23.05.2019
Повідомляємо, що 29 травня (середа) 2019 р. о 12.00 в ауд. 201  відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ
14.05.2019
У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категорією
13.05.2019
16 травня 2019 року (четвер)  відбудеться круглий стіл на тему: «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та ...

Дари

Бібліотека Інституту висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у поповнення її фонду

Вибране із дарів за 2018 рік

338.45

Б20

Баліцька В.В.

Капітал підприємств України: тенденції, пріоритети / Ін-т екон. та  прогнозув. – К.: Ін-т екон. та  прогнозув., 2007. – 480 с.: рис., табл.

У монографії на основі широкого статистичного матеріалу визначені та проаналізовані основні тенденції формування вартісних величин і структурних пропорцій капіталу підприємств у цілому по економіці та за основними видами діяльності за період ринкової трансформації України. Розраховані показники фінансової спроможності суб'єктів ринку, що характеризують позицію підприємств на макроекономічному рівні. Здійснено аналіз стану генерування грошових потоків галузями, рівня дохідності та інвестиційних ресурсів підприємств. Особлива увага приділена монетарній і фіскальній системі України та їх впливу на процеси капіталоутворення суб'єктів господарювання України.

Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

При підготовці монографії використано довідкові матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України, інші офіційні матеріали.159.9

К17

Калюжна Є. М.

Методика та організація наукових досліджень: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Психологія» / Є.М. Калюжна. – 2-ге вид., доп. – Запоріжжя: Акцент, 2015. – 152 с.

Навчальний посібник містить теоретико-практичний матеріал з методики та організації наукових досліджень у галузі психології, інформацію щодо принципів вибору оптимальних методів і стратегій її проведення та правил оформлення. Пропоноване навчальне видання розроблене з метою орієнтування студентів у процесі підготовки та написання науково-дослідницьких робіт на основі загальноприйнятих у сучасній психології наукових стандартів і технологій.

Представлений у посібнику матеріал розрахований на студентів-випускників, молодих науковців та викладачів психологічних дисциплін.


 

159.9

К17

Калюжна Є. М.

Теоретичні та методологічні проблеми психології: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Психологія» денної та заочної форм навчання / Є.М. Калюжна. – Запоріжжя: Акцент, 2015. – 152 с.

Навчальний посібник містить теоретичний і практичний матеріал до курсу «Теоретичні та методологічні проблеми психології». Перевагою пропонованого видання є тематично й логічно структурована композиція кожного з занять, ілюстрованих таблицями і схемами.

Представлений у посібнику матеріал розрахований на студентів-психологів, молодих науковців та викладачів психологічних дисциплін.

 


159.9

К17

Калюжна Є. М.

Теоретичні та методологічні проблеми психології: робочий зошит до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Психологія» денної та заочної форм навчання / Є.М. Калюжна. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 60 с.

Навчальне видання містить подані у таблицях і схемах завдання до практичних занять з курсу «Теоретичні та методологічні проблеми психології», завдання з етимології психологічної термінології, англо-український та українсько- англійський термінологічний словник, глосарій, індивідуальні завдання, тестові завдання для самоконтролю знань.

Представлений у виданні навчально-практичний матеріал може бути корисний студентам, що навчаються за спеціальністю «Психологія» та викладачам психологічних дисциплін.9

С16

Салій І. М.

Від утопії до утопії: 100 років експериментів. Досить ілюзій: у 2 кн. — К.: Видавничий дім «КИЙ», 2018. — Кн. І. — 544 с.

У книзі зроблено спробу підсумувати і проаналізувати шлях, пройдений Українською Державою упродовж 100 років реформ-революцій-перебудов. Зрештою, дати відповідь на питання: «хто ми?» і «де ми?» — українці — нація трударів і мислителів, подвижників і споглядатаїв — народу, який обрав власний шлях до власної світлої мети.9

С16

Салій І. М.

Від утопії до утопії: 100 років експериментів. Досить ілюзій: у 2 кн. — К.: Видавничий дім «КИЙ», 2018. — Кн. II. — 480 с.

Аналізуючи ситуацію в державі за роки незалежності, автор висвітлює діяльність своїх сучасників — підприємців і бізнесменів, які долаючи спротив багатьох чинників, попри всі негаразди сьогодення, вмуровують «свої цеглини» у величну будівлю Незалежної України.

Для широкого читацького загалу.9

С16

Салій І. М.

Обличчя столиці в долях її керівників / Іван Салій. — К.: Довіра. — 2018. — 599 с.: іл.

Ця книга відомого громадського і державного діяча Івана Салія — про етапи становлення й розвитку київського міського самоврядування починаючи з кінця XV сторіччя. Особливу увагу приділено життю Києва, діяльності її керівників у середині XX – на початку XXI сторіччя, а надто — в нових умовах столиці незалежної держави. Спираючись на власний досвід, автор аналізує здобуте та прорахунки, розмірковує про взаємини між керівниками, підкріплюючи розповідь документальними свідченнями учасників подій.9

С16

Салій І. М.

Про Київ і моїх сучасників. – К.: Кий, 2013. – 600с.

Книга відомого державного і політичного діяча про час і сучасників — результат переосмислення 25-річного життя Києва в незалежній Україні. Історичний відтинок часу, коли відбувалося становлення держави висвітлюється автором-учасником і свідком тих подій, які по-різному вкарбувалися у пам’ять його однодумців і опонентів, з притаманною йому точністю і вболіванням за долю столиці і її жителів на тлі розбудовчих процесів, що відбуваються в країні.

Книга розрахована на широкий читацький загал.


9

С16

Салій І.М.

Українські міста: питання власності і муніципального управління: Навчальний посібник / І.М. Салій. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 416 с.

Постановою вченої ради Академії муніципального управління від 27 квітня 2001 р. № 4 рекомендовано як навчальний посібник: «Українські міста: ресурсний аспект. Муніципальна власність».

Посібник створений і опробований на основі авторського курсу «Муніципальна власність», який автор розробив і читає на кафедрі Державного управління та місцевого самоврядування в Академії муніципального управління.

