Проблемна науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень ринку праці

Проблемна науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень ринку праці

 

Проблемна науково-дослідна лабораторія соціальних досліджень ринку праці забезпечує проведення наукових досліджень, спрямованих на створення конкурентоспроможних на світовому ринку наукових розробок у галузі соціальних досліджень ринку праці, провадження інноваційної діяльності та забезпечення на цій основі умов здійснення поглибленої наукової підготовки фахівців.

Основні завдання лабораторії:

-проведення науково-прикладних досліджень щодо визначення основних проблем на ринку праці, а також шляхів та напрямів удосконалення засобів реалізації державною службою зайнятості, іншими державними та громадськими інститутами активної політики зайнятості;

-проведення моніторингових досліджень щодо тенденцій на ринку праці України в професійному розрізі, особливостей реалізації та оцінювання ефективності надання соціальних послуг суб’єктам ринку праці, в тому числі засобами інформаційних ресурсів державної служби зайнятості.

Науково-дослідна робота:

-Науководо-дослідна робота на тему «Зарубіжний досвід децентралізації надання соціальних послуг у сфері зайнятості населення».

Термін виконання: 1 січня 2018 р. – 31 грудня 2019 р.

Контакти:

каб. 2

тел. (044) 536-14-79

email: ndl.forecast@gmail.com

НАУКОВИЙ СКЛАД ЛАБОРАТОРІЇ

Опанащук Петро Володимирович – завідувач лабораторії, кандидат історичних наук

Дубич Клавдія Василівна – головний науковий співробітник, доктор наук з державного управління

Куліков Геннадій Тимофійович – провідний науковий співробітник, доктор економічних наук

Шостак Інна Володимирівна – провідний науковий співробітник, кандидат економічних наук

Красівський Денис Орестович – провідний науковий співробітник, кандидат наук з державного управління

УЧАСТЬ НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ У КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАХОДАХ

Міжнародні, всеукраїнські та регіональні наукові конференції:

-Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки» (26-28 квітня 2018 р., м. Ужгород)

-Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-трудова сфера в умовах інформаційної економіки: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку» (26-29 листопада 2018 р., м. Київ)

-Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку світової економіки» (18 травня, ХНАДУ, м. Харків).

-Міжнародна наукова конференція «Сімнадцяті осінні юридичні читання» (19-20 жовтня 2018 р., м. Хмельницький).

-Всеукраїнська науково-практична конференція «Державне управління і муніципальне управління: теорія, методологія, практика» (2-3 березня 2018 р., м. Запоріжжя).

-Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю, присвячена 100-річчю державної служби в Україні «Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспктиви розвитку» (25 травня 2018 р., м. Київ).

-ІІІ Всеукраїнська наукова конференція (присвячена 100-річчю Дніпровського національного університету Олеся Гончара) «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (25-26 травня 2018 р., м. Дніпро).

-Всеукраїнська науково-практична конференція НПУ Драгоманова (25 травня 2018 р., м. Київ).

-Науково-практична конференція «Форум прямої демократії» (04 грудня 2018 р., ІПК ДСЗУ, м. Київ).

-Науково-практична конференція «Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах» (18 квітня 2018 року, ІПК ДСЗУ, м. Київ).

-Науково-практична конференція «Вдосконалення системи надання соціальних послуг в обєднаних територіальних громадах» (13 червня 2018 р., м. Київ).

-Науково-практична конференція, присвячена 100-річчю державної служби України «Публічна служба в модерній державі» (13 червня 2018 р., м. Київ).

-Науково-практична конференція за міжнародною участю до 100-річчя запровадження державної служби України «Проблеми розвитку публічного управління в Україні» (12-13 квітня 2018 р., м. Львів).

-ІХ науково-практична конференція «Правові аспекти публічного управління: теорія та практика» (7 грудня 2018 р., м. Дніпро).

-VІІІ науково-практична конференція «Правові аспекти публічного управління: теорія і практика» (8 грудня 2018 р., м. Дніпро).

-ХІ Регіональна науково-практична конференція за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком» (1 грудня 2018 р., м. Дніпро).

-ХІV Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України» (17-18 травня 2018 р., м. Дніпро).

 

Круглі столи:

-Всеукраїнський круглий стіл «Інновації та розвиток національної економіки в умовах євроінтеграції» (14 березня 2018 року, ТЕК КНТЕУ, м. Київ).

