Нові надходження

за жовтень 2017 року

Психологія

Загальна психологія.jpg

159.9

Д84

Дуткевич Т. В.

Загальна психологія. Теоретичний курс. [текст] навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 388 с.

У навчальному посібнику розкриваються базові знання з психології, а саме: поняття про психологічну науку, її основні категорії, методи, принципи, етапи історичного розвитку. Окрема увага приділяється висвітленню властивостей психічних процесів, розкриттю психологічної будови особистості, її тлумачення у різних теоріях, основ її творчості.

Рекомендується студентам спеціальності «Практична психологія», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» та кваліфікацію «Практичний психолог в галузі освіти», а також може використовуватись студентами педагогічних та інших спеціальностей.


Організація діяльності психологічних служб.jpg

159.9

Л38

Легка Л. М., Семенча Л. Г.

Організація діяльності психологічних служб: навч. посіб. / Л.М Легка, Л.Г. Семенча, Львів: “Новий Світ-2000”, 2018. – 372 с.

У навчальному посібнику викладено загальні положення організації психологічної служби в системі збройних сил України, медичних установах, органах внутрішніх справ, пенітенціарній і освітянській системах, підприємствах та організаціях, ЦССМ

Складається посібник з двох частин. У першій частині висвітлені мета, завдання та окремі аспекти роботи психологічної служби різких напрямків. У другій – додаткові матеріали (положення, інструкції, плани, зразки звітів, посадові інструкції та ін.).

Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів.


Психологія здоро.jpg

159.9

Т35

Терлецька Л. Г.

Психологія здоров’я: арт-терапевтичні технології: навчальний посібник / Л. Г. Терлецька. – 2-ге видання —К. : Видавничий Дім «Слово», 2017. – 128 с.

Навчальний посібник є керівництвом до проведення лекційних, практичних та самостійних занять з курсу «Психологія здоров’я» для магістратури по спеціалізації «Психологія особистості». Арт- терапевтичні технології представлені методами роботи з талісманами, мандалами, метафорами і казками.

У посібнику містяться приклади використання арт-терапевтичних методик у консультаційній і психокорекційній роботі практикуючого психолога з дорослими і дітьми. Для студентів-психологів.


Вибір професії. Профорієнтація

Конспект профорієнтаційного заняття.jpg

331.54

К65

Конспект профорієнтаційного заняття «Професії майбутнього» : наук.-практ. реком. / Л.М. Капченко, Н.В. Савченко, Н.В. Ортікова, Н.В. Балашова, Л.Й. Літвінчук, О.В. Грамма. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 35 с.

У науково-практичній розробці наведено сучасні тенденції на національному і світовому ринках праці, алгоритм обрання професії, інформацію про професії майбутнього, основні передумови успішної кар’єри. Розроблено презентацію з посиланнями на відеофрагменти для забезпечення візуалізації матеріалу під час проведення заняття.

Для використання у роботі працівниками державної служби зайнятості під час підготовки інформаційних та профорієнтаційних семінарів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьків, зайнятого населення, безробітних громадян.


Основи профорієнтаційної роботи.jpg

377.1

Т36

Теслюк В.М.

Основи профорієнтаційної роботи : навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 304 с.

У навчальному посібнику розкрито зміст профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі; основні компоненти, напрями, функції, принципи профорієнтації; зміст профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; організаційну структуру управління профорієнтацією; планування та координацію профорієнтаційної роботи; форми й методи профорієнтаційної роботи соціального педагога, класного керівника, учителя-предметника.

Навчальний посібник рекомендовано студентам денної форми навчання напряму підготовки «Соціальна педагогіка», викладачам, які забезпечують викладання дисципліни «Основи профорієнтаційної роботи».


Economics (Економіка)

International Economics.jpg

339.9

І43

Ilarionova N.

International Economics. Microeconomics (Міжнародна економіка. Мікроекономіка): Manual / H.M. Іларіонова. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 316 с.