У навчальному посібнику вперше комплексно розглянуто теоретичні й практичні питання муніципальної власності та управління в українських містах за умов перехідної економіки. Глибинною основою муніципального управління є соціально- економічний комплекс населеного пункту, що включає низку підкомплексів. Ключову роль відіграє ресурсний підкомплекс: власність, трудові ресурси, земля, фінанси, інформаційні ресурси. У книзі показано визначальний вплив муніципального управління на рівень добробуту жителів населеного пункту. Спеціально аналізуються такі проблеми власності, як її сутність, форми, типи, кількісні і якісні параметри, структура тощо. Виявлені особливості муніципальної власності в умовах ринкових реформ та управління муніципальним підприємством, управління землекористуванням та реформування місцевих фінансів.

Для студентів, економістів і юристів, фахівців органів державного управління та місцевого самоврядування.

 

 


351

П88

Публічна служба в модерній державі: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю державної служби України, Київ, 13 червня 2018 року / За заг. ред. Войтович Р.В., Ворони П.В. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 270 с.

352.071

Н34

Науково-практичне забезпечення децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 18 квіт. 2018 р. / за заг. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони. – К: ІПК ДСЗУ, 2018. – 360 с.

351

П88

Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об’єднаних територіальних громадах: збірник матеріалів круглого столу, Київ, 18 квітня 2018 року / За заг. ред. Войтович Р. В., Ворони П. В. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 242 с.

 
331.5

П20

Патика Н.І., Нартюк О.В.

Зайнятість населення старшого працездатного віку: національна парадигма та зарубіжні імперативи [текст]: монографія / Н.І. Патика, О.В. Нартюк. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 272 с.

 

У монографії висвітлено теоретичні засади зайнятості населення старшого працездатного віку та обґрунтовано методологію її дослідження, визначені сучасні тенденції забезпечення зайнятості населення старшого працездатного віку, в т.ч. в сільському господарстві, в контексті розвитку загальнонаціонального ринку праці, проаналізовано зарубіжний досвід забезпечення зайнятості населення старшого працездатного віку, окреслено напрями удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення зайнятості населення старшого працездатного віку в Україні.

Монографія призначена для науковців, державних службовців, фахівців, які цікавляться чи досліджують проблеми зайнятості населення.


94(477)

В41

Vivat,Ukraina! Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України / упоряд. В.І. Севастьянов – Т. 1. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 816 с.

 

Хто не знає історію й не робить з неї висновки, той не має майбутнього.

Запропонований перший том “Vivat, Ukraina! Від Декларації про державний суверенітет України до Конституції України” включає в себе маловідомі сторінки історії України кінця XIX - І половини XX століття, розпаду СРСР у 1991 році, набуття Україною незалежності.

Книга вміщає документи, які висвітлюють законодавчі процеси Верховної Ради України від прийняття Декларації про державний суверенітет України, Акту про незалежність України, затвердження атрибутів державної влади до прийняття Конституції України й парламентських голосувань стосовно цих питань.

До першого тому книги увійшли також Декларації про незалежність ряду країн світу.

Дане суспільно-політичне видання розраховане на широке коло читачів: від політиків, істориків, вчених та дослідників розвитку політичних і соціальних процесів у незалежній Україні до молоді, що вступає в свідоме життя з чітко окресленою громадянською позицією.

Документальні матеріали автору проекту надані Управлінням комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України й Центральним державним архівом вищих органів влади й управління.

Усі матеріали видання подаються без правок, мовою оригіналу.

 

94(477)

В41

VIVAT, UKRAINA! Двадцять років потому. Осмислення / упоряд. В.І. Севастьянов – Т. 2. – К.: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 1064 с.

 

Хто не знає історію й не робить з неї висновки, той не має майбутнього.

Запропонований другий том “Vivat, Ukraina! Двадцять років потому. Осмислення” включає в себе інформаційні матеріали, які висвітлюють розвиток України протягом двадцяти років після декларування нею державного суверенітету.

Наведені в книзі матеріали спеціально підібрані таким чином, що читачу здебільшого надається опис самої події, яка відбулася, без коментарів. Оцінка цієї події, висновки про важливість її наслідків та впливу на подальший розвиток історичного процесу надається кожному читачу особисто.

Статті народних депутатів України, політологів, вчених, журналістів, громадських діячів – активних учасників та очевидців подій набуття Україною незалежності та її подальшого розвитку протягом двох десятирічь надані ними спеціально для книги «Vivat, Ukraina!”.

Для другого тому автор проекту також підібрав найбільш актуальні та цікаві останнім часом інтерв’ю, резонансні журналістські розслідування і статті.

Усі матеріали видання подаються мовою оригіналу, без редагування, хоча автор проекту не завжди поділяє точку зору авторів публікацій.

Дане суспільно-політичне видання розраховане на широке коло читачів: від політиків, істориків, вчених та дослідників розвитку політичних і соціальних процесів у незалежній Україні до молоді, що вступає в свідоме життя з чітко окресленою громадянською позицією.

Документальні матеріали автору проекту надані Управлінням комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України й Центральним державним архівом вищих органів влади й управління.


94(477)

В41

VIVAT, UKRAINA! DOU VENONS-NOUS? QUI SOMMES-NOUS? OU ALLONS-NOUS? / упоряд. В.І. Севастьянов – Т. 3. – К.: ПАТ «Віпол», 2017. – 1024 с.

 

Хто не знає історію й не робить з неї висновки, той не має майбутнього, оскільки історія любить повторюватися. І якщо перших раз подія відбувається у вигляді трагедії, то вдруге вона повторюється у вигляді фарсу.

Запропонований 3-й том «Vivat, Ukraina!» включає в себе інформаційні матеріали, які висвітлюють розвиток України протягом 2013—2016 рр., у тому числі другий Майдан, та є логічним продовженням другого тому.

Наведені в книзі матеріали спеціально підібрані таким чином, що читачу пропонуються описи самих подій, які відбулися, та журналістські розслідування, без коментування автора проекту. Оцінку цих подій, висновки про їх важливість та вплив на подальший розвиток історичного процесу пропонується зробити кожному читачу самостійно.

