Шановні колеги-науковці, запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому журналі «Проблеми сучасної психології» № 17 (2020 р.).

Шановні колеги-науковці, запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому журналі

«Проблеми сучасної психології» № 17 (2020 р.).

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а такожосіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4)журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі психологічних наук (053  Психологія).

Журнал індексується у Index Copernicus, Academic Resource Index, Eurasian ScientificJournal Index, World Catalogue of ScientificJournals, Journal Index.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 2446114401 бР від 26.03.2020р.

ISSN 2310-4368  (print)

До 28 серпня 2020 року приймаються статті до № 17 до журналу «Проблеми сучасної психології» за 2020 рік.

Матеріали для опублікування в журналі приймаються за такими тематичними розділами:

1. Загальна психологія, історія психології

2. Психофізіологія

3. Психологія праці; інженерна психологія

4. Медична психологія

5. Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

6. Юридична психологія

7. Педагогічна та вікова психологія

8. Спеціальна психологія

9. Психологія діяльності в особливих умовах

10. Організаційна психологія; економічна психологія

11. Політична психологія.

Вимоги до оформлення статей:

До друку приймаються статті, що мають наукову і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється редакцією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Технічні вимоги:

стаття подається українською, російською (тільки для іноземних авторів) абоанглійською мовами;

– електронний варіант статті у форматі *.doc*.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word;

– формат А4 через 1,5 інтервал;

– шрифт Times New Roman, розмір 14;

– поля: ліве — 3 см, праве — 1,5 см, верхнє, нижнє — 2 см.

Структура статті:

рядок 1 УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2 назва тематичного розділу (вирівнювання по лівому краю);

рядок 3 назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

рядок 4 – прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри (вирівнювання по центру);

рядок 5 місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора (вирівнювання по центру).

Якщо автор не має orcid-коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

абзац 1 розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані мовою, як і уся стаття;

абзац 2 назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора,розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5  слів), написані англійською мовою. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).

У випадку, якщо стаття не українською мовою, обов’язково подаються назва статті (напівжирний шрифт, усі літери великі), прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням кафедри, місце роботи (навчання), адреса роботи (навчання), orcid-код, електронна адреса автора, розширена анотація (1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів), написані українською мовою.

Структурні елементи основного тексту статті:

Постановка проблеми (постановка проблеми у загальному вигляді та її звязок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розвязання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття).

Мета статті (висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених).

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

Література розміщується після статті у порядку згадування; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версіялітератури (References), оформлена згідно з вимогами APA (American PsychologicalAssociation).

Приклад оформлення статті:

УДК 159.9.019.4:001.8(045)

Загальна психологія, психологія особистості

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ

Гапонова Т. В.

кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри практичної психології

Запорізький національний університет

вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна

orcid.org/0000-0003-1677-2015

i.sichkovska@ukr.net

Анотація мовою статті.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

FEATURES OF ADDICTIVE BEHAVIOR

Haponova T. V.

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of Practical Psychology

Zaporizhzhia National University

Zhukovskoho str., 66, Zaporizhzhia, Ukraine

orcid.org/0000-0003-1677-2015

i.sichkovska@ukr.net

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

Правильна оцінка загальних слідчих ситуацій можлива лише через детальний аналіз її елементів на кожному етапі розслідування. Кількість елементів, які визначають індивідуальні особливості ситуації, можуть бути різними….

ЛІТЕРАТУРА

1. Власова О. I. Педагогічна психологія: навчальний посібник. Київ : Либідь, 2005. 400 с.

REFERENCES

1. Vlasova O. I. (2005) Pedahohichna psykholohiia: navchalnyi posibnyk [Pedagogical psychology: a study guide]. Kyiv: Lybid. [in Ukrainian]

Порядок подання матеріалів:

Для публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно надіслати до 28 серпня 2020 р. на електронну адресу редакції editor@psych.journalsofznu.zp.uaнаступні матеріали:

добре вичитану наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
відскановане підтвердження сплати коштів (редакція журналу здійснює анонімне рецензування статті, після проходження якого автори отримують реквізити для оплати публікації).

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_І.І._стаття,Іванов_І.І._оплата.

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві.

__________________________________________________________

Поштова розсилка друкованих примірників журналу «Проблеми сучасної психології» 17 за 2020 рік відбудеться після 20 листопада 2020 року.

Публікаційний внесок:

Розмір публікаційного внеску становить 800 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн.

Автору (авторам) статті висилається один авторський примірник журналу на поштову адресу. Вартість додаткового примірника становить 400 грн. Про додаткові примірники необхідно попереджувати завчасно.

Адреса та контактні дані:

Редакція журналу «Проблеми сучасної психології»,
Кафедра психології Запорізького національного університету

пр. Гоголя, б. 118, к. 220
м. Запоріжжя, Україна, 69000

Телефон: +38 066 53 57 687

Електронна пошта: editor@psych.journalsofznu.zp.ua

Офіційний сайт: www.journalsofznu.zp.ua/index.php/psych