14.12.2018
Відбудеться семінар для керівників та фахівців відділів фінансів ОЦЗ, фахівців відділів розслідування страхових випадків ...
14.12.2018
Відбудеться семінар для: керівників відділів організації надання соціальних послуг ОЦЗ, заступників директорів – ...

Нові надходження

за червень - липень 2018 року


Наука


001

Г83

Григорук П.М., Хрущ Н.А.

Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. / Григорук П.М., Хрущ Н.А. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. —206 с.

У навчальному посібнику представлено теоретичні засади ме­тодології та організації науково-дослідної діяльності, наведено прак­тичні рекомендації щодо підготовки та представлення результатів до­сліджень. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології проведення наукових досліджень, формуван­ня їх інформаційного забезпечення, охарактеризовано вимоги й основ­ні правила підготовки результатів досліджень до їх публічного пред­ставлення та захисту. Окремо розглянуто питання збору та статистич­ної обробки даних.

Для студентів, курсантів, аспірантів, докторантів вищих на­вчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології науко­вих досліджень.
001

Т63

Тоффлер Э.

Футурошок / Э.Тоффлер. Пер. с англ. – СПб., 1997. – 522 с.

 

Книга известного американского футуролога, лауреата Но­белевской премии, Э лвина Тоффлера «Футурошок» представляет собой первую книгу трилогии об изменениях, которые происхо­дят и будут происходить в обществе. Данная книга развивает тему технологического и психологического состояния современного общества и происходящих в нем перемен. Автор опирается на обширный материал, взятый как из известных и значимых работ по медицине, психологии, социологии, так и из интервью с раз­личными людьми, а также интерпретирует данные социологиче­ских отчетов. Книга представляет интерес для различных катего­рий читателей, — от домохозяек до научных работников.


 

Управління. Менеджмент


005.8

К48

Клєвцєвич Н. А., Сментина Н. В.

Управління інфраструктурними проектами: Навчальний посіб­ник / Клевцсвич Н. А., Сментина Н. В. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2017, — 170 с.

Навчальний посібник присвячено актуальним питанням модернізації регіо­нальної економіки та її інфраструктури. Розглянуто основи реалізації інфраструктурних проектів на базі сучасних концепцій управління, обґрунтовано перспек­тивні інструменти та джерела фінансування інфраструктурних проектів в Укра­їні, а також переваги управління подібними проектами за допомогою механізмів державно-приватного партнерства на різних етапах їх реалізації: починаючи з пошуку та відбору проектів і закінчуючи контролем за їх виконанням.

Навчальний посібник підготовлено для студентів економічних спеціаль­ностей вищих навчальних закладні з метою надання їм методичної допомоги в удосконаленому вивченні навчальної дисципліни «Управління інфраструктур­ними проектами». Навчальний посібник допоможе студентам у підготовці до практичних занять, а також буде сприяти більш ефективному проведенню лек­ційних занять у формі прямого діалогу викладача зі студентами, більш глибо­кому розумінню сутності проблем, що вивчаються, та розширенню теоретико-пізнавального рівня майбутніх економістів.005.8


М84


Управління проектами: навч. посіб. / Мостенська Т.Л., Лобунець Т.В. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. — 132 с.

 

Навчальний посібник призначений для організації самостійної роботи студентів, у якому послідовно розглядаються усі аспекти, категорії та положення управління проектами, а саме: сутність управління проектами, характеристики керівника проекту, процес управління проектами, функції та методи управління проектами, життєвий цикл проекту, формування проектної команди, оцінювання ефективності проектів, тощо.

Для студентів спеціальності 073 «Менеджмент».

 

Психологія

159.9

Р65

Розов В. І.

Адаптивні антистресові психотехнології: Навч. посібн. — К.: Кондор, 2017. – 276 с.

У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та практичні проблеми адаптивних антистресових психотехнологій. Особлива увага приділяється практичним питанням розвитку адаптивності та адаптивної саморегуляції стресу.

Матеріали посібника можуть бути використані для лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять з таких дисциплін, спецкурсів та тем: «Практична психологія», «Медична психологія», «Психогігієната психопрофілактика», «Психологія здоров’я», «Психотерапія адаптаційних розладів», «Управління стресом (стрес- менеджмент)», «Психічна саморегуляція стану», «Психологія управління», «Психологія екстремальних ситуацій» тощо.

Для викладачів, студентів, лікарів, педагогів, соціальних працівників, керівників, а також широкого загалу читачів, яких цікавить проблема адаптації та управління стресом. Посібник може стати у пригоді співробітникам студентських психологічних служб, студентських служб психічного здоров’я та адаптації.159.9

Т46

Тихомирова Є. Б.

Конфліктологія та теорія переговорів: підручник / Є.В. Тихо­мирова, С.Р. Постоловський. – 2-ге вид., випр. – Суми: Універси­тетська книга, 2018. – 240 с.

Підручник підготовлений на базі прочитаних у Рівненському інституті слов’янознавства лекцій. Розглядаються теоретичні й прак­тичні проблеми конфліктології як науки, а також технології перего­ворів як одного з основних засобів розв’язання конфліктів.

Призначений для студентів, аспірантів і викладачів вищих закла­дів освіти України, а також для науковців і практичних працівників.

 

Ринок праці. Профорієнтація331.54


П71


Путівник профорієнтації: наук.-практ. реком. / Н.Г. Джинчарадзе, Л.Й. Літвінчук, Н.В. Савченко, Н.В. Ортікова, Н.В. Балашова, О.В. Грамма, М.В. Богуслав. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 43 с.


Науково-практичні рекомендації вміщують матеріали для проведення профорієнтаційного заняття з обрання професії, про сучасні тенденції на національному й світовому ринках праці, інформацію про професії майбутнього та основні передумови успішної кар’єри.

Для використання у роботі працівниками державної служби зайнятості під час підготовки інформаційних та профорієнтаційних семінарів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.


Економіка

 

330.3

К49

Клименко М.О., Клименко О.М., Клименко Л.В.

Сталий розвиток місцевих громад: підручник / М.О. Клименко, О.М. Клименко, Л.В. Клименко. — К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. — 296 с.

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завда­ння розробки стратегій сталого розвитку місцевих громад. Значна увага приділена особливостям, етапам розробки стратегій сталого розвитку, системі показників, методам прогнозування розвитку соціо-економіко-екологічних систем та обґрунтуванню пріорите­тів розвитку громад. Підручник може бути корисним для сту­дентів, докторантів, які вивчають проблеми пов’язані зі сталим розвитком соціо-економіко-екологічних систем територіальних спільнот базового рівня. 330.341


П14


Паливода О.М.


Організаційно-управлінські засади інновацій­ного розвитку промисловості на основі мережевих структур: теорія, методологія, практика: монографія. – К.: Кондор-видавництво, 2017. – 360 с.