This manual is prepared in compliance with the standard syllabus of “International Economics” for students majoring in International Economics. The first volume of the manual presents basic principles of architecture of the modern world economic system as well as theoretical and applied fundamentals of the modem forms of international economic relations (international trade of goods and services and international movement of productive factors).

Each chapter of the manual presents both theoretical aspects and practical examples. Multiple choice questions, practical problems and cases are designed to systematize and strengthen understanding and implementation of the international economics issues.

Pragmatic and applied nature of the manual makes it a useful reference book for both students and professionals in the field of international economics.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Міжнародна економіка. Мікроекономіка». Посібник охоплює принципи побудови сучасної міжнародної економічної системи та її структури, теоретичні та прикладні засади сучасних форм міжнародних економічних відносин (міжнародної торгівлі товарами та міжнародний рух факторів виробництва).

Кожна глава посібника містить теоретичні питання, практичні приклади, тести, практичні завдання та кейси. Навчальний посібник розрахований на студентів та практиків, які працюють у сфері міжнародної економіки.


Іноземна мова


READINDS FOR.jpg

811.111

Г68

Гордєєва А.Й.

READINDS FOR PSYCHOLOGISTS: (Англійська для психологів. Тексти для формування фахової компетентності з читання) : посібник для самостійної роботи. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 136 с.

Посібник містить 10 розділів, які пропонують автентичні фахові тексти для читання та розроблені автором вправи для формування лексико-граматичних навичок і розвитку вмінь іншомовного професійно орієнтованого мовлення.

Посібник призначений для організації самостійної аудиторної і позааудиторної роботи студентів напрямків підготовки «Психологія», «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» в процесі вивчення професійно орієнтованої англійської мови. Він може бути використаний також широким колом осіб, які цікавляться питаннями популярної психології.


SELF-STUDY BOOK FOR SOCIAL WORKERS.jpg

811.111

Л63

Лисенко К.О., Гордєєва А.Й.

SELF-STUDY BOOK FOR SOCIAL WORKERS: (Посібник для самостійної роботи з англійської мови для соціальних робітників): Навч. посіб. – Київ: Видавництво Лipa-K, 2017. – 140 с.

Посібник містить 8 розділів, які пропонують професійно орієнтовані тексти для читання та розроблені авторами вправи і завдання для вдосконалення лексико-граматичних навичок і розвитку вмінь писемного мовлення: читання і письма.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. Може бути використаний для навчання студентів напрямків підготовки «Соціальна робота», «Психологія», «Соціальна педагогіка», а також тими, хто бажає поглибити знання англійської мови за професійним спрямуванням.


Advanced Economic Issues.jpg

811.111

С25

Святюк Ю.В.

Advanced Economic Issues (Актуальні питання економіки): навчальний посібник / Ю. В. Святюк. – К.: «Видавництво Ліра -К», 2017. – 148 с.

Навчальний посібник спрямований на засвоєння студентами- економістами професійної англомовної термінології та на розвиток навичок перекладу та опрацювання фахових економічних текстів.

Навчальний посібник складається з 8 розділів, кожен з яких містить англомовні фахові тексти, залучені з сучасних періодичних видань та мережі Інтернет. Розроблені практичні завдання забезпечують подальше оволодіння студентами навичками мовленнєвої діяльності та перекладу у межах професійно-орієнтованої тематики. Для кращого засвоєння та повторення навчального матеріалу наводяться словник економічної термінології, контрольні та тестові завдання.

Для студентів економічних спеціальностей та фахівців з економічної діяльності.

за серпень 2017 року

Психологія

Особистісно-професійне зростання.gif

159.9

О76

Особистісно-професійне зростання: психологічні тренінги: навчально-методичний посібник / За ред. проф. Л.В. Долинської, проф. О.В. Темрук. – К.: Каравела, 2017. – 560 с.

