Загальна інформація

Про бібліотеку

1. Загальні положення

1.1. Бібліотека є структурним підрозділом Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), який здійснює бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу й науково-дослідної роботи та підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи.

1.2. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про національну програму інформатизації", а також нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України, наказами і розпорядженнями Державного центру зайнятості та Інституту, статуту ІПК ДСЗУ, правилами внутрішнього розпорядку та цим Положенням.

1.3. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.4. Інститут забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

1.5. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються ректором Інституту і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.

Бібліотека.JPG

2. Основні функції та завдання бібліотеки

2.1. Забезпечує повне, якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, слухачів, наукових і науково-педагогічних працівників, працівників інших структурних підрозділів Інституту згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

2.1.1. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементах та читальних залах.

2.1.2. Безкоштовно надає користувачам бібліотеки бібліотечні послуги.

2.1.3. Укладає інформаційні списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та навчально-виховній роботі Інституту, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки тощо.

2.1.4.Надає користувачам додаткові послуги згідно з чинним законодавством.

2.2. Бібліотека формує фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень Інституту шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової літератури, періодичних, аудіо- та відео-видань.

2.2.1. Спільно з кафедрами вивчає питання забезпеченості студентів літературою та її використання, а також питання видання та перевидання навчальної та науково-методичної літератури.

2.2.2. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік бібліотечних фондів, їх зберігання.

2.2.3. Проводить наукову та технічну обробку літератури, що надходить до бібліотеки у відповідності з «Інструкцією про облік бібліотечного фонду».

2.2.4. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.

2.2.5. Проводить перевірку фондів за існуючим порядком.

2.3. Бібліотека створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

2.3.1. Бібліотека проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп’ютерних технологій.

3. Права

3.1. Бібліотека має право визначати зміст та форми бібліотечної діяльності відповідно до функцій та завдань, визначених цим Положенням.

3.2. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Інституту. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

3.3. Визначати згідно з Правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

3.4. Брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.

3.5. Брати участь у засіданнях Вченої ради і ректорату Інституту.

4. Відповідальність

4.1. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

4.1.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором Інституту.

4.1.2. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

4.1.3. Працівники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.


Бібліотека сьогодні

Бібліотека забезпечує інформаційний супровід навчального процесу та науково-дослідної роботи навчально-наукових підрозділів інституту, а також надає практичну допомогу в підготовці високоосвічених фахівців.

Фонд бібліотеки налічує понад 90 тис. наукової, навчально-методичної літератури, періодичних видань та інших видів друкованої продукції (за змістом він універсальний) і формується згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень інституту.

Бібліотека організовує книжкові виставки, оновлює експозицію стендів “Наукові праці викладачів”.

У бібліотеці проводиться робота по автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів. З 2008 року формується електронний каталог, створюється електронна бібліотека.

До послуг користувачів відкрито комп’ютерний читальний зал на 10 місць, а також відкрито доступ до інформаційної мережі INTERNET.


Концепція розвитку бібліотеки Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України на 2012 – 2017 рр.

1. Основні положення

В концепції викладено основні цілі, напрями розвитку бібліотеки ІПК ДСЗУ на 5 років. Мета концепції – оновлення і модернізація бібліотеки ІПК ДСЗУ, сприяння посиленню її позитивного іміджу в Інституті.

1.1. Місія бібліотеки. Забезпечення літературою та інформацією навчально-виховного процесу і наукових досліджень, а також розповсюдження знань, духовного і інтелектуального навчання і культури.

1.2. Завдання. Збір, збереження та розповсюдження необхідної інформації про досягнення економіки, науки, техніки і надання доступу до цієї інформації.

1.3. Історія бібліотеки. Бібліотека заснована у 1994 році. Бібліотечний фонд нараховує понад 90 тис. примірників навчальної, наукової, довідкової та методичної літератури. Зареєстровано 3 тис. читачів. В штаті 3 працівника, з них 2 з вищою бібліотечною освітою.

У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, законами України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», іншими законодавчими, нормативними документами, Статутом інституту, Положенням про бібліотеку ІПК ДСЗУ.

2. Стратегія розвитку

2.1. Основні цілі. Розвиток спектра наданих послуг читачам, удосконалення організаційної роботи бібліотеки, розвиток системи інформаційного забезпечення.

2.2. Завдання. Розвиток АІБС, збільшення кількості посадочних місць у читальних залах, розвиток інформаційного забезпечення читачів, створення електронної бібліотеки.

