Дари

Бібліотека Інституту висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у поповнення її фонду


Вибране із дарів за 2017 рік
Внутрішньо переміщені особи.jpg

314

В60

Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 448 с.

 

У монографії здійснено аналіз проблем соціально-економічного розвитку Донбасу, причин і наслідків воєнного конфлікту, масштабів вимушеного переселення мешканців Донецької та Луганської областей; визначено довгострокові завдання щодо вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Розроблено теоретичні підходи до формування концепції відновлення та розбудови миру на сході України. Надано оцінку правових засад формування умов і можли­востей захисту прав ВПО. Систематизовано міжнародний досвід вирішення їх проблем. Розроб­лено підходи до оцінки можливостей використання потенціалу ВПО як ресурсу розвитку тери­торіальних громад. Визначено інноваційні механізми формування та залучення наукових, еко­номічних і соціальних ресурсів до розв’язання проблем, які виникли внаслідок збройного про­тистояння на сході України. Проаналізовано потреби у відновленні соціальної інфраструктури на постконфліктних територіях. Визначено механізми розв’язання житлових проблем ВПО. На­ведено останні видання з проблематики успішних переселенців та окремі історії про них.

Для керівників і фахівців державних та регіональних органів управління, місцевого само­врядування, міжнародних фондів, українських та міжнародних громадських організацій, науков­ців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх зацікавлених у вирішенні проблем ВПО та сходу Ук­раїни.    Людський розвиток в Україні. Модернізація.jpg

314

Л93

Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональ­ний аспект (колективна монографія) / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. – 356 с.

 

Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соці­альних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Необхідність модернізації со­ціальної політики з урахуванням регіонального аспекту обумовлена існуванням значного дисбалансу соціально-економічного розвитку за територіальною озна­кою, формуванням осередків підвищеної вразливості населення України. Науко­ве осмислення тенденцій регіонального людського розвитку, диспропорцій рівня та якості життя, стану функціонування системи державних соціальних стандартів і гарантій, встановлення й аналіз основних закономірностей дали змогу запро­понувати окремі підходи до модернізації інструментарію розробки та реалізації соціальної політики. Запропоновано методологію типологізації регіонів за детер­мінантами людського розвитку, доведено можливість застосування теорії про­сторового розвитку для цілей реалізації соціальної політики на регіональному і субрегіональному рівнях. Запропоновано нові підходи до оцінки територіальної диспропорційності рівня та якості життя населення для обґрунтування напря­мів соціальної політики в умовах децентралізації. Розроблено пропозиції щодо необхідних змін у системі державних соціальних стандартів і гарантій, підходи до оцінювання соціально-економічних наслідків таких змін. Висвітлені питання інформаційного забезпечення оцінки впливу заходів соціальної політики на со­ціально-економічний розвиток регіонів.

Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної еконо­міки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспі­рантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

Повнотекстову версію монографії українською мовою розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за посиланням: http://www.idss.org.ua/public.html.Людський розвиток в Україні історичний вимір.jpg

314

K93

Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації держав­ної соціальної політики (колективна монографія) / за ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. – 380 с.

 

Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Мета роботи — нау­кове осмислення історичних витоків та функцій соціальної держави, аналіз соціально-економічних наслідків трансформацій державної політики у різні періоди історії України, оцінка їх впливу на якість та швидкість суспільних перетворень. Історична обумовленість таких трансформацій відображена крізь призму результатів регулювання соціально-демографічних процесів, забезпечення трудових, освітніх та соціальних потреб населення, змін у сфе­рах охорони здоров’я і праці, соціального захисту та Тендерної рівності. Роз­крито витоки державного патерналізму й причини вкорінення утриманських настроїв в українському суспільстві; надано оцінку державних механізмів розподілу та перерозподілу суспільних благ; виявлено специфічні ознаки української бідності, обґрунтовано напрями політики протидії бідності та соціальному відторгненню.

Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, вик­ладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціаль­ностей.Економічний розвиток.jpg

330.3

Е45

Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції]. – Будапешт-Прага-Київ, 2016. – 386 с.

