Загальна інформація

Загальна інформація

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ) було засновано Міністерством праці УРСР та Президією Союзу молодіжних організацій України у липні 1991 року як Інститут соціального управління та зайнятості молоді. В травні 1993 року наказом Міністерства праці України він був реорганізований в Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. 

Метою створення унікального за своєю спрямованістю вищого навчального закладу була підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації конкурентоспроможних фахівців для новоствореної організації – Державної служби зайнятості України, а також науково-методичне забезпечення її діяльності.

Пріоритети та головні напрями діяльності Інституту

-підготовка за обраними спеціальностями висококваліфікованих фахівців відповідного освітнього ступеня за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших коштів фізичних і юридичних осіб;

-післядипломна освіта, зокрема підвищення кваліфікації працівників державної служби зайнятості – виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Мінсоцполітики, інших юридичних і фізичних осіб;

-підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

-вивчення, узагальнення та поширення серед здобувачів освіти передового досвіду діяльності державної служби зайнятості;

-виконання науково-дослідних робіт з актуальних проблем ринку праці та зайнятості населення, надання соціальних послуг та соціального захисту населення від безробіття;

-науково-методичне забезпечення діяльності центрів зайнятості та центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості;

-інтеграція освіти, наукових розробок і практик до світового та європейського просторів.

   Підготовка    фахівців здійснюється за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», науковим ступенем «доктор філософії» за такими спеціальностями:

«Менеджмент»

«Психологія»

«Економіка»

«Публічне управління та адміністрування»

«Соціальна робота»

Наказом МОН України від 21.12.2015 №1328 в Інституті створено спеціалізовану вчену раду К 26.891.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями
08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

ІПК ДСЗУ є засновником і видавцем двох наукових періодичних видань: науково-практичного журналу «Ринок праці та зайнятість населення» та міжнародного науково-практичного журналу «Економіка та держава», що є фаховими виданнями з економіки.

Новітні технології навчання, інноваційні авторські курси та методики, ґрунтовні наукові праці викладачів та їхній багаторічний досвід викладацької роботи, унікальна матеріальна база, найсучасніше навчальне обладнання є запорукою здобуття студентами якісної сучасної освіти, всебічної теоретичної та практичної підготовки.

Серед науково-педагогічних працівників частка докторів наук, професорів складає 32,1%, кандидатів, доцентів – 62,3%. В активі науково-педагогічних працівників понад 15 авторських свідоцтв і патентів. Лише за три останніх роки викладачі та науковці ІПК ДСЗУ підготували і видали 28 монографій, 62 підручники, навчальних посібників і курсів лекцій, зокрема 9 найменувань з грифом Міністерства освіти і науки України, а також понад 150 найменувань науково-методичних розробок із профорієнтації, які використовуються не тільки в навчальному процесі, але й у практичній діяльності регіональних і базових центрів зайнятості.

Загалом майже 30 осіб в минулому працювали в органах державної виконавчої влади – Секретаріаті Кабінету Міністрів України, в апараті міністерств, очолювали галузеві профспілки національного рівня, інші громадські організації, працювали в міжнародних проектах і організаціях, у тому числі одна особа – національним координатором Міжнародної організації праці в Україні; 4 викладачі працювали заступниками міністрів, 2 – начальниками управлінь, один – заступником голови обласної державної адміністрації.

Загалом майже 30 осіб в минулому працювали в органах державної виконавчої влади – Секретаріаті Кабінету Міністрів України, в апараті міністерств, очолювали галузеві профспілки національного рівня, інші громадські організації, працювали в міжнародних проектах і організаціях, у тому числі одна особа – національним координатором Міжнародної організації праці в Україні; 4 викладачі працювали заступниками міністрів, 2 – начальниками управлінь, один – заступником голови обласної державної адміністрації.
 
 
 
Контингент здобувачів освіти в ІПК ДСЗУ в розрізі спеціальностей та освітніх рівнів станом на 01.09.2020
 

Контингент здобувачів вищої освіти в ВПК ДСЗУ в розрізі спеціальностей та освітніх рівнів

 

перший (бакалаврський) рівень

другий (магістерський) рівень

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

053 Психологія

73

68

30

051 Економіка

24

19

16

073 Менеджмент

6

9

9

281 Публічне управління та адміністрування

152

27

08.00.03 Економіка та управління національним господарством

2

Разом

103

24

8

84