Нові надходження

за травень – червень 2017 року

Економіка

Соціальна економіка.jpg

330

С69

Соціальна економіка: навч. посіб. – 2-ге вид., без змін / [О.О. Бєляєв (кер. авт. кол.), Є.Б. Ніколаєв (наук. ред.), А.В. Келічавий та ін.]. – К.: КНЕУ, 2016.  – 481 с.

У навчальному посібнику досліджуються сутність і форми прояву соціальної економіки, демонструється об’єктивна необхідність соціалізації економіки та її соціально-економічного потенціалу, розкриваються основні риси і моделі. Ви­світлюються міжнародний досвід розвитку соціально орієнтованої економічної системи, розвиток соціального і людського капіталу, нерівність і соціальне роз­шарування, сучасні інструменти соціальної політики. У вагу приділено таким но­вим для навчальної літератури питанням, як суперечності процесу соціалізації економіки та розвиток благодійної діяльності в Україні.

Посібник буде корисним студентам, аспірантам, викладачам економічних дисциплін, усім, хто прагне опанувати сучасні тенденції у царині поліпшення добробуту людини і суспільства.


Чому Азії вдалося.jpg

339

С77

Стадвелл Джо

Чому Азії вдалося. Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу / Джо Стадвелл; пер. з англ. Олександра Цехановська. – К.: Наш формат, 2017. – 448с.

У чому причина стрімкого економічного злету Китаю? Чому не можна беззасте­режно довіряти думці неоінституціоналістів? Де «золота середина» в керуванні економікою держави? На ці та інші запитання шукає відповідь репортер «Файненшл таймс» Джо Стадвелл. Він аналізує три головні складники успішної еко­номіки: аграрну політику, промислове виробництво і розподіл фінансування. У прицілі авторської уваги Японія, Південна Корея, Тайвань, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, В’єтнам і Китай. Аналізуючи бізнес цих країн, автор показує, що спрацювало в Азії, а що ні.


Статистика

Статистичний щорічник України.jpg

31

С78

Статистичний щорічник України за 2015 рік. / За ред. І.М. Жук. – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 576 с.

У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище України у 2015 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення, статистичні показники деяких країн світу.

Розрахований на широке коло читачів.


Праця. Ринок праці. Внутрішньо переміщені особи

Організаційно-управлінські.jpg

331.5

О64

Організаційно-управлінські та психологічніаспекти сучасного ринку праці України

: тези доповідей V Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 192 с. 


331.5

З41

Збірник наукових праць: за результатами V Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та аспірантів «Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України» (24 листопада 2016 р., м. Київ): в 2 ч. / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016.  

Висвітлюються аспекти адміністрування та соціально- психологічні особливості функціонування ринку праці, аналізуються питання управління персоналом та економіки праці державної служби зайнятості.

Розрахований на науковців, викладачів, слухачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями функціонування сучасного ринку праці та державної служби зайнятості.


Структурна перебудова ринку праці.jpg

331.5

С87

Структурна перебудова ринку праці: реалії та перспективи: матер. засідання круглого столу (20 груд. 2016 р. м. Київ) / за наук. ред. С.М. Кожем’якіної. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 60 с.

Збірник підготовлено за матеріалами засідання круглого столу. У наукових доповідях розглянуто теоретико-методологічні та аналітичні аспекти функціонування ринку праці, а також шляхи його ефективної перебудови у сучасних умовах.

Для науковців, педагогічних працівників професійно-технічних і вищих навчальних закладів, студентів, магістрантів, аспірантів, спеціалістів державної служби зайнятості та інших фахівців, які цікавляться проблемами ринку праці.


Професіокарти та психограми.jpg

331.548

П84

Професіокарти та психограми посад фахівців базових центрів зайнятості, філій регіональних центрів зайнятості: наук.-практ. розробка / [Л.М. Капченко, Н.В. Ортікова, Л.Й. Літвінчук та ін.] за заг. ред. Л.М. Капченка. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 52 с.

 

Наведено професіокарти та психограми посад фахівців базових центрів зайнятості, філій регіонального центрів зайнятості, комплекс психодіагностичних методик, підібраних за критеріями легкості тлумачення, швидкості обробки та валідності для відбору претендентів на посади.

Розробка призначена для використання керівниками і спеціалістами державної служби зайнятості на регіональному і базовому рівні при відборі фахівців на вакантні посади (лист Державної служби зайнятості (Центрального апарату) від 01.02.2017 № 33/06/579-17).


Інтеграція внутрішньо перемішених осіб.jpg

331.556.2

І71

Інтеграція внутрішньо перемішених осіб на ринку праці України: досвід і проблеми

: тези доповідей круглого столу (26 квітня 2017 року, м. Київ) / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017 р. – 106 с. 

Висвітлюються досвід та проблеми соціальної і психологічної інтеграції внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України та завдання державної служби зайнятості, соціальних партнерів структур громадянського суспільства для їх вирішення.

Розраховано на науковців, викладачів, слухачів, студентів, а також усіх, хто не байдужий до розв’язання проблем інтеграції внутрішньо переміщених осіб на ринку праці України.


Психологія. Психіатрія

Кейс-метод у професійному відборі.jpg

159.9

К33

Кейс-метод у професійному відборі та навчанні персоналу служби зайнятості: наук.-практ. рекомендації / Н.В. Ортікова, Н.В. Савченко, В.В. Турбан. – К.: ІПК ДСЗУ, 2017. – 44 с.

У розробці представлено особливості використання кейс-методу у професійному відборі та навчанні персоналу державної служби зайнятості.

Для використання у роботі керівників та фахівців державної служби зайнятості у процесі професійного відбору кандидатів на зайняття вакантних посад центрів зайнятості, їх філій, а також у навчанні персоналу служби та розв’язанні щоденних виробничих завдань.


Соціальна психіатрія.jpg

616.89

П75

Пріб Г.А.

Соціальна психіатрія і наркологія

: навч. посіб. / Г.А. Пріб. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 255 с. 

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, поданий за моду­льним принципом організації навчального процесу, практичні завдання, тес­ти для підсумкового контролю знань питання для самоконтролю.

Докладно викладено принципи діагностики та профілактики психіч­них розладів, організації медичної та соціальної допомоги хворим, їх медико-соціальної реабілітації. Ґрунтовно висвітлено питання профілактики зло­вживання психоактивними речовинами та міжнародний досвід у цій сфері, розглянуто та проаналізовано національне і міжнародне законодавство з пи­тань соціальної наркології.

Посібник призначений для студентів та аспірантів усіх форм навчання з метою надання їм знань та вмінь, необхідних для співпраці з фахівцями со­ціальної сфери та сфері охорони психічного здоров’я.

 Скриншот 2017-06-29 12.48.06.png


Автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата / доктора

за 2016 рік

за 2015 рік

за 2014 рік