 

Відповідальність за точність наведених фактів, цитат, наукових термінів, власних назв, статистичних даних та інших відомостей несуть автори публікацій. Оргкомітет конференції, редакційна колегія та рецензенти не несуть відповідальності за точність наведених фактів, цитат, наукових термінів, власних назв, статистичних даних та інших відомостей. Видання, перевидання та будь-яка його частина не можуть бути відтворені без згоди оргкомітету конференції або авторів публікацій. Оргкомітет конференції, редакційна колегія та рецензенти можуть не поділяти думки та ідеї, сформульовані у публікаціях.Ребенок, с которым не соскучишься.jpg

159.9

М60

Милютина Е., Рубель Н.

Ребенок, с которым не соскучишься: Предупреждение конфликтов с детьми: Практикум для родителей и специалистов. — К.: ДИА, 2016, — 220 с.

 

Эта книга — практическое руководство для родителей и специалистов, наполнена не только теоретической информацией, но и заданиями для самостоятельной работы или профессиональной помощи в консультации. Также, в ней родители и специалисты найдут достаточно информации для того, чтобы ответить себе на вопросы:

ПОЧЕМУ у ребенка ТАКОЕ поведение?

КАК мне справиться с ЭТИМ?

ЧТО можно рекомендовать родителям, если у них такие слож­ности?

Поэтому, работая с книгой желательно стать ее соавтором: самостоятельно описывать поведение ребенка, родителей, ваши собствен­ные наблюдения. Для этого нужно распечатать бланки и заполнять их, перед тем как перейти к следующему разделу.

Добро пожаловать в лабораторию отношений!

 

Технологии рационально-интуитивной.jpg

615

М60

Милютина Е.Л.

Технологии рационально-интуитивной пси­хотерапии: Учебное пособие. — К.: ДИА, 2016, — 292 с.

Эта книга посвящена теории и практике нового направле­ния психологической помощи — рационально-интуитивной психотерапии. Предложенные в ней упражнения могут являться составными частями данной концепции или использоваться психологами как дополнение к КБТ или системной психоте­рапий. Прочтение этой книги и применение предложенных в ней методик полезно для практикующих психологов, студентов старших курсов, врачей-психотерапевтов, социальных работ­ников.Вибране із дарів за 2016 рік

 


Антикризове управління.jpg

Антикризове управління бізнес-потоками підприємств харчової промисловості: монографія / Родіонов О.В., Черкасов А.В., Черкасов В.А., за заг. ред. Черкасова А.В. / - К.: ТОВ «ДКС центр», 2016. – 154 с.

Монографія присвячена комплексу питань, пов’язаних із визначенням сутності, змісту та особливостей антикризового управління бізнес-потоками підприємств, детермінації стану та перспективних напрямків подолання кризо­вої ситуації на підприємствах харчової галузі та переробного сектора АПК, а також обгрунтуванню методичних основ антикризового управління бізнес- потоками харчових підприємств. Визначено стан та напрямки подолання кризо­вих явищ на підприємствах-виробниках м'яса та м'ясної продукції, проаналізо­вано системи антикризового управління бізнес-потоками підприємств, сформо­вано підхід до оцінки ринкової вартості підприємств. Сформовано системи та механізми антикризового управління бізнес-потоками харчових підприємств. Розроблено організаційно-економічний механізм антикризового управління бізнес-потоками підприємств, сформовано структуру управління бізнес-потоками підприємств в умовах кризи, удосконалено структуру системи маркетингового управління бізнес-потоками підприємств в кризових умовах.

Розраховано на науковців, державних службовців, спеціалістів підпри­ємств і організацій, викладачів, студентів економічних спеціальностей, широке коло читачів.

 

 

Формування системи.jpg

Формування системи соціального управління персоналом підприємства: стратегічний підхід:монографія / Л.А. Лутай, А.В. Черкасов, Ю.М. Рудь; за заг. ред. Л.А. Лутай. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 240 с.

