Новак-Каляєва Лариса Миколаївна

Інформація

про науково-педагогічного працівника

кафедри публічного управління та адміністрування

Новак-Каляєва Лариса Миколаївна

 

Професор, доктор наук з державного

управління
Larysa Novak-Kalyayeva
Full Professor, Doctor of Sciences in Public

Administration

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

УКРАЇНИ (ІПК ДСЗУ)
Кафедра публічного управління та

адміністрування
Ukrainian State Employment Service Training
Institute, Kуiv, Ukraine

novak.kalyayeva@gmail.com
+38 0679345115
+48 506483439

  Освіта
 1974 – 1979 рр. Львівський державний університет ім. І. Франка, історичний
факультет, Спеціальність за освітою: історик, викладач історії та
суспільствознавства.
 2004 р. Кандидатська дисертація за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія,
на тему «Чеська демократична опозиція: ідеологія та діяльність (1968 – 1989
рр.)», Кандидат історичних наук
 2006 р. Присвоєно вчене звання доцента по кафедрі історії, теорії та практики
культури НУ «Львівська політехніка»
 2014 р. Докторська дисертація за спеціальністю 25.00.01 – Теорія та історія
державного управління, на тему «Права людини як теоретико-методологічна
основа державного управління» Доктор наук з державного управління
 2019 р. Присвоєно вчене звання професора по кафедрі державного управління
ЛРІДУ НАДУ при Президентові України
Володіння мовами:
Українська, російська – вільно; польська, англійська – В2
Академічна діяльність:
Від 05.09.2019 р. Iнститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України :
Магістерська програма: «Аналіз політики (30 год.)»; «Реалізація політики» (30)
Аспірантура : «Філософія науки» (30 год)
Від 26.09.2011 року Львівський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України
Навчальні дисципліни:
Магістерська програма: «Теорія та історія державного управління» (180 год), «Актуальні проблеми
теорії публічного управління» (180), «Права людини в державному управлінні» (180 год), «Права
людини в компетенціях виконавчої влади та органів місцевого самоврядування» (90 год)
Аспірантура «Публічне управління та адміністрування»:
– Технології підготовки та захисту дисертації (спеціальність – теорія та історія державного управління)