 

У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти забезпечення ефективного функціонування мережевих структур в економіці України. На основі емпіричного матеріалу проаналізовано діючі у вітчизняній промисловості мережеві структури, проведено їх класифікацію та виділено основні інституційні та управлінські бар’єри на шляху їх розвитку. Розроблено методологічний підхід до ідентифікації мережевих структур на регіональному, галузевому та міжгалузевому рівнях. Запропоновано систему організаційно- управлінських заходів, що спрямовані на підтримку міжгалузевої кооперації у розробці інновацій, що мають проривне значення для промисловості з ураху­ванням досвіду країн Європейського Союзу. Запропоновано методологічний підхід до виявлення джерел генерування синергії мережевої взаємодії та оцін­ки їх потенціалу з метою формування найбільш оптимальних економічних та соціальних взаємозв’язків між компаніями.

Для науковців, викладачів, студентів економічних спеціальностей, підпри­ємців, представників органів державної влади та інших зацікавлених осіб.338

С80

Стиглиц Дж. Ю.

Экономика государственного сектора / Дж. Ю. Стиглиц. Пер. с англ. — М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. – 720 с.

 

Книга предоставляет российскому читателю возможность познакомить­ся с функциями государства в рыночной экономической системе, его ролью в решении экономических проблем. Она адресована не только проф­ессиональным экономистам — научным работникам, преподавателям, ас­пирантам и студентам. Представители законодательной и исполнительной власти страны, находящейся на этапе перехода от командной к рыночной экономике, смогут на практике использовать выводы западной науки, по-новому осмыслив отечественные проблемы и перспективы развития.

Для широкого круга читателей.


338.2Ф59Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влалн в Україні. Частина 1: монографія / Л. В. Мельник, Л. М. Акімова, Н. М. Кондрацька. — К.: Кондор-Видавництво, 2016. — 170 с.

 

В колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні аспекти форму­вання фінансової та еколого-економічної політики управління просторовим розвитком України та її регіонів. Розкрито сутність державної політики доходів та реалізації споживчих інтересів населення, досліджено процеси вдосконалення кор­поративних та земельних відносин, механізмів податково-фінансового регулювання регіонального розвитку, а також визначено галузеві особливості раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки в умовах децентраліза­ції влади в Україні.

Видання рекомендовано керівникам та фахівцям органів державного та регі­онального управління, місцевого самоврядування, науковим працівникам, викла­дачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів.


338.2Ф59Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентра­лізації влади в Україні. Частина 2: монографія / Л. В. Мельник, Л. М. Акімова, Н. М. Кондрацька та ін. – К. : Видавничий дім «Кондор», 2017. – 218 с.

 

В колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні аспекти формування фінансової та еколого-економічної політики управління просторовим розвитком України та її регіонів. Розкрито сутність державної політики доходів та реалізації споживчих інтересів населення, досліджено процеси вдосконалення корпоративних та земельних відносин, механізмів податково-фінансового регулювання регіонального розвитку, а також визначено галузеві особливості раціонального природокористування та забезпечення екологічної безпеки в умовах децентралізації влади в Україні.

Видання рекомендовано керівникам та фахівцям органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів.338


Э74


Людвиг Эрхард


Благосостояние для всех / Л. Эрхард. Пер. с нем. – М.: Дело, 2001. – 382 с.


В книге Людвига Эрхарда, немецкого экономиста и государственного деятеля, суммирован опыт разработки и практического осуществления хозяйственной реформы в послевоенной Германии (ФРГ). Эта реформа вошла в историю под названием «немецкое чудо» и послужила образцом для многих стран мира, решавших сходные задачи перехода от принудительно направляемого хозяйства к социальной рыночной экономике. Вышедшая в свет в 1956 г. книга Эрхарда неоднократно переиздавалась и переведена на многие языки. Первое издание на русском языке вышло в ФРГ в 1960 г. Для студентов и преподавателей вузов, экономистов, управленцев, политиков, практиков осуществления хозяйственных реформ. В силу доступности изложения книга представляет интерес и для широкого круга читателей.


Право

342

К77

Кравчук С. Й.

Основи теорії держави і права: навч. посібник / Крав­чук С.Й. — К.: Видавничий дім «КОНДОР», 2018.— 192 с.

Розкриті основні питання теорії держави і права з урахуван­ням принципів пріоритетності права, свобод людини та громадя­нина, правової соціальної держави, а також верховенства демо­кратії і законності.

Для викладачів і студентів ВНЗ та осіб, які цікавляться дер­жавно-правовою теорією розвитку України.


 

Державне адміністративне управління


330.341

П14

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник/ Д36 1.1. Бодрова, С. В. Болдирєв, В. О. Величко та ін.; за ред. С. Г. Серьогіної; 4-те вид., переробл. та допов. – Харків: Право, 2017. – 392 с.

У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчаль­ного курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розгля­даються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об’єднаннями громадян.

Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факульте­тів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципальних службовців.


352

І90

Історія та теорія місцевого самоврядування: навч. посібн. / О. М. Руденко, I. В. Козюра, Н. В. Ткаленко, В. Г. Маргасова. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 226 с.

В навчальному посібнику висвітлюються питання сутності та основних понять місцевого самоврядування, історичні аспекти його становлення і розвитку, сучасні зарубіжні моделі міс­цевого самоврядування та практики діяльності місцевої влади в зарубіжних країнах, сучасна теорія і практика місцевого самоврядування в Україні.

Представлений навчальний посібник можна рекомендувати для вивчення питань міс­цевого самоврядування студентам за напрямом «Публічне управління та адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Також посібник розрахований на учнів коледжів, слу­хачів регіональних центрів підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Реко­мендується для самоосвіти посадових осіб органів місцевого самоврядування.


352(03)

М65

Місцеве самоврядування: словник-довідник: навч. посібн. / [уклад. О.М. Руденко, І.В. Козюра, Н.В. Ткаленко, О.М. Іваницька, О.В. Червякова, А.Є. Шевченко, О.В. Михайловська, Б.Н. Гечбаія]. – К.: Кондор-Видавництво, 2017. – 182 с.


Словник-довідник містить базові поняття про найбільш загальні і фундаментальні влас­тивості, відношення та зв'язки у сфері теорії та практики місцевого самоврядування. В основу формування даного словника покладено концепцію визначення категоріального апарату та виділення поширених понять, виходячи з виділення системних складових місцевого самовря­дування та відповідних морфологічних моделей.

Словник розрахований на науковців, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших фахівців, які професійно займаються проблемами теорії та практики місцевого самоврядування.


351

Р83

Руденко О. М., Штурхецький С. В., Шершньова О. В., Філіпова Н. В.

НR-менеджмент у публічному управлінні: навч. посібн. / Руденко О. М., Штурхецький С. В., Шершньова О. В., Філіпова Н. В. – К. : Кондор-Видавництво, 2017. – 124 с.

 

У навчальному посібнику розглядаються питання, що мають ключове значення для фахівців системи управління організацією та управління персоналом: теорія управління люд­ськими ресурсами, методологія управління персоналом і формування системи управління персоналом, стратегічне управління персоналом і планування кадрової роботи в організації, технологія управління персоналом і його розвитком, а також питання управління поведінкою персоналу організації та оцінки результатів його діяльності.

