінологічний словник, глосарій, індивідуальні завдання, тестові завдання для самоконтролю знань.

Представлений у виданні навчально-практичний матеріал може бути корисний студентам, що навчаються за спеціальністю «Психологія» та викладачам психологічних дисциплін.

9

С16

Салій І. М.

Від утопії до утопії: 100 років експериментів. Досить ілюзій: у 2 кн. — К.: Видавничий дім «КИЙ», 2018. — Кн. І. — 544 с.

У книзі зроблено спробу підсумувати і проаналізувати шлях, пройдений Українською Державою упродовж 100 років реформ-революцій-перебудов. Зрештою, дати відповідь на питання: «хто ми?» і «де ми?» — українці — нація трударів і мислителів, подвижників і споглядатаїв — народу, який обрав власний шлях до власної світлої мети.

9

С16

Салій І. М.

Від утопії до утопії: 100 років експериментів. Досить ілюзій: у 2 кн. — К.: Видавничий дім «КИЙ», 2018. — Кн. II. — 480 с.

Аналізуючи ситуацію в державі за роки незалежності, автор висвітлює діяльність своїх сучасників — підприємців і бізнесменів, які долаючи спротив багатьох чинників, попри всі негаразди сьогодення, вмуровують «свої цеглини» у величну будівлю Незалежної України.

Для широкого читацького загалу.

9

С16

Салій І. М.

Обличчя столиці в долях її керівників / Іван Салій. — К.: Довіра. — 2018. — 599 с.: іл.

Ця книга відомого громадського і державного діяча Івана Салія — про етапи становлення й розвитку київського міського самоврядування починаючи з кінця XV сторіччя. Особливу увагу приділено життю Києва, діяльності її керівників у середині XX – на початку XXI сторіччя, а надто — в нових умовах столиці незалежної держави. Спираючись на власний досвід, автор аналізує здобуте та прорахунки, розмірковує про взаємини між керівниками, підкріплюючи розповідь документальними свідченнями учасників подій.

9

С16

Салій І. М.

Про Київ і моїх сучасників. – К.: Кий, 2013. – 600с.

Книга відомого державного і політичного діяча про час і сучасників — результат переосмислення 25-річного життя Києва в незалежній Україні. Історичний відтинок часу, коли відбувалося становлення держави висвітлюється автором-учасником і свідком тих подій, які по-різному вкарбувалися у пам’ять його однодумців і опонентів, з притаманною йому точністю і вболіванням за долю столиці і її жителів на тлі розбудовчих процесів, що відбуваються в країні.

Книга розрахована на широкий читацький загал.

9

С16

Салій І.М.

Українські міста: питання власності і муніципального управління: Навчальний посібник / І.М. Салій. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 416 с.

Постановою вченої ради Академії муніципального управління від 27 квітня 2001 р. № 4 рекомендовано як навчальний посібник: «Українські міста: ресурсний аспект. Муніципальна власність».

Посібник створений і опробований на основі авторського курсу «Муніципальна власність», який автор розробив і читає на кафедрі Державного управління та місцевого самоврядування в Академії муніципального управління.

У навчальному посібнику вперше комплексно розглянуто теоретичні й практичні питання муніципальної власності та управління в українських містах за умов перехідної економіки. Глибинною основою муніципального управління є соціально- економічний комплекс населеного пункту, що включає низку підкомплексів. Ключову роль відіграє ресурсний підкомплекс: власність, трудові ресурси, земля, фінанси, інформаційні ресурси. У книзі показано визначальний вплив муніципального управління на рівень добробуту жителів населеного пункту. Спеціально аналізуються такі проблеми власності, як її сутність, форми, типи, кількісні і якісні параметри, структура тощо. Виявлені особливості муніципальної власності в умовах ринкових реформ та управління муніципальним підприємством, управління землекористуванням та реформування місцевих фінансів.

Для студентів, економістів і юристів, фахівців органів державного управління та місцевого самоврядування.

351

П88

Публічна служба в модерній державі: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю державної служби України, Київ, 13 червня 2018 року / За заг. ред. Войтович Р.В., Ворони П.В. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 270 с.

_

_

_

352.071

Н34

Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 18 квіт. 2018 р. / за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. – К: ІПК ДСЗУ, 2018. – 360 с.

351

П88

Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: збірник матеріалів круглого столу, Київ, 18 квітня 2018 року / За заг. ред. Войтович Р. В., Ворони П. В. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 242 с.

_

_

_

331.5

П20

Патика Н.І., Нартюк О.В.

Зайнятість населення старшого працездатного віку: національна парадигма та зарубіжні імперативи [текст]: монографія / Н.І. Патика, О.В. Нартюк. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 272 с.

У монографії висвітлено теоретичні засади зайнятості населення старшого працездатного віку та обґрунтовано методологію її дослідження, визначені сучасні тенденції забезпечення зайнятості населення старшого працездатного віку, в т.ч. в сільському господарстві, в контексті розвитку загальнонаціонального ринку праці, проаналізовано зарубіжний досвід забезпечення зайнятості населення старшого працездатного віку, окреслено напрями удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення зайнятості населення старшого працездатного віку в Україні.

Монографія призначена для науковців, державних службовців, фахівців, які цікавляться чи досліджують проблеми зайнятості населення.

94(477)

В41

Vivat,Ukraina! Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України / упоряд. В.І. Севастьянов – Т. 1. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 816 с.

Хто не знає історію й не робить з неї висновки, той не має майбутнього.

Запропонований перший том “Vivat, Ukraina! Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України” включає в себе маловідомі сторінки історії України кінця XIX – І половини XX століття, розпаду СРСР у 1991 році, набуття Україною незалежності.

Книга вміщає документи, які висвітлюють законодавчі процеси Верховної Ради України від прийняття Декларації про державний суверенітет України, Акту про незалежність України, затвердження атрибутів державної влади до прийняття Конституції України й парламентських голосувань стосовно цих питань.