-Круглий стіл «Децентралізація зайнятості: Яких фахівців потребують громади, чи є вони на ринку праці та як поєднати попит та пропозицію?» (26 вересня 2018 року, Інформаційна агенція «Укрінформ», м. Київ).

-Круглий стіл «Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО» (17-18 жовтня 2018 р., ІПК ДСЗУ, м. Київ).

-Круглий стіл «Трудова міграція в епоху глобалізації: виклики для України» (12 грудня 2018 р., ІПК ДСЗУ).

-Круглий стіл «Сучасні проблеми ринку праці і зайнятості в контексті політики швидкого економічного зростання» (17 травня 2018 р., м. Київ).

-Круглий стіл «Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах» (18 квітня 2018 р., м. Київ).

-Круглий стіл «Соціально-трудова сфера в умовах становлення нової економіки: глобальні виклики та домінанти розвитку» (15 травня 2018 р., м. Київ).

 

Інші інформаційно-комунікаційні заходи:

-ХVІІ Міжнародний науковий конгрес «Публічне управління ХХІ ст.: традиції та інновації» (27 квітня 2018 р.).

-Національний форум «Нова соціальна доктрина: Нові можливості для кожного» (23 листопада 2018 р., м. Київ).

-Кар’єрний форум «Живи та працюй в Україні» спільно з Київським міським центром зайнятості (18 жовтня 2018 р., ІПК ДСЗУ).

-Семінар «Leadership. Rise-up future leaders of Ukraine» (07 листопада 2018 р., ІПК ДСЗУ).

НАУКОВІ ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

 

Результати науково-дослідної роботи лабораторії відображені в таких публікаціях:

 

2018 рік

 

Монографії:

 

-Бібліографія публічного управління та адміністрування: навчально-методичний посібник / За наук. ред. д. н. з держ. упр. Р.Войтович та П.В. Ворони. – К., 2018. – 474 с.

-Детінізація ринку праці в Україні: теорія, практика та перспективи: монографія / За заг. ред. Р.В. Войтович проф., д. держ. упр. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 261 с.

-Дубич К.В. Актуальні проблеми державного управління соціальними послугами: підручник для студентів вищих навчальних закладів / К.В. Дубич. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 412 с.

-Дубич К.В. Вплив євроінтеграційних процесів на соціальну політику держави: навчально-методичний посібник / За наук. ред. д. держ. упр. Р.В. Войтович та П.В. Ворони. – К.: Вид-во ІПК ДСЗУ, 2018. – 480 с.

-Дубич К.В. Сучасні світові тенденції та українські реалії молодіжного безробіття / К.В. Дубич // Соціальна політика сучасного українського суспільства: соціально-захисний контекст / За заг. ред. д.ф.н., професора А.О. Ярошенко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018 р. – С. 94-111.

-Куліков Г.Т. Детінізація заробітної плати як фактор соціально-економічного розвитку / Г.Т. Куліков // Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи: Колективна монографія / За наук. ред. С.Кожем’якіної, С.Калініної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 138-158.

-Сіцінський Н.А. Забезпечення національної безпеки України в зовнішньополітичній сфері: сучасний стан та проблеми державного управління: монографія / Назарій Сіцінський. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 344 с.

 

Статті у наукових фахових виданнях:

 

а) Scopus

-Unemployment Benefits Assigning : The EU Countries Experience And Its Acceptability For Applying In Ukraine / Dubych, Vorona, Danyluk // 32nd IBIMA Conference: 15-16 November 2018, Seville, Spain/ ISBN: 978-0-9998551-1-9

б) іноземні 

-Дубич К.В. Управління закладами вищої освіти Німеччини, Польщі та України: сучасні тенденції / К.В. Дубич, К.В. Данилюк // Virtus: Scientific Journal / Editor in-Chief M.A. Zhurba. Canada issue 27, 2018. P. 254-258.

-Dubych K.V. The modern state of implementation of public-government reform in tne  system of social services of Ukraine / Dubych // Virtus: Scientific Journal / Editor in-Chief M.A. Zhurba. Canada Feberuary, issue 21, 2018. P.P. 272-276.