Посібник розрахований на студентів і аспірантів, які вивчають проблеми управління персоналом організації, а також фахівців, що беруть участь у формуванні системи управління персоналом і системи управління персоналом і системи управління організацією і в цілому, що працюють з кадрами в ринкових умовах функціонування вітчизняної економіки.


Освіта

374.7(73)

Л6 4

Литовченко I.М.

Корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки: теорія і практика: монографія / за наук. ред. О. І. Огієнко – К.: 2018. – 400 с.

 

У монографії здійснено цілісний науковий аналіз соціально-економічних, соціокультурних, педагогічних процесів розвитку корпоративної освіти у Сполу­чених Штатах Америки та визначено її теоретико-методологічні засади й прогре­сивний досвід освітньої практики, виявлено провідні тенденції та особливості, що зумовлюють функціонування корпоративної освіти як органічної складової сис­теми неперервної професійної освіти дорослих, та обґрунтовано можливості тво­рчого використання їх у розбудові корпоративної освіти в Україні.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів, управлінців у галузі освіти.


 

за листопад – грудень 2017 року

Управління

Организационное поведение.jpg

005.32

Б20

Балагуш О.О.

Организационное поведение: Учебно-практическое пособие / О О. Балагуш. – К.: Сварог., 2017. – 320 с.

Учебно-практическое пособие подготовлено для методического обеспечения практических занятий по курсу «Организационное поведение» и содержит комплекс деловых игр, тестов и конкретных ситуаций для развития практических навыков в области организационного поведения.


Психологія

Психологія.jpg

159.9

І21

Іванова О.В.

     Психологія: вступ до спеціальності [текст]: навч. посіб. / О. В. Іванова, Л. М. Москалюк, С. І. Корсун – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 184 с.

Підготовлений навчальний посібник дає загальне уявлення про психологію як нау­ку, становлення психології у донауковий період, становлення наукової психології та існуючі галузі цієї науки. Також у посібнику розглядаються основні види діяльності психолога у всьому їх розмаїтті, напрями діяльності практичного психолога і зокрема психолога в органах внутрішніх справ. Наведено вимоги до моральної сфери особи­стості психолога та систему моральних норм, що закріплені у Етичному кодексі психо­лога. З метою розширення кругозору майбутніх психологів висвітлено діяльність міжнародних психологічних організацій, які об'єднують та координують роботу психо­логів у багатьох країнах світу. Дано цікавий історичний екскурс щодо становлення та розвитку вітчизняної відомчої психологічної науки. Висвітлюються цікаві факти та постаті, що започаткували вітчизняну психологію.

Посібник призначений для викладачів, курсантів та студентів психологічних фа­культетів та психологічних спеціальностей вузів, спеціалістів психологів, педагогів, усіх хто цікавиться психологією.


Зоопсихологія.jpg

159.929

І45

Ільєнко М.М.

Зоопсихологія з елементами порівняльної психології: Навчальний посібник. Вид. 2-ге доп. і перероб. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 208 с.

У посібнику розглянуті основні види поведінки та особливості психіки представників безхребетних і хребетних тварин, насамперед птахів та ссавців (серед останніх – приматів і людини) у порівняльному аспекті. При цьому всі поведінкові акти згруповано на ті, що пов’язані із живленням та пов’язані з репродукцією. Акцентується на чіткій залежності між поведінкою і психікою тварин та розвитком їх нервової системи. Чимало уваги приділено прикладам інстинктивних реакцій. Описуються також приклади наявності у тварин агресії та альтруїзму, пам’яті та інсайту, впізнавання самого себе у дзеркалі, специфічної символічної «мови» тощо. Посібник може бути корисним для студентів, аспірантів і викладачів кафедр біологічного профілю, зоологів, антропологів, зоотехніків, ветеринарних лікарів, мисливствознавців, а також психологів.


Психология самопрезентации.jpg

159.923

К92

Купечко О.А.

Психология самопрезентации личности: Учебно-практическое пособие / О. А. Купечко – К.: Центр учебной литературы, 2017. – 320 с.

Книга посвящена малоизученному в отечественной психологии фено­мену самопрезентации личности. Самопрезентация определяется как общая особенность социального поведения, не ограничивающаяся областью манипулятивной деятельности для создания желаемого впечатления, и рассма­тривается как неотъемлемый атрибут любой социальной коммуникации, не­зависимо от степени осознаваемости человеком своего поведения. В работе раскрываются механизмы, виды, средства, стратегии и тактики самопрезен­тации. Изучение особенностей самопрезентации в связи с полом, возрастом, профессией, статусом, кросс-культурными, личностными и ситуационными факторами, проведенное автором, позволяет решать значительное количе­ство практических вопросов, связанных с проблемами управленческой дея­тельности, межличностного и профессионального взаимодействия.

Адресована специалистам в области психологии, менеджмента, культу­рологии, социологии, психолингвистики, а также всем читателям, интере­сующимся проблемой оптимизации своих взаимодействий с окружающими людьми.


Психология массового.jpg

159.9

О72

Осенкив Г.С.

Психология массового поведения: Учебно­практическое пособие / Г. С. Осенкив. – К.: Сварог, 2017. – 158 с.

Книга посвящена острой проблеме современного общества — психологии массового поведения людей, их мотивации в современ­ном мире. Автор проводит анализ теоретических исследований по данной проблематике и рассматривает прикладные аспекты управ­ления массовым поведением людей, исходя из современных тенден­ций и требований к правоохранительным органам — выполнять свои профессиональные обязанности в поддержании стабильности функционирования и развития общества.


Социальная психология.jpg

159.922.27

С44

Скорюк В.Д.

Социальная психология в схемах и комментариях: Учебно-практическое пособие / В.Д. Скорюк. – К.: Сварог, 2017. – 228 с.

В учебно-практическом пособии даны в обобщенном и система­тизированном виде современные взгляды на социально-психологи­ческие явления и процессы, особенности их проявления в жизни и деятельности людей в обществе. Материал представлен в виде схем, к которым приводятся разъясняющие их содержание комментарии, что способствует логичному и более глубокому усвоению понятий и категорий социальной психологии, логики формирования и функционирования общественно-психологических феноменов. В окончательном итоге это облегчает процесс всестороннего осмысления окружающей действительности.


Статистика. Економіка

Економічна активність.jpg

31

Е45

Економічна активність населення України 2016: Статистичний збірник – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 206 с.

Збірник розрахований на фахівців, які займаються вивченням питань щодо ринку праці, а також може бути корисним студентам вищих навчальних закладів.

При використанні даних та матеріалів, що вміщені у цьому статистичному збірнику, посилання на першоджерело обов’язкове.


Статистичний щорічник.jpg

31

С78

Статистичний щорічник України за 2016 рік. / За ред. І.Є. Вернера. – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 612 с.

У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2016 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу.

Розрахований на широке коло читачів.


Економічні теорії.jpg

330

Е45

Економічні теорії в системі наукових економічних знань [Текст]: Навчальний посібник / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, В.В. Мартиненко, М.М. Теліщук та ін. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2017. – 226 с.