3-й том має назву «Vivat, Ukraina! D’ou venons-nous? Qui sommes-nous? Ou allons-nous?». Кожен читач, ознайомившись із запропонованою літературою, переглянувши рекомендовані документальні фільми, прочитавши зібрані в книзі матеріали, якщо він справжній патріот своєї країни, повинен сам собі дати відповідь на ці 3 запитання. І почати діяти, щоб врятувати Батьківщину від повного знищення внутрішньою п’ятою колоною. Адже в України немає інших союзників, окрім власних Громадян, незалежно від їх національності й віросповідання.

Усі матеріали видання подаються мовою оригіналу, без редагування.

Дане суспільно-політичне видання розраховане на широке коло читачів: від політиків, істориків, вчених та дослідників розвитку політичних і соціальних процесів у незалежній Україні до молоді, що вступає в свідоме життя з чітко окресленою громадянською позицією.


31.526

Н31

Наслідки нелегальної зайнятості для економіки України та шляхи її подолання: матеріали наук.-практ. конф. (27 жовт. 2016 р., м. Київ) / за наук. ред. к. держ. упр., с. н. с. О.В. Бокова – К.: ІПКДСЗУ, 2016. – 93 с.

Збірник містить доповіді науковців, викладачів, практиків, аспірантів та магістрів, які були розглянуті на конференції «Наслідки нелегальної зайнятості для економіки України та шляхи її подолання».

У наукових матеріалах висвітлюються сучасні проблеми нелегальної зайнятості, пропонуються різні підходи щодо запобігання цьому явищу в Україні.


005.21

Т35

Тертичка В.В.

Стратегічне управління: підручник / Валерій Тертичка. – К.: “К.І.С.”, 2017. – 932 с.

У підручнику розглянуто теоретичні й практичні питання стратегічного управління, сутність та його переваги, основні інструменти реалізації стратегічних планів, особли­вості здійснення стратегічного управління на центральному і місцевому рівнях та опе­ративного управління й аналітичного забезпечення процесу стратегічного управління.

Видання буде корисним для викладачів, науковців, аспірантів і докторантів, сту­дентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями напряму “дер­жавне управління”, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, представників неурядових організацій та аналітичних центрів, слухачів системи підго­товки, підвищення кваліфікації, спеціалізації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, фахівців, які займаються проблематикою стратегіч­ного управління.351

П88

Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / [В. Б. Дзюцдзюк, О. Б. Коротич, Н. М. Мельтюхова та ін.]; за заг. ред. д.філос.н., проф. В. В. Корженка, к.е.н., доц. Н. М. Мельтюхової. —X. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 256 с.

 

У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасні трактування основних понять, використовуваних у публічному адмініструванні, історію розвитку цього явища, питання реалізації публічної влади (функції, принципи, форми, методи, стиль, механізми, технології), побудову органів публічного адміністрування в Україні, перебіг і проблеми реформування цієї системи у світі та в нашій країні.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також викладачів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного персоналу державної служби і посадових осіб місцевого самоврядування.


351

Ч-49

Чернов С.I.

Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”) / С.І. Чернов, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – X.: ХНУМГ, 2014. – 97 с.
      353

      Т48

      Ткачук А. Ф.

          Місцевий та регіональний розвиток. Участь громадян у місцевому розвитку. Практичний посібник для практичних людей / Анатолій Ткачук. — К.: ІКЦ «Легальний статус», 2012. — 144 с.

Цей короткий модуль підготовлено на основі кращого європейського та україн­ського досвіду формування реалізації політики розвитку в регіонах, а також на основі аналізу українського законодавства та особливостей його застосування в реальному часі.

Розраховано на носіїв змін, які зможуть сприйняти новітні ідеї регіональної політики та політики регіонального розвитку застосувати їх в реальному житті.


331.544:37

В67

Волярська О. С.

Підготовка зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ: теоретичні і мето­дичні аспекти: Монографія / О. С. Волярська. – Запоріжжя: Кругозір; Київ: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПКДСЗУ), 2015. – 480 с.

У монографії досліджуються сутнісні характеристики професійної підго­товки дорослого економічно активного населення, методологічні засади її комплексного аналізу, технологічно-процесуальні механізми її впроваджен­ня. Головну увагу зосереджено на пріоритетних напрямках вдосконалення професійного навчання зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ в умовах неперервної профе­сійної освіти.

Для науковців, викладачів, освітян, фахівців навчальних підрозділів під­приємств, організацій, установ, керівників і спеціалістів центрів зайнятості, педагогічних працівників центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, які залучені до організації та проведення професійного навчання дорослих.