-Dubych K.V. Vectors for improving public admistration social services of tne Ukrainian employment systemthrough tne state and non-governmental sectors / Dubych // Virtus: Scientific Journal / Editor in-Chief M.A. Zhurba. Canada Feberuary, issue 25, 201 P.P. 200-203.

-Dubych K.V. Державно-управлінські аспекти розвитку моделі соціального захисту населення США «Держава загального добробуту» / Dubych // Virtus: Scientific Journal / Editor in-Chief M.A. Zhurba. Canada September, issue 26, 2018.  P. 258-263.

-Karnaukhova M. D. Narratological models as a new public governance research tool. International Journal of New Economics, Public Administration and Law. No 1 (1) 2018 IJONEPAAL.

-Masyk M.Z. Perspectives of application of public-private partnership in the housing and municipal sphere. Visegrad Journal on Human Rights. 2018. № 1 (volume 1). P. 117-122.

 

в) вітчизняні

 –Карнаухова М.Д. Модель врядування (governance) як побудова наративної інтриги / М.Д. Карнаухова // Науково-практичний журнал “Економіка та держава”: серія Державне управління. – 2018. – №5.

-Кравченко І.С. Інтеграційно-адаптаційна модель розвитку професійних компетенцій працівників фінансово-кредитної сфери / І.С. Кравченко // Ринок праці та зайнятість населення: науково-практичний журнал. – 2018. – №1.

-Красівський Д.О. Активні програми зайнятості як механізм підвищення ефективності державної політики у сфері зайнятості / Д.О. Красівський // Демократичне врядування: ел. зб. наук. пр. Львів. регіон. ін-ту держ. упр. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. – Вип. 22.

-Красівський Д.О. Підвищення інституційної спроможності в об’єднаних територіальних громадах / Д.О. Красівський // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. – 2018. – Вип. 4.

-Куліков Г.Т. Затрати на робочу силу та її вартість: поняття, тенденції, показники / Г.Т. Куліков // Економіка України. – 2018. – № 1. – С. 3-

-Levchuk Inna. Міграційні процеси у західній Європі: передумови та фактори / Inna Levchuk // Newsletter of Precarpathian University. Political science / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Ivano-Frankivsk: Play, Іssue 11. – 2017. – 156 р. – P. 19-23.

-Левчук І.О. Інтелектуальний потенціал держави та атрибути його розвитку в умовах глобалізації / І.О. Левчук // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. – К.: Вид-во: КПІ. – 2018. – № 3/4 (31-32). – С. 18-27.

-Левчук І.О. Стратегічна політика захисту людського потенціалу в умовах глобалізації / І.О. Левчук // Гілея: науковий вісник. Політичні науки / Збірник наукових праць // Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 120 (16). – С. 386-390.

-Левчук І.О. Основні інстурменти захисту людського потенціалуУкраїни в умовах глобальної міграції / І.О. Левчук // Гілея: науковий вісник. Політичні науки / Збірник наукових праць // Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 122 (7). – С. 375-380.

-Левчук І.О. Людський потенціал як стратегічний національний інтерес держави / І.О. Левчук // Грані. – 2018. – Том 21 (№4) – С. 345-357.

-Левчук І.О. Інституційне оформлення політико-правових принципів захисту людського потенціалу держави / І.О. Левчук // Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: ЛІК, Вип. 12. – 2018. – С. 73-89.

-Левчук І.О. Теоретико-методологічні підходи до модернізації державної служби зарубіжних країн [Електронний ресурс] / І.О.Левчук // Теоретичні та прикладні питання державотворення : електрон. наук. фах. вид. ОРІДУ. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – Вип. 25. – С. 25–40. – Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/E-17.pdf. – Назва з екрана.

-Левчук І.О. Концептуальні засади захисту людського потенціалу України / І.О. Левчук // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. – Вип. 3 (63). – С. 138–142.

-Левчук І.О. Державно-управлінський інструментарій реалізації сучасної міграційної політики / І.О. Левчук // Електронне наукове фахове видання “Державне управління: удосконалення та розвиток”. – 2018. – №17. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=7777

-Левчук І.О. Технології захисту людського потенціалу в умовах глобальної міграції / І.О. Левчук // Електронне наукове фахове видання “Державне управління: удосконалення та розвиток”. – 2014. – №8. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=746

-Левчук І.О. Вплив глобалізації на сучасні міграційні процеси у сучасному світі / І.О. Левчук // Публічне управління. – 2018. – №2 (12). – С. 181-183.