 

У навчально-методичному посібнику представлено психологічні тренінги особистісного зростання для фахівців та осіб різного віку. Зокрема приділяється увага проблемам розвитку психічного здоров’я молодших школярів засобами казкотерапії; зниження агресивних проявів у поведінці підлітків; розвитку позитивного мислення у ранньому юнацькому віці, емоційного інтелекту та уміння долати складні життєві ситуації — у період зрілої юності. Вирішується питання профілактики та подолання негативних проявів кризи середнього віку, формування толерантності жінок як умови психологічної готовності до материнства, подолання стресових ситуацій та вирішення психологічних проблем онкологічних хворих. Приділяється увага проблемам особистісно-професійної підготовки майбутнього фахівця, становлення його професійного самовизначення, розвитку особистісно- професійної зрілості, формування потреби у здоровому способі життя.

Посібник адресований студентам педагогічних, психологічних та інших спеціальностей, може використовуватися аспірантами, викладачами вищих навчальних закладів, педагогами та практичними психологами.



Професії майбутнього для України.jpg

331.54

П84

Професії майбутнього для України: наук.-практ. розробка / Л.М. Капченко, Н.В. Савченко, Л.Й. Літвінчук, О.В, Грамма. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 47 с.

 

Інформаційний довідник містить інформацію про професії, які затребувані на ринку праці в коротко- й довгостроковому вимірі, професії майбутнього та які втрачають свою актуальність. Враховано основні напрями модернізації ключових параметрів розвитку країни, визначених відповідно до світових тенденцій, впливу новітніх технологій на формування людського ресурсу – базового чинника конкурентоспроможності економіки.

Для використання в роботі керівників та фахівців державної служби зайнятості під час підготовки інформаційних та профорієнтаційних семінарів для учнів         випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, їх       батьків, зайнятого населення, безробітних громадян.



Словарь Л.С. Выготского .jpg

159.9(30)

С48

Словарь Л.С. Выготского / Под ред. А.А. Леонтьева. – 3-е изд., стереотипное. – М.: Смысл, 2014. – 119 с.

 

Авторский терминологический словарь Л.С. Выготского включает все определения психологических понятий, данные в его опубликованных работах, а также фрагменты его текстов, где дается развернутая интерпретация таких понятий.

Словарь рассчитан на широкий круг специалистов-гуманитариев, в особенности психологов (научных работников, преподавателей, практиков), в том числе студентов и аспирантов.


Менеджмент

Менеджмент у сторіччі методологія і практика.jpg

005

М50

Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика. Колективна монографія. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2015. – 347 с.

Мова: українська, англійська, російська






Ринок праці


Механізм регулювання зайнятості у військових.jpg

331.5

М42

Медвідь М. М.

Механізм регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення [Текст] : монографія / М. М. Медвідь. – X. : Національна акад. НГУ, 2014. – 346 с.

 

Провідною ідеєю монографії є формування механізму регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення на основі визначених автором достатніх умов гарантованого комплектування військових посад контрактним способом. З урахуванням проведеного аналізу міжнародного досвіду, а також виявлених залежностей укомплектованості військових посад контрактним способом від певних чинників запропоновано науково обгрунтовані заходи, що дають змогу поліпшити стан зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення за недостатніх умов гарантованого комплектування військових посад контрактним способом.

Для офіцерів, що відповідають за кадрове забезпечення військових частин та підрозділів, науково-педагогічних (наукових) працівників та курсантів вищих військових навчальних закладів, які цікавляться, дослідженнями; пов’язаними із зайнятістю у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення України.


Економіка. Фінанси


Інноваційна економіка.jpg

330.341

І66

Інноваційна економіка. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 7-8 жовтня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 180 с.

 

У збірнику представлені матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна економіка». Розглядаються загальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємствами, розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, інноваційної та інвестиційної діяльності, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики та інше.

Збірник призначений для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться економічною наукою, а також для широкого кола читачів.


Зарубіжний досвід формування ресурсного.jpg

332.024

З-35

Зарубіжний досвід формування ресурсного потенціалу територій: опорний конспект лекцій / Н.П. Кризина, І.О. Дегтярьова, Н.В. Васильєва  та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 76 с.