 Карасьова Н.А. Експортоорієнтована діяльність аграрного сектора в умовах глобалізації світової економіки: Монографія. – Житомир: «Полісся», 2016. – 256 с. У монографії досліджено суть та детермінанти розвитку експортоорієнтованої діяльності. Встановлені закономірності та тенденції прояву глобалізації в аграрному секторі. Визначено методичний інструментарій оцінки рівня розвитку експортоорієнтованої діяльності. Розкриті особливості механізму регулювання експортом на національному, міжнаціональному та наднаціональному рівнях. Досліджені сучасні організаційно-структурні тенденції експорту продукції. Вироблено пропозиції щодо стратегічних напрямів стимулювання скспортоорієнтованої діяльності в аграрному секторі України. Видання розраховане на науковців, спеціалістів АПК, фахівців сфери державного управління, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемою скспортооріентованого розвитку і перспективами аграрного сектора.  338.43 К83 Кропивко М.М. Економіка розвитку селянських господарств України: монографія / М.М. Кропивко. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. – 328 с. Узагальнено і поглиблено теоретико-методологічні засади діяльності селянських господарств як організаційної форми сімейного ведення сільськогосподарської діяльності, здійснено оцінку стану та проблем їхнього розвитку в Україні, обґрунтовано шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, ефективності праці членів домогосподарств і напрями інноваційного розвитку селянських господарств. Для вчених-фахівців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, землевласників і землекористувачів.    331.5 Е90 Ефективність діяльності державної служби зайнятості: концептуальні засади та практичні аспекти: колективна монографія / [В.М. Петюх, Л.В. Щетініна, Л.М. Фокас та ін.]; за наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2015. – 175 с. Запропоновано теоретико-методологічні засади функціонування державної служби зайнятості, які базуються на системному баченні. Для цього значну увагу приділено: як поточній, так і інноваційній діяльності установи; використовувалися статистичні і соціологічні методи аналізу; служба зайнятості розглядалася як державна установа — суб’єкт державного управління, так і як організація — суб’єкт господарської діяльності; оцінювався досвід діяльності служби зайнятості та перспективи її розвитку тощо. Для науковців, економістів-практиків, працівників органів державної влади, представників сторін соціального партнерства, викладачів, аспірантів та студентів економічних напрямів підготовки.    338.43 Т35 Ресурсний потенціал аграрних формувань регіону: тенденції розвитку: монографія / С.І. Терещенко. – Суми: ВВП «Мрія-1», 2014. – 202 с. Монографія присвячується дослідженню питань формування та розвитку ресурсного потенціалу регіону на прикладі аграрних формувань Сумської області в умовах трансформації економіки. Обґрунтовано проблеми вдосконалення та методи оцінки ресурсного потенціалу, способи підтримки збалансованих ресурсних пропорцій, тенденції формування і розвитку ресурсного потенціалу на перспективу. Видання розраховане на широке коло спеціалістів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, працівників управлінських структур органів влади та місцевого самоврядування.   331.104 Л93 Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку: кол. монографія / за ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – 2016. – 328 с. Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. В сучасних умовах пріоритетного значення набуває розвиток інноваційної зайнятості як необхідної передумови формування суспільства знань. Наукове осмислення тенденцій змін зайнятості в результаті поширення наукоємних та інформаційних технологій дало змогу обґрунтувати напрями регулювання сфери зайнятості враховуючи вплив інноваційних факторів розвитку. Здійснено типологізацію інноваційних видів зайнятості з урахуванням демографічного, техніко-інформаційного, економічного, освітньо-професійного, соціального та інституційного вимірів. Діагностовано та класифіковано основні ризики та загрози розвитку інноваційних видів зайнятості в Україні за результатами аналізу впливу чинників у межах релевантної ретроспективи та сьогодення. Розроблено рекомендації щодо стимулювання розвитку інноваційної зайнятості з метою забезпечення відповідності структурних зрушень на ринку праці пріоритетам реконструкції економіки України. Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей. Повнотекстову версію монографії українською мовою розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за посиланням: http://www.idss.org.ua/public.html.     338.43 К17 Кальченко С.В. Розвиток особистих селянських господарств в умовах системних трансформацій аграрного сектору: монографія / С.В. Кальченко. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – 408 с. Висвітлено теоретичні засади функціонування особистих селянських господарств та їх роль в розвитку аграрного сектору. Особливу увагу приділено дослідженню перспектив формування моделі постіндустріальної економіки в Україні. Досліджено сутність інформаційних ресурсів як специфічного засобу виробництва та особливості їх ефективного застосування. Наведено методологічні підходи до вивчення процесу економічного розвитку на основі ротаційного характеру використання факторів виробництва. Проаналізовано вплив рівня кадрового забезпечення на ефективність господарської діяльності в аграрному секторі. З урахуванням результатів дослідження запропоновано поглибити рівень інтеграційних зв’язків між навчально-науковими центрами та особистими селянськими господарствами з метою забезпечення їх подальшого розвитку шляхом запровадження науково обґрунтованих методів господарювання Розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів та керівників органів управлінця сільським господарством.        316.343 С76 Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України: Монографія / [Баліцька В.В., Близнюк В.В., Крикун О.І., Мусіна Л.А., Скрипниченко М.І. та ін.]. – К.: Четверта хвиля, 2009. – 640 с. У монографії визначені основні пріоритети державної політики у сфері формування середнього класу в Україні з метою кардинальної зміни структури суспільства, покращення соціальних стандартів життя та збільшення середнього класу як головної консолідуючої та продуктивної сили країни. При підготовці монографії використані матеріали Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Представництва Міжнародної Фінансової Корпорації в Україні (IFС), інші аналітичні матеріали. Для науковців, політиків, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних і гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.  353 Р31 Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України: монографія / [Л.О. Бєлова, Д.В. Карамишев, Л.В. Набока та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. Д.В. Карамишева, к. держ. упр., доц Л.В. Набоки. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 296 с. Досліджено соціогуманітарний вимір реалізації стратегії сталого розвитку в контексті загальнолюдських цінностей. Розкрито галузеві особливості реалізації державної соціальної політики на регіональному рівні. Визначено проблеми реформування діяльності органів публічної влади України в умовах реалізації стратегії сталого розвитку. Обґрунтовано концептуальні підходи до реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону. Розроблено науково-методичне забезпечення інституціональних змін у діяльності органів публічної влади регіону в контексті реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону. Для науковців, слухачів магістерської підготовки спеціальності «Публічне управління і адміністрування», працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  338.24 Д40 Джаман М.О. Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні: монографія / М.О. Джаман, Г.О. Гончаров. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. – 204 с. Монографія містить наукове обґрунтування концептуальних засад, аналіз умов і шляхи створення прикладних механізмів формування системи економічної безпеки малого підприємництва як складової національної безпеки України. Особливу увагу зосереджено на комплексному, міждисциплінарному підході до обґрунтування поняття економічної безпеки малого підприємництва як системи, її складових, індикаторів виміру, методології аналізу. Аналізуються вплив ринкових та державних регуляторів економіки на формування системи економічної безпеки малого підприємництва; прогнозуються організаційно-економічні наслідки її зміцнення від впровадження правової та організаційної бази приватного підприємництва та регіональних механізмів координації зусиль в сфері економічної безпеки. Рекомендовано органам державного управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам та підприємцям, яких цікавить економічна безпека бізнесу.        338.24 Г65 Гончаров Г.О. Теоретичні та практичні основи вдосконалення системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні: монографія / Г.О. Гончаров; Київський кооперативний інститут бізнесу і права. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2014. – 332 с. Монографія містить наукове обґрунтування концептуальних засад, аналіз умов і шляхів формування системи економічної безпеки малого підприємництва як складової національної безпеки України. Особливу увагу зосереджено на комплексному підході до дослідження системи економічної безпеки малого підприємництва як сектора економіки, її складових, індикаторів виміру рівня економічної безпеки, методології її аналізу, класифікації загроз. Аналізуються світовий досвід, стратегічні пріоритети державної політики та основні концептуальні підходи до формування системи недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва; розглянуто основні види забезпечення економічної безпеки малого підприємництва; дана оцінка ефективності державної політики, стану недержавного забезпечення в цій сфері, дана оцінка сучасного рівня економічної безпеки цього сектора економіки. Запропоновано шляхи та заходи зміцнення системи економічної безпеки малого підприємництва. Рекомендовано органам державного управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам, які не байдужі до проблем економічної безпеки малого підприємництва. 338.43

К21

Карасьова Н.А.