2

(24 год)
– «Класичні та сучасні теорії державного управління» (180 год.)
2004 – 2011 рр. Національний університет "Львівська політехніка", Інститут соціально-гуманітарних
наук :  – "Історія культури України" (36 годин), "Українська культура та культура зарубіжних країн" (15
годин), – Методи та принципи підготовки документів (30 год.), "Сучасні технології та управлінська
діяльність" (30 год.);
1996 – 2004 рр. – Академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагаддачного (Львів) кафедра
інформаційно-психологічних операцій та військового перекладу:- "Країнознавство" (36 год.), «Політична
географія» (36 год), «Дипломатична і консульська служба (36 год)," Дипломатичний протокол та етикет
"(36 год), "Основи демографії" (36 год.)
Участь у програмах академічної мобільності
ERASMUS+ Call 2018 – KA1 – Learning Mobility of Individuals – Staff mobility for teaching and training
activities between programme and partner countries. 06/12/2-18 – 12/12/2018. PROGAMME KA 107 HE –
Staff Mobility for teaching WSEI Lublin Grant Adreement NO. 2018-1-PL01-KA107-049559 (Certificate)
(ERASMUS + Call 2018 – KA1 – Навчальна мобільність фізичних осіб – Мобільність персоналу
викладацької та навчальної діяльності між програмою та країнами-партнерами. 06/12 / 2-18 – 12/12/2018.
PROGAMME KA 107 HE – Персонал – Мобільність для навчання WSEI Люблінський грант Adreement
NO. 2018-1-PL01-KA107-049559 (Сертифікат)
Науково-дидактичне стажування:
10 – 24 червня 2015 р. – Науково-дидактичне стажування в Інституті географії та регіональних
досліджень Поморської академії в Слупську (Польща) 104 год
1 березня – 23 травня 2019 р. Науково-дидактичне стажування в Інституті соціальної політики та
національної безпеки Університету гуманітарних і природничих наук у Ченстохові (РП) 104 год
Запрошений професор (Visiting Professor)
Поморської академії в Слупську (РП) 2015 – 2019 рр. (Certificate)
Інститут географії та регіональних досліджень
2015/2016:
«Права людини в сфері туризму: проблеми і перспективи. (60 год);
2016/2017:
Маркетинг і управління в сфері туризму (30 год),
Правові основи захисту навколишнього середовища (15 год),
Оцінка навколишнього середовища (15 год)
(Certificate)
Інститут педагогіки та соціальної роботи:
2018/2019:
Освіта через проект (30),
Соціальна робота з особами старшого віку (15 год),
Маргіналізація та соціальне виключення (15 год.),
Культурна комунікація (9 год)
Інститут права і адміністрації
2019/2020
Культурна кoмунікація (30 год)
Актуальні проблеми публічної адміністрації (30 год)
Аспірантура : Актуальні проблеми науки в сучасному світі (15 год)
Запрошений професор (Visiting Professor)
Гуманістично-природничого університету в Ченстохові (РП) 2017 – 2019 рр.: (Certificate)
Інститут права, адміністрації та управління
2017/2018
– Актуальні проблеми публічного управління (30 год.),
– Права людини в публічному управлінні (30 год)
(Certificate)
Інститут соціальної політики та національної безпеки
2018/2019:
– Публічне управління в сучасному світі (30 год),
– Права людини та європейські цінності у суспільносу житті (30 год)
Інститут соціальної політики та національної безпеки