 

Розглянуто сучасні проблеми управління розвитком економічним по­тенціалом регіону в країнах світу. Проаналізовано демографічні процеси великих міст Європи. Узагальнено процес впровадження ресурсозберіга­ючої техніки і технології в країнах світу. Наведено детальний план тери­торій. Вивчено зарубіжний досвід впровадження електронного урядування. Досліджено світовий досвід міжбюджетних відносин.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого са­моврядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління розвитком ресурсного потенціалу регіону.


Економічний потенціал регіону.jpg

332

Е45

Економічний потенціал регіону: опорний конспект лекцій / І.О. Дегтярьова, М.К. Орлатий, С.А. Романюк та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 84 с.

 

Розглянуто теоретичні аспекти формування економічного потенціалу регі­ону. Визначено основні принципи використання і чинники економічного по­тенціалу регіону. Розкрито сутність і складові економічного потенціалу регіо­ну, чинники його формування. Дана оцінка сучасному інноваційному потенці­алу регіону. Проаналізовано структуру галузевого потенціалу регіону. Визна­чено підходи до формування механізмів використання економічного потенці­алу регіону.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління розвитком ресурсного потенціалу регіону.


Майнові ресурси територіальних громад.jpg

332

М14

Майнові ресурси територіальних громад: опорний конспект лекцій / В.М. Вакуленко, Н.А. Сич, Т.М. Чепіга. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 64 с.

 

Розглянуто теоретичні аспекти формування майнових ресурсів територі­альних громад регіону. Визначено основні поняття комунальної власності. Розкрито сутність основних майнових елементів об’єкта права комунальної власності. Досліджено особливості формування спільної комунальної власно­сті територіальних громад регіону: Наведено систему управління комуналь­ною власністю.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних зак­ладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.


Потенціал регіону.jpg

332

П64

Потенціал регіону: вектори формування та використання. Монографія. / О.О. Шубін, О.М. Азарян, Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова та ін. Донецьк: СПД Купріянов B.C., 2011 658 с.

 

В монографії узагальнені результати наукового пошуку в області дослідження теоретико-методологічних основ формування та використання потенціалу промислових регіонів в контексті ринкових трансформацій економічної системи України.

Розкрито сутність та економічний зміст потенціалу складних соціально-економічних систем регіонального рівня. Розвивається загальна теорія оцінки економічного потенціалу промислового сектору економіки. Пропонуються теоретичні і науково-методичні підходи до оцінки економічного потенціалу і окремих його елементів включаючи інтелектуальну, інноваційну та інші складові. Розглянуто моделі формування та використання потенціалу соціально-економічних систем промислово розвиненого регіону. Виходячи із загальних положень економічної теорії, розглядаються особливості оцінки потенціалу на регіональному рівні.

Монографія призначена для працівників науково-дослідних організацій, фахівців центральних, галузевих і місцевих органів управління, керівників підприємств, викладачів, аспірантів, магістрантів.



Ресурсний потенціал регіону.jpg

332

Р43

Ресурсний потенціал регіону: навч. посіб. / авт.-упоряд.: М. К. Орлатий, С. А. Романюк, І. О. Дегтярьова та ін.: за заг. ред. М. К. Орлатого. К.: НАДУ, 2014. – 724 с.

 

Розглянуто теоретичні аспекти формування ресурсного потенціалу регіону, проаналізовано загальні тенденції розвитку природного, поселен­ського, трудового, економічного, соціально-інфраструктурного, інформа­ційного потенціалу, використання майнових та фінансових ресурсів регіо­ну. Обґрунтовано розробку та впровадження генеральних і детальних планів забудови населених пунктів. Наведено зарубіжний досвід формування ре­сурсного потенціалу територій.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів ВНЗ, фахівців органів державного управління та органів місцевого самоврядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління розвитком ресурс­ного потенціалу регіону.



Соціально-інфраструктурний потенціал регіону.jpg

332

С70

Соціально-інфраструктурний потенціал регіону: опорний конспект лекцій / М.К. Орлатий, І.М. Демчак, В.П. Удовиченко та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 92 с.

 

Розглянуто теоретичні аспекти формування соціально-інфраструктурного потенціалу регіону. Визначено основні складові соціально-інфраструктурного потенціалу регіону. Досліджено сутність та особливості розвитку соціальної інфраструктури регіону. Проаналізовано загальні тенденції розви­тку основних галузей соціальної інфраструктури.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.