Експортоорієнтована діяльність аграрного сектора в умовах глобалізації світової економіки: Монографія. – Житомир: «Полісся», 2016. – 256 с.

У монографії досліджено суть та детермінанти розвитку експортоорієнтованої діяльності. Встановлені закономірності та тенденції прояву глобалізації в аграрному секторі. Визначено методичний інструментарій оцінки рівня розвитку експортоорієнтованої діяльності. Розкриті особливості механізму регулювання експортом на національному, міжнаціональному та наднаціональному рівнях. Досліджені сучасні організаційно-структурні тенденції експорту продукції. Вироблено пропозиції щодо стратегічних напрямів стимулювання скспортоорієнтованої діяльності в аграрному секторі України.

Видання розраховане на науковців, спеціалістів АПК, фахівців сфери державного управління, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемою скспортооріентованого розвитку і перспективами аграрного сектора.

 

Економіка розвитку селянських господарств України338.43

К83

Кропивко М.М.

Економіка розвитку селянських господарств України: монографія / М.М. Кропивко. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. – 328 с.

Узагальнено і поглиблено теоретико-методологічні засади діяльності селянських господарств як організаційної форми сімейного ведення сільськогосподарської діяльності, здійснено оцінку стану та проблем їхнього розвитку в Україні, обґрунтовано шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, ефективності праці членів домогосподарств і напрями інноваційного розвитку селянських господарств.

Для вчених-фахівців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, землевласників і землекористувачів.

 


Ефективність діяльності державної служби зайнятості. Концептуальні засади та практичні аспекти-1.jpg331.5

Е90

Ефективність діяльності державної служби зайнятості: концептуальні засади та практичні аспекти: колективна монографія / [В.М. Петюх, Л.В. Щетініна, Л.М. Фокас та ін.]; за наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2015. – 175 с.

Запропоновано теоретико-методологічні засади функціонування державної служби зайнятості, які базуються на системному баченні. Для цього значну увагу приділено: як поточній, так і інноваційній діяльності установи; використовувалися статистичні і соціологічні методи аналізу; служба зайнятості розглядалася як державна установа — суб’єкт державного управління, так і як організація — суб’єкт господарської діяльності; оцінювався досвід діяльності служби зайнятості та перспективи її розвитку тощо.

Для науковців, економістів-практиків, працівників органів державної влади, представників сторін соціального партнерства, викладачів, аспірантів та студентів економічних напрямів підготовки.

 


Ресурсний потенціал аграрних формувань регіону. Тенденції розвитку-1.jpg338.43

Т35

Ресурсний потенціал аграрних формувань регіону: тенденції розвитку: монографія / С.І. Терещенко. – Суми: ВВП «Мрія-1», 2014. – 202 с.

Монографія присвячується дослідженню питань формування та розвитку ресурсного потенціалу регіону на прикладі аграрних формувань Сумської області в умовах трансформації економіки. Обґрунтовано проблеми вдосконалення та методи оцінки ресурсного потенціалу, способи підтримки збалансованих ресурсних пропорцій, тенденції формування і розвитку ресурсного потенціалу на перспективу.

Видання розраховане на широке коло спеціалістів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, працівників управлінських структур органів влади та місцевого самоврядування.

 

 

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку-1.jpg331.104

Л93

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку: кол. монографія / за ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – 2016. – 328 с.

Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. В сучасних умовах пріоритетного значення набуває розвиток інноваційної зайнятості як необхідної передумови формування суспільства знань. Наукове осмислення тенденцій змін зайнятості в результаті поширення наукоємних та інформаційних технологій дало змогу обґрунтувати напрями регулювання сфери зайнятості враховуючи вплив інноваційних факторів розвитку. Здійснено типологізацію інноваційних видів зайнятості з урахуванням демографічного, техніко-інформаційного, економічного, освітньо-професійного, соціального та інституційного вимірів. Діагностовано та класифіковано основні ризики та загрози розвитку інноваційних видів зайнятості в Україні за результатами аналізу впливу чинників у межах релевантної ретроспективи та сьогодення. Розроблено рекомендації щодо стимулювання розвитку інноваційної зайнятості з метою забезпечення відповідності структурних зрушень на ринку праці пріоритетам реконструкції економіки України.

Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

Повнотекстову версію монографії українською мовою розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за посиланням: http://www.idss.org.ua/public.html.

 


Розвиток особистих селянських господарств в умовах системних трансформацій аграрного сектору-1.jpg338.43

К17

Кальченко С.В.

Розвиток особистих селянських господарств в умовах системних трансформацій аграрного сектору: монографія / С.В. Кальченко. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – 408 с.

Висвітлено теоретичні засади функціонування особистих селянських господарств та їх роль в розвитку аграрного сектору. Особливу увагу приділено дослідженню перспектив формування моделі постіндустріальної економіки в Україні. Досліджено сутність інформаційних ресурсів як специфічного засобу виробництва та особливості їх ефективного застосування. Наведено методологічні підходи до вивчення процесу економічного розвитку на основі ротаційного характеру використання факторів виробництва. Проаналізовано вплив рівня кадрового забезпечення на ефективність господарської діяльності в аграрному секторі. З урахуванням результатів дослідження запропоновано поглибити рівень інтеграційних зв’язків між навчально-науковими центрами та особистими селянськими господарствами з метою забезпечення їх подальшого розвитку шляхом запровадження науково обґрунтованих методів господарювання

Розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів та керівників органів управлінця сільським господарством.


Становлення середнього класу. Домінанта національної стратегії України-1.jpg316.343

С76

Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України: Монографія / [Баліцька В.В., Близнюк В.В., Крикун О.І., Мусіна Л.А., Скрипниченко М.І. та ін.]. – К.: Четверта хвиля, 2009. – 640 с.