 У виданні висвітлюються теоретичні та методико-прикладні аспекти формування системи соціального управління персоналом. Надаються авторські розробки у сфері методології дослідження практичних аспектів соціального управління персоналом. Обгрунтовуються напрями стратегічного розвитку системи соціального управління персоналом, науково-практичні підходи оцінки мотиваційного потенціалу персоналу в системі соціального управління на торговельних підприємствах.

Розрахована на студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів ВНЗ економічного спрямування, наукових працівників, підприємців.

 

 

Державне управління якістю.jpg

Державне управління якістю вищої освіти в системі забезпечення соціального розвитку країни: Монографія / Під заг. ред. проф. Гончарова В.М. – Луганськ: Янтар, 2010. – 116 с.

Досліджено теоретичні основи управління якістю послуг вищих навчальних закладів на основі міжнародних стандартів. Сформульовані авторські поняття освітніх послуг вищого навчального закладу, якості вищої освіти, управління якістю освіти. Проаналізовано закордонний досвід управління якістю послуг ви­щих навчальних закладів, визначені шляхи його застосування. Досліджені міжна­родні стандарти управління якістю, зокрема стандарти 180, ЕИОА, ЕР ОМ. Досліджено процес розробки впровадження та удосконалення системи управління якістю послуг вищого навчального закладу. Розроблені заходи із реалізації процесного підходу в управлінні вищим навчальним закладом, а також підходи до доку­ментування його системи управління якістю. Розроблено систему збалансованих показників вищого навчального закладу.

 

 

Формування та розвиток.jpg

Родіонов О.В., Черкасов А.В.

Формування та розвиток економічної безпеки підприємств: Монографія. – Луганськ: «Янтар». – 2011. – 316 с.

У монографії наведені теоретико-методологічні основи та практичні рекомендації з формування економічної безпеки підприємств, управління нею в контексті розвитку конкурентоспроможності суб’єктів господарю­вання в умовах глобалізації та євроінтеграції ринкової економіки України.

Розглянуто теоретичні положення концепції економічної безпеки під­приємства. Визначено сутність поняття «економічна безпека підприєм­ства». Наведені критерії та показники економічної безпеки підприємства. Досліджені правові аспекти захисту нематеріальних активів і об’єктів інте­лектуальної власності підприємств.

Монографія стане в нагоді широкому колу читачів: студентам, аспіран­там, викладачам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковим працівникам, менеджерам і фахівцям підприємств.

 

 

Економічна оцінка екологічних.jpg

Економічна оцінка екологічних ризиків підприємства: Монографія / Гончаров В.М., Коваленко Г.М., Родіонов О.В., Черкасов А.В., Гончаров Є.В.;  під заг. ред. проф. Гончарова В.М. – Луганськ: Янтар, 2010. – 224 с.

У монографії розглянуті питання економічної оцінки екологічних ризиків підприємств.

Визначене місце екологічного ризику в розвитку підприємства. Розглянуті підходи до економічної оцінки екологічного ризику. Досліджено сутність екологічного ризику як складової екологічної безпеки. Економічні збитки розглянуті як важлива складова екологічного ризику в господарській діяльності. Окрему увагу надано організаційно-методичному забезпе­ченню економічної оцінки екологічного ризику підприємств. Висвітлено організаційне забезпе­чення екологічного аудиту підприємств металургійної промисловості. Проаналізовані методи і підходи до економічної оцінки екологічного ризику. Надано увагу прогнозуванню економіч­них показників екологічного ризику. Наведено способи вдосконалення системи управлін­ня екологічним ризиком підприємств. Розроблено методичне забезпечення економічної оцінки екологічних ризиків підприємств. Розглянуті способи формування економічної системи управління екологічним ризиком на підприємствах. Проаналізовані способи економічної оцінки екологічних ризиків на підприємствах. Досліджено інструменти екологічного менеджменту. Сфокусовано увагу на екологічних аспектах управління життєвим циклом продукції. Наведено особливості стандартизації, метрології, сертифікації продукції. Визначені способи діагностики стану екологічного менеджменту підприємства.