Навчальний посібник включає дев’ять розділів: наукові економічні знання як результат пізнання економічного життя; теоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний стан; політекономічні дослідження сутності еко­номічних явищ і процесів та їх місце в системі сучасного економічного знання; мікроекономічні знання як відносно самостійні складові системи теоретичних еко­номічних знань; макроекономічні знання в структурі наукових економічних знань; наукові надбання інституціональної економічної теорії; результати наукових дослі­джень міжнародної економіки як складової економічної теорії; теоретичні наукові здобутки видатних дослідників економічної життєдіяльності суспільства; тренінг для закріплення отриманих знань.

Буде корисним здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем га­лузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальностей: 8.03050201 «Еконо­мічна кібернетика», 8.03050301 «Міжнародна економіка», 8.03050801 «Фінанси і кре­дит», 8.03050803 «Оподаткування», 8.03050901 «Облік і аудит» в процесі вивчення дисциплін теоретичного блоку економічної науки і підготовці до курсових та комп­лексного державного екзамену з економічної теорії.


Грішнова О.А..jpg

331.101

Г85

Грішнова О.А.

Економіка праці та соціально-трудові відносини: курс лекцій / О.А. Грішнова. - К.: ІПК ДСЗУ, 2017. - 98 с.

Курс лекцій підготовлено на сучасних концептуальних засадах, що враховують новітні закономірності розвитку праці та відносин у цій царині та орієнтовані на формування фахових компетенцій з економіки праці та соціально-трудових відносин.

Для студентів і слухачів Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.


Право

Договірне право.jpg

347.44

Д59

Договірне право України екст]: Навчальний посібник для підготовки до іспитів / Упоряд. І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків – К.: «Центр учбової літератури», 2018. – 192 с.

Структура посібника складається з таких основних розділів курсу: загальні положення цивільно-правового договору; господарські договори; загальні положення договору в трудовому праві; зовнішньоекономічний договір (контракт); договори про передачу майна у власність; договори про передачу майна в користування; договори про виконання робіт; договори про надання послуг; договори з надання фінансових послуг; розпорядження майновими правами інтелектуальної власності; спільна діяльність; комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридич­них навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптималь­ному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.


Державне адміністративне управління

Публічне адміністрування.jpg

351

П88

Публічне адміністрування та економічна безпека в умовах європейської інтеграції: Монографія / За заг. ред. Н.Ю. Подольчака, Я .Я. Пушака та П.В. Ворони – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 272 с.

У колективній монографії розглянуто сучасний стан, основні напрямки розвитку та теоретико-методологічні основи публічного адміністрування, а також актуальні проблеми забезпечення  економічної безпеки держави та трансферу технологій в умовах європейської інтеграції.

Рекомендовано для наукових працівників, освітян, аспірантів та здобувачів освіти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


Соціальний захист

Інституційне забезпечення.jpg

364

Б39

Безтелесна Л.І.

Інституційне забезпечення реалізації соціальних гарантій держави: монографія. / Л. І. Безтелесна, Л. В. Пивоварчук — К.: Кондор-Видавництво, 2017. — 196 с.

У монографії відображені теоретичні основи дослідження інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави. Проведено діагностику інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави на основі міжнародних критеріїв оцінювання, визначено регіональні тенденції. Виділені пріоритетні напрями трансформації інституційного забезпечення реалізації соціальних гарантій держави, шляхом удосконалення розвитку громадянського суспільства, за принципом децентралізації, делегування повноважень місцевому рівню за надання соціальних гарантій.

Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників державних і регіональних органів управління, місцевого самоврядування та підприємницьких структур.


Освіта. Виховання

Психологічні основи.jpg

377

К68

Коропецька О.М.

Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості: Навчальний посібник. -К.: КНТ, 2016. – 438 с.

У навчальному посібнику представлено теоретичні, методологічні та методичні засади профорієнтаційної роботи, розкрито зміст, напрями, форми та методи профорієнтації, викладено загальні психологічні засади професійного становлення і розвитку особистості як суб’єкта самореалізації. У посібнику міститься навчальна робоча програма з дисципліни, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та самоконтролю, перелік основної та додаткової літератури. Практикум містить низку психологічних тестів та інший науково-методичний інструментарій для здійснення профдіагностичної та профконсультаційної роботи.

Навчальний посібник призначений студентам психологічних і педагогічних спеціальностей. Може бути корисним практичним психологам, працівникам центрів зайнятості, профконсультантам, соціальним працівникам, учителям, методистам, вихователям, батькам, а також усім, хто цікавиться психологією.


Фізіологія

Психофізіологія.jpg

612.8

К12

Кабашнюк В.О.

Психофізіологія: Навчальний посібник / В.О. Кабашнюк, В.К. Гаврилькевич. — Львів: «Новий Світ-2000», 2018. – 200 с.

У навчальному посібнику представлені питання, завдання і перелік літературних джерел для підготовки до практичних занять з психофізіології, різноманітні методики практичних досліджень. Подано розширений словник основних термінів і понять та навчально-методичні матеріали з дисципліни “Психофізіологія” за кредитно-модульною системою.

Посібник призначений для викладачів вищих навчальних закладів і студентів спеціальностей “Соціальна педагогіка”, “Практична психологія”, “Медична психологія”, “Фізична реабілітація” та всіх інших, хто вивчає психофізіологію людини. Матеріал посібника може бути використаний для підготовки та проведення відповідних занять із нормальної фізіології 


Безпека життєдіяльності

Безпека харчування.jpg

614.8

В53

Вісловух А.М.

Безпека харчування як основа безпечної життєдіяльності людини: навчально-практична розробка з курсу «Безпека життєдіяльності». – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 252 с.

В навчально-практичній розробці розкрито роль харчування в життєдіяльності людини, питання раціонального та збалансованого харчування, види та класифікація забруднювачів харчових продуктів, заходи щодо зменшення їх вмісту, сучасний погляд на генетично модифіковані продукти, особливості харчування на радіаційно забруднених територіях і державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

Призначається для слухачів спеціальностей 7.13010201 «Соціальна робота», 7.03010201 «Психологія», студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030102 «Психологія». Може бути корисною для всіх споживачів харчових продуктів.


Маркетинг

Інформаційний бізнес.jpg

658.8

П14

ПАЛЕХА Ю.І., ГОРБАНЬ Ю. І.

Інформаційний бізнес: підручник— К.: Вид-во Ліра-К. 2015. – 492 с.

Мета підручника – розкрити суть основних категорій інформаційного бізнесу, розглянути його модель, побудову та функції. Викладений тут матеріал допоможе студентам з’ясувати особливості і механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його організаційними формами, маркетинговою, рекламною та інформаційно-консультативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг, оволодіти бенчмаркінгом, основами інформаційно-консультативної діяльності й основними засадами електронної комерції.

Для слухачів університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, книгознавців та документознавців, інформаційних аналітиків, працівників дорадчих служб, усіх, хто хоче ознайомитись з основами інформаційного бізнесу та особливостями маркетингу інформаційних продуктів і послуг.


за жовтень 2017 року

Психологія

Загальна психологія.jpg

159.9

Д84

Дуткевич Т. В.