3

2019/2020
Авторські курси:
– Актуальні проблеми публічного управління (30 год.),
– Права людини в публічному управлінні (30 год)
Міжнародний Проект «Лекції майстрів» (Вища школа економії та інформації в Любліні (РП) 2018 – 2019
(Certificat):
19 травня 2018 Виступ перед студентами «Права людини в публічному управлінні: виклики та загрози»
(для спеціальностей Адміністрація, Управління, Зовнішня безпека, Економіка, Бухгалтерський облік і
Фінанси)
08. червня 2019 Відкритий виступ перед студентами Факультету адміністрації та соціальних наук
«Актуальні проблеми публічного управління й Адміністрації в умовах модернізації» (для спеціальностей
Адміністрація, Управління, Зовнішня безпека, Економіка, Бухгалтерський облік і Фінанси)
Навчально-методичні публікації:
1. Новак-Каляєва Л.М.Права людини як основа традиційних європейських цінностей /Управління у
європейському Союзі [Текст] : навч. посіб./авт. кол.О.Я.Красівський, О.С.Киричук, О.Ю.Мороз
[та ін.] ; за ред. О.Я.Красівського, О.С.Киричук. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – 208 с. – С. 79 –
85, 89 – 93.
2. Державно-управлінські засоби забезпечення інноваційного розвитку регіону в умовах сталого
розвитку : навч. посіб. / авт. кол. : В. С. Загорський, П. М. Петровський, А. В. Ліпенцев ; за заг.
ред. д.е.н., проф. В. С. Загорського. – Київ : НАДУ. – 2016. – 52 с.
3. Методичні рекомендації «Класичні та сучасні теорії публічного управління» для аспірантів
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Управління та
адміністрування – Львів:ЛРІДУ НАДУ, 2018 — 36 с.
4. Методичні рекомендації «Права людини в публічному управлінні»: Навчально-методичні
рекомендації для слухачів спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування –
Львів:ЛРІДУ НАДУ, 2018 — 36 с.
5. Методичні рекомендації «Актуальні проблеми теорії та методології публічного управління»:
Навчально-методичні рекомендації для слухачів спеціальності 074 Публічне управління та
адміністрування – Львів:ЛРІДУ НАДУ, 2018 — 48 с.
Наукові публікації.
Монографії:
6. Новак-Каляєва Л. М. Права людини у державному управлінні : теоретико-методологічний аспект
[монографія] / Л. М. Новак – Каляєва. – Львів :ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 395 с.
7. Новак Каляєва Л. М. Сучасне європейське управління: теоретичні засади та практичні
інтерпретації // Європейський Союз у ХХІ столітті: функціонування і розвиток : [монографія]
/кол. авт.: за заг. ред. чл.. – кор. НАН України проф. В. С. Загорського, проф. О.Я. Красівського.
– Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – 632 с. – С. 171- 212 (3 др.арк.).
8. Новак-Каляєва Л.М. Гуманізація публічного управління на засадах прав людини: теоретичні
підходи та практичні інтерпретації / Гуманізаційний концепт публічного управління: теоретико-
методологічні засади : Монографія / В.В.Баштанник, Л.М.Новак-Каляєва, О.В.Пушкар [та ін.] / за
аг.ред. В.В.Баштанника. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – 378 с. (5 др.арк.)
9. Novak-Kalyayeva L. Perspektywy przystąpienia Ukrainy do NATO / NATO – Polska – Ukraina.
Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat póżniej. Redakcja Dominik łazarz, Daniel Szeligowski / – Rzeszów :
Wyższa Szkola informatyki i Zarządzania w Rzeszówie, 2014. – 478 s. – S. 47– 57. (1 др.арк.)
10. Novak-Kalyayeva L. Нybrydowe wojna/pokój na Wschodzie Ukrainy jako czynniki bezpieczeństwa
Europejskiego // Bezpieczeństwo państw Europy Środkowowschodniej w kontekście konfliktu na
Ukrainie. – Red.nauk. T.Pączek. – Slupsk: Wydawnictwo Społeczno-Prawne – 2016. – 502 s. – S. 41 –
61 (1 др.арк.)ISBN 978-83-943337-9-9
11. Novak-Kalyayeva L. Imperatywy praw człowieka w zarządzaniu publicznym: problemy krajów
demokratycznego tranzytu // Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia –
instytucje – nowe wyzwania – praktyka. T. 1 / Redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. –
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. – 2017. – 486 s. – S. 212 – 230 (1 др.арк.)ISBN 978-83-8019-
626-1
12. Novak-Kalyayeva L. Procesy instytucjonalne w dziedzinie praw człowieka i perspektywy globalnej
humanizacji społeczeństwa: osiągnięcia i wyzwania XXI wieku // Nowe wyzwania i rozwiązania w
powszechnym systemie ochrony praw człowieka T. 1 / Redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil
Spryszak. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. – 2018. – 526 s. – S.350 – 367 (1 др.арк.) ISBN
978-83-8019-626-1
13. Novak-Kalyayeva L. National unity and territorial identity in Ukraine: problems of acceptance //