Для фахівців установ і організацій всіх форм власності, наукових працівників, виклада­чів, аспірантів економічних спеціальностей.

 

 

Взаємодія органів державного.jpg

Взаємодія органів державного управління та органів місцевого самоврядування: проблеми та перспективи розвитку: монографія / Н.М. Мельтюхова, Л.В. Набока, Н.В. Фоміцьк та ін.; за заг. ред. к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 124 с.

 

Досліджено процес взаємодії органів державного управління та органів місце­вого самоврядування у вирішенні питань функціонування і розвитку системи “Ре­гіон”. Обгрунтовано концептуальні положення щодо підвищення результативності їх співпраці. Запропоновано диференційований підхід до раціоналізації розподілу повноважень і відповідальності між співсуб’єктами регіонального управління.

Для науковців, слухачів магістерської підготовки спеціальностей “Держав­не управління”, “Державна служба” та “Публічне адміністрування,” працівників органів державного управління та органів місцевого самоврядування.

 

 

Державна політика.jpg

Державна політика: підручник / Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. голови), Ю.П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К.: НАДУ, 2014. – 448 с.

У підручнику висвітлюються актуальні питання державної політики, її теорії, змісту та методології, осмислюються суспільно-політичні основи і розкриваються шляхи вдосконалення практики державної політики. При цьому розгляд її сутності супроводжується всебічним аналізом державної політики у різних сферах суспільного життя, проблем регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Значна увага приділяється державній кадровій політиці, використанню інструментів аналізу політики та проблемам політичного розвитку.

Для студентів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державно- управлінською наукою.

 

 

Компенсаційна модель винагороди.jpg

Цимбалюк С.О.

Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія / С.О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2014. – 259 с.

Розглядаються детермінанти поширення та імплементація винагороди за працю у формі компенсацій у практику розподільних відносин, інституціональні засади формування компенсаційної моделі винагороди за працю в Україні. Досліджено практику використання компенсаційної моделі винаго­роди за працю на українських підприємствах. Монографія містить науково- методологічні та прикладні засади розроблення компенсаційної моделі винагороди за працю на підприємстві та проектування різних складових компенсаційного пакета. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, працівників органів державної виконавчої влади представників сторін соціального партнерства, керівників підприємств, фахівців з управління персоналом, студентів економічних спе­ціальностей, слухачів бізнес-шкіл, інститутів післядипломної освіти і підви­щення кваліфікацій управлінських працівників.

 


Контроль у державних інституціях.jpg

Фоміцька Н.В.

Контроль у державних інституціях: навч. посіб. / Н.В. Фоміцька, Н.С. Миронова, Л.В. Набока; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 144 с.

У посібнику подано матеріали лекцій за модулем "Контроль у державних інституціях" відповідно до програми підготовки на кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю 8.150000 Державне

управління", спеціалізація “Управління державними інституціями . Увагу

зосереджено на формуванні адекватного розуміння ролі та місця контролю в системі функцій державного управління, фундаментальних знань щодо визначення компетенції контролюючих органів, форм і методів здійснення їх діяльності, ефективної контрольної діяльності в органах влади.

Для студентів ВНЗ і слухачів магістерської підготовки всіх форм навчання за спеціальністю "Державне управління.

 

 

Місцевий ринок праці умови.jpg

Дружиніна В.В.

Місцевий ринок праці: умови функціонування, методи та способи забезпечення збалансованості: монографія / В.В. Дружиніна; наук. ред. В.М. Василенко; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 366 с.

Розглянуто теоретичні основи дослідження місцевого ринку праці; визначено методологічну базу формування механізму забезпечення збалансованості місцевого ринку праці. Узагальнено практику функ­ціонування місцевого ринку праці на основі виявлення структурних зрушень, оцінки основних параметрів і кластерного аналізу професійно- кваліфікаційних характеристик його учасників. Обґрунтовано науково- методичні основи формування, механізму забезпечення збалансованості місцевого ринку праці. Визначено умови реалізації механізму забезпечення збалансованості місцевого ринку праці.