Загальна психологія. Теоретичний курс. [текст] навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 388 с.

У навчальному посібнику розкриваються базові знання з психології, а саме: поняття про психологічну науку, її основні категорії, методи, принципи, етапи історичного розвитку. Окрема увага приділяється висвітленню властивостей психічних процесів, розкриттю психологічної будови особистості, її тлумачення у різних теоріях, основ її творчості.

Рекомендується студентам спеціальності «Практична психологія», що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» та кваліфікацію «Практичний психолог в галузі освіти», а також може використовуватись студентами педагогічних та інших спеціальностей.


Організація діяльності психологічних служб.jpg

159.9

Л38

Легка Л. М., Семенча Л. Г.

Організація діяльності психологічних служб: навч. посіб. / Л.М Легка, Л.Г. Семенча, Львів: “Новий Світ-2000”, 2018. – 372 с.

У навчальному посібнику викладено загальні положення організації психологічної служби в системі збройних сил України, медичних установах, органах внутрішніх справ, пенітенціарній і освітянській системах, підприємствах та організаціях, ЦССМ

Складається посібник з двох частин. У першій частині висвітлені мета, завдання та окремі аспекти роботи психологічної служби різких напрямків. У другій – додаткові матеріали (положення, інструкції, плани, зразки звітів, посадові інструкції та ін.).

Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних закладів.


Психологія здоро.jpg

159.9

Т35

Терлецька Л. Г.

Психологія здоров’я: арт-терапевтичні технології: навчальний посібник / Л. Г. Терлецька. – 2-ге видання —К. : Видавничий Дім «Слово», 2017. – 128 с.

Навчальний посібник є керівництвом до проведення лекційних, практичних та самостійних занять з курсу «Психологія здоров’я» для магістратури по спеціалізації «Психологія особистості». Арт- терапевтичні технології представлені методами роботи з талісманами, мандалами, метафорами і казками.

У посібнику містяться приклади використання арт-терапевтичних методик у консультаційній і психокорекційній роботі практикуючого психолога з дорослими і дітьми. Для студентів-психологів.


Вибір професії. Профорієнтація

Конспект профорієнтаційного заняття.jpg

331.54

К65

Конспект профорієнтаційного заняття «Професії майбутнього» : наук.-практ. реком. / Л.М. Капченко, Н.В. Савченко, Н.В. Ортікова, Н.В. Балашова, Л.Й. Літвінчук, О.В. Грамма. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 35 с.

У науково-практичній розробці наведено сучасні тенденції на національному і світовому ринках праці, алгоритм обрання професії, інформацію про професії майбутнього, основні передумови успішної кар’єри. Розроблено презентацію з посиланнями на відеофрагменти для забезпечення візуалізації матеріалу під час проведення заняття.

Для використання у роботі працівниками державної служби зайнятості під час підготовки інформаційних та профорієнтаційних семінарів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, їх батьків, зайнятого населення, безробітних громадян.


Основи профорієнтаційної роботи.jpg

377.1

Т36

Теслюк В.М.

Основи профорієнтаційної роботи : навч. посіб. Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 304 с.

У навчальному посібнику розкрито зміст профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі; основні компоненти, напрями, функції, принципи профорієнтації; зміст профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; організаційну структуру управління профорієнтацією; планування та координацію профорієнтаційної роботи; форми й методи профорієнтаційної роботи соціального педагога, класного керівника, учителя-предметника.

Навчальний посібник рекомендовано студентам денної форми навчання напряму підготовки «Соціальна педагогіка», викладачам, які забезпечують викладання дисципліни «Основи профорієнтаційної роботи».


Economics (Економіка)

International Economics.jpg

339.9

І43

Ilarionova N.

International Economics. Microeconomics (Міжнародна економіка. Мікроекономіка): Manual / H.M. Іларіонова. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 316 с.

This manual is prepared in compliance with the standard syllabus of “International Economics” for students majoring in International Economics. The first volume of the manual presents basic principles of architecture of the modern world economic system as well as theoretical and applied fundamentals of the modem forms of international economic relations (international trade of goods and services and international movement of productive factors).

Each chapter of the manual presents both theoretical aspects and practical examples. Multiple choice questions, practical problems and cases are designed to systematize and strengthen understanding and implementation of the international economics issues.

Pragmatic and applied nature of the manual makes it a useful reference book for both students and professionals in the field of international economics.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Міжнародна економіка. Мікроекономіка». Посібник охоплює принципи побудови сучасної міжнародної економічної системи та її структури, теоретичні та прикладні засади сучасних форм міжнародних економічних відносин (міжнародної торгівлі товарами та міжнародний рух факторів виробництва).

Кожна глава посібника містить теоретичні питання, практичні приклади, тести, практичні завдання та кейси. Навчальний посібник розрахований на студентів та практиків, які працюють у сфері міжнародної економіки.


Іноземна мова


READINDS FOR.jpg

811.111

Г68

Гордєєва А.Й.

READINDS FOR PSYCHOLOGISTS: (Англійська для психологів. Тексти для формування фахової компетентності з читання) : посібник для самостійної роботи. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 136 с.

Посібник містить 10 розділів, які пропонують автентичні фахові тексти для читання та розроблені автором вправи для формування лексико-граматичних навичок і розвитку вмінь іншомовного професійно орієнтованого мовлення.

Посібник призначений для організації самостійної аудиторної і позааудиторної роботи студентів напрямків підготовки «Психологія», «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» в процесі вивчення професійно орієнтованої англійської мови. Він може бути використаний також широким колом осіб, які цікавляться питаннями популярної психології.


SELF-STUDY BOOK FOR SOCIAL WORKERS.jpg

811.111

Л63

Лисенко К.О., Гордєєва А.Й.

SELF-STUDY BOOK FOR SOCIAL WORKERS: (Посібник для самостійної роботи з англійської мови для соціальних робітників): Навч. посіб. – Київ: Видавництво Лipa-K, 2017. – 140 с.

Посібник містить 8 розділів, які пропонують професійно орієнтовані тексти для читання та розроблені авторами вправи і завдання для вдосконалення лексико-граматичних навичок і розвитку вмінь писемного мовлення: читання і письма.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. Може бути використаний для навчання студентів напрямків підготовки «Соціальна робота», «Психологія», «Соціальна педагогіка», а також тими, хто бажає поглибити знання англійської мови за професійним спрямуванням.


Advanced Economic Issues.jpg

811.111

С25

Святюк Ю.В.

Advanced Economic Issues (Актуальні питання економіки): навчальний посібник / Ю. В. Святюк. – К.: «Видавництво Ліра -К», 2017. – 148 с.

Навчальний посібник спрямований на засвоєння студентами- економістами професійної англомовної термінології та на розвиток навичок перекладу та опрацювання фахових економічних текстів.

Навчальний посібник складається з 8 розділів, кожен з яких містить англомовні фахові тексти, залучені з сучасних періодичних видань та мережі Інтернет. Розроблені практичні завдання забезпечують подальше оволодіння студентами навичками мовленнєвої діяльності та перекладу у межах професійно-орієнтованої тематики. Для кращого засвоєння та повторення навчального матеріалу наводяться словник економічної термінології, контрольні та тестові завдання.

