19.09.2018

26 вересня  у (середу) 2018 р. о 12.00 в ауд. 201 відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ.

14.09.2018
17 жовтня 2018 р. відбудеться круглий стіл   «Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони ...
14.09.2018

4 грудня 2018 року відбудеться науково-практична конференція «Форум прямої демократії».

Дари

Бібліотека Інституту висловлює щиру подяку всім дарувальникам за внесок у поповнення її фонду

Вибране із дарів за 2018 рік


005.21

Т35

Тертичка В.В.

Стратегічне управління: підручник / Валерій Тертичка. – К.: “К.І.С.”, 2017. – 932 с.

У підручнику розглянуто теоретичні й практичні питання стратегічного управління, сутність та його переваги, основні інструменти реалізації стратегічних планів, особли­вості здійснення стратегічного управління на центральному і місцевому рівнях та опе­ративного управління й аналітичного забезпечення процесу стратегічного управління.

Видання буде корисним для викладачів, науковців, аспірантів і докторантів, сту­дентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями напряму “дер­жавне управління”, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, представників неурядових організацій та аналітичних центрів, слухачів системи підго­товки, підвищення кваліфікації, спеціалізації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, фахівців, які займаються проблематикою стратегіч­ного управління.351

П88

Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / [В. Б. Дзюцдзюк, О. Б. Коротич, Н. М. Мельтюхова та ін.]; за заг. ред. д.філос.н., проф. В. В. Корженка, к.е.н., доц. Н. М. Мельтюхової. —X. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 256 с.

 

У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасні трактування основних понять, використовуваних у публічному адмініструванні, історію розвитку цього явища, питання реалізації публічної влади (функції, принципи, форми, методи, стиль, механізми, технології), побудову органів публічного адміністрування в Україні, перебіг і проблеми реформування цієї системи у світі та в нашій країні.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також викладачів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного персоналу державної служби і посадових осіб місцевого самоврядування.


351

Ч-49

Чернов С.I.

Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”) / С.І. Чернов, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – X.: ХНУМГ, 2014. – 97 с.
      353

      Т48

      Ткачук А. Ф.

          Місцевий та регіональний розвиток. Участь громадян у місцевому розвитку. Практичний посібник для практичних людей / Анатолій Ткачук. — К.: ІКЦ «Легальний статус», 2012. — 144 с.

Цей короткий модуль підготовлено на основі кращого європейського та україн­ського досвіду формування реалізації політики розвитку в регіонах, а також на основі аналізу українського законодавства та особливостей його застосування в реальному часі.

Розраховано на носіїв змін, які зможуть сприйняти новітні ідеї регіональної політики та політики регіонального розвитку застосувати їх в реальному житті.


331.544:37

В67

Волярська О. С.

Підготовка зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ: теоретичні і мето­дичні аспекти: Монографія / О. С. Волярська. – Запоріжжя: Кругозір; Київ: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПКДСЗУ), 2015. – 480 с.

У монографії досліджуються сутнісні характеристики професійної підго­товки дорослого економічно активного населення, методологічні засади її комплексного аналізу, технологічно-процесуальні механізми її впроваджен­ня. Головну увагу зосереджено на пріоритетних напрямках вдосконалення професійного навчання зареєстрованих безробітних та слухачів навчальних підрозділів підприємств, організацій, установ в умовах неперервної профе­сійної освіти.

Для науковців, викладачів, освітян, фахівців навчальних підрозділів під­приємств, організацій, установ, керівників і спеціалістів центрів зайнятості, педагогічних працівників центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, які залучені до організації та проведення професійного навчання дорослих.