Для науковців і спеціалістів, викладачів, аспірантів і студентів еко­номічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

НеЗалежна економіка України.jpg

Гайдуцький П.І.

НеЗалежна економіка України / П.І. Гайдуцький. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2014. – 528 с.

У книзі висвітлено проблеми становлення економіки України за роки неза­лежності, а також питання модернізації українського суспільства та його цивілізаційного вибору. Двозначний смисл, закладений у назві книги, означає високу залежність вітчизняної економіки від багатьох внутрішніх і зовнішніх, об’єктивних і суб’єктивних чинників, від економічних і соціальних реформ, євразійських і європейських викликів.

Видання присвячене 20-річчю обрання Л. Кучми Президентом України. Тож значне місце у ньому відведено розкриттю ролі Л. Кучми у розбудові дер­жави та економіки, здійсненні економічних і соціальних реформ, забезпеченні протистояння України зовнішнім і внутрішнім викликам та формуванні її цивілізаційного вибору. Це перше комплексне дослідження такого характеру.

Для науковців, політологів, аспірантів, студентів і широкого кола читачів, яких цікавлять питання економічної політики та державного будівництва.

 

 

Операційний менеджмент.jpg

Лутай Л.А.

Операційний менеджмент: навчальний посібник / Л.А. Лутай, В.О. Шпандрук. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 256 с.

Посібник складається з трьох частин і дев’яти розділів. Перша частина «Теоретичні основи операційного менеджменту» присвячена розумінню сутності операційного менеджменту як різновиду функціонального менеджменту. У другій частині «Операційна діяльність та управління процесом проектування операційної системи» наведено особливості операційної діяльності та процесів проектування операційної системи. У третій частині «Управління проектами, якістю та результативністю операційної системи» визначено основи управління проектами, якості та особливості управління результативністю операційної системи.

Навчальний посібник призначено для студентів і викладачів ВНЗ, наукових співробітників, підприємців, керівників та фахівців з операційного менеджменту.

 

 

Основи економіки підприємств.jpg

Пекін А.Ю., Малаєва Т.В.

Основи економіки підприємств: навч. пос. / А.Ю. Пекін, Т.В. Малаєва; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 440 с.

Пропонований навчальний посібник є своєрідним доповненням до підручника з дисципліни „Економіка підприємств" й у цілому йому від­повідає за структурою та формою викладення матеріалу. Посібник міс­тить тести, проблемні питання, задачі, приклади розв'язання задач й ана­лізу ситуацій, словник термінів. Зміст навчального посібника взаємопо­в'язаний із курсами «Основи економічної теорії» та «Господарське право».

Посібник розрахований на викладачів, курсантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів, спеціалістів підприємств та організацій, а також інших зацікавлених осіб.

 

 

Розвиток міжнародних трудових комунікацій.jpg

Калініна С.П.

Розвиток міжнародних трудових комунікацій в глобальній економіці: теоретико-методологічний аспект / С.П. Калініна, Ю.О. Гетьманенко, О.А. Оливко, К.А. Тахтарова, О.С. Гайдаш, О.П. Кушнаренко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 288 с.

В монографії розглянуто основні теоретико-методологічні аспекти розвитку міжнародних трудових комунікацій в умовах глобалізації.

Здійснено глобалізаційний дискурс розвитку світової економіки з урахуванням різноспрямованості наслідків та проявів глобалізації на сучасному етапі світогосподарського розвитку; досліджено трансформаційно- комунікаційні особливості розвитку ринку праці в глобальній економіці; визначено концептуально-цивілізаційні засади становлення системи міжнародних трудових комунікацій у глобалізаційно-цивілізаційному вимірі.

Книгу адресовано викладачам і науковцям, фахівцям в області ринку праці і міжнародної економіки, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

Формування якості робочої сили.jpg

Калініна С.П.

