Нові надходження за 2016 рік

Нові надходження за 2016 рік

 

за грудень 2016 – січень 2017 рр

 

Політична економія.jpg330

Б33

Башнянин Г.І., Шевчук Є.С.

Політична економія: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. Є.С. Шевчука. – 4-те вид., переробл. і виправлене – Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 280 с. 

Посібник підготовлений згідно основних вимог програми курсу “Політекономія”, затвердженої і рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Розглядаються основи економічного розвитку. Політеко­номія трактується як вступна частина до економічної теорії і як загальна теорія економічних систем. Загальні закономірності функціонування та розвитку економічних систем аналізуються в контексті формування рин­кової економіки в суспільствах трансформаційного типу.

Призначений для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів найвищого рівня акредитації.

Історія економіки та економічної думки.jpg330.8

Я46

Якобчук В.П.

Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб. / В.П. Якобчук, Ю.В. Богоявленська, С.В. Тищенко – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 476 с.

У навчальному посібнику вперше у вітчизняній науковій літературі у відповідності до нової структури курсу представлено результати дослідження щодо становлення і подальшого поступу світової та вітчизняної економічної думки, формування та розвитку історії економіки.

Авторами, використовуючи інструментарій методології історизму, проаналізовано дося­гнення різних країн через призму економічної думки, презентованої у рівні періоди часу вида­тними науковцями світу.

Метою навчального посібника виступило узагальнення історичних аспектів формування економічної науки, що охоплює період від XII тисячоліття до н.е. і до сьогодення

Запропоновано авторську методику викладення матеріалу курсу. Посібник побудовано згідно вимог кредитно-модульної системи. Містить узагальнення по розділам, контрольні та тестові питання,

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Історія еко­номіки та економічної думки», «Історія економічних вчень», «Економічна історія», магістрів, аспірантів, викладачів. Посібник може бути корисним для широкого загалу читачів.

Регіональна економіка.jpg332

З13

Завадських Г.М.

Регіональна економіка: Навч. посібн. 1 вид.  / Г.М. Завадських. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 556 с.

Навчальний посібник охоплює 19 тем типової програми дисципліни «Регіональна економіка». У посібнику розглядаються конкурентоспроможність регіонів, сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України. В розрізі тем докладно охарактеризовано галузеву і територіальну структуру народногосподарського комплексу України. Окремий розділ присвячений питанням екології та раціонального природокористування.

Перевагою даного навчального продукту, що безумовно підвищує його ефективність, є наявність питань для перевірки знань, тематики рефератів, тестових завдань за темами, а також списку рекомендованої літератури, які допоможуть студентам краще закріпити навчальний матеріал.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, підприємців, які цікавляться питаннями регіональної економіки та розміщення і розвитку продуктивних сил.

Як багаті країни забагатіли.jpg338

Р18

Райнерт Ерік С.

Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними – К.: Темпора, 2015. – 444 с.

    Те, що бідні країни, – а надто ті, де відсутність збільшуваної прибутковості створює економічні ігри з нульовою сумою, – мають водночас найнижчі організаційні спроможності, становить важливий елемент взаємопов’язаної системи порочних кіл.

    Мій аргументу цій книжці полягає в тому, що історично єдиний спосіб, яким можна розірвати такі порочні кола, – підходити до проблеми, спершу змінивши саму виробничу структуру. Іноді це вимагає незграбних політичних заходів, і «третій світ» потребує повернення типу економічних дискусій, які домінували у Європі XIX ст. від Італії до Норвегії. Дискусії полягали не в тому, чи повинен європейський континент іти шляхом Англії до індустріалізації, – відповіддю було очевидне «так», – ішлося про поділ відповідальності між державою і приватним сектором у цьому процесі.

 

Державне управління

Основи публічного управління.jpg351

Л17

Лазор О.Д.

Основи публічного управління та адміністрування: навчально-методичний посібник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Юник. – К.: Ліра-К, 2017. – 268 с.

     Запропоноване видання є сучасним навчально-методичним посібником з актуальної дисципліни вузівського навчального процесу – основи публічного управління та адміністрування. Зміст викладеного матеріалу представлений темами, у яких розглянуто: концептуальні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні, зокрема, конституційно-правові основи; формування та функціонування владних інституцій різних рівнів, їх повноваження та взаємозв’язки; функціонування інституту публічної служби в Україні, тендерна політика в органах публічної влади.

     З метою систематизації знань, здійснення самоконтролю студентами і слухачами, а також для контролю їх знань викладачами – до кожної теми сформульовано стислий виклад теоретичного матеріалу, складені запитання для самоперевірки, розроблені та запропоновані контрольні тести, питання для самостійного опрацювання, підібрані джерела та відповідна література, а також методичні вказівки щодо написання контрольних робіт для студентів і слухачів заочної форми навчання.

     Для викладачів, аспірантів, магістрів, слухачів, студентів – усіх тих, хто викладає, вивчає та цікавиться проблематикою організації та функціонування органів публічної влади в Україні.

 

біобібліографічний.jpg351(01)

Л17

Олег Ярославович Лазор: біобібліографічний довідник / уклад. д. держ. упр., проф. О.Д. Лазор. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 48 с.

Біобібліографічний довідник присвячено українському вченому, професорові, доктору наук з державного управління Олегу Ярославовичу Лазору. Висвітлено різнобічні аспекти діяльності науковця. Подано біографічні відомості про життєвий шлях та становлення вченого, у хронологічній послідовності наведено бібліографію його праць і публікацій.

Видання адресоване науковцям, дослідникам науки управління та адміністрування, всім, хто цікавиться персональним внеском науковців у розвій українського підходу до вивчення окресленої галузі знань.

 

Психологія

Соціальна психологія.jpg159.9

П50

Поліщук В.М.

Соціальна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення): навч. посібник / В.М. Поліщук. – Суми: Університетська книга, 2017. – 217 с.

    У посібнику викладений основний зміст соціальної психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми навчальної ро­боти, які сприяють успішному засвоєнню матеріалу, що вивчається.

    Посібник підготовлений для впровадження в навчальний процес педагогічних університетів кредитно-модульної системи і є пробним.

     Враховані основні вимоги до навчальної програми дисципліни (індивідуального розділу) як найважливішої частини ЕСТБ – інфор­маційного пакета.

    Адресований викладачам, студентам педагогічних університетів.

 

Психологія праці.jpg159.9

П86

Психологія праці у звичайних та екстремальних умовах: навч. посіб. / М.С. Корольчук, С.М. Миронець та ін. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 652 с.

   Висвітлено новітні досягнення психології праці у звичайних та екстремальних умовах без дублювання видань з цієї проблематики з розширенням та доповненням доробок у відповідній сфері психологічної науки.

   Для студентів, викладачів та широкого кола фахівців, діяльність яких пов’язана з особливими та екстремальними умовами праці.

 

Вища математика

Вища математика.jpg517

В55

Вища математика: навчальний посібник: у 2 ч. / Ф.М. Лиман, В.Ф. Власенко, С.В. Петренко та ін.; за заг. ред. Ф.М. Лимана. – Суми: Університетська книга, 2016. – 614 с.