До першого тому книги увійшли також Декларації про незалежність ряду країн світу.

Дане суспільно-політичне видання розраховане на широке коло читачів: від політиків, істориків, вчених та дослідників розвитку політичних і соціальних процесів у незалежній Україні до молоді, що вступає в свідоме життя з чітко окресленою громадянською позицією.

Документальні матеріали автору проекту надані Управлінням комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України й Центральним державним архівом вищих органів влади й управління.

Усі матеріали видання подаються без правок, мовою оригіналу.

94(477)

В41

VIVAT, UKRAINA! Двадцять років потому. Осмислення / упоряд. В.І. Севастьянов – Т. 2. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 1064 с.

Хто не знає історію й не робить з неї висновки, той не має майбутнього.

Запропонований другий том “Vivat, Ukraina! Двадцять років потому. Осмислення” включає в себе інформаційні матеріали, які висвітлюють розвиток України протягом двадцяти років після декларування нею державного суверенітету.

Наведені в книзі матеріали спеціально підібрані таким чином, що читачу здебільшого надається опис самої події, яка відбулася, без коментарів. Оцінка цієї події, висновки про важливість її наслідків та впливу на подальший розвиток історичного процесу надається кожному читачу особисто.

Статті народних депутатів України, політологів, вчених, журналістів, громадських діячів – активних учасників та очевидців подій набуття Україною незалежності та її подальшого розвитку протягом двох десятирічь надані ними спеціально для книги «Vivat, Ukraina!”.

Для другого тому автор проекту також підібрав найбільш актуальні та цікаві останнім часом інтерв’ю, резонансні журналістські розслідування і статті.

Усі матеріали видання подаються мовою оригіналу, без редагування, хоча автор проекту не завжди поділяє точку зору авторів публікацій.

Дане суспільно-політичне видання розраховане на широке коло читачів: від політиків, істориків, вчених та дослідників розвитку політичних і соціальних процесів у незалежній Україні до молоді, що вступає в свідоме життя з чітко окресленою громадянською позицією.

Документальні матеріали автору проекту надані Управлінням комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України й Центральним державним архівом вищих органів влади й управління.

94(477)

В41

VIVAT, UKRAINA! DOU VENONSNOUS? QUI SOMMESNOUS? OU ALLONSNOUS? / упоряд. В.І. Севастьянов – Т. 3. – К.: ПАТ «Віпол», 2017. – 1024 с.

Хто не знає історію й не робить з неї висновки, той не має майбутнього, оскільки історія любить повторюватися. І якщо перших раз подія відбувається у вигляді трагедії, то вдруге вона повторюється у вигляді фарсу.

Запропонований 3-й том «Vivat, Ukraina!» включає в себе інформаційні матеріали, які висвітлюють розвиток України протягом 2013—2016 рр., у тому числі другий Майдан, та є логічним продовженням другого тому.

Наведені в книзі матеріали спеціально підібрані таким чином, що читачу пропонуються описи самих подій, які відбулися, та журналістські розслідування, без коментування автора проекту. Оцінку цих подій, висновки про їх важливість та вплив на подальший розвиток історичного процесу пропонується зробити кожному читачу самостійно.

3-й том має назву «Vivat, Ukraina! D’ou venons-nous? Qui sommes-nous? Ou allons-nous?». Кожен читач, ознайомившись із запропонованою літературою, переглянувши рекомендовані документальні фільми, прочитавши зібрані в книзі матеріали, якщо він справжній патріот своєї країни, повинен сам собі дати відповідь на ці 3 запитання. І почати діяти, щоб врятувати Батьківщину від повного знищення внутрішньою п’ятою колоною. Адже в України немає інших союзників, окрім власних Громадян, незалежно від їх національності й віросповідання.

Усі матеріали видання подаються мовою оригіналу, без редагування.

Дане суспільно-політичне видання розраховане на широке коло читачів: від політиків, істориків, вчених та дослідників розвитку політичних і соціальних процесів у незалежній Україні до молоді, що вступає в свідоме життя з чітко окресленою громадянською позицією.

31.526

Н31

Наслідки нелегальної зайнятості для економіки України та шляхи її подолання: матеріали наук.-практ. конф. (27 жовт. 2016 р., м. Київ) / за наук. ред. к. держ. упр., с. н. с. О.В. Бокова – К.: ІПКДСЗУ, 2016. – 93 с.

Збірник містить доповіді науковців, викладачів, практиків, аспірантів та магістрів, які були розглянуті на конференції «Наслідки нелегальної зайнятості для економіки України та шляхи її подолання».

У наукових матеріалах висвітлюються сучасні проблеми нелегальної зайнятості, пропонуються різні підходи щодо запобігання цьому явищу в Україні.

005.21

Т35

Тертичка В.В.

Стратегічне управління: підручник / Валерій Тертичка. – К.: “К.І.С.”, 2017. – 932 с.

У підручнику розглянуто теоретичні й практичні питання стратегічного управління, сутність та його переваги, основні інструменти реалізації стратегічних планів, особли­вості здійснення стратегічного управління на центральному і місцевому рівнях та опе­ративного управління й аналітичного забезпечення процесу стратегічного управління.

Видання буде корисним для викладачів, науковців, аспірантів і докторантів, сту­дентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями напряму “дер­жавне управління”, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, представників неурядових організацій та аналітичних центрів, слухачів системи підго­товки, підвищення кваліфікації, спеціалізації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, фахівців, які займаються проблематикою стратегіч­ного управління.

351

П88

Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / [В. Б. Дзюцдзюк, О. Б. Коротич, Н. М. Мельтюхова та ін.]; за заг. ред. д.філос.н., проф. В. В. Корженка, к.е.н., доц. Н. М. Мельтюхової. —X. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. – 256 с.

