Монографії

Монографії

2020 р.

Соціально-психологічний супровід у роботі фахівців служби зайнятості: монографія / за заг. ред. Г.А.Пріба, Є.М.Калюжної; автори-упорядники: Л.Є.Бегеза, В.Р.Дорожкін, І.В.Євтушенко, Я.Ц.Зелінська, Є.М.Калюжна, Л.І.Матвієнко, К.Л.Мілютіна, О.О.Нежинська, Г.А.Пріб, О.П.Смирнова, М.Г.Ткалич, Г.В.Циганенко. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 328 с.

Єгоричева С. Б., Лахижа М. І. Публічно-приватне партнерство в посткомуністичних країнах : монографія. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 304 с.

2019 р. 

Дорожкин В.Р. О внутреннем преступнике: Монография. ¬Київ: Феникс, 2019. 224 с.

2018 р. 

Публічне управління в умовах інституційних змін : колективна монографія / За наук. редакції д. держ. упр. Р. В. Войтович та П.В. Ворони – Київ, 2018. – 475 с.

Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи : колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 424 с.

2016 р.

Кейсельман (Дорожкин) В.Р. Грани альтруизма (рос. мовою). – К.: Феникс, 2016. – 320 с.

2014 р. 

Теоретико-методичні основи та інструментарій сприяння розвитку трудової активності і конкурентоспроможності інвалідів на ринку праці : монографія / Н.В. Коляденко. – К. : ІПК ДСЗУ, 2014. – 234с.

2013 р.

Руженський М.М. Соціальний захист населення в умовах формування ринкової моделі економіки України : монографія. – К. : ІПК ДСЗУ, 2013. – 318 с.

Андрагогічні засади професійного навчання безробітних: Колективна монографія / За заг. ред. Л.М. Капченка. – К.: ІПК ДСЗУ, 2013. – 124 с.

2012 р. 

Медико-соціальна експертиза життєдіяльності у психічно хворих : монографія. Пріб Г. А. − К. : ІПК ДСЗУ, 2012. − 380 с.

Лукашевич М.П.: бібліографічний покажчик /уклад. З.Ф. Самчук, Л.М. Червона. – К.: ІПК ДСЗУ, 2012. – 95с.

2011 р.

Маршавін Ю.М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу: монографія. – К.: Альтерпресс, 2011. – 396 с.

Стратегії розвитку освітніх систем країн світу: Монографія. Кучеренко Д.Г., Мартинюк О.В. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 312 с.

Технологія профорієнтаційної роботи з безробітними, які тривалий час перебувають на обліку в державній службі зайнятості : Колективна монографія / за заг. ред. канд..психол.наук Тарасюк С.О. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011.- 312 с.

Інвестування національної економіки : моногр. / [Федоренко В.Г., Денисенко М.П., Кириченко О.А., Воронкова Т.Є., Палиця С.В., Іткін О.Ф.] ; за ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 296 с.

2010 р. 

Механізми політичного управління (теоретико-методологічний аспект) : монографія. Туленков М.В. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 160 с.

Соціальний захист у соціологічному вимірі : монографія. Туленков М.В. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 178 с.

Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект) : монографія. Гудзинський О.Д., Судомир С.М., Гуренко Т.О. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 212 с.

Ринок праці та зайнятість населення: проблеми теорії та виклики практики : кол. моногр. / Ред.-координатор М.В.Туленков. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 363 с.

2009 р.  
 
2007 р.
 
 
2006 р.