У монографії визначені основні пріоритети державної політики у сфері формування середнього класу в Україні з метою кардинальної зміни структури суспільства, покращення соціальних стандартів життя та збільшення середнього класу як головної консолідуючої та продуктивної сили країни.

При підготовці монографії використані матеріали Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Представництва Міжнародної Фінансової Корпорації в Україні (IFС), інші аналітичні матеріали.

Для науковців, політиків, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних і гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України-1.jpg353

Р31

Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України: монографія / [Л.О. Бєлова, Д.В. Карамишев, Л.В. Набока та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. Д.В. Карамишева, к. держ. упр., доц Л.В. Набоки. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 296 с.

Досліджено соціогуманітарний вимір реалізації стратегії сталого розвитку в контексті загальнолюдських цінностей. Розкрито галузеві особливості реалізації державної соціальної політики на регіональному рівні. Визначено проблеми реформування діяльності органів публічної влади України в умовах реалізації стратегії сталого розвитку. Обґрунтовано концептуальні підходи до реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону. Розроблено науково-методичне забезпечення інституціональних змін у діяльності органів публічної влади регіону в контексті реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону.

Для науковців, слухачів магістерської підготовки спеціальності «Публічне управління і адміністрування», працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

 Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні-1.jpg338.24

Д40

Джаман М.О.

Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні: монографія / М.О. Джаман, Г.О. Гончаров. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. – 204 с.

Монографія містить наукове обґрунтування концептуальних засад, аналіз умов і шляхи створення прикладних механізмів формування системи економічної безпеки малого підприємництва як складової національної безпеки України. Особливу увагу зосереджено на комплексному, міждисциплінарному підході до обґрунтування поняття економічної безпеки малого підприємництва як системи, її складових, індикаторів виміру, методології аналізу.

Аналізуються вплив ринкових та державних регуляторів економіки на формування системи економічної безпеки малого підприємництва; прогнозуються організаційно-економічні наслідки її зміцнення від впровадження правової та організаційної бази приватного підприємництва та регіональних механізмів координації зусиль в сфері економічної безпеки.

Рекомендовано органам державного управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам та підприємцям, яких цікавить економічна безпека бізнесу.

 

Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні-1.jpg338.24

Г65

Гончаров Г.О.

Теоретичні та практичні основи вдосконалення системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні: монографія / Г.О. Гончаров; Київський кооперативний інститут бізнесу і права. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2014. – 332 с.

Монографія містить наукове обґрунтування концептуальних засад, аналіз умов і шляхів формування системи економічної безпеки малого підприємництва як складової національної безпеки України. Особливу увагу зосереджено на комплексному підході до дослідження системи економічної безпеки малого підприємництва як сектора економіки, її складових, індикаторів виміру рівня економічної безпеки, методології її аналізу, класифікації загроз.

Аналізуються світовий досвід, стратегічні пріоритети державної політики та основні концептуальні підходи до формування системи недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва; розглянуто основні види забезпечення економічної безпеки малого підприємництва; дана оцінка ефективності державної політики, стану недержавного забезпечення в цій сфері, дана оцінка сучасного рівня економічної безпеки цього сектора економіки. Запропоновано шляхи та заходи зміцнення системи економічної безпеки малого підприємництва.

Рекомендовано органам державного управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам, які не байдужі до проблем економічної безпеки малого підприємництва.

 

Вибране із дарів за 2017 рік


Менеджмент

Креативний менеджмент.jpg005

Б76

Божидарнік Т.В., Василик Н.М.

Креативний менеджмент: навчальний посібник / Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 498 с.

У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінської діяльності. З цією метою висвітлені теоретичні аспекти, які розкривають особливості творчості, креативності, креативної особистості, менеджера креативного типу, формування креативного середовища і управління креативністю на підприємстві та розвитку творчого суспільства загалом.

Видання призначене для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», а також для науковців, викладачів, аспірантів, менеджерів та фахівців-практиків з даної сфери діяльності.


Менеджмент XXI століття.jpg005

М50

Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики: [монографія] / Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т.І. та інші; за ред. І. А. Маркіної. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – 728 с.

 

У колективній монографії розглянуто сучасну парадигму менеджменту в Україні на національному і глобалізаційному рівнях та теоретико-методологічні й практичні аспекти управління сучасними соціально-економічними системами в умовах регіоналізації та світової інтеграції.

Колективна монографія буде корисною для науковців та практиків, які досліджують сучасні проблеми управління.

Монографія підготовлена в рамках НДР: «Макроекономічне планування та управління системою вищої освіти України: філософія і методологія»; «Управління соціально-економічною системою в умовах національних і глобалізаційних викликів».


Ринок праці

Інститути зайнятості.jpg331.5

І69

Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та виклики для України: наук, доп. / [В.М. Геєць, А.А. Гриценко, В.В. Близнюк та ін.]; за ред. В.М. Гейця, А.А. Гриценка ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув.". – К. 2013. – 248 с.: табл., рис.

У представленій доповіді досліджено комплекс проблем зайнятості та безробіття в світі та Україні. На основі вивчення практичного досвіду США, Євросоюзу, України та інших країн дано цілісне уявлення про новітні тен­денції регулювання зайнятості населення, окреслено перспективи розвитку сфери зайнятості та ринку праці в Україні. Практичні рекомендації та конкретні заходи, запропоновані авторами, сприятимуть удосконаленню політики зайнятості в Україні.

Для науковців, практиків, викладачів, аспірантів, студентів і усіх, кого цікавлять проблеми глобального і на­ціонального ринку праці.


Трансформація міжнародного ринку.jpg331.5

К17

Калініна С.П.

     Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобальних зрушень / С.П. Калініна, Ю.О. Гетьманенко, О.С. Гайдаш; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора С.П. Калініної. – Вінниця; ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – 240 с.

В монографії розглянуто основні напрями трансформації міжнародного ринку праці в умовах масштабних зрушень, спричинених глобалізацією світової економіки.

Послідовно досліджено вплив глобалізації як визначальної особливості сучасного етапу світогосподарського розвитку на трансформацію міжнародного ринку праці; розкрито зміст міграційних трансформацій на міжнародному ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень; визначено перспективні напрямки регулювання міжнародного ринку праці, у тому числі у високоінтелектуальному сегменті. Особливу увагу приділено особливостям включення України до міжнародного ринку праці в контексті глобалізації та транснаціоналізації трудоресурсних потоків.