У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасні трактування основних понять, використовуваних у публічному адмініструванні, історію розвитку цього явища, питання реалізації публічної влади (функції, принципи, форми, методи, стиль, механізми, технології), побудову органів публічного адміністрування в Україні, перебіг і проблеми реформування цієї системи у світі та в нашій країні.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також викладачів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного персоналу державної служби і посадових осіб місцевого самоврядування.

351

Ч-49

Чернов С.I.

Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”) / С.І. Чернов, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – X.: ХНУМГ, 2014. – 97 с.

_

  353

Т48

Ткачук А. Ф.

Місцевий та регіональний розвиток. Участь громадян у місцевому розвитку. Практичний посібник для практичних людей / Анатолій Ткачук. — К.: ІКЦ «Легальний статус», 2012. — 144 с.

Цей короткий модуль підготовлено на основі кращого європейського та україн­ського досвіду формування реалізації політики розвитку в регіонах, а також на основі аналізу українського законодавства та особливостей його застосування в реальному часі.

Розраховано на носіїв змін, які зможуть сприйняти новітні ідеї регіональної політики та політики регіонального розвитку застосувати їх в реальному житті.

331.544:37

В67

Волярська О. С.

Підготовка зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ: теоретичні і мето­дичні аспекти: Монографія / О. С. Волярська. – Запоріжжя: Кругозір; Київ: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПКДСЗУ), 2015. – 480 с.

У монографії досліджуються сутнісні характеристики професійної підго­товки дорослого економічно активного населення, методологічні засади її комплексного аналізу, технологічно-процесуальні механізми її впроваджен­ня. Головну увагу зосереджено на пріоритетних напрямках вдосконалення професійного навчання зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ в умовах неперервної профе­сійної освіти.

Для науковців, викладачів, освітян, фахівців навчальних підрозділів під­приємств, організацій, установ, керівників і спеціалістів центрів зайнятості, педагогічних працівників центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, які залучені до організації та проведення професійного навчання дорослих.