4
Processes of Integration and Disintegration in the European and Eurasian Space: The Geographical
Context / edited by Cezary Mądry – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe – 2017 – 230 p. – P.
125 – 139. (1 др.арк.) ISBN 978-83-7986-146-0
14. Novak-Kalyayeva L. Innowacyjne podejścia do partnerstwa społecznego w zakresie poprawy
efektywności administracji i przestrzegania oraz ochrony praw człowieka // Państwo i prawo wobec
wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku/ Кsięgą jubileuszową uczczenia siedemdziesięciolecia
urodzin Pana Profesora Jerzego Jaskierni / Redakcja naukowa Kamil Spryszak. – Toruń: Wydawnictwo
Adam Marszałek. – 2020. – 240 s. – S.150 – 165
15. Novak-Kalyayeva L. Human Rights in the Modern Governance Paradigm for Public Administration:
Problems of Implementation // Wyzwania dla ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI w.
Redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. –
2020. (Accept)
Наукові статті:
16. Новак-Каляєва Л. М. Деякі аспекти дослідження проблем захисту прав людини в теорії та
практиці державного управління / Л. М. Новак- Каляєва // Актуальні проблеми державного
управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 2 (46). Одеса : ОРІДУ НАДУ,
2011. C. 16 19.
17. Новак-Каляєва Л. М. Права людини та актуальні проблеми теорії державного управління / Л. М.
Новак- Каляєва // Демократичне врядування: електронне фахове видання: Науковий вісник
ЛРІДУ НАДУ при Президентові України Випуск 7. Львів: ЛРІДУ НАДУ. 2011. Режим
доступу: // http://www.lvivacademy.com/visnik7/fail/novak_kaljajeva.pdf. – Заголовок з екрана.
18. Новак-Каляєва Л. М. Деякі аспекти формування ідеології державного управління на основі ідеї
дотримання прав людини // Ефективність державного управління [Текст] : наук. збірник
Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського,
доц. А. В. Ліпенцева; Львівський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України – Вип. 31. – Львів : ЛРІДУ НАДУ,
2012. C. 33–43.
19. Новак-Каляєва Л. М. Джерела формування концепції прав людини в процесах європейського
державотворення / Л. М. Новак-Каляєва // Демократичне врядування: наук. вісник Львівського
регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України Вип. 9. ¾ Львів : ЛРІДУ НАДУ ¾ 2012. ¾ Режим доступу:
http://lvivacademy.com/visnik9/index.html . – Заголовок з екрана.
20. Новак-Каляєва Л. М. Історична обумовленість та потенціал концепції прав людини як
теоретичної основи державного управління // Ефективність державного управління [Текст] :
наук. збірник Львівського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. чл.-кор. НАН України
В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева; Львівський регіональний інститут державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України –– Вип. 32.
– Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. C. 79–88.
21. Новак-Каляєва Л. М. Метаморфози соціальної детермінанти у концепціях державного
управління в контексті дотримання прав людини / Л. М. Новак- Каляєва // Актуальні проблеми
державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 4. Одеса : ОРІДУ
НАДУ, 2012. C. 3640.
22. Новак-Каляєва Л. М. Особливості реалізації концепції прав людини органами державного
управління в демократичному суспільстві / Л. М. Новак-Каляєва // Державне управління та
місцеве самоврядування [Текст] : зб. наук. пр / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред) [та ін.] Д. :
ДРІДУ НАДУ, 2012. Вип. 4 (15). С.4859.
23. Новак-Каляєва Л. М. Розвиток методології державного управління у новітніх концепціях соціо-
політичного управління: європейський контекст / Л. М. Новак-Каляєва // Ефективність
державного управління [Текст] : зб. наук. пр. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України
В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Вип. 33. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – С. 5872.
24. Новак-Каляєва Л. М. Парадокси теорії та практики реалізації концепції прав людини: досвід
Великої французької революції / Л. М. Новак-Каляєва // Демократичне врядування: наук. вісн.
Вип. 10. [Електронний ресурс]. Львів : ЛРІДУ НАДУ 2012. Режим доступу:
http://lvivacademy.com/visnik10/index.html . – Заголовок з екрана.
25. Новак-Каляєва Л. М. Права людини в державному управлінні як предмет наукового дослідження
на міждисциплінарній основі / Л. М. Новак- Каляєва // Актуальні проблеми державного
управління [Текст] : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М.М. Іжа]. Вип. 3. Одеса : ОРІДУ НАДУ,
2013. C. 36 46.
26. Новак-Каляєва Л. М. Альтернативи концепції прав людини у європейських соціально-
політичних процесах початку ХХ ст. / Л. М. Новак- Каляєва // Ефективність державного