-Левчук І.О. Глобальна міграція як альтернатива розміщення людського потенціалу в межах національних систем ринку праці / І.О. Левчук // Науковий вісник міжнародного інституту глобалістики. – 2018. – № 1. – С. 17-29.

-Масик М.З. Зарубіжний досвід реалізації ДПП-проектів / М.З. Масик // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2018. – № 1 (61). – С. 119-

-Масик М.З. Можливості застосування державно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері / М.З. Масик // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 29 (68). – – № 1. – С. 108-113.

-Масик М.З. Особливості управління ризиками під час реалізації ДПП-проектів / М.З. Масик // Публічне урядування. – – № 2 (12). – C. 185-197.

-Масик М.З. Стан впровадження механізмів державно-приватного партнерства у житлово-комунальній сфері України і світу / М.З. Масик // Економіка та держава. Серія: Державне управління. – – № 6. – С. 33-39.

-Масик М.З. Сутність, цілі та зміст державно-приватного партнерства / М.З. Масик // Економіка та держава. Серія: Державне управління. – – № 7. – С. 69-74.

-Сіцінський Н. А. Експертна оцінка ефективності реалізації політики національної безпеки України в зовнішньополітичній сфері у контексті реалізації Стратегії національної безпеки України / Н.А. Сіцінський // Державне управління: удосконалення та розвиток. – К, 2018. – № 11. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1357.

 

Науково-практичні та методичні розробки:

 

-Левчук І.О. Профілі професійної компетентності посадових осіб органів державної влади: наук. розроб. / І.О. Левчук / [авт. кол.: Р. В. Войтович, А.П.Рачинський та ін.]; за заг. ред. Р. В. Войтович. – Київ: МІГ, 2018. – 150 с. (авт. С. 46-54).

 

Публікації апробаційного характеру:

-Дубич К.В. Соціально-економічні аспекти тіньової зайнятості населення в Україні / К.В. Дубич // Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції НПУ Драгоманова 25 травня 2018 р. – К.: НПУ, 2018. – С. 87-91.

-Дубич К.В. Тіньова зайнятість населення України як проблема публічного управління / К.В. Дубич // Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку» (НАДУ, 25 травня 2018 року). – К.: НАДУ, 2018. – С. 257-261.

-Карнаухова М.Д. Валідність наратології для дослідження моделі врядування (governance) / М.Д. Карнаухова // Публічна служба в модерній державі: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю державної служби України (Київ, 13 червня 2018 року) / За заг. ред. Войтович Р.В., Ворони П.В. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018.

-Красівський Д.О. Нормативно-правове забезпечення першого етапу децентралізації влади в Україні / Д.О. Красівський // Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 18 квіт. 2018 р.) / за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. – К: ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 24-26.

-Красівський Д.О. Підходи до підготовки кваліфікованих фахівців для органів публічної влади / Д.О. Красівський // Правові аспекти публічного управління: теорія та практика: мат. ІХ наук.-практ. конф. 7 грудня 2018 року, м. Дніпро. / за заг. Ред. Л.Л.Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 205-207.

-Куліков Г.Т. Забезпечення гідних заробітних плат в контексті формування нової економіки України / Г.Т. Куліков // Соціально-трудова сфера в умовах становлення нової економіки: глобальні виклики та домінанти розвитку: матеріали круглого столу (15 травня 2018 року). – К.: КНЕУ, 2018. – С. 57-62.

-Куліков Г.Т. Заробітна плата як визначальний фактор трудової міграції / Г.Т. Куліков // Соціально-трудова сфера в умовах інформаційної економіки: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (26-29 листопада 2018 року). – К.: КНЕУ, 2018. – С. 12-14.

-Левчук І.О. Людиноцентрична політика держави у реалізації міграційних процесів / І.О.Левчук // Правові аспекти публічного управління: теорія і практика: матеріали VIII наук.-практ. конф. 8 груд. 2018 р., м. Дніпро / За заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 111-114.

-Левчук І.О. Міграційна диверсифікація як атрибут сучасної держави / І.О. Левчук // Публічне управління ХХІ ст.: традиції та інновації: зб. тез ХVІІ Міжнар. наук. конгресу, 27 квітня 2018 р. – Х.: Вид-во ХарРІДУ «Магістр», 2018. – С. 122-125.

