Центр підвищення кваліфікації

Центр підвищення кваліфікації

 

 

Загальна інформація про центр підвищення кваліфікації

 

 Підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів ДСЗ є пріоритетним напрямом освітньої діяльності Інституту, спрямованим на покращення кадрового потенціалу державної служби зайнятості відповідно до «Стратегії модернізації та розвитку державної служби зайнятості – виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2016 – 2020 роки» Навчання здійснюється за ліцензованими МОН професійними програмами підвищення кваліфікації та за програмами короткострокових тематичних семінарів та тренінгів.

Свою освітню діяльність центр проводить відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення «Про організацію підвищення кваліфікації працівників державної служби зайнятості», Статуту Інституту та інших нормативно-правових актів, що регулюють надання освітніх послуг вищими навчальними закладами.

До числа категорій працівників, які підвищують кваліфікацію в Інституті, належать директори та заступники директорів обласних та базових центрів зайнятості, начальники та фахівці відділів центрів зайнятості базового та обласного рівнів.

Щороку в центрі підвищують свою кваліфікацію за професійними програмами, а також за програмами тематичних постійно діючих і короткострокових семінарів і тренінгів, понад 2000 працівників державної служби зайнятості. 

Високий рівень знань слухачів забезпечується завдяки кваліфікованому складу науково-педагогічних працівників та викладачів-практиків: щороку в навчальному процесі з підвищення кваліфікації в Інституті беруть участь більше 100 викладачів, в тому числі біля 30 науково-педагогічних та наукових працівників Інституту, фахівці профільних підрозділів Державної служби зайнятості (Центрального апарату), Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів, наукових та проектних установ м.Києва.

Підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців служби зайнятості здійснюється за очно-дистанційною формою навчання. При впровадженні очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації було змінено підходи щодо проведення контролю знань слухачів. За допомогою системи тестування засобами Turning Technologies забезпечено проведення підсумкового заліку. Важливою складовою підвищення кваліфікації є обмін досвідом та найкращими практиками роботи, який здійснюється під час захисту самостійних творчих робіт (презентацій), підготовлених групами слухачів за допомогою програми MS PowerPoint. Робота над презентаціями ведеться у два етапи: під час дистанційного навчання слухачі готують індивідуальні презентації за визначеною темою, під час очного навчання на основі індивідуальних презентацій готують спільні презентації групи слухачів. Для підвищення ефективності групової презентації центром підвищення кваліфікації розроблено методичні поради щодо створення презентацій.

Найважливішими компонентами концепції підвищення кваліфікації працівників державної служби зайнятості в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України є:

– модульні навчальні плани і програми за очно-дистанційною формою, які розробляються з урахуванням профілів компетенцій різних категорій працівників державної служби зайнятості;

– залучення до навчального процесу викладачів – практиків, передусім фахівців державної служби зайнятості,

– інтерактивні методи проведення занять у складі невеликих груп, які сприяють відпрацюванню нових навичок професійної діяльності;

– створення можливостей для обміну найкращим досвідом роботи під час групового захисту самостійних творчих робіт, тематичних дискусій з актуальних питань практичної діяльності;

– використання сучасних мультимедійних та інформаційних технологій, комп’ютерних програм під час лекційних та практичних занять, тематичних дискусій, для тестування знань слухачів;

– якісне інформаційно-ресурсне забезпечення самостійної роботи слухачів.

 

 

ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

– поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь та навичок, формування й розвиток професійних компетенцій та особистісних якостей, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності;

– сприяння формуванню високих моральних якостей, патріотзму і громадянської позиції;

– виховання особистої відповідальності за якість послуг, які надає державна служба зайнятості;

– формування мотивації до постійного самовдосконалення, вміння самостійно вчитися;

– опанування кращого досвіду роботи, у тому числі закордонного для підвищення ефективності обслуговування клієнтів.

 

 

IНСТРУКЦIЯ СЛУХАЧА ЦПК IПК ДСЗУ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

IНСТРУКЦIЯ ДЛЯ СПIЛКУВАННЯ У ЧАТI ДИСТАНЦIЙНОГО КУРСУ

ПІДГОТОВКА ТВОРЧОЇ РОБОТИ

ПОРАДИ ЩОДО ПРЕЗЕНТАЦІЙ