У посібнику поєднано теоретичну і практичну складові курсу ви­щої математики. Повністю забезпечено першу частину курсу, що вклю­чає елементи теорії визначників, матриць, систем лінійних рівнянь, век­торної алгебри, аналітичної геометрії, теорії многочленів, та другу час­тину курсу, що включає елементи диференціального та інтегрального числення, теорії диференціальних рівнянь, теорії рядів, теорії ймовірно­стей та математичної статистики.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають вищу матема­тику як загальноосвітній предмет.

 

Охорона праці

Цивільний захист України.jpg614.8

Б38

Бедрій Я.

Цивільний захист України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Я. Бедрій, В. Малов. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 392 с.

У підручнику розглядаються основні завдання цивільного за­хисту в державі відповідно до законів України, наводяться класи­фікація та найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій, їхній вплив на людей, тварин, рослин, воду, висвітлюються основи організації захисту населення, здійснення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях.

Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, пра­цівників та керівного складу Державної служби України з надзви­чайних ситуацій.

 

Українська мова

Українська мова.jpg811.161.2

У45

Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посібник-практикум / Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин, М.В. Гнатюк, І.Б. Ментинська, І.Д. Шмілик. – 7-ме вид., доп. і випр. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 308 с.

Висвітлено важливі питання програмного матеріалу з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Особливу увагу зосереджено на актуальних проблемах мовних норм і культури професійно-ділового мовлення. До кожної теми подано низку практичних завдань, які дадуть змогу закріпити засвоєний матеріал під час самостійного опрацювання.

Для студентів різних форм навчання, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культури української мови.

 

листопад – грудень 2016 року

 

Менеджмент. Управління 

Управління проектами.jpgКожушко Л.Ф., Кропивко С.М.

Управління проектами: Навчальний посібник. – Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 388 с.

У навчальному посібнику детально висвітлено зміст фаз життєвого циклу проекту, розглядаються питання економічного обґрунтування, структуризації та планування проектів, а також управління якістю, ризиками, людськими ресурсами, контрактами та закупівлями в інвестиційних проектах. Посібник містить 36 додатків, які дають можливість краще зрозуміти документальне супроводження всіх фаз життєвого циклу інвестиційного проекту та державних закупівель.

Цей посібник буде корисним для студентів економічних спеціальностей, науковців, викладачів, підприємців, спеціалістів, які займаються підготовкою та здійсненням інвестиційних проектів.

 

Стратегічний менеджмент.jpgСтратегічний менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М.П. [М.П. Бутко, М.Ю. Дітковська, С.М.Задорожна та ін.] – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 376 с.

На сторінках книги у доступній формі розкриваються теоретичні поняття і поло­ження стратегічного менеджменту, наводяться прикладні аспекти його використання в умовах посилення процесів глобалізації та інтеграції. Читачеві пропонуються найпоши­реніші і випробувані часом інструменти сучасного етапу розвитку стратегічного мене­джменту, застосування яких допоможе уникнути багатьох помилок підприємницької діяльності в Україні.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докто­рантів, викладачів економічних і управлінських дисциплін та широкий загал практикую­чих менеджерів. Він буде також корисним для керівників господарюючих суб’єктів різних форм власності для формування місії, цілей, нових ринкових сегментів, конкуре­нтних переваг та унікальних шляхів перспективного розвитку.

 

Компетенції в управлінні.jpgЧайка Г.Л.

Компетенції в управлінні: навч. посіб. / Г.Л. Чайка. – К.: Знання, 2015. – 167 с.

Пропонований посібник — одна із перших в Україні праць, у якій на сучасному рівні систематизовано різні концепції ро­зуміння компетентнісного підходу до управління організаціями та персоналом. Послідовно висвітлено сутність, основні поняття, сфери застосування та шляхи вдосконалення компетентнісного підходу. Детально розглянуто етапи його історичного розвитку, ефективність використання на рівні організацій, персоналу і ме­неджерів. Розкривається вплив ключових компетенцій на конку­рентоспроможність організацій і персоналу. У висвітленні мате­ріалу автор спирається на численні наукові доробки вітчизняних і зарубіжних фахівців, а також кращий досвід всесвітньо відомих менеджерів.

Посібник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей і викладачів ВНЗ. Книга буде корисною також менеджерам-практикам та науковцям.

 

Психологія 

Основи самовиховання особистості.jpgГлавацька О.

Основи самовиховання особистості: Навчально-методичний посібник. – К.: Кондор, 2015. – 206 с.

Навчально-методичний посібник написаний згідно з вимогами ор­ганізації навчального процесу в кредитно-трансферній системі. У посібнику міститься програма навчальної дисципліни з чітким поділом на залікові кре­дити, змістові модулі, розрахунок бюджету часу на лекції, семінарські та ла­бораторні заняття, самостійну та індивідуальну роботу, список основної та додаткової літератури, критерії оцінювання знань та умінь. У теоретичній частині посібника пропонується ґрунтовний виклад основних питань лекційного курсу. У практичній частині подано план семінарських занять, розкриті мета та завдання лабораторних занять.

Рекомендується для викладачів, студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», а також усіх фахівців, які працюють у соціально-педагогічній сфері.

 

Психологія управління соціальною організацією.jpgГура О.І., Гура Т.Є.

Психологія управління соціальною організацією: навчальний посібник / О.І. Гура, Т.Є. Гура – 2-ге доп. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 212 с.

У навчальному посібнику на основі інтеграції наукових здобутків вітчизняної та зарубіжної психологічної теорії і практики управління розкрито особливості поведінки людей в організованих соціальних системах, визначено й охарактеризовано соціально- психологічні явища та закономірності, що зумовлюють її специфіку.

Матеріал розподілено на смислові модулі, вивчення який створює умови для ово­лодіння майбутніми фахівцями системою професійних знань (визначається змістом ос­новних розділів і підрозділів, питаннями для контролю та самоконтролю), вмінь та нави­чок практичної діяльності (забезпечується виконанням індивідуальних завдань, вправ для практичних занять, методів діагностики, матеріалами для аналізу та обговорення).

Видання призначено для студентів вищих навчальних закладів.

 

Продвижение людей и команд.jpgПродвижение людей и команд. – СПб.: Питер, 2015. – 208 с.: ил.

Менеджмент — это управление людьми и профессиональный способ получить все лучшее от других.

В этом издании собраны ключевые идеи Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга, Дэвида Макклелланда, Мередита Белбина, Джона Адайра, Дугласа Мак-Грегора, Уоррена Бенниса — безусловных лидеров в области мотивации, чьи труды стали классическими в сфере психологии менеджмента. Узнайте, как эффективно мотивировать людей и способствовать их развитию, что обеспечит команде стабильное и последовательное достижение высоких результатов. Найдите ответы, как успешно выходить из трудных ситуаций, затрачивая минимум личных усилий, стиму­лировать людей быть максимально эффективными.