 Карасьова Н.А. Експортоорієнтована діяльність аграрного сектора в умовах глобалізації світової економіки: Монографія. – Житомир: «Полісся», 2016. – 256 с. У монографії досліджено суть та детермінанти розвитку експортоорієнтованої діяльності. Встановлені закономірності та тенденції прояву глобалізації в аграрному секторі. Визначено методичний інструментарій оцінки рівня розвитку експортоорієнтованої діяльності. Розкриті особливості механізму регулювання експортом на національному, міжнаціональному та наднаціональному рівнях. Досліджені сучасні організаційно-структурні тенденції експорту продукції. Вироблено пропозиції щодо стратегічних напрямів стимулювання скспортоорієнтованої діяльності в аграрному секторі України. Видання розраховане на науковців, спеціалістів АПК, фахівців сфери державного управління, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемою скспортооріентованого розвитку і перспективами аграрного сектора. 338.43 К83 Кропивко М.М. Економіка розвитку селянських господарств України: монографія / М.М. Кропивко. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. – 328 с. Узагальнено і поглиблено теоретико-методологічні засади діяльності селянських господарств як організаційної форми сімейного ведення сільськогосподарської діяльності, здійснено оцінку стану та проблем їхнього розвитку в Україні, обґрунтовано шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, ефективності праці членів домогосподарств і напрями інноваційного розвитку селянських господарств. Для вчених-фахівців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, землевласників і землекористувачів. 331.5 Е90 Ефективність діяльності державної служби зайнятості: концептуальні засади та практичні аспекти: колективна монографія / [В.М. Петюх, Л.В. Щетініна, Л.М. Фокас та ін.]; за наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2015. – 175 с. Запропоновано теоретико-методологічні засади функціонування державної служби зайнятості, які базуються на системному баченні. Для цього значну увагу приділено: як поточній, так і інноваційній діяльності установи; використовувалися статистичні і соціологічні методи аналізу; служба зайнятості розглядалася як державна установа — суб’єкт державного управління, так і як організація — суб’єкт господарської діяльності; оцінювався досвід діяльності служби зайнятості та перспективи її розвитку тощо. Для науковців, економістів-практиків, працівників органів державної влади, представників сторін соціального партнерства, викладачів, аспірантів та студентів економічних напрямів підготовки. 338.43 Т35 Ресурсний потенціал аграрних формувань регіону: тенденції розвитку: монографія / С.І. Терещенко. – Суми: ВВП «Мрія-1», 2014. – 202 с. Монографія присвячується дослідженню питань формування та розвитку ресурсного потенціалу регіону на прикладі аграрних формувань Сумської області в умовах трансформації економіки. Обґрунтовано проблеми вдосконалення та методи оцінки ресурсного потенціалу, способи підтримки збалансованих ресурсних пропорцій, тенденції формування і розвитку ресурсного потенціалу на перспективу. Видання розраховане на широке коло спеціалістів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, працівників управлінських структур органів влади та місцевого самоврядування. 331.104 Л93 Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку: кол. монографія / за ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – 2016. – 328 с. Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. В сучасних умовах пріоритетного значення набуває розвиток інноваційної зайнятості як необхідної передумови формування суспільства знань. Наукове осмислення тенденцій змін зайнятості в результаті поширення наукоємних та інформаційних технологій дало змогу обґрунтувати напрями регулювання сфери зайнятості враховуючи вплив інноваційних факторів розвитку. Здійснено типологізацію інноваційних видів зайнятості з урахуванням демографічного, техніко-інформаційного, економічного, освітньо-професійного, соціального та інституційного вимірів. Діагностовано та класифіковано основні ризики та загрози розвитку інноваційних видів зайнятості в Україні за результатами аналізу впливу чинників у межах релевантної ретроспективи та сьогодення. Розроблено рекомендації щодо стимулювання розвитку інноваційної зайнятості з метою забезпечення відповідності структурних зрушень на ринку праці пріоритетам реконструкції економіки України. Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей. Повнотекстову версію монографії українською мовою розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за посиланням: https://www.idss.org.ua/public.html. 338.43 К17 Кальченко С.В. Розвиток особистих селянських господарств в умовах системних трансформацій аграрного сектору: монографія / С.В. Кальченко. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – 408 с. Висвітлено теоретичні засади функціонування особистих селянських господарств та їх роль в розвитку аграрного сектору. Особливу увагу приділено дослідженню перспектив формування моделі постіндустріальної економіки в Україні. Досліджено сутність інформаційних ресурсів як специфічного засобу виробництва та особливості їх ефективного застосування. Наведено методологічні підходи до вивчення процесу економічного розвитку на основі ротаційного характеру використання факторів виробництва. Проаналізовано вплив рівня кадрового забезпечення на ефективність господарської діяльності в аграрному секторі. З урахуванням результатів дослідження запропоновано поглибити рівень інтеграційних зв’язків між навчально-науковими центрами та особистими селянськими господарствами з метою забезпечення їх подальшого розвитку шляхом запровадження науково обґрунтованих методів господарювання Розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів та керівників органів управлінця сільським господарством. 316.343 С76 Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України: Монографія / [Баліцька В.В., Близнюк В.В., Крикун О.І., Мусіна Л.А., Скрипниченко М.І. та ін.]. – К.: Четверта хвиля, 2009. – 640 с. У монографії визначені основні пріоритети державної політики у сфері формування середнього класу в Україні з метою кардинальної зміни структури суспільства, покращення соціальних стандартів життя та збільшення середнього класу як головної консолідуючої та продуктивної сили країни. При підготовці монографії використані матеріали Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Представництва Міжнародної Фінансової Корпорації в Україні (IFС), інші аналітичні матеріали. Для науковців, політиків, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних і гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. 353 Р31 Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України: монографія / [Л.О. Бєлова, Д.В. Карамишев, Л.В. Набока та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. Д.В. Карамишева, к. держ. упр., доц Л.В. Набоки. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 296 с. Досліджено соціогуманітарний вимір реалізації стратегії сталого розвитку в контексті загальнолюдських цінностей. Розкрито галузеві особливості реалізації державної соціальної політики на регіональному рівні. Визначено проблеми реформування діяльності органів публічної влади України в умовах реалізації стратегії сталого розвитку. Обґрунтовано концептуальні підходи до реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону. Розроблено науково-методичне забезпечення інституціональних змін у діяльності органів публічної влади регіону в контексті реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону. Для науковців, слухачів магістерської підготовки спеціальності «Публічне управління і адміністрування», працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 338.24 Д40 Джаман М.О. Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні: монографія / М.О. Джаман, Г.О. Гончаров. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. – 204 с. Монографія містить наукове обґрунтування концептуальних засад, аналіз умов і шляхи створення прикладних механізмів формування системи економічної безпеки малого підприємництва як складової національної безпеки України. Особливу увагу зосереджено на комплексному, міждисциплінарному підході до обґрунтування поняття економічної безпеки малого підприємництва як системи, її складових, індикаторів виміру, методології аналізу. Аналізуються вплив ринкових та державних регуляторів економіки на формування системи економічної безпеки малого підприємництва; прогнозуються організаційно-економічні наслідки її зміцнення від впровадження правової та організаційної бази приватного підприємництва та регіональних механізмів координації зусиль в сфері економічної безпеки. Рекомендовано органам державного управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам та підприємцям, яких цікавить економічна безпека бізнесу. 338.24 Г65 Гончаров Г.О. Теоретичні та практичні основи вдосконалення системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні: монографія / Г.О. Гончаров; Київський кооперативний інститут бізнесу і права. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2014. – 332 с. Монографія містить наукове обґрунтування концептуальних засад, аналіз умов і шляхів формування системи економічної безпеки малого підприємництва як складової національної безпеки України. Особливу увагу зосереджено на комплексному підході до дослідження системи економічної безпеки малого підприємництва як сектора економіки, її складових, індикаторів виміру рівня економічної безпеки, методології її аналізу, класифікації загроз. Аналізуються світовий досвід, стратегічні пріоритети державної політики та основні концептуальні підходи до формування системи недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва; розглянуто основні види забезпечення економічної безпеки малого підприємництва; дана оцінка ефективності державної політики, стану недержавного забезпечення в цій сфері, дана оцінка сучасного рівня економічної безпеки цього сектора економіки. Запропоновано шляхи та заходи зміцнення системи економічної безпеки малого підприємництва. Рекомендовано органам державного управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам, які не байдужі до проблем економічної безпеки малого підприємництва. 338.43

К21

Карасьова Н.А.

Експортоорієнтована діяльність аграрного сектора в умовах глобалізації світової економіки: Монографія. – Житомир: «Полісся», 2016. – 256 с.

У монографії досліджено суть та детермінанти розвитку експортоорієнтованої діяльності. Встановлені закономірності та тенденції прояву глобалізації в аграрному секторі. Визначено методичний інструментарій оцінки рівня розвитку експортоорієнтованої діяльності. Розкриті особливості механізму регулювання експортом на національному, міжнаціональному та наднаціональному рівнях. Досліджені сучасні організаційно-структурні тенденції експорту продукції. Вироблено пропозиції щодо стратегічних напрямів стимулювання скспортоорієнтованої діяльності в аграрному секторі України.

Видання розраховане на науковців, спеціалістів АПК, фахівців сфери державного управління, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемою скспортооріентованого розвитку і перспективами аграрного сектора.

Економіка розвитку селянських господарств України338.43

К83

Кропивко М.М.

Економіка розвитку селянських господарств України: монографія / М.М. Кропивко. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. – 328 с.