5
управління [Текст] : наук. збірник Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. чл.-кор.
НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева; Львівський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
– Вип. 36. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. C. 16 19.
27. Новак-Каляєва Л. М. Взаємообумовленість державного управління та прав людини в сучасних
політичних та інституційних процессах / Л. М. Новак- Каляєва // Державне управління та
місцеве самоврядування: зб. наук. пр / редкол. : С. М. Серьогін (голов. ред) [та ін.] Д. : ДРІДУ
НАДУ, 2013. Вип. 3 (18). С. 6072.
28. Новак-Каляєва Л. М. Глобальні тенденції щодо вирішення проблем дотримання прав людини у
віртуальному просторі в контексті завдань державного управління / Л. М. Новак-Каляєва //
Демократичне врядування: наук. вісник Львівського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України Вип. 11.
Львів : ЛРІДУ НАДУ 2013. Режим доступу: http://lvivacademy.com/visnik9/index.html . –
Заголовок з екрана.
29. Новак-Каляєва Л. М. Сучасні алгоритми взаємодії держави та суспільства у віртуальному
просторі на засадах концепції права людини/ Л.М. Новак-Каляєва // Теорія та практика
державного управління [Текст] : зб. наук. пр. – Вип. 2 (41).– Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”,
2013. – С. 72 – 84.
30. Новак-Каляєва Л. М. Сучасні тенденції до конвергенції в концепціях державного управління //
Вісн. НАДУ [Текст]. – Київ, 2013. – № 1. – С. 84–93 .
31. Новак-Каляева Л. Н. Императивы прав человека в демократическом обществе в контексте задач
государственного управления./ Л. Н. Новак- Каляева // Вестник государственного и
муниципального управления [Текст]. Орел, 2013. № 2. С. 2130.
32. Новак-Каляева Л. Н. Классификация прав человека в контексте функциональной взаимосвязи с
государственным управлением/Л. Н. Новак-Каляева // Вест. гос. и муницип. упр. – Орел : [б. и.],
2013. – № 3. – С. 61–71.
33. Новак-Каляева Л. Н. Права человека в государственном управлении: условия реализации в
современных политических и институциональных процессах / Л.Н.Новак-Каляева // Журнал
научных публикаций аспирантов и докторантов. [Текст]. Курск, 2013. № 9. С. 108113.
34. Новак-Каляева Л. Н. Современные тенденции развития международных неправительственных
организаций как элемента международной системы зхащиты прав человека. / Л.Н.Новак-Каляева
// Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. [Текст]. Курск, 2013. № 12. С.
100113.
35. Novak-Kalyayeva L. N. Polemical potential of human rights as a theoretical and methodological
foundation of public administration / L. N. Novak-Kalyayeva // Moldavian Journal of International Law
and International Relations. – Chishinau : Elan poligraf S.R.L., S.C., 2013. – N 2. – S. 138–149.
36. Новак-Каляєва Л. М. Пріоритетні напрямки модернізації державного управління в Україні на
основі прав людини [Електронний ресурс] / Л. М. Новак-Каляєва // Демократичне врядування :
наук. вісн. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Вип.14. – Режим доступу :
http://lvivacademy.com/visnik14/index.html
37. Новак-Каляєва Л. М. Концептуальні позиції прав людини в державному управлінні у зв’язку з їх
інституціоналізацією // Ефективність державного  управління :  зб.  наук. пр. / за заг. ред. чл.-
кор. НАН В.  С.  Загорського,  доц.  А.  В.  Ліпенцева.  –  Львів  :  ЛРІДУ  НАДУ,  2014.  –
Вип.41. – С. 29 – 39 (1 др.арк.)
38. Новак-Каляєва Л. М. Деякі аспекти формування новітньої парадигми публічної влади на засадах
прав людини / Л. М. Новак-Каляєва //  Публічне управління: теорія та практика . – 2014. – Вип. 4. 
– С. 128 – 135 (1 др.арк.)
39. Новак-Каляєва Л. М.Інноваційні підходи до управління як імперативи децентралізації системи
влади в Україні / Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. /
Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : ОРІДУ
НАДУ, 2015. – Вип. 16. – 310 с. – С.32 – 56 (1 др.арк.)
40. Новак-Каляєва Л.М. Пріоритети прав людини в публічному управлінні: до 50-річчя підписання
Міжнародних Пактів з прав людини / Проблеми розвитку публічного управління в Україні
[Текст] : пленарне засідання за наук.ред. чл..-кор. НАН України В.С.Загорського, доц..
А.В.Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. – 52 с. С. 32 – 3
41. Nataliia G. Fersman, Tatyana Ye. Zemlinskaya, Larysa Novak-Kalyayeva. E-Learning and the World
University Rankings as the Modern Ways of Attractiveness Enhancement for the Russian Universities
Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference,
IBIMA 2017 – Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global
Growth – pp. 927 – 944 – ISBN: 978-0-9860419-9-0 Scopus
42. Nataliia G. Fersman, Larysa Novak-Kalyayeva, Tatyana Ye. Zemlinskaya. “Improvement of Public