Книга предназначена для руководителей, предпринимателей, управленцев.

 

Организационные конфликты. Формы.jpgРегнет Э.

Организационные конфликты. Формы, функции и способы преодоления / Пер. с нем. – Х.: изд-во «Гуманитарный Центр», 2014, 2-е изд., испр., перераб. – 408 с.

Конфликты — это неизбежная реальность любой организации. Как к ним следует относиться: исключительно как к негативному явле­нию, нарушающему привычный ритм жизни, или как к источнику позитивных изменений? Для автора книги близка именно вторая по­зиция. Она пишет о создании специальной культуры конфликта на предприятии, в которой не игнорируется, а, наоборот, приветствуется оптимальное число конфликтов, имеющих скрытый потенциал пози­тивных изменений. Автор детально прорабатывает такие темы: типы конфликтов и причины их возникновения, последствия конфликтов и оптимальные способы их урегулирования, способы поведения в конфликте, возможные решения для руководителей в ситуации кон­фликта. Все эти теоретические вопросы дополнены примерами кон­фликтов из жизни реально существующих компаний, благодаря чему книга становится полезным инструментом для решения конфликт­ных ситуаций на практике.

Она будет интересна руководителям, специалистам по управлению и коммуникации.

 

Політика 

Міжнародні організації.jpgСтройко Т.В.

Міжнародні організації: Навч. посібник / Т.В. Стройко. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 250 с.

Навчальний посібник містить інформацію про сутність, завдання та принципи діяльності міжнародних організацій, механізми їх функціонування. Детально розглянуто діяльність Організація Об’єднаних Націй, міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі, міжнародних валютно-кредитних організацій. Особливу увагу приділено дослідженню участі України в міжнародних організаціях

Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, викладачів, наукових співробітників.

 

Економіка

Чому нації занепадають.jpgАджемоглу Д., Робінсон Дж.

Чому нації занепадають / Пер. з англ. О. Дем’янчука. – К.: Наш Формат, 2016. – 440 с. – іл.

Дарону Аджемоґлу і Джеймсу Робінсону вдалося, здавалося б, неможливе — від­повісти на питання, яке до них безрезультатно вивчали століттями: чому одні країни багаті, а інші — бідні?

Ґрунтуючись на п’ятнадцятирічних дослідженнях у галузях історії, політології та економіки, автори легко і доступно пояснюють, чому економічний успіх дер­жав не залежить від культури, клімату чи географічного положення.

Аджемоґлу та Робінсон переконані: країни стали найуспішнішими через те, що їхні громадяни повалили владну еліту і створили суспільства, де головною цінністю стали рівні економічні та політичні права кожного. На їхню думку, саме свобода робить світ багатшим.

Книга «Чому нації занепадають» — своєрідний посібник, який допоможе кра­ще зрозуміти причини, що сприяють процвітанню держав та їхньому занепаду.

Экономикс.jpgМакконнелл К.Р., Брю С.Л., Флинн Ш.М.

Экономикс: принципы, проблемы и политика: Учебник: Пер. с англ. – 19-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2016. – XXVIII, 1028 с.

Один из наиболее популярных в американских колледжах и университетах учебник, выдержавший 19 изданий, был первым подобным учебником, переведен­ным и напечатанным в России в 1992 г. В большинстве российских экономических вузов он используется в учебном процессе как базовая книга, рекомендован в этом качестве Министерством образования и науки РФ для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям.

Учебник посвящен важнейшим проблемам экономике: макро- и микроэконо­мике, национальному доходу, занятости, кредитно-финансовой и налоговой поли­тике, мировому хозяйству и др. Данная книга является переводом 19-го издания, значительно дополненного и принципиально переработанного по сравнению с предыдущим.

Для студентов экономических вузов и всех интересующихся проблемами со­временной рыночной экономики.

 

Євроінтеграція

Європейська інтеграція.jpgЄвропейська інтеграція: Опорний конспект лекцій / Мельник Т.М., Кудирко Л.П., Головня Ю.І., Бохан А.В., Іксарова Н.О., Ладиченко К.І. – К.: КНТЕУ, 2012. – 110 с.

 

 

 

 

 

 

Право. Юриспруденція

Трудовий договір.jpgБойко М.Д.

Трудовий договір: теорія і практика [текст] навчально-практичний посібник. 2-ге вид. перероб. та доп. / М.Д. Бойко. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 392 с.

В посібнику детально викладений основний правовий інститут трудового права – трудовий договір. Висвітлені як загальні питання щодо поняття та порядку укладення трудового договору, так і всі види трудових договорів, що передбачені законодавством України, та особливості їх укладення і оформлення. Подаються також зразки необ­хідних документів (в тому числі типових та примірних), складання яких є необхідним при оформленні договорів.

Матеріал в посібнику викладений відповідно до навчальних програм вищих юри­дичних навчальних закладів. Він може бути використаний як навчальний посібник в навчальних закладах, на курсах підвищення кваліфікації тощо, а також в практичній діяльності насамперед працівниками кадрових служб, керівниками підприємств, уста­нов, організацій, профспілковими працівниками, підприємцями та особами, які викори­стовують найману працю. Ним зможе з користю для себе скористатися кожний, кого цікавлять питання укладення трудового договору, його юридичного та технічного оформлення.

 

Державне адміністративне управління

Діагностика та розвиток професійних управлінських.jpgІрхін Ю.Б., Федоренко В.Л.

Діагностика та розвиток професійних управлінських і лідерських здібностей державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування в Україні: навч. посібник / За ред. проф. Ю.В. Ковбасюка і проя. В.Л. Федоренка. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. – 114 с.

Навчальний посібник присвячено питанням діагностики й розвитку професійно важливих управ­лінських і лідерських здібностей державних службовців і службовців органів місцевого самоврядуван­ня. Проаналізовано основні напрями реформування державної служби і служби в органах місцевого самоврядування та відповідні законодавчі новели, пов’язані з формуванням якісного корпусу публічних службовців та утвердженням нових проєвропейських служб управління персоналом в Україні. Розкри­то сутність і зміст, методи і форми діагностики управлінського та лідерського потенціалу публічного службовця. Окремий розділ присвячено проблемам розвитку управлінського та лідерського потенці­алу публічних службовців в Україні. Охарактеризовано основні методи і форми розвитку лідерства в державних службовців і службовців місцевого самоврядування в Україні. Вміщено Додатки – модуль тестування відповідних здібностей публічних службовців.

Навчальний посібник буде цікавий для керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівників державної служби, працівників служб управління персоналом, менеджерів із рекрутингу персоналу, коучерам, викладачам, аспірантам, докторантам і магістрам у сфері управління персоналом, а також усім, не байдужим до проблем діагностики та розвитку професійно важливих лі­дерських і управлінських здібностей публічних службовців в Україні.

 

Місцеве самоврядування та суспільні комунікації.jpgМісцеве самоврядування та суспільні комунікації: навч. посіб. / Руденко О.М., Штурхецький С.В., Ткаленко Н.В., Михайловська О.В. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 130 с.

У навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні та практичні аспекти функ­ціонування комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні України, досліджується історичний розвиток комунікації в громаді, аналізується особливість комунікативного процесу у формах безпосередньої участі громадян, визначаються перспективні напрями розвитку ко­мунікації в місцевому самоврядуванні.

Представлений посібник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, при вивченні нормативних дисциплін з державного управління та місцевого самоврядування; науково-методичного забезпечення професійного навчання державних службовців; а також на працівників органів державної влади та управління, які здійснюють діяльність у соціогуманітарній сфері.

 

Особливості публічного управління та адміністрування.jpgОсобливості публічного управління та адміністрування: навч. посіб. / Бакуменко В.Д., Бондар І.С., Горник В.Г., Шпачук В.В. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 256 с.

Навчальний посібник призначений для ознайомлення та вивчення особливостей публічного управління та адміністрування як практичної, наукової та освітньої діяльності. Він зорієнтований на підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за магістерською програмою у галузі знань «публічне управління та адміністрування».

 

 

 

Політика в публічному управлінні.jpgПолітика в публічному управлінні: навч. посібник / Бондар І.С., Горник В.Г., Кравченко С.О., Кравченко В.В. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016. – 200 с.

У навчальному посібнику дано комплексне уявлення про політику в публічному управлінні, викладено її розуміння та теоретичні засади. Розкрито моделі, підходи, методологічний інструментарій і механізми формування, впровадження та оцінювання політики в публічному управлінні. Висвітлено сучасну методологію інформаційно-аналітичної діяльності для політики в публічному управлінні.

Навчальний посібник розрахований на слухачів, студентів, науковців, викладачів, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших фахівців, які виявляють інтерес до проблем політики в публічному управлінні.

 

Публічне управління та адміністрування.jpgПублічне управління та адміністрування: словник-довідник // Укладачі: Руденко О.М., Шершньова О.В., Бакуменко В.Д., Філіпова Н.В., Ткаленко Н.В.  – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 178 с.

У словнику зібрані та упорядковані поняття про найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення та зв’язки у сфері діяльності і галузі науки публічного управління та адміністрування. В основу формування даного словника покладено концепцію визначення ка­тегоріального апарату та виділення поширених понять, виходячи з виділення системних скла­дових державного управління та відповідних морфологічних моделей.

Словник розрахований на науковців, працівників органів державної влади, інших фахів­ців, які професійно займаються проблемами теорії державного управління.

 

Освіта

Педагогіка і методика навчання у вищій школі.jpgЗайченко І.В.

Педагогіка і методика навчання у вищій школі: навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп. / І.В. Зайченко. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 456 с.

Зміст навчального посібника відповідає навчальній програмі дисципліни “Педагогіка і методика навчання у вищій школі” і спрямований на забезпечення модернізації навчально-методичної підготовки студентів в навчальних закладах різного рівня акредитації.

Посібник буде корисний студентам, магістрам, аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів.

 

Психофізіологія

Психофізіологія.jpgКабашнюк В.О., Гаврилькевич В.К.

Психофізіологія: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2013. – 200 с.

У навчальному посібнику представлені питання, завдання і перелік літературних джерел для підготовки до практичних занять з психофізіології, різноманітні методики практичних досліджень. Подано розширений словник основних термінів і понять та навчально-методичні матеріали з дисципліни “Психофізіологія” за кредитно-модульною системою.

Посібник призначений для викладачів вищих навчальних закладів і студентів спеціальностей “Соціальна педагогіка”, “Практична психологія”, “Медична психологія”, “Фізична реабілітація” та всіх інших, хто вивчає психофізіологію людини. Матеріал посібника може бути використаний для підготовки та проведення відповідних занять із нормальної фізіології людини.

 

Діловодство

Керування документацією.jpgКерування документацією: підручник / Безкровний М.Ф., Кропивка М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д.; За загальною редакцією проф. Палехи Ю.І. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016 – 296 с. – (Серія: «Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності»).

У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного за­безпечення сучасного управління з урахуванням вимог новітніх законів, інструкцій та стандартів, тенденцій розвитку діловодства.

Підручник включає питання як безпосереднього створення і оформ­лення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена особливостям керу­вання документацією. Вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними так і електронними документами.

Підручник допоможе студентам при вивчення дисциплін «Діловод­ство», «Документаційне забезпечення управління» та «Керування до­кументацією». Практичні завдання і тести дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.

Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників ін­формаційно-консультаційних та діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури роботи з документами.

 

Підприємництво. Маркетинг

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг.jpgПалеха Ю.І., Палеха О.Ю.

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг: Навч. посібник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 480 с.

Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу з їх створення як системи і пояснити кожну її складову. Викладений тут ма­теріал допоможе студентам детальніше з’ясувати особливості сучасного маркетингу інформаційних продуктів і послуг, оволодіти знаннями, не­обхідними для побудови ефективно діючої організації.

Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, усіх, хто хоче ознайомитися з основами маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

 

за жовтень 2016

Рубанець О.М. Філософські проблеми наукового пізнання: навчальний посібник / О.М. Рубанець. – Суми: Університетська книга, 2016. – 229 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання виробництва наукового знання та буття науки в контексті глобалізації. Розкривається полісистемність

сучасної науки, формування в ній інформаційної, соціальної, інтелектуальної та когнітивної систем. З’ясовані особливості постнекласичної науки, значна увага приділена основним формам знання, структурі емпіричного й теоретичного, взаємозв’язку чуттєвого та раціонального, проблемам істини в сучасній науці, науковій і науково-технічній творчості, співвідношенню знання та наукового тексту.

Призначений для філософської підготовки магістрів усіх спеціальностей і всіх форм навчання, а також аспірантів, здобувачів та всіх, хто цікавиться питаннями обробки знання та інформації, особливостями різних видів сприйняття, мислення, когнітивної активності людини та когнітивної дослідницької культури.

 

Бондар І.С., Горник В.Г., Горбань Ю.І. Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності: навч. посіб. / І.С. Бондар, В.Г. Горник, Ю.І. Горбань. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. – 280 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади реалізації інноваційної політики в сфері інноваційної діяльності, напрями розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності промисловості, умови формування державної політики в інноваційній сфері. Окремий розділ присвячено інноваційній моделі структурної перебудови економіки. Розкрита природа сучасних чинників конкурентоспроможності та стан інноваційної діяльності в Україні.

Навчальний посібник розрахований на слухачів, студентів, науковців, викладачів, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших фахівців, які виявляють інтерес до проблем формування державної політики в сфері інноваційної діяльності.

 

Краус Н.М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін: монографія. – К.: ЦУЛ, 2016. – 596 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення інноваційної економіки та її інституційних одиниць крізь призму теорії інституціоналізму. Розглянуто характерні особливості інституціонального устрою й інституційного ладу інноваційних економік та їх ключових інститутів у різних країнах світу. Розкрито гносеологічні аспекти й антропологічний вимір інституціонального базису інноваційної економіки та тенденції інституціональних змін, рушійні сили становлення економіки інноваційного типу. Виявлено соціально-економічні й інституціональні детермінанти формування інноваційної економіки в глобалізованому світі.