Узагальнено і поглиблено теоретико-методологічні засади діяльності селянських господарств як організаційної форми сімейного ведення сільськогосподарської діяльності, здійснено оцінку стану та проблем їхнього розвитку в Україні, обґрунтовано шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, ефективності праці членів домогосподарств і напрями інноваційного розвитку селянських господарств.

Для вчених-фахівців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, землевласників і землекористувачів.

Ефективність діяльності державної служби зайнятості. Концептуальні засади та практичні аспекти-1.jpg331.5

Е90

Ефективність діяльності державної служби зайнятості: концептуальні засади та практичні аспекти: колективна монографія / [В.М. Петюх, Л.В. Щетініна, Л.М. Фокас та ін.]; за наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2015. – 175 с.

Запропоновано теоретико-методологічні засади функціонування державної служби зайнятості, які базуються на системному баченні. Для цього значну увагу приділено: як поточній, так і інноваційній діяльності установи; використовувалися статистичні і соціологічні методи аналізу; служба зайнятості розглядалася як державна установа — суб’єкт державного управління, так і як організація — суб’єкт господарської діяльності; оцінювався досвід діяльності служби зайнятості та перспективи її розвитку тощо.

Для науковців, економістів-практиків, працівників органів державної влади, представників сторін соціального партнерства, викладачів, аспірантів та студентів економічних напрямів підготовки.

Ресурсний потенціал аграрних формувань регіону. Тенденції розвитку-1.jpg338.43

Т35

Ресурсний потенціал аграрних формувань регіону: тенденції розвитку: монографія / С.І. Терещенко. – Суми: ВВП «Мрія-1», 2014. – 202 с.

Монографія присвячується дослідженню питань формування та розвитку ресурсного потенціалу регіону на прикладі аграрних формувань Сумської області в умовах трансформації економіки. Обґрунтовано проблеми вдосконалення та методи оцінки ресурсного потенціалу, способи підтримки збалансованих ресурсних пропорцій, тенденції формування і розвитку ресурсного потенціалу на перспективу.

Видання розраховане на широке коло спеціалістів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, працівників управлінських структур органів влади та місцевого самоврядування.

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку-1.jpg331.104

Л93

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку: кол. монографія / за ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – 2016. – 328 с.

Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. В сучасних умовах пріоритетного значення набуває розвиток інноваційної зайнятості як необхідної передумови формування суспільства знань. Наукове осмислення тенденцій змін зайнятості в результаті поширення наукоємних та інформаційних технологій дало змогу обґрунтувати напрями регулювання сфери зайнятості враховуючи вплив інноваційних факторів розвитку. Здійснено типологізацію інноваційних видів зайнятості з урахуванням демографічного, техніко-інформаційного, економічного, освітньо-професійного, соціального та інституційного вимірів. Діагностовано та класифіковано основні ризики та загрози розвитку інноваційних видів зайнятості в Україні за результатами аналізу впливу чинників у межах релевантної ретроспективи та сьогодення. Розроблено рекомендації щодо стимулювання розвитку інноваційної зайнятості з метою забезпечення відповідності структурних зрушень на ринку праці пріоритетам реконструкції економіки України.

Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

Повнотекстову версію монографії українською мовою розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за посиланням: https://www.idss.org.ua/public.html.

Розвиток особистих селянських господарств в умовах системних трансформацій аграрного сектору-1.jpg338.43

К17

Кальченко С.В.

Розвиток особистих селянських господарств в умовах системних трансформацій аграрного сектору: монографія / С.В. Кальченко. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – 408 с.

Висвітлено теоретичні засади функціонування особистих селянських господарств та їх роль в розвитку аграрного сектору. Особливу увагу приділено дослідженню перспектив формування моделі постіндустріальної економіки в Україні. Досліджено сутність інформаційних ресурсів як специфічного засобу виробництва та особливості їх ефективного застосування. Наведено методологічні підходи до вивчення процесу економічного розвитку на основі ротаційного характеру використання факторів виробництва. Проаналізовано вплив рівня кадрового забезпечення на ефективність господарської діяльності в аграрному секторі. З урахуванням результатів дослідження запропоновано поглибити рівень інтеграційних зв’язків між навчально-науковими центрами та особистими селянськими господарствами з метою забезпечення їх подальшого розвитку шляхом запровадження науково обґрунтованих методів господарювання

Розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів та керівників органів управлінця сільським господарством.

Становлення середнього класу. Домінанта національної стратегії України-1.jpg316.343

С76

Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України: Монографія / [Баліцька В.В., Близнюк В.В., Крикун О.І., Мусіна Л.А., Скрипниченко М.І. та ін.]. – К.: Четверта хвиля, 2009. – 640 с.

У монографії визначені основні пріоритети державної політики у сфері формування середнього класу в Україні з метою кардинальної зміни структури суспільства, покращення соціальних стандартів життя та збільшення середнього класу як головної консолідуючої та продуктивної сили країни.

При підготовці монографії використані матеріали Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Представництва Міжнародної Фінансової Корпорації в Україні (IFС), інші аналітичні матеріали.

Для науковців, політиків, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних і гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України-1.jpg353

Р31

Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України: монографія / [Л.О. Бєлова, Д.В. Карамишев, Л.В. Набока та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. Д.В. Карамишева, к. держ. упр., доц Л.В. Набоки. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 296 с.

Досліджено соціогуманітарний вимір реалізації стратегії сталого розвитку в контексті загальнолюдських цінностей. Розкрито галузеві особливості реалізації державної соціальної політики на регіональному рівні. Визначено проблеми реформування діяльності органів публічної влади України в умовах реалізації стратегії сталого розвитку. Обґрунтовано концептуальні підходи до реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону. Розроблено науково-методичне забезпечення інституціональних змін у діяльності органів публічної влади регіону в контексті реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону.