 Карасьова Н.А. Експортоорієнтована діяльність аграрного сектора в умовах глобалізації світової економіки: Монографія. – Житомир: «Полісся», 2016. – 256 с. У монографії досліджено суть та детермінанти розвитку експортоорієнтованої діяльності. Встановлені закономірності та тенденції прояву глобалізації в аграрному секторі. Визначено методичний інструментарій оцінки рівня розвитку експортоорієнтованої діяльності. Розкриті особливості механізму регулювання експортом на національному, міжнаціональному та наднаціональному рівнях. Досліджені сучасні організаційно-структурні тенденції експорту продукції. Вироблено пропозиції щодо стратегічних напрямів стимулювання скспортоорієнтованої діяльності в аграрному секторі України. Видання розраховане на науковців, спеціалістів АПК, фахівців сфери державного управління, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемою скспортооріентованого розвитку і перспективами аграрного сектора.  338.43 К83 Кропивко М.М. Економіка розвитку селянських господарств України: монографія / М.М. Кропивко. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. – 328 с. Узагальнено і поглиблено теоретико-методологічні засади діяльності селянських господарств як організаційної форми сімейного ведення сільськогосподарської діяльності, здійснено оцінку стану та проблем їхнього розвитку в Україні, обґрунтовано шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, ефективності праці членів домогосподарств і напрями інноваційного розвитку селянських господарств. Для вчених-фахівців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, землевласників і землекористувачів.    331.5 Е90 Ефективність діяльності державної служби зайнятості: концептуальні засади та практичні аспекти: колективна монографія / [В.М. Петюх, Л.В. Щетініна, Л.М. Фокас та ін.]; за наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2015. – 175 с. Запропоновано теоретико-методологічні засади функціонування державної служби зайнятості, які базуються на системному баченні. Для цього значну увагу приділено: як поточній, так і інноваційній діяльності установи; використовувалися статистичні і соціологічні методи аналізу; служба зайнятості розглядалася як державна установа — суб’єкт державного управління, так і як організація — суб’єкт господарської діяльності; оцінювався досвід діяльності служби зайнятості та перспективи її розвитку тощо. Для науковців, економістів-практиків, працівників органів державної влади, представників сторін соціального партнерства, викладачів, аспірантів та студентів економічних напрямів підготовки.    338.43 Т35 Ресурсний потенціал аграрних формувань регіону: тенденції розвитку: монографія / С.І. Терещенко. – Суми: ВВП «Мрія-1», 2014. – 202 с. Монографія присвячується дослідженню питань формування та розвитку ресурсного потенціалу регіону на прикладі аграрних формувань Сумської області в умовах трансформації економіки. Обґрунтовано проблеми вдосконалення та методи оцінки ресурсного потенціалу, способи підтримки збалансованих ресурсних пропорцій, тенденції формування і розвитку ресурсного потенціалу на перспективу. Видання розраховане на широке коло спеціалістів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, працівників управлінських структур органів влади та місцевого самоврядування.   331.104 Л93 Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку: кол. монографія / за ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – 2016. – 328 с. Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. В сучасних умовах пріоритетного значення набуває розвиток інноваційної зайнятості як необхідної передумови формування суспільства знань. Наукове осмислення тенденцій змін зайнятості в результаті поширення наукоємних та інформаційних технологій дало змогу обґрунтувати напрями регулювання сфери зайнятості враховуючи вплив інноваційних факторів розвитку. Здійснено типологізацію інноваційних видів зайнятості з урахуванням демографічного, техніко-інформаційного, економічного, освітньо-професійного, соціального та інституційного вимірів. Діагностовано та класифіковано основні ризики та загрози розвитку інноваційних видів зайнятості в Україні за результатами аналізу впливу чинників у межах релевантної ретроспективи та сьогодення. Розроблено рекомендації щодо стимулювання розвитку інноваційної зайнятості з метою забезпечення відповідності структурних зрушень на ринку праці пріоритетам реконструкції економіки України. Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей. Повнотекстову версію монографії українською мовою розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за посиланням: http://www.idss.org.ua/public.html.     338.43 К17 Кальченко С.В. Розвиток особистих селянських господарств в умовах системних трансформацій аграрного сектору: монографія / С.В. Кальченко. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – 408 с. Висвітлено теоретичні засади функціонування особистих селянських господарств та їх роль в розвитку аграрного сектору. Особливу увагу приділено дослідженню перспектив формування моделі постіндустріальної економіки в Україні. Досліджено сутність інформаційних ресурсів як специфічного засобу виробництва та особливості їх ефективного застосування. Наведено методологічні підходи до вивчення процесу економічного розвитку на основі ротаційного характеру використання факторів виробництва. Проаналізовано вплив рівня кадрового забезпечення на ефективність господарської діяльності в аграрному секторі. З урахуванням результатів дослідження запропоновано поглибити рівень інтеграційних зв’язків між навчально-науковими центрами та особистими селянськими господарствами з метою забезпечення їх подальшого розвитку шляхом запровадження науково обґрунтованих методів господарювання Розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів та керівників органів управлінця сільським господарством.        316.343 С76 Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України: Монографія / [Баліцька В.В., Близнюк В.В., Крикун О.І., Мусіна Л.А., Скрипниченко М.І. та ін.]. – К.: Четверта хвиля, 2009. – 640 с. У монографії визначені основні пріоритети державної політики у сфері формування середнього класу в Україні з метою кардинальної зміни структури суспільства, покращення соціальних стандартів життя та збільшення середнього класу як головної консолідуючої та продуктивної сили країни. При підготовці монографії використані матеріали Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Представництва Міжнародної Фінансової Корпорації в Україні (IFС), інші аналітичні матеріали. Для науковців, політиків, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних і гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.  353 Р31 Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України: монографія / [Л.О. Бєлова, Д.В. Карамишев, Л.В. Набока та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. Д.В. Карамишева, к. держ. упр., доц Л.В. Набоки. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 296 с. Досліджено соціогуманітарний вимір реалізації стратегії сталого розвитку в контексті загальнолюдських цінностей. Розкрито галузеві особливості реалізації державної соціальної політики на регіональному рівні. Визначено проблеми реформування діяльності органів публічної влади України в умовах реалізації стратегії сталого розвитку. Обґрунтовано концептуальні підходи до реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону. Розроблено науково-методичне забезпечення інституціональних змін у діяльності органів публічної влади регіону в контексті реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону. Для науковців, слухачів магістерської підготовки спеціальності «Публічне управління і адміністрування», працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  338.24 Д40 Джаман М.О. Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні: монографія / М.О. Джаман, Г.О. Гончаров. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. – 204 с. Монографія містить наукове обґрунтування концептуальних засад, аналіз умов і шляхи створення прикладних механізмів формування системи економічної безпеки малого підприємництва як складової національної безпеки України. Особливу увагу зосереджено на комплексному, міждисциплінарному підході до обґрунтування поняття економічної безпеки малого підприємництва як системи, її складових, індикаторів виміру, методології аналізу. Аналізуються вплив ринкових та державних регуляторів економіки на формування системи економічної безпеки малого підприємництва; прогнозуються організаційно-економічні наслідки її зміцнення від впровадження правової та організаційної бази приватного підприємництва та регіональних механізмів координації зусиль в сфері економічної безпеки. Рекомендовано органам державного управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам та підприємцям, яких цікавить економічна безпека бізнесу.        338.24 Г65 Гончаров Г.О. Теоретичні та практичні основи вдосконалення системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні: монографія / Г.О. Гончаров; Київський кооперативний інститут бізнесу і права. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2014. – 332 с. Монографія містить наукове обґрунтування концептуальних засад, аналіз умов і шляхів формування системи економічної безпеки малого підприємництва як складової національної безпеки України. Особливу увагу зосереджено на комплексному підході до дослідження системи економічної безпеки малого підприємництва як сектора економіки, її складових, індикаторів виміру рівня економічної безпеки, методології її аналізу, класифікації загроз. Аналізуються світовий досвід, стратегічні пріоритети державної політики та основні концептуальні підходи до формування системи недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва; розглянуто основні види забезпечення економічної безпеки малого підприємництва; дана оцінка ефективності державної політики, стану недержавного забезпечення в цій сфері, дана оцінка сучасного рівня економічної безпеки цього сектора економіки. Запропоновано шляхи та заходи зміцнення системи економічної безпеки малого підприємництва. Рекомендовано органам державного управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам, які не байдужі до проблем економічної безпеки малого підприємництва. 338.43