3. Приоритетні напрями діяльності

3.1. Розвиток бібліотечних фондів. Передбачається :

 • Визначення основного ядра та удосконалення структури фонду бібліотеки.

 • Удосконалення комплектування фонду з тематики інституту завдяки більш ефективної роботи за результатами аналізу використання фонду.

 • Вивчення потоку документів що до використання періодичних видань, що дасть змогу розширити їх перелік, в тому числі на електронних носіях.

 • Освоєння нових носіїв інформації, використання повнотекстових баз даних через Internet.

 • Удосконалення розкриття фонду бібліотеки за допомогою традиційного довідково-бібліографічного апарату та електронних баз даних.

 • Розширення зв’язків з іншими бібліотеками ВНЗ.

 • Створення фонду електронної бібліотеки.

3.2. Обслуговування користувачів. Розширення можливостей роботи з документами на основі впровадження новітніх інформаційних технологій позитивно вплинуть на якість бібліотечного обслуговування користувачів, імідж бібліотеки в цілому.

Головна мета бібліотечного обслуговування – надання послуг, що забезпечуватимуть максимальну доступність інформації.

Для успішного виконання завдань стратегічного розвитку бібліотечного обслуговування передбачається:

 • удосконалення інформаційно-довідкової роботи бібліотеки;

 • створення та поліпшення умов для роботи користувачів та працівників бібліотеки;

 • робота по формуванню та підвищенню інформаційної культури користувачів;

 • удосконалення обслуговування користувачів, як в традиційному, так і в автоматизованому режимі.

3.3. Довідково-бібліографічна та інформаційна діяльність. Основні довідково-бібліографічні та інформаційні послуги здійснюватимуться з врахуванням традиційних і новітніх технологій і будуть спрямовані на :

 • підготовку довідково-бібліографічної інформації у випереджувальному режимі для забезпечення запитів користувачів та згідно визначеної тематики;

 • створення інформаційних баз власних продуктів (Праці викладачів та наукових співробітників ІПК ДСЗУ та ін.);

 • підвищення комп’ютерної грамотності користувачів для самостійного пошуку інформації в ЕК;

 • постійне підвищення кваліфікації працівників довідково-бібліографічного обслуговування бібліотеки.

3.4. Кадри. Кадрова політика бібліотеки буде націлена на досягнення професіоналізму співробітників, розвиток їхнього творчого потенціалу. Для вирішення поставлених завдань планується збільшення штату працівників бібліотеки. Для виконання окремих напрямків роботи, пов’язаних з комп’ютеризацією – залучення фахівців відділу інформаційно-ресурсного забезпечення та співробітників лабораторії з інформатики та комп’ютерної техніки.

4. Технічне переоснащення та впровадження нових технологій

Обов’язковою умовою модернізації бібліотеки є її повне технічне переоснащення. Для цього планується:

 • Забезпечення функціонування пакету програм «Бібліограф-2007» (Бібліограф-Замовлення, Бібліограф-Читач, Бібліограф-Пошук), придбання відповідних технічних засобів.

 • Створення в структурі бібліотеки сектору інформаційної підтримки автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи.

 • Створення автоматизованої системи захисту фонду у відкритих доступах документів.

5. Партнерство і співробітництво

Бібліотека планує співробітництво з різними бібліотеками, зацікавленими у спільному формуванні та використанні інформаційних ресурсів.

Основними принципами співробітництва будуть:

 • взаємна вигідність;

 • взаємоповага сторін.

6. Фінансові та матеріальні ресурси

Для забезпечення повноцінного функціонування бібліотеки, реалізації даної Концепції необхідне гарантоване, адекватне потребам бібліотеки фінансування. Значна увага приділятиметься раціональному використанню та економії фінансових та матеріальних ресурсів.

7. Очікувані результати

До 2017 року бібліотека ІПК ДСЗУ відповідатиме вимогам сучасної електронної бібліотеки, яка сприятиме розвитку інституту.

Бібліотека забезпечуватиме доступність бібліотечного сервісу, досягне якісних змін в обслуговуванні всіх користувачів.


Електронні ресурси

· Електронний каталог

· Журнал «Ринок праці та зайнятість населення»

· Матеріали конференцій

· Матеріали круглого столу

· Монографії

· Робочі програми

· Навчальні посібники

· Науково-методичні розробки

· Навчально-методичні розробки

· Конспекти лекцій

· Словники-довідники