Проаналізовано інституціональне забезпечення інноваційної діяльності в Україні відповідно до різних рівнів економічної агрегації. Запропоновано умовну модель еволюційно-біфуркаційного просторово-часового становлення “нових” інститутів інноваційного розвитку. За допомогою фрактально-фасеточного моделювання визначено інституціональну проекцію кластеризації економіки України на базі інноваційних хабів, вказано параметри порядку їх функціонування в умовах інституціонально-структурних змін. Охарактеризовано потенційні можливості інноваційної глокалізації національної економіки за рахунок інституціоналізації електронної інноваційної бізнес-платформи України. Здійснено процесно-просторове моделювання інституціонального забезпечення інноватизації економіки України шляхом застосування програмних стандартів ГОЕР. Обгрунтовано рекомендації щодо пришвидшення інноватизації економіки України за допомогою дії регуляторів “інноваційного ліфту” та подолання існуючого “інституціонального вакууму” в сфері інновацій.

Видання рекомендовано для науковців, викладачів та студентів ВНЗ, практиків у сфері інноваційної діяльності, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами формування, становлення і розвитку інноваційної економіки в умовах інституціональних змін.

 

Європейська інтеграція: навч. посіб. / за ред. М.І. Макаренка, Л.І. Хомутенка; [М.І. Макаренко, Л.І. Хомутенко, І.І. Д’яконова та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 344 с.

У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції, її еволюція протягам століть; досліджено ключові теорії та концепції європейської інтеграції, проведено їх зміс­товне зіставлення; розглянуто передумови й історію розвитку Європейського Союзу, про­цес поглиблення та розширення європейської інтеграції, сучасні тенденції розвитку; висві­тлено характерні риси правової системи ЄС, головні інститути ЄС, їхні функції, повнова­ження та механізми взаємодії в рамках загальної інституціональної системи; проаналізова­но засади спільних політик ЄС, особливості країнових моделей ЄС, їх спільні та відмінні риси; висвітлено також особливості соціально-економічних відносин України та ЄС, мож­ливості реалізації євроінтеграційних прагнень України.

Видання призначене для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівців-практиків у галузі європейської інтеграції, міжнаро­дних економічних відносин, усіх зацікавлених осіб, які досліджують проблематику сучас­них інтеграційних процесів.

 

Кейсельман (Дорожкин) В. Р. Грани альтруизма. – (рос. – мовою) – Киев: Феникс, 2016. – 320 с.

Монография представляет собой междисциплинарное исследование альтруизма и лежащей в его основе мотивации. Подробно рассмотрены раз­личные виды альтруистического поведения, изучена его связь с агрессией, сексуальным и иерархическим поведением, депрессией, влечением к смерти и пр. Идеи автора во многом переворачивают традиционные представления об альтруизме, позволяют провести ревизию его мотивации и, в конечном счете, захватывают неожиданными, новыми трактовками вроде бы уже из­вестных истин.

Для психологов, психотерапевтов, работников социальной сферы, это­логов, биологов. Данная книга может быть полезна специалистам в отраслях массовой коммуникации, политикам и всем тем, кто искренне интересуется познанием природы социального взаимодействия.

 

Романюк Л. Становлення цінностей особистості: психологічний аспект. – Кам’янець-Подільський: Вид-во та друк ПП Мощинський В.С., 2013. – 388 с.

Монографія присвячена проблемі психологічних механізмів, факторів становлення цінностей особистості. Висвітлено функції цінностей у структурі особистості та роль механізму розвитку як основи розуміння процесу їх становлення. Обґрунтовано поняття становлення цінностей і створено концептуальну структурно-функціональну модель становлення цінностей особистості. Авторська концепція становлення цінностей відкритості до змін як основи розвитку особистості є методологічною основою низки зарубіжних та вітчизняних програм підготовки фахівців у галузях психології, управління, економіки, фінансів, соціології, соціальної роботи, педагогіки тощо.

Адресована науковцям, студентству, управлінцям, практичним психологам, всім, хто цікавиться питаннями становлення цінностей особистості.

 

Пушкаренко П.І. Теоретичні основи сучасної макроекономіки: навчальний посібник / Пушкаренко П.І., Нєсвєтов О.О., Кочубей Р.В.; за заг. ред. засл. прац. освіти України, к.е.н., професора кафедри соціально-економічних дисциплін Сумського юридичного факультету ХНУВС П.І. Пушкаренка. – Суми: Університетська книга, 2016. – 331 с.

Викладено основні теоретичні положення сучасної макроекономіки.

Особливу увагу приділено наочним методам інтерпретації економічних процесів за допомогою логічних схем, таблиць, графіків, рисунків тощо. Посібник містить економічний тренінг-практикум з проблемних питань, тести, вправи, задачі.

Розрахований на поглиблене вивчення та закріплення знань з макроекономіки на рівні сучасних досягнень світової економічної науки і практики.

Побудований на основі запровадження КМСОНП, він буде корисним при підготовці до семінарських занять, заліків та іспитів, написанні контрольних і курсових робіт.

Призначений для викладачів, аспірантів, студентів та курсантів економічних і юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, а також тих, хто цікавиться проблемами макроекономічної теорії.

 

Шкарлет С.М. та ін. Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори: монографія. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 316 с.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних основ забезпечення сталого розвитку національної економіки, пошуку шляхів ефективного використання наявних можливостей розвитку країни та її регіонів у сучасних умовах.

Досліджено об’єктивні передумови та сучасні тенденції регіонального розвитку вУкраїні. Зокрема, здійснено оцінку можливостей трансформації потенціалу регіонів у контексті парадигми сталого розвитку, сформульовано концептуальні засади сталого розвитку регіону та можливостей підвищення його фінансової самодостатності.

Детально розглянуто еколого-економічні аспекти сталого розвитку, проблеминакопичення забруднень, викидів автомобільного транспорту, еколого-економічний механізм розвитку органічного сільськогосподарського виробництва, раціональне та стійке землекористування та проблеми розвитку сільських територій.

Монографія розрахована на фахівців у галузі економіки, державного управління,науковців, викладачів, аспірантів, магістрів і студентів.

Матеріали монографії представлено у авторській редакції.

 

Сало І.В. Становлення економіки України. (Від Київської Русі до 1917 року): монографія / І.В. Сало. – Суми: Університетська книга, 2016. – 300 с.

У монографії досліджуються процеси становлення та економічного розвитку української держави.

З’ясовано закономірності виникнення, розвитку та організаційно-економічні засади формування економіки України, висвітлюються проблеми створення та удосконалення важелів реалізації економічної політики держави від часів Київської Русі до 1917 року.