6
Administration Based On Human Rights: Theoretical Approaches and Practical Implementation”
Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference,
IBIMA 2017 – Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global
Growth. – pp. 945 – 952 – ISBN: 978-0-9860419-9-0L Scopus
43. L. Novak-Kalyayeva, A. Kuczabski, O. Sydorchuk, N. Fersman, T. Zemlinskaia “Conceptualizing of
Priorities in the Dynamics of Public Administration Contemporary Reforms” International Scholarly
and Scientific Research & Innovation 12(6) 2018. Р.637 – 647 DAI:  urn:dai:10.1999/1307-6892/82811
http://publications.waset.org/10009064/conceptualizing-of-priorities-in-the-dynamics-of-public-
administration-contemporary-reforms
44. Ясниська Н., Новак-Каляєва Л.Імперативи розвитку університетської науки в Україні в контексті
зарубіжного досвіду // «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід». 2017.
Дніпро: ДОЦ, с. 70 – 81
45. Sydorchuk O., Novak-Kalyayeva L., Kuczabski A. Culture of safety as a pre-condition for social
security development in the state //“The scientific method” (Warszawa, Poland) -№13 (13) /2017
VOL.1 – ISSN 2708-5341- Web: www.smt-journal.com
46. Новак-Каляєва Л.М. Актуальні проблеми теорії державного управління // Проблеми розвитку
публічного управління в Україні : пленарне засідання наук-практ. Конф. За між нар. Уч. До 100-
річчя запровадження державної служби України (12 – 13 квітня 2018 р. м.Львів) / за наук. Ред..
чл..-кор. НАН України В. С.Загорського, доц.. А.В.Ліпенцева. – Львів Ж ЛРІДУ НАДУ, 2018. –
124 с С. 104 – 121 ISBN: 978-617-644-038-3
47. L. Novak-Kalyayeva, A. Kuczabski, N. Yasnyska, S. Andreyeva, I. Shapovalova “Changing the
paradigm of public governance in the context of the challenges of sustainable development”
Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference,
IBIMA 2018 – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation
Management from Regional expansion to Global Growth 2018. Р. 2023 – 2031 ISBN: 978-0-9998551-
1-9 Scopus
48. L. Novak-Kalyayeva, Rachynskyi, D. Вienkowska, M. Karpa, J. Makovey. “Practical potential of
theory and methodology of public administration on the basis of human rights” Proceedings of the 32nd
International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 – Vision 2020:
Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional
expansion to Global Growth 2018 ISBN: 978-0-9998551-1-9 Scopus
49. Novak-Kalyayeva L., Raczynski A. “Multiculturalism as the most constructive approach to the
prospects of civilization” National academy of managerial staff of culture and arts Herald. Quarterly
Journal, 1(2019). P. 69–73 ISSN: 2409-0506. DOI:  http://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2019.166539
Web of science
50. Andros, S., Novak-Kalyayeva, L., & Tykhenko., V. (2019). Efficient Management of Credit Portfolio
of a Commercial Bank: Data of Economic and Statistical Analysis of Basic Parameters of Credit.
Marketing and Management of Innovations, 2, 62-73. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-06
ISSN 2227-6718 (on-line) ISSN 2218-4511 (print) ); Web of science.
51. L. Novak-Kalyayeva, K. Dubych, D. Вienkowska, H. Dziana, S. Oliinyk “Universal motives and
factors of functioning of the modern system of public administration” Proceedings of the 33rd
International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education
Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 2019. P. 4447 – 4455 Scopus
52. Iershova N., Tkachenko M.,  Garkusha V., Miroshnik O., Novak-Kalyayeva L. “Economic security of
the enterprise: scientific and practical aspects of accounting and analytical support financial and credit
activity: problems of theory and practice” 2019. N 2 (29). P. 143 – 150 ISSN:2226-3209 (Print); Web
of science.
53. D. Вienkowska, R.Kozlowski, L., Novak-Kalyayeva “Implementation of human rights as a challenge
for modern executives in the field of healthcare and business ethics”. IBIMA Business Review. 2020
ISSN 1947-3788 Scopus
Участь у міжнародних конференціях:
2014
Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20. rocznicy podpisania przez Polskę i Ukrainę dokumentu
ramowego Partnerstwa dla Pokoju z NATO (29-30 września,2014 r. Rzeszów, Polska) (Certificat)
2015 р.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo krajów Europy Środkowej i Wschodniej w
kontekście konfliktu na Ukrainie” Akademia Pomorska w Słupsku (Słupsk, Polska, 11-13 czerwca 2015 r)
(Certificat)
Międzynarodowa konferencja naukowa “Integracja i dezintegracja w Europie i Eurazji” Uniwersytet Państwowy
M. Kopernika 12-13 czerwca 2015 r. Poznań, Polska(Certificat)
2016
УШ Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50. rocznicy podpisania Międzynarodowych Paktów