Формування якості робочої сили в системі управління людськими ресурсами / С.П. Калініна, В.В. Ковалевська, С.П. Ланська. – Донецьк, 2010. – 354 с.

В монографії розглянуто основні напрямки регулювання якості робочої сили в системі управління людськими ресурсами на державному,

регіональному, галузевому і мікрорівні.        

Запропоновано механізм формування якості робочої сили в економічній системі держави, визначено напрямки підвищення конкурентоспроможності національної робочої сили; запропоновано напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення підвищення якості робочої сили.

Книгу призначено для науковців, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств і працівників підприємств.

 

 

Розвиток міжнародного ринку праці.jpg

Калініна С.П.

Розвиток міжнародного ринку праці: глобалізаційний аспект / С.П. Калініна, Ю.О. Гетьманенко, Л.П. Давидюк; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора С.П. Калініної. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016.  – 240 с.

В монографії розглянуто напрями розвитку міжнародного ринку праці в умовах активізації процесів глобалізації світової економіки.

Здійснено теоретико-методологічний дискурс розвитку міжнародного ринку праці; проаналізовано динаміку та тенденції розвитку міжнародного ринку праці з урахуванням трансформаційного впливу глобалізації; визначено напрями удосконалення інституційного забезпечення регулювання міжнародного ринку праці в умовах глобалізації. Особливу увагу приділено питанням програмно-цільового макроекономічного регулювання ринків праці країн в умовах глобалізаційно-трансформаційних зрушень.

Книгу адресовано науковцям і викладачам, фахівцям в області міжнародної економіки та ринку праці, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

Соціальна відповідальність у трудових відносинах.jpg

Грішнова О.А., Міщук Г.Ю., Олійник О.О.

Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків:Монографія. – Рівне: НУВГП, 2014. – 218 с.

У монографії викладено теоретико-методологічні засади дослідження соціальної відповідальності у трудових відносинах, запропоновані нові методологічні та методичні підходи до оцінювання соціальної відповідальності, в тому числі в регулюванні ризиків у сфері праці, обгрунтовані стратегічні завдання та напрямки забезпечення соціально відповідальної взаємодії у трудовій сфері.

Для науковців, економістів та управлінців-практиків, викладачів, аспірантів та студентів економічних та управлінських напрямків підготовки.

 

 

Соціальні ризики сутність, аналіз, можливості впливу.jpg

Надрага В.І.

Соціальні ризики: сутність, аналіз, можливості впливу: монографія / В.І. Надрага; НАН україни. Ін-т демографії та соціальних досліджень. – К.: «ПП Сердюк В.Л.», 2015. – 331 с.

У монографії висвітлено результати наукового дослідження теоретичних основ та практичних аспектів соціальних ризиків. Запропонована стратегія дослідження соціального ризику грунтується на принципі зв'язку між його пізнанням та аналізом наявного в суспільстві знання про нього. Особливу увагу у роботі приділено виробленню відповідного понятійного апарату, а також аналізу методів оцінки соціальних ризиків. Розглянуто систему соціального захисту в контексті мінімізації соціальних ризиків, а також демографічні та інші чинники, що детермінують їх актуалізацію. Розроблено модель управління соціальними ризиками.

Адресована науковцям, освітянам, фахівцям державного управління та соціальної політики.

 

 

Теорія систем для менеджерів.jpg

Фоміцька Н.В.

Теорія систем для менеджерів: навч. посіб. / Н.В. Фоміцька, В.В. Єганов. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 248 с.

У навчальному посібнику подано матеріали лекцій за модулем “Основи теорії систем і системного аналізу” відповідно до програми підготовки на кваліфікаційний рівень бакалавра за галуззю знань 0306 “Менеджмент і адміністрування”, напрямом підготовки 030601 “Менеджмент”, професійним спрямуванням “Менеджмент організацій і адміністрування” в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління , при Президентові України. Основну увагу зосереджено на формуванні сучасного системного мислення, розуміння проведення системного аналізу як методології вирішення проблем, які важко

формалізувати.                                          

Для студентів усіх форм навчання за галуззю знань «Менеджмент і адміністрування».