Для викладачів, науковців і практиків, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

 

Проскурович О.В., Бойчук В.А. Комп’ютерні технології економічного аналізу: [Навчальний посібник] / Проскурович О.В., Бойчук В.А. – Львів: Новий Світ – 2000, 2016. – 310 с.

Навчальний посібник розкриває найважливіші теоретичні та практичні питання організації і застосування комп’ютерних технологій в економічному аналізі.

Розглядаються основні теоретичні положення інформаційної бази економічного аналізу (ЕА), сучасні підходи до цієї проблеми, наводиться характеристика основних методів ЕА, загальна характеристика автоматизованої обробки інформації за основними його напрямками, організація інформаційної бази технічного забезпечення автоматизованого управління на підприємстві. Викладаються поняття і роль інформаційних систем та основні методики автоматизованої обробки інформації: з управління виробничо-збутовою діяльністю, з управління трудовими ресурсами та засобами виробництва, з формування собівартості продукції, фінансових результатів та фінансового стану на підприємстві.

У посібнику наведено програму дисципліни, основні теоретичні відомості щодо самостійного вивчення всіх програмних тем та контрольні питання до кожної теми, вимоги та рекомендації щодо виконання лабораторних робіт, завдання для індивідуальної роботи з дисципліни та інші навчально-методичні матеріали.

Виконання лабораторних робіт передбачається на сучасних ПЕОМ, багатьох з використанням існуючих програмних продуктів для розв’язування задач економічного аналізу.

Призначений для студентів бакалаврів всіх форм навчання напряму підготовки 6.03050201 «Економічна кібернетика», студентів економічних спеціальностей та аспірантів, діяльність яких пов’язана із застосуванням ПЕОМ. Може бути корисним і для менеджерів, керівників та фахівців різних рівнів.

 

Крикавський Є.В. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега, І.Ф. Лорві. – Львів: Видавництво Львівської політиехніки, 2014. – 380 с. – (Серія «Світ маркетингу і логістики». – Вип. 8).

Розглянуто теоретичні, практичні та методологічні аспекти управління маркетингом: місце маркетингу в системі управління підприємством; зміст основних категорій маркетингового менеджменту та основні методи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві; сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту; засади формування ефективних служб маркетингу; характеристики типових інтегрованих організаційних маркетингових структур; аналітичне забезпечення ринкових можливостей підприємства на основі розвиненої системи маркетингової інформації; економічні передумови формування його маркетингових стратегій; технології

розроблення та реалізації маркетингових програм і планів; організацію контролю та ефективність маркетингової діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, керівників організацій, менеджерів, працівників служб маркетингу, збуту, реклами та всіх, хто цікавиться проблемами маркетингового менеджменту.

 

за серпень 2016 року

005

 

А72

Антикризове управління бізнес-потоками підприємств харчової промисловості: монографія / Родіонов О.В., Черкасов В.А., за заг. ред. А.В. Черкасова – К.: ТОВ «ДКС центр», 2016. – 154 с.

 

 

005.95

 

Ф79

Формування системи соціального управління персоналом підприємства: стратегічний підхід: монографія / Л.А. Лутай, А.В. Черкасов, Ю.М. Рудь; за ред. Л.А. Лутай – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 240 с.

 

 

Економіка

 

 

339.9

 

А25

Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції: Монографія / Авт. кол. Бетлій М. та ін.; За ред. О.М. Бородіної – Ужгород: ІВА, 2006. – 496 с.

 

 

330(07)

Іванова Н.Ю.

І20

Управлінська економіка: Навч. посіб. / Н.Ю. Іванова, Т.К. Кузнецова. – К.: Логос, 2016. 132 с.

 

 

330

 

Н34

Наукові розробки, передові технології, інновації: [збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції] – К.: НДІСР, 2016. – 280 с.

 

 

330.341

 

С83

Стратегія інноваційного розвитку сучасного підприємства: моногр. / за ред. В.Г. Федоренка, Т.Є. Воронкової – К.: ТОВ «ДКС центр», 2014. – 338 с.

 

 

Праця. Економіка праці

 

 

331

 

Т78

Труд и здоровье: Монография / Под общей редакцией д.м.н., проф. Слабкого Г.А. – Донецк: СПД Куприянов В.С., 2009. – 330 с.

 

 

331.544

Матукова Г.І.

М34

Підприємницька компетентність майбутніх фахівців економічного профілю: теорія і практика: [монографія] / Г.І. Матукова. – Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2015. – 542 с.

 

 

Політика

 

 

32

Сліпець П.П.

С47

Політичні цінності: теорія і методологія пізнання та реалізації: монографія / П.П. Сліпець. – К.: Знання України, 2009. – 251 с.

 

 

Державна служба. Державне управління

 

 

35

 

Ц38

Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: Практичний посібник / За заг. ред. Тимощука В.П. – К.: СПД Москаленко О.М., 2010. – 440 с.

 

 

35

 

А31

Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук – Д.: Монолит, 2009. – 384 с.

 

 

Бухгалтерський облік

 

 

657

Харченко С.І.

Х20

Бухгалтерський облік виконання бюджету: монографія. – Книга 2 / С.І. Харченко. – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 544 с.

 

 

Маркетинг

 

 

658.8

Лутай Л.А.

Л86

Система маркетингу співпраці: теорія, методологія та практика: монографія / Л.А. Лутай, Л.М. Шульгіна, Н.В. Онищук; за ред Л.А. Лутай. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 236 с.

за травень 2016 року

Управління. Менеджмент

 

005.32

 

С69

Соціальна відповідальність: навч. посіб. / [А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. А.М. Колота – К.: КНЕУ, 2015. – 519 с.

  

Ринок праці

  

331.5

 

М74

Модернізація державних служб зайнятості на ринку праці (науково-аналітичний огляд): колективна монографія / [Ю.М. Маршавін, М.В. Судаков, В.І. Костриця, А.А. Вірченко, М.Ю. Борімчук, Н.В. Балашова] за заг. ред. к. соціол. н., доц. М.В. Судакова. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 115 с.

  

Психологія

  

159.922.27

Ортікова Н.В.

О63

Особливості спілкування спеціаліста служби зайнятості з безробітними: наук.-практ. рекомендації / Н.В. Ортікова, М.А. Міропольська. – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 23 с.

  

Соціологія

  

316

Лукашевич М.П.

Л84

Загальна соціологія: Конспект лекцій / М.П. Лукашевич. – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 104 с.

  

Професійне навчання

  

377

Рудніцька А.В.

Р83

Організація дистанційного навчання у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості: наук.-практ. рекомендації / А.В. Рудніцька, Л.М. Капченко. – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 28 с.

  

Документознавство

  

651.4

Голишкіна Л.І.

Г60

Ведення професійних документів: Конспект лекцій / Л.І. Голишкіна. – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 83 с.

за лютий 2016 року

Менеджмент

 

005

Додонов Н.

Д60

Антитайм-менеджмент / Н. Додонов. – СПб.: Питер, 2015. – 288 с. – (Серия «Сам себе психолог»)

  

005.5

Косач І.А.