Для науковців, слухачів магістерської підготовки спеціальності «Публічне управління і адміністрування», працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні-1.jpg 338.24

Д40

Джаман М.О.

Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні: монографія / М.О. Джаман, Г.О. Гончаров. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. – 204 с.

Монографія містить наукове обґрунтування концептуальних засад, аналіз умов і шляхи створення прикладних механізмів формування системи економічної безпеки малого підприємництва як складової національної безпеки України. Особливу увагу зосереджено на комплексному, міждисциплінарному підході до обґрунтування поняття економічної безпеки малого підприємництва як системи, її складових, індикаторів виміру, методології аналізу.

Аналізуються вплив ринкових та державних регуляторів економіки на формування системи економічної безпеки малого підприємництва; прогнозуються організаційно-економічні наслідки її зміцнення від впровадження правової та організаційної бази приватного підприємництва та регіональних механізмів координації зусиль в сфері економічної безпеки.

Рекомендовано органам державного управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам та підприємцям, яких цікавить економічна безпека бізнесу.

Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні-1.jpg338.24

Г65

Гончаров Г.О.

Теоретичні та практичні основи вдосконалення системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні: монографія / Г.О. Гончаров; Київський кооперативний інститут бізнесу і права. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2014. – 332 с.

Монографія містить наукове обґрунтування концептуальних засад, аналіз умов і шляхів формування системи економічної безпеки малого підприємництва як складової національної безпеки України. Особливу увагу зосереджено на комплексному підході до дослідження системи економічної безпеки малого підприємництва як сектора економіки, її складових, індикаторів виміру рівня економічної безпеки, методології її аналізу, класифікації загроз.

Аналізуються світовий досвід, стратегічні пріоритети державної політики та основні концептуальні підходи до формування системи недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва; розглянуто основні види забезпечення економічної безпеки малого підприємництва; дана оцінка ефективності державної політики, стану недержавного забезпечення в цій сфері, дана оцінка сучасного рівня економічної безпеки цього сектора економіки. Запропоновано шляхи та заходи зміцнення системи економічної безпеки малого підприємництва.

Рекомендовано органам державного управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам, які не байдужі до проблем економічної безпеки малого підприємництва.

Вибране із дарів за 2017 рік

Менеджмент

Креативний менеджмент.jpg005

Б76

Божидарнік Т.В., Василик Н.М.

Креативний менеджмент: навчальний посібник / Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 498 с.

У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінської діяльності. З цією метою висвітлені теоретичні аспекти, які розкривають особливості творчості, креативності, креативної особистості, менеджера креативного типу, формування креативного середовища і управління креативністю на підприємстві та розвитку творчого суспільства загалом.

Видання призначене для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», а також для науковців, викладачів, аспірантів, менеджерів та фахівців-практиків з даної сфери діяльності.

Менеджмент XXI століття.jpg005

М50

Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики: [монографія] / Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т.І. та інші; за ред. І. А. Маркіної. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – 728 с.

У колективній монографії розглянуто сучасну парадигму менеджменту в Україні на національному і глобалізаційному рівнях та теоретико-методологічні й практичні аспекти управління сучасними соціально-економічними системами в умовах регіоналізації та світової інтеграції.

Колективна монографія буде корисною для науковців та практиків, які досліджують сучасні проблеми управління.

Монографія підготовлена в рамках НДР: «Макроекономічне планування та управління системою вищої освіти України: філософія і методологія»; «Управління соціально-економічною системою в умовах національних і глобалізаційних викликів».

Ринок праці

Інститути зайнятості.jpg331.5

І69

Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та виклики для України: наук, доп. / [В.М. Геєць, А.А. Гриценко, В.В. Близнюк та ін.]; за ред. В.М. Гейця, А.А. Гриценка ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув.”. – К. 2013. – 248 с.: табл., рис.

У представленій доповіді досліджено комплекс проблем зайнятості та безробіття в світі та Україні. На основі вивчення практичного досвіду США, Євросоюзу, України та інших країн дано цілісне уявлення про новітні тен­денції регулювання зайнятості населення, окреслено перспективи розвитку сфери зайнятості та ринку праці в Україні. Практичні рекомендації та конкретні заходи, запропоновані авторами, сприятимуть удосконаленню політики зайнятості в Україні.

Для науковців, практиків, викладачів, аспірантів, студентів і усіх, кого цікавлять проблеми глобального і на­ціонального ринку праці.

Трансформація міжнародного ринку.jpg331.5

К17

Калініна С.П.

     Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобальних зрушень / С.П. Калініна, Ю.О. Гетьманенко, О.С. Гайдаш; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора С.П. Калініної. – Вінниця; ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015. – 240 с.

В монографії розглянуто основні напрями трансформації міжнародного ринку праці в умовах масштабних зрушень, спричинених глобалізацією світової економіки.

Послідовно досліджено вплив глобалізації як визначальної особливості сучасного етапу світогосподарського розвитку на трансформацію міжнародного ринку праці; розкрито зміст міграційних трансформацій на міжнародному ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень; визначено перспективні напрямки регулювання міжнародного ринку праці, у тому числі у високоінтелектуальному сегменті. Особливу увагу приділено особливостям включення України до міжнародного ринку праці в контексті глобалізації та транснаціоналізації трудоресурсних потоків.

Книгу адресовано науковцям і викладачам, фахівцям в області міжнародної економіки та ринку праці, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Перехід на ринок праці.jpg331.5

П26

Перехід на ринок праці молоді України / Елла Лібанова, Олександр Цимбал, Лариса Лісогор, Ірина Марченко и Олег Ярош, Міжнародне бюро праці, Програма молодіжної зайнятості, Департамент політики зайнятості. – Женева: МОП, 2014

Позначення, використані у публікаціях МОП, шо відповідають усталеним у практиці роботи Організації Об’єднаних Націй, а також сам факт цієї публікації не означають схвалення Міжнародним бюро праці особливостей правового статусу будь-якої країни, області або території, їхньої влади чи делімітації кордонів.