-Левчук І.О. Захисту людського потенціалу в країнах Європейського Союзу / І.О. Левчук // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 14-ої регіон. наук.-практ. конф. 18 трав. 2018 р., м. Дніпро / за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 206-210.

-Левчук І.О. Механізми формування національного ринку праці як структурна складова соціогуманітарного розвитку держави / І.О. Левчук // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали ХІ регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Дніпро, 1 грудня 2018 р.) / за заг. ред. О. Б. Кірєєвої. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2018. – С. 55-58.

-Левчук І.О. Новітні організаційні моделі держави в умовах децентралізації / І.О. Левчук // Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 18 квіт. 2018 р.) / за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 124-126.

-Левчук І.О. Державна політика України у сфері захисту людського потенціалу в умовах глобалізації / І.О. Левчук // Публічна служба в модерній державі: матеріали науково-практичної конференції, присвяченій 100-річчю держ. служби України (Київ, 13 черв.2018 р.) / За заг. ред. Р.В.Войтович, П.В. Ворони. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018 р. – С. 186-189.

-Левчук І.О. Глобальні виклики реалізації міграційної політики сучасної держави / І.О. Левчук // Проблеми розвитку публічного управління в Україні :матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю до 100-річчя запровадження державної служби України (м. Львів, 12-13 квітня 2018 р.) / за наук. ред.чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 148-153.

-Масик М.З. До питань розподілу ризиків під час реалізації ДПП-проектів / М.З. Масик // Державне і муніципальне управління: теорія, методологія, практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 2-3 берез. 2018 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний ун-т, 2018. – С. 47-50.

-Масик М.З. Перспектива розвитку державно-приватного партнерства в Україні / М.З. Масик // Проблеми розвитку публічного управління в Україні: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю до 100-річчя запровадження державної служби України (м. Львів, 12-13 квіт. 2018 р.) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 154-157.

-Масик М.З. Перспективи розвитку механізмів державно-приватного партнерства у житлово-комунальній сфері на регіональному рівні / М.З. Масик // Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 18 квіт. 2018 р.) / за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 329-332.

-Масик М.З. Проблеми впровадження механізмів державно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері України / М.З. Масик // Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: зб. матеріалів круглого столу (Київ, 18 квіт. 2018 р.) / за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В.Ворони. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 124-126.

-Масик М.З. Стан нормативно-правового забезпечення реалізації державно-приватного партнерства у житлово-комунальній сфері / М.З. Масик // Публічна служба в модерній державі: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю держ. служби України (Київ, 13 черв. 2018 р.) / за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 178-181.

-Сіцінський Н.А. Безпосередні внутрішні виклики національній безпеці України в умовах реформування державного управління / Н.А. Сіцінський // Проблеми розвитку публічного управління в Україні: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. уч. до 100-річчя запровадження державної служби України (Львів, 12–13 квіт. 2018 р.) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцова. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С. 170-172.

-Сіцінський Н.А. Децентралізація – питання національної безпеки України та складова євроатлантичної інтеграції / Н.А. Сіцінський // Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: зб. матеріалів круг. столу (Київ, 18 квіт. 2018 р.) / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. – К., ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 237-238.

-Сіцінський Н.А. Реформування та розвиток системи забезпечення національної безпеки і оборони України в умовах збройної агресії Російської Федерації / Н.А. Сіцінський // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.): у 5 т. / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє. – Т. 4. – К.: НАДУ, 2018. – С. 143–144.

-Сіцінський Н.А. Аналіз стратегічної трансформації політики забезпечення національної безпеки України в зовнішньополітичній сфері / Н.А. Сіцінський // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. 25-26 травня 2018 р., Дніпро. Ч. І. / наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД “Охотнік”, 2018. – С. 76-78.

-Сіцінський Н.А. Деякі аспекти взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах російської зовнішньої агресії / Н.А. Сіцінський // Публічна служба в модерній державі: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю державної служби України (Київ, 13 черв. 2018 р.) / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. – К., ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 207-209.

-Сіцінський Н.А. Переваги та недоліки Закону України “Про національну безпеку”. Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез міжнар. наук. конф. “Сімнадцяті осінні юридичні читання” (Хмельницький, 19-20 жов. 2018 р.): [у 2-х част.]. – Ч. 1. – Хмельницький: Хмельниц. ун-т. упр. та права, 2018. – С. 101-104.