К71

Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами: Навчальний посібник / І.А. Косач, Л.С. Ладонько, І.В. Калінько. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 217 с.

  

005.32

Орлова Н.С.

О66

Корпоративне управління (у схемах і таблицях): Навчальний посібник / Н.С. Орлова. – Львів: Магнолія 2006, 2015. – 209 с.

  

005

Осовська Г.В.

О75

Менеджмент організацій: підручник / Г.В. Осовська, Л.Ц. Масловська, О.А. Осовський. – К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 366 с.

  

005.32

Поважний О.С.

П42

Корпоративне управління: підручник / О.С. Поважний, Н.С. Орлова, А.О. Харламова. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 244 с.

  

Економіка

  

338(07)

Пилипенко В.В.

П32

Мікроекономіка: Курс лекцій: Навчальний посібник / В.В. Пилипенко. – Львів: Новий Світ-2000, 2010. – 280с.

  

338.43

Пріб К.А.

П75

Стабілізація діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах фінансово-економічних криз: монографія / К.А. Пріб. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 418 с.

  

Соціальна робота. Соціологія

  

364.4

Карпенко О.Г.

К26

Теорія та практика соціальної роботи: навчальний посібник / О.Г.Карпенко, Н.Ф. Романова. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 408 с.

  

316

 

П69

Практикум з соціології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти / За редакцією В.М. Пічі – 2-е вид., стереот. – Львів «Магнолія 2006», 2015. – 368 с.

  

Бухгалтерський облік

  

657

Блакита Г.В.

Б68

Бухгалтерський облік. Практикум: Навч. посіб. / Г.В. Блакита, Н.О.Ромашевська. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 152 с.

  

657

Садовська І.Б.

С14

Бухгалтерський облік [текст]: навч. посіб / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 688 с.

  

Маркетинг

  

658.8

Андреева К.

А65

Лидогенерация. Маркетинг, который продает / К.Андреева. – СПб.: Питер, 2015. – 240 с. – (Серия «Маркетинг для профессионалов»)

  

658.8

Курбан О.В.

К93

PR у маркетингових комунікаціях: Навчальний посібник / О.В. Курбан. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 246 с.

  

658.8

Мрочковский Н.

М88

Интернет-маркетинг без бюджета. Как продвигать, если денег нет или их мало (+вебинар) / Н. Мрочковский, А. Горенюк. – СПб.: Питер, 2014. – 192 с. – (Серия «Проект Андрея Парабеллума и Николая Мрочковского»)

  

Екологія. Безпека життєдіяльності. Охорона праці

  

614.8

 

Б39

Безпека життєдіяльності: підручник / [О.І. Запорожець, Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко та ін.] – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 448 с.

  

502/504

 

Е45

Екологічна безпека: Підручник / В.М. Шмандій, М.О. Клименко, Ю.С. Голік, А.М. Прищепа, В.С. Бахарєв, О.В. Харламова – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 366 с.

  

502/504

 

О75

Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив: підручник / Я.П. Скоробогатий, В.В. Ощаповський, В.О. Василечко, С.Л.Кусковець. – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 222 с.

  

331.4

 

О92

Охорона праці в галузі: навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мондерецький, О.П. Панчук, Р.М. Білий – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 322 с.

  

502/504

Пасічник Т.В

П19

Моделювання та прогнозування стану довкілля: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 200 с.

  

614.8

Лапін В.М.

Л24

Безпека життєдіяльності людини: навч. посіб. – 8-ме вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2013. – 335 с.

  

Медицина

  

616.89

 

П86

Психіатрія і наркологія: підручник / Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М.Скрипніков, Л.В. Животовська, Н.Ю. Нарпєєнко; за ред. проф. О.К.Напрєєнка – 2-е вид., пеерробл. І допов. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 424 с.

  

Документознавство

  

651.4

 

У66

Управлінське документування: підручник / за загальною редакцією проф. Палехи Ю.І. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. – 368 с. – (Серія «Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності»)

  

659.4

Ломачинська І.М.

Л74

Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій: Навч. посіб. / І.М. Ломачинська, Ю.П. Якимюк, Л.В.Ломачинська; за ред. І.М. Ломачинської /. – 3-є вид. перероб. і доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 336 с.

  

Гендер

  

305

Лазар І.Г.

Л17

Сучасний стан гендерних досліджень / За наук. ред. О.Я. Лазора. – 2-е наукове видання доповнене та перероблене. – Хмельницький: ТОВ «Приватна друкарня», 2009. – 288 с.

  

305

 

Р49

Рівність за ознакою статі в економічній сфері: зобов’язання України перед ЄС (ключові Директиви ЄС щодо забезпечення гендерного балансу на ринку праці та в професійній діяльності, їх розвиток у практиці Суду Справедливості) / Упорядник О.О. Уварова. – Х.: Видавництво «НТМТ», 2015. – 150 с.

  

Культурологія. Етика. Естетика

  

17

 

Е88

Етика. Естетика: навч. посіб. / за наук. ред. Панченко В.І. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 432 с.

  

008

 

К90

Культурологія: Навч. посіб. / Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю. та ін. За ред. Гриценко Т.Б. – 3-є видання. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.

  

008

 

О75

Основи культурології: навч. посіб. / За ред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелки – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.

за грудень – січень 2015-2016 року

Наука

 

001

 

С40

Системний аналіз сталого розвитку: навчальний посібник для магістрів галузі знань «Управління та адміністрування» / за заг. ред. В.П.Беха, М.В.Туленкова. Мін-во освіти і науки України, Нац. Пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова – К.: «МП Леся», 2015. – 512 с.

  

Психологія. Ділове спілкування

  

17

 

Е88

Етика ділового спілкування: Навчальний посібник / В.Г.Воронкова, А.Г.Беліченко, В.В.Мельник, М.А.Ажажа – Львів: Магнолія 2006, 2015. – 312 с.

  

159.9

Засєкіна Л.В.

З36

Основи психології та міжособове спілкування: навч. посіб. / Л.В.Засєкіна, Т.В.Пастрик. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. – 216 с.

  

159.9

Луцишин Г.І.

Л87

Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посібник / Г.І.Луцишин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 200 с.

  

159.922.4

Махній М.М.

М36

Етнічна психологія: навчальний посібник / М.М.Махній. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 272 с.

  

159.9

Милютина Е.

М60

Игровые технологии: учебн. пособие / Екатерина Милютина, Анжелика Лучинкина. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2015. – 252 с.

  

159.9

Павелків Р.В.

П12

Вікова психологія: підручник / Р.В.Павелків. – 2-е вид. стер. – К.: Кондор, 2015. – 469 с.

  

159.9

Тодд Г.

Т50

Креативь! Поставь идеи на поток. / Г.Тодд. – СПб.: Питер, 2015. – 240 с. – (Серия «Деловой бестселлер»).

  

159.9

Хекхаузен Х.