Для студентів економічних спеціальностей та фахівців з економічної діяльності.

за серпень 2017 року

Психологія

Особистісно-професійне зростання.gif

159.9

О76

Особистісно-професійне зростання: психологічні тренінги: навчально-методичний посібник / За ред. проф. Л.В. Долинської, проф. О.В. Темрук. – К.: Каравела, 2017. – 560 с.

 

У навчально-методичному посібнику представлено психологічні тренінги особистісного зростання для фахівців та осіб різного віку. Зокрема приділяється увага проблемам розвитку психічного здоров’я молодших школярів засобами казкотерапії; зниження агресивних проявів у поведінці підлітків; розвитку позитивного мислення у ранньому юнацькому віці, емоційного інтелекту та уміння долати складні життєві ситуації — у період зрілої юності. Вирішується питання профілактики та подолання негативних проявів кризи середнього віку, формування толерантності жінок як умови психологічної готовності до материнства, подолання стресових ситуацій та вирішення психологічних проблем онкологічних хворих. Приділяється увага проблемам особистісно-професійної підготовки майбутнього фахівця, становлення його професійного самовизначення, розвитку особистісно- професійної зрілості, формування потреби у здоровому способі життя.

Посібник адресований студентам педагогічних, психологічних та інших спеціальностей, може використовуватися аспірантами, викладачами вищих навчальних закладів, педагогами та практичними психологами.Професії майбутнього для України.jpg

331.54

П84

Професії майбутнього для України: наук.-практ. розробка / Л.М. Капченко, Н.В. Савченко, Л.Й. Літвінчук, О.В, Грамма. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 47 с.

 

Інформаційний довідник містить інформацію про професії, які затребувані на ринку праці в коротко- й довгостроковому вимірі, професії майбутнього та які втрачають свою актуальність. Враховано основні напрями модернізації ключових параметрів розвитку країни, визначених відповідно до світових тенденцій, впливу новітніх технологій на формування людського ресурсу – базового чинника конкурентоспроможності економіки.

Для використання в роботі керівників та фахівців державної служби зайнятості під час підготовки інформаційних та профорієнтаційних семінарів для учнів         випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, їх       батьків, зайнятого населення, безробітних громадян.Словарь Л.С. Выготского .jpg

159.9(30)

С48

Словарь Л.С. Выготского / Под ред. А.А. Леонтьева. – 3-е изд., стереотипное. – М.: Смысл, 2014. – 119 с.

 

Авторский терминологический словарь Л.С. Выготского включает все определения психологических понятий, данные в его опубликованных работах, а также фрагменты его текстов, где дается развернутая интерпретация таких понятий.

Словарь рассчитан на широкий круг специалистов-гуманитариев, в особенности психологов (научных работников, преподавателей, практиков), в том числе студентов и аспирантов.


Менеджмент

Менеджмент у сторіччі методологія і практика.jpg

005

М50

Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика. Колективна монографія. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2015. – 347 с.

Мова: українська, англійська, російська


Ринок праці


Механізм регулювання зайнятості у військових.jpg

331.5

М42

Медвідь М. М.

Механізм регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення [Текст] : монографія / М. М. Медвідь. – X. : Національна акад. НГУ, 2014. – 346 с.

 

Провідною ідеєю монографії є формування механізму регулювання зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення на основі визначених автором достатніх умов гарантованого комплектування військових посад контрактним способом. З урахуванням проведеного аналізу міжнародного досвіду, а також виявлених залежностей укомплектованості військових посад контрактним способом від певних чинників запропоновано науково обгрунтовані заходи, що дають змогу поліпшити стан зайнятості у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення за недостатніх умов гарантованого комплектування військових посад контрактним способом.

Для офіцерів, що відповідають за кадрове забезпечення військових частин та підрозділів, науково-педагогічних (наукових) працівників та курсантів вищих військових навчальних закладів, які цікавляться, дослідженнями; пов’язаними із зайнятістю у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення України.


Економіка. Фінанси


Інноваційна економіка.jpg

330.341

І66

Інноваційна економіка. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 7-8 жовтня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 180 с.

 

У збірнику представлені матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційна економіка». Розглядаються загальні питання економічної теорії та історії економічної думки, світового господарства та міжнародних економічних відносин, економіки та управління національним господарством, економіки та управління підприємствами, розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, інноваційної та інвестиційної діяльності, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики та інше.

Збірник призначений для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться економічною наукою, а також для широкого кола читачів.


Зарубіжний досвід формування ресурсного.jpg

332.024

З-35

Зарубіжний досвід формування ресурсного потенціалу територій: опорний конспект лекцій / Н.П. Кризина, І.О. Дегтярьова, Н.В. Васильєва  та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 76 с.

 

Розглянуто сучасні проблеми управління розвитком економічним по­тенціалом регіону в країнах світу. Проаналізовано демографічні процеси великих міст Європи. Узагальнено процес впровадження ресурсозберіга­ючої техніки і технології в країнах світу. Наведено детальний план тери­торій. Вивчено зарубіжний досвід впровадження електронного урядування. Досліджено світовий досвід міжбюджетних відносин.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого са­моврядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління розвитком ресурсного потенціалу регіону.


Економічний потенціал регіону.jpg

332

Е45

Економічний потенціал регіону: опорний конспект лекцій / І.О. Дегтярьова, М.К. Орлатий, С.А. Романюк та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 84 с.

 

Розглянуто теоретичні аспекти формування економічного потенціалу регі­ону. Визначено основні принципи використання і чинники економічного по­тенціалу регіону. Розкрито сутність і складові економічного потенціалу регіо­ну, чинники його формування. Дана оцінка сучасному інноваційному потенці­алу регіону. Проаналізовано структуру галузевого потенціалу регіону. Визна­чено підходи до формування механізмів використання економічного потенці­алу регіону.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління розвитком ресурсного потенціалу регіону.


Майнові ресурси територіальних громад.jpg

332

М14

Майнові ресурси територіальних громад: опорний конспект лекцій / В.М. Вакуленко, Н.А. Сич, Т.М. Чепіга. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 64 с.

 

Розглянуто теоретичні аспекти формування майнових ресурсів територі­альних громад регіону. Визначено основні поняття комунальної власності. Розкрито сутність основних майнових елементів об’єкта права комунальної власності. Досліджено особливості формування спільної комунальної власно­сті територіальних громад регіону: Наведено систему управління комуналь­ною власністю.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних зак­ладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.


Потенціал регіону.jpg

332

П64

Потенціал регіону: вектори формування та використання. Монографія. / О.О. Шубін, О.М. Азарян, Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова та ін. Донецьк: СПД Купріянов B.C., 2011 658 с.

 

В монографії узагальнені результати наукового пошуку в області дослідження теоретико-методологічних основ формування та використання потенціалу промислових регіонів в контексті ринкових трансформацій економічної системи України.