Книгу адресовано науковцям і викладачам, фахівцям в області міжнародної економіки та ринку праці, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Перехід на ринок праці.jpg331.5

П26

Перехід на ринок праці молоді України / Елла Лібанова, Олександр Цимбал, Лариса Лісогор, Ірина Марченко и Олег Ярош, Міжнародне бюро праці, Програма молодіжної зайнятості, Департамент політики зайнятості. – Женева: МОП, 2014

Позначення, використані у публікаціях МОП, шо відповідають усталеним у практиці роботи Організації Об’єднаних Націй, а також сам факт цієї публікації не означають схвалення Міжнародним бюро праці особливостей правового статусу будь-якої країни, області або території, їхньої влади чи делімітації кордонів.

Зміст статей, викладення результатів дослідження й інші думки належать виключно їх авторам, і опублікування цієї роботи не означає, шо Міжнародне бюро праці поділяє висловлені тут думки.

Згадка про конкретні компанії, окремі комерційні продукти або процеси не свідчить про їх схвалення Міжнародним бюро праці і не містить оцінки.

Режим інтернет доступу: www.ilo.org/publns


Економіка

Антикризова стратегія.jpg338

А72

Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики: монографія / за заг. ред. А. В. Сидо­рової. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – 328 с.

 

Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовніш­ньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України.

Для керівників органів влади й управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціаль­ностей.Наукові розробки.jpg330

Н34

Наукові розробки, передові технологи, інновації [збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції]. — Прага-Брно-Київ, — К.: НДІСР. — 2017, —537 с.

 

Відповідальність за точність наведених фактів, цитат, наукових термінів, власних назв, статистичних даних та інших відомостей несуть автори публікацій. Оргкомітет конференції, редакційна колегія та рецензенти не несуть відповідальності за точність наведених фактів, цитат, наукових термінів, власних назв, статистичних даних та інших відомостей. Збірник або будь-яка його частина не можуть бути відтворені без згоди оргкомітету конференції або авторів публікацій. Оргкомітет конференції, редакційна колегія та рецензенти можуть не поділяти думки та ідеї, сформульовані у публікаціях.


Державне адміністративне управління


Державне будівництво.jpg352

В75

Ворона П. В.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Навчально-методичний посібник / П.В. Ворона, А.М. Мучник. – Полтава: Видавець Шевченко Р. В., 2010. – 100 с.

 

У навчально-методичному посібнику розглянуто загальні й концептуальні засади державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні (інституції, конституційні визначення, законодавча база, їх формування, склад, повноваження). Велика увага в навчальному виданні приділена понятійному апарату, принципам функціонування основних інститутів як місцевої так і центральної влади. З метою контролю та перевірки рівня знань та додаткової роботи студентів й слухачів подано орієнтовний перелік тестових завдань, теми для обговорення, контрольні запитання.

Для студентів, викладачів, державних службовців й службовців органів місцевого самоврядування, які вивчають курс «Державне будівництво (управління) та місцеве самоврядування в Україні» та підвищують кваліфікацію за фахом. Може бути корисним для тих, кого цікавлять проблеми та шляхи державотворення в Україні.


Освіта


Концепція діяльності.jpg37

К64

Концепція діяльності центрів освіти «третього віку» в Україні: Методичний посібник / Автори-укладачі: Артур Горбовий, Аліна Халецька, Оксана Степанюк, Анна Кухаренко, Діана Спулбер / Під заг. ред. Спулбер Д., Горбового А., Халецької А., – Київ-Луцьк, 2017. — 116 с.

У методичному посібнику досліджено теоретичні та прикладні основи діяльності центрів освіти для людей «третього віку» (ЦОТВ) як багатоаспектної складової соціальної політики, системи соціального захисту населення та системи освіти «третього віку» в Україні та закордоном. Розглянуто методологічні підходи до документально-правового супроводу діяльності ЦОТВ, методології викладання та розробки навчально-методичної документації навчального процесу в цих закладах в сучасних умовах. Узагальнено досвід організації навчального процесу, набору студентів, планування навчальних програм та позанавчальної роботи, а також спортивно-оздоровчої роботи для слухачів у центрах освіти «третього віку». Розкрито особливості основних організаційних форм та технологій науково-дослідницької роботи в ЦОТВ, досвід організації та проведення круглих столів, конференцій і клубної діяльності в центрах освіти «третього віку». Обґрунтовано перспективи розвитку ЦОТВ в Україні.

Методичний посібник розрахований на широку аудиторію фахівців у галузі освіти дорослих в системі освіти впродовж життя, науковців, викладачів, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представників громадського сектору, студентів педагогічних спеціальностей, політиків, державних службовців, аудиторію 55+, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами діяльності центрів освіти для людей «третього віку».


Художня література


Аеропорт.jpg821.161

Л72

Лойко С.

Аеропорт. Нова доповнена версія. К.: Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 376 с.

 

«Аеропорт» це не хроніка, не розслідування, не літопис. Це художній вимисел, заснований на реальних фактах. У книзі багато персонажів, бага­то переплетених драматичних сюжетних ліній. Роман не тільки і не стільки про війну. Він і про любов, про зраду, пристрасть, ненависть, лють, ніж­ність, відвагу, біль і смерть. Іншими словами, про наше сьогоднішнє й учо­рашнє життя.


Гібридна війна.jpg32

М12

Магда Є. В.

Гібридна війна: вижити і перемогти. — X.: Віват, 2015. — 304 с.

 

Гібридна війна — явище нове для міжнародних відносин. Росія використовува­ла цей механізм для підпорядкування України своїм інтересам в умовах формального збереження її суверенітету.

Євген Магда у своїй книзі «Гібридна війна: вижити і перемогти» розповідає про історичний, енергетичний, інформаційно-психологічний аспекти гібридної війни, називає причини, через які Україна стала жертвою агресії з боку Росії. Не обмежуючись твердженням «у всьому винен Путін», автор аналізує причини послаблення України, зазначає головні прояви агресії і пропонує рецепт перемоги в протистоянні найбільшій державі світу.