Зміст статей, викладення результатів дослідження й інші думки належать виключно їх авторам, і опублікування цієї роботи не означає, шо Міжнародне бюро праці поділяє висловлені тут думки.

Згадка про конкретні компанії, окремі комерційні продукти або процеси не свідчить про їх схвалення Міжнародним бюро праці і не містить оцінки.

Режим інтернет доступу: www.ilo.org/publns

Економіка

Антикризова стратегія.jpg338

А72

Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики: монографія / за заг. ред. А. В. Сидо­рової. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – 328 с.

Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовніш­ньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України.

Для керівників органів влади й управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціаль­ностей.

Наукові розробки.jpg330

Н34

Наукові розробки, передові технологи, інновації [збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції]. — Прага-Брно-Київ, — К.: НДІСР. — 2017, —537 с.

Відповідальність за точність наведених фактів, цитат, наукових термінів, власних назв, статистичних даних та інших відомостей несуть автори публікацій. Оргкомітет конференції, редакційна колегія та рецензенти не несуть відповідальності за точність наведених фактів, цитат, наукових термінів, власних назв, статистичних даних та інших відомостей. Збірник або будь-яка його частина не можуть бути відтворені без згоди оргкомітету конференції або авторів публікацій. Оргкомітет конференції, редакційна колегія та рецензенти можуть не поділяти думки та ідеї, сформульовані у публікаціях.

Державне адміністративне управління

Державне будівництво.jpg352

В75

Ворона П. В.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Навчально-методичний посібник / П.В. Ворона, А.М. Мучник. – Полтава: Видавець Шевченко Р. В., 2010. – 100 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуто загальні й концептуальні засади державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні (інституції, конституційні визначення, законодавча база, їх формування, склад, повноваження). Велика увага в навчальному виданні приділена понятійному апарату, принципам функціонування основних інститутів як місцевої так і центральної влади. З метою контролю та перевірки рівня знань та додаткової роботи студентів й слухачів подано орієнтовний перелік тестових завдань, теми для обговорення, контрольні запитання.

Для студентів, викладачів, державних службовців й службовців органів місцевого самоврядування, які вивчають курс «Державне будівництво (управління) та місцеве самоврядування в Україні» та підвищують кваліфікацію за фахом. Може бути корисним для тих, кого цікавлять проблеми та шляхи державотворення в Україні.

Освіта

Концепція діяльності.jpg37

К64

Концепція діяльності центрів освіти «третього віку» в Україні: Методичний посібник / Автори-укладачі: Артур Горбовий, Аліна Халецька, Оксана Степанюк, Анна Кухаренко, Діана Спулбер / Під заг. ред. Спулбер Д., Горбового А., Халецької А., – Київ-Луцьк, 2017. — 116 с.

У методичному посібнику досліджено теоретичні та прикладні основи діяльності центрів освіти для людей «третього віку» (ЦОТВ) як багатоаспектної складової соціальної політики, системи соціального захисту населення та системи освіти «третього віку» в Україні та закордоном. Розглянуто методологічні підходи до документально-правового супроводу діяльності ЦОТВ, методології викладання та розробки навчально-методичної документації навчального процесу в цих закладах в сучасних умовах. Узагальнено досвід організації навчального процесу, набору студентів, планування навчальних програм та позанавчальної роботи, а також спортивно-оздоровчої роботи для слухачів у центрах освіти «третього віку». Розкрито особливості основних організаційних форм та технологій науково-дослідницької роботи в ЦОТВ, досвід організації та проведення круглих столів, конференцій і клубної діяльності в центрах освіти «третього віку». Обґрунтовано перспективи розвитку ЦОТВ в Україні.

Методичний посібник розрахований на широку аудиторію фахівців у галузі освіти дорослих в системі освіти впродовж життя, науковців, викладачів, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представників громадського сектору, студентів педагогічних спеціальностей, політиків, державних службовців, аудиторію 55+, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами діяльності центрів освіти для людей «третього віку».

Художня література

Аеропорт.jpg821.161

Л72

Лойко С.

Аеропорт. Нова доповнена версія. – К.: Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 376 с.

«Аеропорт» — це не хроніка, не розслідування, не літопис. Це художній вимисел, заснований на реальних фактах. У книзі багато персонажів, бага­то переплетених драматичних сюжетних ліній. Роман не тільки і не стільки про війну. Він і про любов, про зраду, пристрасть, ненависть, лють, ніж­ність, відвагу, біль і смерть. Іншими словами, про наше сьогоднішнє й учо­рашнє життя.

Гібридна війна.jpg32

М12

Магда Є. В.

Гібридна війна: вижити і перемогти. — X.: Віват, 2015. — 304 с.

Гібридна війна — явище нове для міжнародних відносин. Росія використовува­ла цей механізм для підпорядкування України своїм інтересам в умовах формального збереження її суверенітету.

Євген Магда у своїй книзі «Гібридна війна: вижити і перемогти» розповідає про історичний, енергетичний, інформаційно-психологічний аспекти гібридної війни, називає причини, через які Україна стала жертвою агресії з боку Росії. Не обмежуючись твердженням «у всьому винен Путін», автор аналізує причини послаблення України, зазначає головні прояви агресії і пропонує рецепт перемоги в протистоянні найбільшій державі світу.

Хроніка одного батальйону .jpg821.161

О-63

Орел І. Є.

Хроніка одного батальйону / Ігор Орел; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. — Харків: ТОВ «Видавництво Права люди­ни»; Фоліо, 2016. — 178 с.

Два роки тривають бойові дії на сході України. Автор книги з перших днів збройного конфлікту захищав рідний Донбас у складі батальйону «Айдар».