 

 

Управління брендом роботодавця.jpg

Цимбалюк С.О.

Управління брендом роботодавця: навч. посіб. / [С.О. Цимбалюк]. – К.: КНЕУ, 2016. – 258 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретико-методологічні та прикладні аспекти управління брендом роботодавця, зокрема проаналізовано понятійний апарат, розглянуто взаємозв’язок бренду роботодавця зі стратегією розвитку підприємства та процедуру розроблення концепції бренду роботодавця. Схарак­теризовано внутрішні та зовнішні інструменти формування позитивного бренду роботодавця серед основних цільових груп, а також технології просування брен­ду роботодавця на ринку праці. Розглянуто питання визначення рентабельності інвестицій у формування бренду роботодавця. 

Призначений для студентів спеціальності «Управління персоналом та еко­номіка праці». Також буде корисний студентам інших економічних спеціальнос­тей, аспірантам, викладачам, керівникам підприємств, фахівцям з управління пер­соналом, слухачам бізнес-шкіл і центрів підвищення кваліфікації управлінських працівників.

 

 

Формування компенсаційної політики в умовах.jpg

Цимбалюк С.О.

Формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин: монографія / С.О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2015. – 213 с.

У монографії обгрунтовано детермінанти поширення та імплементації в практику розподільних відносин компенсаційної моделі винагороди за працю, розкрито сутність і виміри компенсаційної політики, взаємозалежність її з ком­пенсаційною стратегією. Визначено нові вектори розвитку компенсаційної по­літики в умовах трансформації соціально-трудових відносин, зроблено аналіз інституціональних засад розроблення компенсаційної політики в Україні. Дослі­джено організаційно-економічні засади формування компенсаційної політики в сучасній парадигмі соціально-трудових відносин, обгрунтовано напрями розвит­ку інституціонального середовища формування компенсаційної політики в Україні. Визначено вплив компенсаційної політики на гармонізацію соціально- трудових відносин.

Для науковців, викладачів, аспірантів, працівників органів державної вико­навчої влади, представників сторін соціального партнерства, керівників підпри­ємств, фахівців з управління персоналом, студентів економічних спеціальностей, слухачів бізнес-шкіл, центрів магістерської підготовки та підвищення кваліфіка­ції управлінських працівників.

 

 

Організація діяльності психологічної служби.jpg

Булатевич Н.М.

Організація діяльності психологічної служби: навч. посіб. / Н.М. Булатевич; КНУ імені Тараса Шевченка. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 445 с.

У посібнику розглянуто напрями, завдання та практичні аспекти діяльності психолога у психологічних службах (в системі освіти, силових структурах, службах з надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях). У додатках до посібника містяться психодіагностичні методики, тренінгові програми та інший інструментарій, необхідний для роботи практичного психолога.    

Для студентів-психологів, викладачів, практикуючих психологів, усіх, хто цікавиться практичною психологією.

 

 

Зайнятість жінок і ефективність їх праці.jpg

Черевко Г., Зозуля-Бахір І.

Зайнятість жінок і ефективність їх праці у сільськогосподарських підприємствах. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 206 с.

У монографії висвітлено теоретичні та методичні засади дослідження проблеми зайнятості та ефективності використання праці жінок у сільському господарстві, зокрема у сільськогосподарських підприємствах та на селі в цілому, представлено результати дослідження цих явищ з врахуванням особливостей праці у галузі та специфіки безпосередньо «жіночої» праці на селі, виявлено чинники, що на них впливають, обґрунтовано шляхи удосконалення процесу формування зазначеної зайнятості та підвищення ефективності праці жінок у сільськогосподарських підприємствах як чинника зрівноваженого розвитку сільських регіонів та передбачено головні умови їх реалізації.

Для науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів і керівників аграрної сфери, органів державної влади та місцевого самоврядування.