7
Praw Człowieka oraz 35. rocznicy podpisania Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów. 18-19 kwietnia
2016 r., Sejm RP, Warszawa(Certificat)
2017:
IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i
Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne” z okazji 60. rocznicy
Traktatów Rzymskich, 25. rocznicy podpisania Traktatu o Unii Europejskiej i 30. rocznicy
utworzeniaAustralijskiej Komisji Praw Człowieka 24-25 kwietnia 2017 r. (24-25 April 2017) Sejm RP
Warszawa(Certificat)
30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 8-9 November 2017
Madrid, Spain
International Conference “Innovative Technologies in Science and Education. European Experience” November
21 – 24, 2017 Vienna, Austria (Certificate)
2018:
X. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat
po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka. Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i
rozwiązania” 23-24 kwietnia 2018 r., Sejm RP, Warszawa (Respublika Polska) (Certificat)
20th International Conference on Political Science and International Relations (The ICPSIR) WASET- 2018:
June 11 – 12, 2018. Copenhagen, Denmark (Certificat)
31 st International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 25-26 April 2018
Milano, Italy (Certificate of Exellence)
32th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 15-16 November 2018
Sevilla, Spain. Керівник секції «Публічне адміністрування» (Certificate of Exellence)
 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo – osiągnięcia i wyzwania.
W 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka" Gdańsk, 19 XI 2018 r. Europejskie
Centrum solidarności. Czlonek Komitetu naukowego (Certificat)
2019
33th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 10-11 April 2019
Granada, Spain (Certificate of Exellence)
34th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 13-14 November 2019,
Spain (Certificate of Exellence)
XI. International Conference Protection of Human Rights in the time of Crisis of Liberal Democracy on the
occasion of 70 th anniversary of the Council of Europe, 10 th anniversary of entering into force of the Treaty of
Lisbon and 15 th anniversary of membership of Poland in the European Union 15-16 April 2019 Sejm
RP(Certificat)
III Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach współpracy polsko-ukraińskiej “Samorząd terytorialny
wobec procesów centralistycznych. Perspektywa polska i międzynarodowa” Kraków, 30-31 maja 2019 r.
Uniwersytet pedagogiczny im. Ken w Krakowie: Decentralizacja władzy jako priorytet demokratycznej
modernizacji systemu zarządzania publicznego w Ukrainie – Pośiedzenie plenarne(Certificat)
II. Konferencja Praw Człowieka “Prawa człowieka a priorytety agendy 2030 na rzecz zrównoważonego
rozwoju. Inkluzja, równość, godność i ludzkie bezpieczeństwo. Gdańsk, 18.11.2019 r. Europejskie Centrum
Solidarności– Pośiedzenie plenarne (Certificat)
2020
35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020. Sevilla,
Spain. (Accept)
XII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wyzwania dla ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady
XXI w." 23-24 marca 2020 r. Sejm RP, Warszawa (Polska) (Accept)
Науковo- експертна діяльність
Наукова експертиза проектів для Національного наукового центру Республіки Польщі (National Science
Center Poland (NCN) в межах програми SONATA BIS
Наукова експертиза в складі Програмного комітету 31 st IBIMA International Conference 25 – 26 April
2018, Milan, Italy (Certificate of Exellence)
Наукова експертиза в складі Програмного комітету 32nd International Business Information Management
Association Conference (IBIMA), 15-16 November 2018 Sevilla, Spain (Certificate of Exellence)
Наукова експертиза в складі Програмного комітету 33th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA), 10-11 April 2019 Granada, Spain (Certificate of Exellence)
Наукова експертиза в складі Програмного комітету 34th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA), 13-14 November 2019 Madrid, Spain (Certificate of Exellence)
Наукова експертиза в складі Програмного комітету 35th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA), 1-2 April 2020 Sevilla, Spain (Certificate of Exellence)
Наукова експертиза статей для журналу “Дослідження в галузі безпеки“ (Інститут Безпеки та