Правда про ці події досить суперечлива. Але суспільство має знати, що насправді відбувалось на Донбасі. Письменник без прикрас відтворює події 2014 року, без емоцій та власних оцінок відображує хронологію становлення батальйону «Айдар» та усіх суміжних подій.

Іловайськ.jpg821.161

П52

Положій Є. В.

Іловайськ: розповіді про справжніх людей / Євген Положій; худож.-оформлювач В. А. Боднар. — Харків: Фоліо, 2016. – 378 с.

Євген Положій (м. Суми), 47 років — відомий журналіст і письменник У ви­давництві «Фоліо» вийшли його романи «Потяг», «Мері та її аеропорт», «Дядеч­ко на їм я Бог», «Вежі мовчання», «Юрій Юрійович, улюбленець жінок», «Риб’ячі діти».

«Іловайськ» – книга про мужність, неймовірний героїзм і людяність україн­ських солдат і офіцерів, бійців добровольчих батальйонів, батальйонів тероборони, всіх тих, хто опинився в кінці серпня 2014 року в «Іловайському котлі», що став найбільшою поразкою української армії в ході війни на сході. Це чесна кни­га про війну, яка, як відомо, нікого ще не зробила краще, натомість, серед крові вогню та заліза люди залишаються людьми.                                                

Автор почув історії близько сотні учасників Іловайської трагедії, книга по­будована на реальних подіях. Тим не менше, просимо вважати всі збіги імен прізвищ та позивних випадковими.

Золоті джмелі.jpg821

П32

Підпалий В. О.

Золоті джмелі: вибрані твори / упорядкування та примітки Н. А. Підпалої; худож. оформ. К. І. Сулими. – К.: Твім інтер, 2011. – 560 с.

Книгу склали вірші, проза, переклади, переспіви, вірші для дітей, літературно-критичні праці Володимира Підпалого (1936-1973), спогади про письменника, дослідження його творчості, листи. Це найповніше видання творів автора, з яких постає яскрава творча особистість.

Історія України

Холодний Яр.jpg94

Г67

Горліс-Горський Ю. Ю.

Холодний Яр: Документальний роман / Вступ. слово Р. Коваля. — Дрогобич: ВФ “Відродження”, 2008. — 432 с., з іл.

Книга розповідає про збройну боротьбу за Українську державу під жовто-блакитним прапором Української Народної Республіки та чорним прапором Холодного Яру, на якому було написано — “Воля України — або смерть!”

Події відбуваються на теренах сучасних Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей, у Києві, Полтаві й на території тодішньої Польщі.

Від хохла до українця.jpg94

Л84

Лук’яненко Л.

Від хохла до українця: роздуми / Левко Лук’яненко — К.: ТОВ «ЮркаЛюбченка», 2013. — 144 с.

Україна була в тіні Росії, українці — з комплексом національної неповноцінності. 22 років незалежності нам, таким українцям, виявилося недостатньо, щоб заявити про себе світові, тож і світ нас не знає.

Роздуми націоналіста — це думки автора про нездужання постколоніальної української нації, це біль автора від браку внутрішніх сил у національного організму хутко долати нездужання. Автор виявляє особливості нездужання і показує напрямки долання його. Подає ідеї, що мають сприяти українцям переосмислити московську ідеологію нищення українства, й показує напрямки ідеології утвердження української державної нації.

Призначається для широкого кола читачів.

Де ти, доле України.jpg94

Л84

Лук’яненко Л.

Де ти, доле України? / Левко Лук’яненко — К.: ТОВ «Юрка Любченка», 2015. —272 с.

«Де ти, доле України?» можна назвати підручником, що за­слуговує на особливу увагу кожного, хто є українцем і любить Україну. Адже проблема завжди була в нас самих. Збагнемо себе – станемо на ноги, як інші європейські країни. Ця книга якраз і допоможе українцям збагнути себе.

_

З часів неволі.jpg94

Л84

Лук’яненко Левко Григорович

З часів неволі. Книга четверта: Країна Моксель. — К.: Фенікс, 2010. – 520 с. іл.

Чергова книжка Левка Лук’яненка охоплює прикінцевий період його першого ув’язнення: етап із Мордовії на Урал улітку 1972 року, переведення до Владимирської в’язниці в 1974-му, психіатрична лікарня в Рибінську, знову Владимирський централ, звільнення 20 січня 1976 року в Чернігові. Це неоціненне свідчення про боротьбу політв’язнів різних національностей у наджорстоких умовах за Статус політв’язня, за права людини, за неза­лежність. Автор доречно наводить характеристики і документи Виконавчо­го діловодства у своїй справі, що допомагає встановити точну хронологію і географію подій, обставини в’язенського життя, прізвища друзів і катів — виконавців вироків. Ці документи наблизили образи людей і події, розмови й діалоги максимально близько до того, що і як відбувалося в ті часи.

Злочинна суть.jpg94

Л84

Лук’яненко Л.

 Злочинна суть КПРС-КПУ. Нюрнберг-2. – К.: Альфа Реклама, 2013. – 140 с.

Колоніальне минуле гнітить незалежну Україну. Без публічного суду над злочинною КПРС-КПУ важко звільнитися від промосковського імперського дурману й почати справжнє відродження нації.

Українці, щоб стати самі собою й почати розвиток, мають звільнитися від юдео-сіоністського комунізму й прийняти у свої душі українську національну ідею.

Ця невеличка книжка наповнена величезною кількістю фактів про різні жорстокі методи винищення українців з метою перетворення української етнічної території в територію великої московської комуністичної імперії. Злочинна суть цих методів очевидна, і обвинувальний висновок, що надрукований у книжці, надає їм юридичної форми. Документи цієї книжки можуть правити за початок збору доказів злочинної діяльності КПУ супроти української нації.

Листа політв’язнів.jpg94

Л84

Лук’яненко