Розкрито сутність та економічний зміст потенціалу складних соціально-економічних систем регіонального рівня. Розвивається загальна теорія оцінки економічного потенціалу промислового сектору економіки. Пропонуються теоретичні і науково-методичні підходи до оцінки економічного потенціалу і окремих його елементів включаючи інтелектуальну, інноваційну та інші складові. Розглянуто моделі формування та використання потенціалу соціально-економічних систем промислово розвиненого регіону. Виходячи із загальних положень економічної теорії, розглядаються особливості оцінки потенціалу на регіональному рівні.

Монографія призначена для працівників науково-дослідних організацій, фахівців центральних, галузевих і місцевих органів управління, керівників підприємств, викладачів, аспірантів, магістрантів.Ресурсний потенціал регіону.jpg

332

Р43

Ресурсний потенціал регіону: навч. посіб. / авт.-упоряд.: М. К. Орлатий, С. А. Романюк, І. О. Дегтярьова та ін.: за заг. ред. М. К. Орлатого. К.: НАДУ, 2014. – 724 с.

 

Розглянуто теоретичні аспекти формування ресурсного потенціалу регіону, проаналізовано загальні тенденції розвитку природного, поселен­ського, трудового, економічного, соціально-інфраструктурного, інформа­ційного потенціалу, використання майнових та фінансових ресурсів регіо­ну. Обґрунтовано розробку та впровадження генеральних і детальних планів забудови населених пунктів. Наведено зарубіжний досвід формування ре­сурсного потенціалу територій.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів ВНЗ, фахівців органів державного управління та органів місцевого самоврядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління розвитком ресурс­ного потенціалу регіону.Соціально-інфраструктурний потенціал регіону.jpg

332

С70

Соціально-інфраструктурний потенціал регіону: опорний конспект лекцій / М.К. Орлатий, І.М. Демчак, В.П. Удовиченко та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 92 с.

 

Розглянуто теоретичні аспекти формування соціально-інфраструктурного потенціалу регіону. Визначено основні складові соціально-інфраструктурного потенціалу регіону. Досліджено сутність та особливості розвитку соціальної інфраструктури регіону. Проаналізовано загальні тенденції розви­тку основних галузей соціальної інфраструктури.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.


Теоретичні та методологічні основи формування.jpg

332

Т33

Теоретичні та методологічні основи формування ресурсного потенціалу регіону: опорний конспект лекцій / С.А. Романюк, М.К. Орлатий, Я.Ф. Жовнірчик та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 76 с.

 

Розглянуто теоретичні та методологічні аспекти формування ресурсного потенціалу регіону. Визначено базові поняття ресурсного потенціалу регіону. Наведено види класифікації ресурсів. Проаналізовано складові ресурсного по­тенціалу (економічний, природний, поселенський, трудовий, соціально-інфраструктурний, інформаційний та фінансовий). Досліджено сутність та особли­вості формування ресурсного потенціалу регіону.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних зак­ладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.


Фінансовий потенціал регіону.jpg

336

Ф59

Фінансовий потенціал регіону: опорний конспект лекцій / В.М. Вакуленко, Н.В. Васильєва, Н.М. Гринчук. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 74 с.

 

Розглянуто теоретичні аспекти формування фінансового потенціалу ре­гіону. Визначено поняття “фінанси регіону”, фінансового потенціалу та його складових. Розглянуто бюджетний, податковий, інвестиційний та кредитний потенціали регіону. Досліджено фінансові ресурси домогосподарств і суб’єктів господарської діяльності. Проаналізовано стан фінансової спромо­жності регіонів.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.


Державне управління


Глобальна та національна безпека.jpg

35

Г54

Глобальна та національна безпека : підручник / авт. кол. : В. І. Абрамов, Г. П. Ситник, В. Ф. Смолянюк ; за заг. ред. Г. П. Ситника. – К.: НАДУ, 2016. – 784 с.

 

У підручнику, побудованому на системоутворюючих елементах понятійно- категорійного апарату глобалістики, національної безпеки та державного управління, розглянуто філософсько-методологічні основи, стан і тенденції розвитку процесів, які визначають сутність і структуру глобальної та національної безпеки в довгостроковій перспективі, а також практичні аспекти діяльності держави щодо забезпечення національної безпеки, зокрема щодо розробки і впровадження державної політики та стратегічного планування в цій сфері.

Розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, але завдяки системному викладу методологічних і практичних аспектів забезпечення глобальної та національної безпеки може бути корисним для студентів інших вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів і тих, кого цікавлять сучасні проблеми безпечного розвитку світової спільноти.


Государственное управление в сфере национальной.jpg

35

Г72

Государственное управление в сфере национальной безопасности: словарь-справоч­ник / состав.: Г.П. Сытник, В.И. Абрамов, В.Ф. Смолянюк и др.; под общ. редакцией Г.П. Сытника. К.: НАДУ, 2012. 496с.

 

Словарь-справочник «Государственное управление в сфере нацио­нальной безопасности» является первым в Украине фундаментальным изданием, в котором раскрывается система терминов государственного управления в сфере национальной безопасности. Он охватывает около 450 терминов, которые отображают разные аспекты государственного управ­ления в указанной сфере: его теорию и историю, закономерности, осо­бенности, механизмы, методы и тому подобное. Издание рассчитано на слушателей Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, которые учатся по специальности «Государственное управление в сфере национальной безопасности», государственных служа­щих, научных работников, аспирантов, докторантов и всех, кого интересу­ют проблемы обеспечения национальной безопасности.


Потенціал поселенської мережі регіону.jpg

353

П64

Потенціал поселенської мережі регіону: опорний конспект лекцій / В.Ю. Глеба, Я.Ф. Жовнірчик, М.К. Орлатий та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 72 с.

 

Розглянуто теоретичні аспекти формування поселенської мережі регіону, проаналізовано складові поселенського потенціалу територіальних громад регіону. Обґрунтовано інструменти комплексного управління розвитком населених пунктів. Наведено систему взаємозв’язку планувальної документації місцевого рівня та головні механізми системи містобудівної документації.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних зак­ладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.


Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку.jpg

35

Р31

Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України: монографія / [Л. О. Белова, Д. В. Карамишев, Л. В. Набока та ін.]; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д. В. Карамишева, к.держ.упр., доц. Л. В. Набоки. – X.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 296 с.

 

Досліджено соціогуманітарний вимір реалізації стратегії сталого розвитку в контексті загальнолюдських цінностей. Розкрито галузеві особливості реалізації державної соціальної політики на регіональному рівні. Визначено проблеми ре­формування діяльності органів публічної влади України в умовах реалізації страте­гії сталого розвитку. Обгрунтовано концептуальні підходи до реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону. Розроблено науково-методичне за­безпечення інституціональних змін у діяльності органів публічної влади регіону в контексті реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону.

Для науковців, слухачів магістерської підготовки спеціальності «Публічне управління і адміністрування», працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.Екологія


Природний потенціал регіону.jpg

502

П77

Природний потенціал регіону: опорний конспект лекцій / Н.П. Кризина, Ю.Ф. Дехтяренко, Т.В. Іванова та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2014. – 82 с.