Теоретичні та методологічні основи формування.jpg

332

Т33

Теоретичні та методологічні основи формування ресурсного потенціалу регіону: опорний конспект лекцій / С.А. Романюк, М.К. Орлатий, Я.Ф. Жовнірчик та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 76 с.

 

Розглянуто теоретичні та методологічні аспекти формування ресурсного потенціалу регіону. Визначено базові поняття ресурсного потенціалу регіону. Наведено види класифікації ресурсів. Проаналізовано складові ресурсного по­тенціалу (економічний, природний, поселенський, трудовий, соціально-інфраструктурний, інформаційний та фінансовий). Досліджено сутність та особли­вості формування ресурсного потенціалу регіону.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних зак­ладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.


Фінансовий потенціал регіону.jpg

336

Ф59

Фінансовий потенціал регіону: опорний конспект лекцій / В.М. Вакуленко, Н.В. Васильєва, Н.М. Гринчук. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 74 с.

 

Розглянуто теоретичні аспекти формування фінансового потенціалу ре­гіону. Визначено поняття “фінанси регіону”, фінансового потенціалу та його складових. Розглянуто бюджетний, податковий, інвестиційний та кредитний потенціали регіону. Досліджено фінансові ресурси домогосподарств і суб’єктів господарської діяльності. Проаналізовано стан фінансової спромо­жності регіонів.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.


Державне управління


Глобальна та національна безпека.jpg

35

Г54

Глобальна та національна безпека : підручник / авт. кол. : В. І. Абрамов, Г. П. Ситник, В. Ф. Смолянюк ; за заг. ред. Г. П. Ситника. – К.: НАДУ, 2016. – 784 с.

 

У підручнику, побудованому на системоутворюючих елементах понятійно- категорійного апарату глобалістики, національної безпеки та державного управління, розглянуто філософсько-методологічні основи, стан і тенденції розвитку процесів, які визначають сутність і структуру глобальної та національної безпеки в довгостроковій перспективі, а також практичні аспекти діяльності держави щодо забезпечення національної безпеки, зокрема щодо розробки і впровадження державної політики та стратегічного планування в цій сфері.

Розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, але завдяки системному викладу методологічних і практичних аспектів забезпечення глобальної та національної безпеки може бути корисним для студентів інших вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів і тих, кого цікавлять сучасні проблеми безпечного розвитку світової спільноти.


Государственное управление в сфере национальной.jpg

35

Г72

Государственное управление в сфере национальной безопасности: словарь-справоч­ник / состав.: Г.П. Сытник, В.И. Абрамов, В.Ф. Смолянюк и др.; под общ. редакцией Г.П. Сытника. К.: НАДУ, 2012. 496с.

 

Словарь-справочник «Государственное управление в сфере нацио­нальной безопасности» является первым в Украине фундаментальным изданием, в котором раскрывается система терминов государственного управления в сфере национальной безопасности. Он охватывает около 450 терминов, которые отображают разные аспекты государственного управ­ления в указанной сфере: его теорию и историю, закономерности, осо­бенности, механизмы, методы и тому подобное. Издание рассчитано на слушателей Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, которые учатся по специальности «Государственное управление в сфере национальной безопасности», государственных служа­щих, научных работников, аспирантов, докторантов и всех, кого интересу­ют проблемы обеспечения национальной безопасности.


Потенціал поселенської мережі регіону.jpg

353

П64

Потенціал поселенської мережі регіону: опорний конспект лекцій / В.Ю. Глеба, Я.Ф. Жовнірчик, М.К. Орлатий та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 72 с.

 

Розглянуто теоретичні аспекти формування поселенської мережі регіону, проаналізовано складові поселенського потенціалу територіальних громад регіону. Обґрунтовано інструменти комплексного управління розвитком населених пунктів. Наведено систему взаємозв’язку планувальної документації місцевого рівня та головні механізми системи містобудівної документації.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних зак­ладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.


Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку.jpg

35

Р31

Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України: монографія / [Л. О. Белова, Д. В. Карамишев, Л. В. Набока та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д. В. Карамишева, к.держ.упр., доц. Л. В. Набоки. – X.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 296 с.

 

Досліджено соціогуманітарний вимір реалізації стратегії сталого розвитку в контексті загальнолюдських цінностей. Розкрито галузеві особливості реалізації державної соціальної політики на регіональному рівні. Визначено проблеми ре­формування діяльності органів публічної влади України в умовах реалізації страте­гії сталого розвитку. Обгрунтовано концептуальні підходи до реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону. Розроблено науково-методичне за­безпечення інституціональних змін у діяльності органів публічної влади регіону в контексті реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону.

Для науковців, слухачів магістерської підготовки спеціальності «Публічне управління і адміністрування», працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.



Екологія


Природний потенціал регіону.jpg

502

П77

Природний потенціал регіону: опорний конспект лекцій / Н.П. Кризина, Ю.Ф. Дехтяренко, Т.В. Іванова та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 82 с.

 

Розглянуто теоретичні аспект формування природного потенціалу ре­гіону, основні напрями державної політики України у галузі охорони довкіл­ля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Проаналізовано складові природних ресурсів регіону. Визначено основні чинники забруднення територій регіону. Наведено світовий досвід запровад­ження механізмів енергозбереження.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних зак­ладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.

за травень – червень 2017 року

Економіка

Соціальна економіка.jpg

330

С69

Соціальна економіка: навч. посіб. – 2-ге вид., без змін / [О.О. Бєляєв (кер. авт. кол.), Є.Б. Ніколаєв (наук. ред.), А.В. Келічавий та ін.]. – К.: КНЕУ, 2016.  – 481 с.

У навчальному посібнику досліджуються сутність і форми прояву соціальної економіки, демонструється об’єктивна необхідність соціалізації економіки та її соціально-економічного потенціалу, розкриваються основні риси і моделі. Ви­світлюються міжнародний досвід розвитку соціально орієнтованої економічної системи, розвиток соціального і людського капіталу, нерівність і соціальне роз­шарування, сучасні інструменти соціальної політики. У вагу приділено таким но­вим для навчальної літератури питанням, як суперечності процесу соціалізації економіки та розвиток благодійної діяльності в Україні.

Посібник буде корисним студентам, аспірантам, викладачам економічних дисциплін, усім, хто прагне опанувати сучасні тенденції у царині поліпшення добробуту людини і суспільства.


Чому Азії вдалося.jpg

339

С77

Стадвелл Джо

Чому Азії вдалося. Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу / Джо Стадвелл; пер. з англ. Олександра Цехановська. – К.: Наш формат, 2017. – 448с.

У чому причина стрімкого економічного злету Китаю? Чому не можна беззасте­режно довіряти думці неоінституціоналістів? Де «золота середина» в керуванні економікою держави? На ці та інші запитання шукає відповідь репортер «Файненшл таймс» Джо Стадвелл. Він аналізує три головні складники успішної еко­номіки: аграрну політику, промислове виробництво і розподіл фінансування. У прицілі авторської уваги Японія, Південна Корея, Тайвань, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, В’єтнам і Китай. Аналізуючи бізнес цих країн, автор показує, що спрацювало в Азії, а що ні.


Статистика

Статистичний щорічник України.jpg

31

С78

Статистичний щорічник України за 2015 рік. / За ред. І.М. Жук. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 576 с.

У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2015 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу.

Розрахований на широке коло читачів.


Праця. Ринок праці. Внутрішньо переміщені особи

Організаційно-управлінські.jpg

331.5

О64

Організаційно-управлінські та психологічніаспекти сучасного ринку праці України

: тези доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 192 с. 


331.5

З41

Збірник наукових праць: за результатами V Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та аспірантів «Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України» (24 листопада 2016 р., м. Київ): в 2 ч. / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016.  

Висвітлюються аспекти адміністрування та соціально- психологічні особливості функціонування ринку праці, аналізуються питання управління персоналом та економіки праці державної служби зайнятості.