Хроніка одного батальйону .jpg821.161

О-63

Орел І. Є.

Хроніка одного батальйону / Ігор Орел; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. — Харків: ТОВ «Видавництво Права люди­ни»; Фоліо, 2016. — 178 с.

Два роки тривають бойові дії на сході України. Автор книги з перших днів збройного конфлікту захищав рідний Донбас у складі батальйону «Айдар».

Правда про ці події досить суперечлива. Але суспільство має знати, що насправді відбувалось на Донбасі. Письменник без прикрас відтворює події 2014 року, без емоцій та власних оцінок відображує хронологію становлення батальйону «Айдар» та усіх суміжних подій.

 

Іловайськ.jpg821.161

П52

Положій Є. В.

Іловайськ: розповіді про справжніх людей / Євген Положій; худож.-оформлювач В. А. Боднар. — Харків: Фоліо, 2016. – 378 с.

 

Євген Положій (м. Суми), 47 років — відомий журналіст і письменник У ви­давництві «Фоліо» вийшли його романи «Потяг», «Мері та її аеропорт», «Дядеч­ко на їм я Бог», «Вежі мовчання», «Юрій Юрійович, улюбленець жінок», «Риб’ячі діти».

«Іловайськ» – книга про мужність, неймовірний героїзм і людяність україн­ських солдат і офіцерів, бійців добровольчих батальйонів, батальйонів тероборони, всіх тих, хто опинився в кінці серпня 2014 року в «Іловайському котлі», що став найбільшою поразкою української армії в ході війни на сході. Це чесна кни­га про війну, яка, як відомо, нікого ще не зробила краще, натомість, серед крові вогню та заліза люди залишаються людьми.                                                

Автор почув історії близько сотні учасників Іловайської трагедії, книга по­будована на реальних подіях. Тим не менше, просимо вважати всі збіги імен прізвищ та позивних випадковими.


Золоті джмелі.jpg821

П32

Підпалий В. О.

Золоті джмелі: вибрані твори / упорядкування та примітки Н. А. Підпалої; худож. оформ. К. І. Сулими. – К.: Твім інтер, 2011. – 560 с.

 

Книгу склали вірші, проза, переклади, переспіви, вірші для дітей, літературно-критичні праці Володимира Підпалого (1936-1973), спогади про письменника, дослідження його творчості, листи. Це найповніше видання творів автора, з яких постає яскрава творча особистість.Історія України


Холодний Яр.jpg94

Г67

Горліс-Горський Ю. Ю.

Холодний Яр: Документальний роман / Вступ. слово Р. Коваля. — Дрогобич: ВФ “Відродження”, 2008. — 432 с., з іл.

Книга розповідає про збройну боротьбу за Українську державу під жовто-блакитним прапором Української Народної Республіки та чорним прапором Холодного Яру, на якому було написано — "Воля України — або смерть!"

Події відбуваються на теренах сучасних Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей, у Києві, Полтаві й на території тодішньої Польщі.


Від хохла до українця.jpg94

Л84

Лук’яненко Л.

Від хохла до українця: роздуми / Левко Лук’яненко — К.: ТОВ «ЮркаЛюбченка», 2013. — 144 с.

 

Україна була в тіні Росії, українці — з комплексом національної неповноцінності. 22 років незалежності нам, таким українцям, виявилося недостатньо, щоб заявити про себе світові, тож і світ нас не знає.

Роздуми націоналіста — це думки автора про нездужання постколоніальної української нації, це біль автора від браку внутрішніх сил у національного організму хутко долати нездужання. Автор виявляє особливості нездужання і показує напрямки долання його. Подає ідеї, що мають сприяти українцям переосмислити московську ідеологію нищення українства, й показує напрямки ідеології утвердження української державної нації.

Призначається для широкого кола читачів.


Де ти, доле України.jpg94

Л84

Лук’яненко Л.

Де ти, доле України? / Левко Лук’яненко — К.: ТОВ «Юрка Любченка», 2015. —272 с.

 

«Де ти, доле України?» можна назвати підручником, що за­слуговує на особливу увагу кожного, хто є українцем і любить Україну. Адже проблема завжди була в нас самих. Збагнемо себе – станемо на ноги, як інші європейські країни. Ця книга якраз і допоможе українцям збагнути себе.


З часів неволі.jpg94

Л84

Лук’яненко Левко Григорович

З часів неволі. Книга четверта: Країна Моксель. — К.: Фенікс, 2010. – 520 с. іл.

Чергова книжка Левка Лук’яненка охоплює прикінцевий період його першого ув'язнення: етап із Мордовії на Урал улітку 1972 року, переведення до Владимирської в'язниці в 1974-му, психіатрична лікарня в Рибінську, знову Владимирський централ, звільнення 20 січня 1976 року в Чернігові. Це неоціненне свідчення про боротьбу політв'язнів різних національностей у наджорстоких умовах за Статус політв'язня, за права людини, за неза­лежність. Автор доречно наводить характеристики і документи Виконавчо­го діловодства у своїй справі, що допомагає встановити точну хронологію і географію подій, обставини в’язенського життя, прізвища друзів і катів — виконавців вироків. Ці документи наблизили образи людей і події, розмови й діалоги максимально близько до того, що і як відбувалося в ті часи.


Злочинна суть.jpg94

Л84

Лук’яненко Л.

 Злочинна суть КПРС-КПУ. Нюрнберг-2. – К.: Альфа Реклама, 2013. – 140 с.

 

Колоніальне минуле гнітить незалежну Україну. Без публічного суду над злочинною КПРС-КПУ важко звільнитися від промосковського імперського дурману й почати справжнє відродження нації.

Українці, щоб стати самі собою й почати розвиток, мають звільнитися від юдео-сіоністського комунізму й прийняти у свої душі українську національну ідею.

Ця невеличка книжка наповнена величезною кількістю фактів про різні жорстокі методи винищення українців з метою перетворення української етнічної території в територію великої московської комуністичної імперії. Злочинна суть цих методів очевидна, і обвинувальний висновок, що надрукований у книжці, надає їм юридичної форми. Документи цієї книжки можуть правити за початок збору доказів злочинної діяльності КПУ супроти української нації.


Листа політв’язнів.jpg94

Л84

Лук’яненко