 

Розглянуто теоретичні аспект формування природного потенціалу ре­гіону, основні напрями державної політики України у галузі охорони довкіл­ля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Проаналізовано складові природних ресурсів регіону. Визначено основні чинники забруднення територій регіону. Наведено світовий досвід запровад­ження механізмів енергозбереження.

Розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних зак­ладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого само­врядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами управління роз­витком ресурсного потенціалу регіону.

за травень – червень 2017 року

Економіка

Соціальна економіка.jpg

330

С69

Соціальна економіка: навч. посіб. – 2-ге вид., без змін / [О.О. Бєляєв (кер. авт. кол.), Є.Б. Ніколаєв (наук. ред.), А.В. Келічавий та ін.]. – К.: КНЕУ, 2016.  – 481 с.

У навчальному посібнику досліджуються сутність і форми прояву соціальної економіки, демонструється об’єктивна необхідність соціалізації економіки та її соціально-економічного потенціалу, розкриваються основні риси і моделі. Ви­світлюються міжнародний досвід розвитку соціально орієнтованої економічної системи, розвиток соціального і людського капіталу, нерівність і соціальне роз­шарування, сучасні інструменти соціальної політики. У вагу приділено таким но­вим для навчальної літератури питанням, як суперечності процесу соціалізації економіки та розвиток благодійної діяльності в Україні.

Посібник буде корисним студентам, аспірантам, викладачам економічних дисциплін, усім, хто прагне опанувати сучасні тенденції у царині поліпшення добробуту людини і суспільства.


Чому Азії вдалося.jpg

339

С77

Стадвелл Джо

Чому Азії вдалося. Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу / Джо Стадвелл; пер. з англ. Олександра Цехановська. – К.: Наш формат, 2017. – 448с.

У чому причина стрімкого економічного злету Китаю? Чому не можна беззасте­режно довіряти думці неоінституціоналістів? Де «золота середина» в керуванні економікою держави? На ці та інші запитання шукає відповідь репортер «Файненшл таймс» Джо Стадвелл. Він аналізує три головні складники успішної еко­номіки: аграрну політику, промислове виробництво і розподіл фінансування. У прицілі авторської уваги Японія, Південна Корея, Тайвань, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, В’єтнам і Китай. Аналізуючи бізнес цих країн, автор показує, що спрацювало в Азії, а що ні.


Статистика

Статистичний щорічник України.jpg

31

С78

Статистичний щорічник України за 2015 рік. / За ред. І.М. Жук. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 576 с.

У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2015 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу.

Розрахований на широке коло читачів.


Праця. Ринок праці. Внутрішньо переміщені особи

Організаційно-управлінські.jpg

331.5

О64

Організаційно-управлінські та психологічніаспекти сучасного ринку праці України

: тези доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 192 с. 


331.5

З41

Збірник наукових праць: за результатами V Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та аспірантів «Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України» (24 листопада 2016 р., м. Київ): в 2 ч. / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016.  

Висвітлюються аспекти адміністрування та соціально- психологічні особливості функціонування ринку праці, аналізуються питання управління персоналом та економіки праці державної служби зайнятості.

Розрахований на науковців, викладачів, слухачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями функціонування сучасного ринку праці та державної служби зайнятості.


Професіокарти та психограми.jpg

331.5

С87

Структурна перебудова ринку праці: реалії та перспективи: матер. засідання круглого столу (20 груд. 2016 р. м. Київ) / за наук. ред. С.М. Кожем’якіної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 60 с.

Збірник підготовлено за матеріалами засідання круглого столу. У наукових доповідях розглянуто теоретико-методологічні та аналітичні аспекти функціонування ринку праці, а також шляхи його ефективної перебудови у сучасних умовах.

Для науковців, педагогічних працівників професійно-технічних і вищих навчальних закладів, студентів, магістрантів, аспірантів, спеціалістів державної служби зайнятості та інших фахівців, які цікавляться проблемами ринку праці.


Професіокарти та психограми.jpg

331.548

П84

Професіокарти та психограми посад фахівців базових центрів зайнятості, філій регіональних центрів зайнятості: наук.-практ. розробка / [Л.М. Капченко, Н.В. Ортікова, Л.Й. Літвінчук та ін.] за заг. ред. Л.М. Капченка. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 52 с.

 

Наведено професіокарти та психограми посад фахівців базових центрів зайнятості, філій регіонального центрів зайнятості, комплекс психодіагностичних методик, підібраних за критеріями легкості тлумачення, швидкості обробки та валідності для відбору претендентів на посади.

Розробка призначена для використання керівниками і спеціалістами державної служби зайнятості на регіональному і базовому рівні при відборі фахівців на вакантні посади (лист Державної служби зайнятості (Центрального апарату) від 01.02.2017 № 33/06/579-17).


Інтеграція внутрішньо перемішених осіб.jpg

331.556.2

І71

Інтеграція внутрішньо перемішених осіб на ринку праці України: досвід і проблеми

: тези доповідей круглого столу (26 квітня 2017 року, м. Київ) / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017 р. – 106 с. 

Висвітлюються досвід та проблеми соціальної і психологічної інтеграції внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України та завдання державної служби зайнятості, соціальних партнерів структур громадянського суспільства для їх вирішення.

Розраховано на науковців, викладачів, слухачів, студентів, а також усіх, хто не байдужий до розв’язання проблем інтеграції внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України.


Психологія. Психіатрія

Кейс-метод у професійному відборі.jpg

159.9

К33

Кейс-метод у професійному відборі та навчанні персоналу служби зайнятості: наук.-практ. рекомендації / Н.В. Ортікова, Н.В. Савченко, В.В. Турбан. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 44 с.

У розробці представлено особливості використання кейс-методу у професійному відборі та навчанні персоналу державної служби зайнятості.

Для використання у роботі керівників та фахівців державної служби зайнятості у процесі професійного відбору кандидатів на зайняття вакантних посад центрів зайнятості, їх філій, а також у навчанні персоналу служби та розв’язанні щоденних виробничих завдань.


Соціальна психіатрія.jpg

616.89

П75

Пріб Г.А.

Соціальна психіатрія і наркологія

: навч. посіб. / Г.А. Пріб. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 255 с. 

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, поданий за моду­льним принципом організації навчального процесу, практичні завдання, тес­ти для підсумкового контролю знань питання для самоконтролю.

Докладно викладено принципи діагностики та профілактики психіч­них розладів, організації медичної та соціальної допомоги хворим, їх медико-соціальної реабілітації. Ґрунтовно висвітлено питання профілактики зло­вживання психоактивними речовинами та міжнародний досвід у цій сфері, розглянуто та проаналізовано національне і міжнародне законодавство з пи­тань соціальної наркології.

Посібник призначений для студентів та аспірантів усіх форм навчання з метою надання їм знань та вмінь, необхідних для співпраці з фахівцями со­ціальної сфери та сфері охорони психічного здоров’я.

 Скриншот 2017-06-29 12.48.06.png


Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата / доктора

за 2016 рік

за 2015 рік

за 2014 рік