8

Управління Поморської Академії в Слупську, Cлупськ, Польща. 2020
Рецензія на монографію “Prawa człowieka i bezpieczeństwo ludzkie wobec wyzwań XXI wieku” red. D.
Bieńkowska, R. Kozłowski, M.J.Luczak. Poznan: Wydawnictwo Naukowe „SILVA RERUM”. 2019.
Рецензія на монографію Ryszard Kozłowski “Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka. Wybrane
zagadnienia” Poznan: Wydawnictwo Naukowe „SILVA RERUM”. 2020
Міжнародний експерт Поморського Центру Прав Людини. Гданьск (РП) 2019 – 2020.
Член Cпеціалізованої вченої ради K 35.860.01 (ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, Львів,
Україна)
Член Cпеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 (Інститут підготовки кадрів державної служби
зайнятості України, Київ, Україна)
Член наукового комітету журналу “Дослідження в галузі безпеки“ (Інститут Безпеки та Управління
Поморської Академії в Слупську, Cлупськ, Польща / "Studia nad Bezpieczeństwem" ( Instytut
Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, Polska)
Член редакційної колегії наукового журналу "Ефективність державного управління" (Львівський
регіональний інститут державного управління при Президентові України, НАДУ при Президентові
України, Львів, Україна )
Член редакційної колегії наукового журналу "Державно-управлінські студії" (Інститут підготовки
кадрів державної служби зайнятості України, Київ, Україна)
Член редакційної колегії журналу «Експерт: парадигми юридичних наук та державного управління»
(Міжрегіональна Академія управління персоналом разом із Науково-дослідним центром судової
експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. – Київ, Україна ISSN 2617-
9660)