Розрахований на науковців, викладачів, слухачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями функціонування сучасного ринку праці та державної служби зайнятості.


Структурна перебудова ринку праці.jpg

331.5

С87

Структурна перебудова ринку праці: реалії та перспективи: матер. засідання круглого столу (20 груд. 2016 р. м. Київ) / за наук. ред. С.М. Кожем’якіної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 60 с.

Збірник підготовлено за матеріалами засідання круглого столу. У наукових доповідях розглянуто теоретико-методологічні та аналітичні аспекти функціонування ринку праці, а також шляхи його ефективної перебудови у сучасних умовах.

Для науковців, педагогічних працівників професійно-технічних і вищих навчальних закладів, студентів, магістрантів, аспірантів, спеціалістів державної служби зайнятості та інших фахівців, які цікавляться проблемами ринку праці.


Професіокарти та психограми.jpg

331.548

П84

Професіокарти та психограми посад фахівців базових центрів зайнятості, філій регіональних центрів зайнятості: наук.-практ. розробка / [Л.М. Капченко, Н.В. Ортікова, Л.Й. Літвінчук та ін.] за заг. ред. Л.М. Капченка. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 52 с.

 

Наведено професіокарти та психограми посад фахівців базових центрів зайнятості, філій регіонального центрів зайнятості, комплекс психодіагностичних методик, підібраних за критеріями легкості тлумачення, швидкості обробки та валідності для відбору претендентів на посади.

Розробка призначена для використання керівниками і спеціалістами державної служби зайнятості на регіональному і базовому рівні при відборі фахівців на вакантні посади (лист Державної служби зайнятості (Центрального апарату) від 01.02.2017 № 33/06/579-17).


Інтеграція внутрішньо перемішених осіб.jpg

331.556.2

І71

Інтеграція внутрішньо перемішених осіб на ринку праці України: досвід і проблеми

: тези доповідей круглого столу (26 квітня 2017 року, м. Київ) / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017 р. – 106 с. 

Висвітлюються досвід та проблеми соціальної і психологічної інтеграції внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України та завдання державної служби зайнятості, соціальних партнерів структур громадянського суспільства для їх вирішення.

Розраховано на науковців, викладачів, слухачів, студентів, а також усіх, хто не байдужий до розв’язання проблем інтеграції внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України.


Психологія. Психіатрія

Кейс-метод у професійному відборі.jpg

159.9

К33

Кейс-метод у професійному відборі та навчанні персоналу служби зайнятості: наук.-практ. рекомендації / Н.В. Ортікова, Н.В. Савченко, В.В. Турбан. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 44 с.

У розробці представлено особливості використання кейс-методу у професійному відборі та навчанні персоналу державної служби зайнятості.

Для використання у роботі керівників та фахівців державної служби зайнятості у процесі професійного відбору кандидатів на зайняття вакантних посад центрів зайнятості, їх філій, а також у навчанні персоналу служби та розв’язанні щоденних виробничих завдань.


Соціальна психіатрія.jpg

616.89

П75

Пріб Г.А.

Соціальна психіатрія і наркологія

: навч. посіб. / Г.А. Пріб. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 255 с. 

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, поданий за моду­льним принципом організації навчального процесу, практичні завдання, тес­ти для підсумкового контролю знань питання для самоконтролю.

Докладно викладено принципи діагностики та профілактики психіч­них розладів, організації медичної та соціальної допомоги хворим, їх медико-соціальної реабілітації. Ґрунтовно висвітлено питання профілактики зло­вживання психоактивними речовинами та міжнародний досвід у цій сфері, розглянуто та проаналізовано національне і міжнародне законодавство з пи­тань соціальної наркології.

Посібник призначений для студентів та аспірантів усіх форм навчання з метою надання їм знань та вмінь, необхідних для співпраці з фахівцями со­ціальної сфери та сфері охорони психічного здоров’я.

 



Скриншот 2017-06-29 12.48.06.png


Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата / доктора





за 2016 рік

за 2015 рік

за 2014 рік