Х35

Мотивация и деятельность. / Х.Хекхаузен. – 2-е изд. – СПб.:Питер; М.: Смысл, 2003. – 860 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

  

Ринок праці

  

331.5

 

З41

Збірник наукових праць: за результатами Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених «Розвиток сучасного ринку праці: виклики та ризики у контексті трансформаційних змін» (22 жовтня 2015 р., м. Київ) / упоряд. О.П.Канівець, Л.Г.Новаш – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 292 с.

  

331.5

 

Р64

Розвиток сучасного ринку праці: виклики та ризики у контексті трансформаційних змін: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г.Новаш – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 152 с.

  

331

 

С69

Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку: монографія / [А.М.Колот, І.Ф.Гнибіденко, О.О.Герасименко та ін.]; за наук. ред. А.М.Колота, І.Ф,Гнибіденка – К.: КНЕУ, 2015. – 295 с.

  

331

 

С69

Соціально-трудові відносини: теорія та практика: Збірник наукових праць [голова редкол. А.М.Колот]. 2015. №1(9) – К.: Інститут соціально-трудових відносин КНЕУ, 2015. – 303 с.

  

331

 

С69

Соціально-трудові відносини: теорія та практика: Збірник наукових праць [голова редкол. А.М.Колот]. 2015. №2(10) – К.: Інститут соціально-трудових відносин КНЕУ, 2015. – 264 с.

  

331.5

 

С69

Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: зб. наук. пр. VII Міжнародної науково-практичної конференції: [редактори-координатори М.П.Лукашевич, М.В.Туленков] – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 330 с.

  

Економіка. Фінанси

  

336

Бандурка О.М.

Б23

Гроші і кредит: Підручник / О.М.Бандурка, В.В.Глущенко, А.С.Глущенко. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів: «Магнолія 2006», 2015. – 368 с.

  

338.43

Гайдуцький П.І.

Г14

Аграрна реформа Л.Д.Кучми в Україні / П.І.Гайдуцький. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2015. – 448 с.

  

330.322

 

Д40

Джерела фінансування інвестицій підприємств України: Монографія / [Федоренко В.Г., Денисенко М.П., Воронкова Т.Є., Федоренко С.В., Палиця С.В., Пінчук Ю.Б., Вегівська Ю.І., Федоренко М.С., Кабанов В.Г. та ін.]; за ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка – К.: «ДКС центр», 2012. – 328 с.

  

330

Дмитренко Г.А.

Д53

Новый управленческий курс для Украины: условия форматирования и технологии осуществления: научное издание / Г.А.Дмитренко. – К.: «ДКС центр», 2012. – 186 с.

  

330.3

 

Е45

Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції]. – Будапешт-Прага-Київ, 2015. – 353 с.

  

339.9

 

Є34

Євроекономічна інтеграція України: навчальний посібник / авт.: Л.І. Михайлова, Н.В. Волченко, Т.О. Зінчук, С.М. Кваша – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 136 с.

  

330.3

 

Е45

Економіка України в умовах глобалізації: підручник / [Федоренко В.Г., Лагутін Г.В., Воронкова Т.Є., Рижакова Г.М., Кашуба Я.М., Денисенко М.П., Лойко В.В. та ін.]; за заг. ред. В.Г. Федоренка, Г.В. Лагутіна, Т.Є. Воронкової, Г.М. Рижакової – К.: ТОВ «ДКС центр», 2015. – 302 с.

  

330.341

 

І51

Інноваційна стратегія підприємства: особливості формування та оцінки ефективності: монографія / за ред. Ф.Г. Федоренка, М.П. Денисенка, Т.Є. Воронкової – К.: ІПК ДСЗУ, 2014. – 296 с.

  

330.322

 

І67

Іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи: монографія / [Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Могильний О.М., Воронкова Т.Є., Денисенко М.П., Хоменко О.В., Гнибіденко І.Ф. та ін.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, О.М. Могильного, Т.Є. Воронкової – К.: ТОВ «ДКС центр», 2015. – 366 с.

  

338.43

Козак Л.В

К59

Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках: монографія / Л.В. Козак. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 494 с.

  

330.43

Козьменко О.В

К59

Економіко-математичні методи та моделі (економетрика): навчальний посібник / О.В. Козьменко, О.В. Кузьменко. – Суми: Університетська книга, 2015. – 406 с.

  

338

 

П37

Планування діяльності підприємств: навч. посіб. / П.С. Березівський, Н.І. Михалюк, Л.Я. Балаш та ін.; за редакцією Н.І. Михалюк – Львів: «Новий Світ-2000», 2015. – 620 с.

  

338

Предборський В.А.

П71

Економічна безпека держави: Монографія / В.А. Предборський. – К.: Кондор, 2014. – 391 с.

  

338

Пріб К.А.

П75

Діагностика в системі управління: навч. посіб. / К.А. Пріб, Н.І. Патика. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 430 с.

  

336.22

Пріб К.А.

П75

Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень: Навч. посіб. / К.А. Пріб, В.І. Федько. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.

  

338

Пріб К.А.

П75

Практикум з діагностики в системі управління [текст]: навч. посіб. / К.А. Пріб, Н.І. Патика, Г.Д. Лендєл. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 202 с.

  

332

Тридід О.М.

Т67

Регіональна економіка: Регіональна економіка. Екологія. Збірник завдань і тестів для самостійної роботи студентів: Навчальний посібник / О.М. Тридід, О.М. Богатіщев. – Львів: «Новий Світ-2000», К.: «Каравела», 2011. – 264 с.

  

330.341

 

У67

Управління інноваційним розвитком підприємства: Монографія / [Федоренко В.Г., Федулова Л.І., Безус П.І., Федоренко С.В., Сотнікова О.В., Пінчук Ю.Б., Федоренко М.С., Палиця С.В.]; за заг. ред. В.Г. Федоренка, Л.І. Федулової – К.: ТОВ «ДКС центр», 2014. – 346 с.

  

338.24

Федоренко В.Г.

Ф33

Управління економікою та розвиток держави: Монографія. Видання друге, перероблене і доповнене / В.Г. Федоренко. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 268 с.

  

338.45

Яркіна Н.М.

Я74

Економіка підприємства: навчальний посібник / Н.М. Яркіна. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. – 498 с.

  

Політика

  

327

Гольцов А.Г.

Г63

Геополітика та політична географія: Підручник / А.Г. Гольцов. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

  

327

Дорошко М.С.

Д69

Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД: Навч. посіб. / М.С. Дорошко, Н.В. Шпакова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 204 с.

  

32

Кириченко В.М.

К43

Політичні системи світу: кредитно-модульний курс [текст]: навч. посіб. / В.М. Кириченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 218 с.

  

32:330

Любохинець Л.С

Л93

Історія політичних та економічних вчень: навч. посіб. / Л.С. любохинець, В.М. Шавкун, Л.М. Бабич. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 294 с.

  

Математика

  

519.2

Зайцев Є.П.

З17

Теорія ймовірностей і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розв’язком типових варіантів: навч. посібн. / Є.П. Зайцев. – К.: Алерта. 2013. – 440 с.