-Шостак І.В. Проектний підхід як інструмент посилення спроможності територіальних громад в умовах децентралізації / І.В. Шостак // Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: збірник матеріалів науково-практичної конференції (Київ, 18 квітня 2018 р.). – К.: ІПК ДСЗУ, 2018.

-Шостак І.В. Аутплейсмент як інструмент реалізації активних програм зайнятості / І.В. Шостак // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції, 18 травня 2018 р., м. Харків. – Харків: ХНАДУ, 2018.

-Шостак І.В. Sharing як інноваційна компонента бізнес-системи / І.В. Шостак // Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2018 р.) / за заг. ред. проф. І.І. Черленяка. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018.

-Шостак І.В. Орієнтири для України в контексті адаптації досвіду ЄС в сфері детінізації національних ринків праці / І.В. Шостак // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: збірник матеріалів XIV Регіональної наук.-практ. конф., 17 травня 2018 р. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018.

-Шостак І.В. Інклюзивне зростання як основа розвитку інклюзивного ринку праці в Україні / І.В. Шостак // Сучасні проблеми ринку праці і зайнятості в контексті політики швидкого економічного зростання: матеріали засідання круглого столу (17 травня 2018 р., м. Київ) / за наук. ред. С.М. Кожем’якіної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018.

-Шостак І.В. Вдосконалення системи надання соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах / І.В. Шостак // Публічна служба в модерній державі: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 13 червня 2018 р.). – К.: ІПК ДСЗУ, 2018.

-Шостак І.В. Соціальна та професійна реадаптація учасників АТО / І.В. Шостак // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО: матеріали засідання круглого столу (17 жовтня 2018 р., м. Київ) / – К.: ІПК ДСЗУ, 2018.

Наукові інформаційно-аналітичні розробки:

Аналітичні записки:

 –Тіньова заробітна плата в Україні: причини та шляхи подолання : аналітична записка / [Куліков Г.Т., Боков О.В., Вітряк Т.Б., Любарська О.Ю.]; за заг. ред. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 22 с.

-Інтелектуальна міграція: причини та наслідки: аналітична записка / [Вітряк Т.Б., Шостак І. В., Красівський Д. О., Плисенко Г.П.] за заг. ред. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 15 с.

-Механізм створення робочих місць для осіб з інвалідністю: аналітична записка [Вітряк Т. Б., Шостак І. В., Красівський Д. О., Гулевич О.Ю.]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 20 с.

-Неформальна зайнятість населення України: причини та тенденції: аналітична записка / [Вітряк Т. Б., Шостак І. В., Красівський Д. О., Плисенко Г. П.]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 16 с.

-Подолання бідності як стратегічний пріоритет соціальної політики: аналітична записка / [Дубич К. В., Марьяненко Г.І., Шостак І. В.]. – за заг. ред. Р.В. Войтович. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 14 с.

 

Наукові доповіді:

-Комплексний підхід до обслуговування громадян в об’єднаних теріторіальних громадах та віддалених робочих місцях: наукова доповідь [Дубич К.В., Красівський Д.О., Мар’яненко Г.І., Шостак І.В.]; за заг. ред. Р.В. Войтович – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 39 с.

-Тенденції розвитку ринку праці в Україні в умовах глобалізації: наукова доповідь / [Джинчарадзе Н. Г., Боков О. В., Гулевич О. Ю., Вітряк Т. Б., Шостак І. В., Куліков Г. Т., Красівський Д. О., Савченко Н. В., Савенко О. О., Літвінчук Л. Й.]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 43 с.

-Методологія здійснення моніторингу реалізації активних програм зайнятості: наукова доповідь / В 54 [Вітряк Т. Б., Красівський Д. О.]. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 33 с.

-Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні: наукова доповідь / [Джинчарадзе Н.Г., Боков О.В., Гулевич О.Ю., Вітряк Т.Б., Шостак І.В., Куліков Г.Т., Красівський Д.О., Савченко Н.В., Савенко О.О., Літвінчук Л.Й.]; за заг. ред. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 42 с.

-Механізм призначення допомоги по безробіттю: світовий досвід та шляхи його реалізації в Україні: наукова доповідь / [Дубич К.В., Шостак І.В.]; за заг. ред. Р.В. Войтович. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 32с.