К21

Карасьова Н.А.

Експортоорієнтована діяльність аграрного сектора в умовах глобалізації світової економіки: Монографія. – Житомир: «Полісся», 2016. – 256 с.

У монографії досліджено суть та детермінанти розвитку експортоорієнтованої діяльності. Встановлені закономірності та тенденції прояву глобалізації в аграрному секторі. Визначено методичний інструментарій оцінки рівня розвитку експортоорієнтованої діяльності. Розкриті особливості механізму регулювання експортом на національному, міжнаціональному та наднаціональному рівнях. Досліджені сучасні організаційно-структурні тенденції експорту продукції. Вироблено пропозиції щодо стратегічних напрямів стимулювання скспортоорієнтованої діяльності в аграрному секторі України.

Видання розраховане на науковців, спеціалістів АПК, фахівців сфери державного управління, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемою скспортооріентованого розвитку і перспективами аграрного сектора.

 

Економіка розвитку селянських господарств України338.43

К83

Кропивко М.М.

Економіка розвитку селянських господарств України: монографія / М.М. Кропивко. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2016. – 328 с.

Узагальнено і поглиблено теоретико-методологічні засади діяльності селянських господарств як організаційної форми сімейного ведення сільськогосподарської діяльності, здійснено оцінку стану та проблем їхнього розвитку в Україні, обґрунтовано шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, ефективності праці членів домогосподарств і напрями інноваційного розвитку селянських господарств.

Для вчених-фахівців, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, землевласників і землекористувачів.

 


Ефективність діяльності державної служби зайнятості. Концептуальні засади та практичні аспекти-1.jpg331.5

Е90

Ефективність діяльності державної служби зайнятості: концептуальні засади та практичні аспекти: колективна монографія / [В.М. Петюх, Л.В. Щетініна, Л.М. Фокас та ін.]; за наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2015. – 175 с.

Запропоновано теоретико-методологічні засади функціонування державної служби зайнятості, які базуються на системному баченні. Для цього значну увагу приділено: як поточній, так і інноваційній діяльності установи; використовувалися статистичні і соціологічні методи аналізу; служба зайнятості розглядалася як державна установа — суб’єкт державного управління, так і як організація — суб’єкт господарської діяльності; оцінювався досвід діяльності служби зайнятості та перспективи її розвитку тощо.

Для науковців, економістів-практиків, працівників органів державної влади, представників сторін соціального партнерства, викладачів, аспірантів та студентів економічних напрямів підготовки.

 


Ресурсний потенціал аграрних формувань регіону. Тенденції розвитку-1.jpg338.43

Т35

Ресурсний потенціал аграрних формувань регіону: тенденції розвитку: монографія / С.І. Терещенко. – Суми: ВВП «Мрія-1», 2014. – 202 с.

Монографія присвячується дослідженню питань формування та розвитку ресурсного потенціалу регіону на прикладі аграрних формувань Сумської області в умовах трансформації економіки. Обґрунтовано проблеми вдосконалення та методи оцінки ресурсного потенціалу, способи підтримки збалансованих ресурсних пропорцій, тенденції формування і розвитку ресурсного потенціалу на перспективу.

Видання розраховане на широке коло спеціалістів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, працівників управлінських структур органів влади та місцевого самоврядування.

 

 

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку-1.jpg331.104

Л93

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку: кол. монографія / за ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – 2016. – 328 с.

Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. В сучасних умовах пріоритетного значення набуває розвиток інноваційної зайнятості як необхідної передумови формування суспільства знань. Наукове осмислення тенденцій змін зайнятості в результаті поширення наукоємних та інформаційних технологій дало змогу обґрунтувати напрями регулювання сфери зайнятості враховуючи вплив інноваційних факторів розвитку. Здійснено типологізацію інноваційних видів зайнятості з урахуванням демографічного, техніко-інформаційного, економічного, освітньо-професійного, соціального та інституційного вимірів. Діагностовано та класифіковано основні ризики та загрози розвитку інноваційних видів зайнятості в Україні за результатами аналізу впливу чинників у межах релевантної ретроспективи та сьогодення. Розроблено рекомендації щодо стимулювання розвитку інноваційної зайнятості з метою забезпечення відповідності структурних зрушень на ринку праці пріоритетам реконструкції економіки України.

Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

Повнотекстову версію монографії українською мовою розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за посиланням: http://www.idss.org.ua/public.html.

 


Розвиток особистих селянських господарств в умовах системних трансформацій аграрного сектору-1.jpg338.43

К17

Кальченко С.В.

Розвиток особистих селянських господарств в умовах системних трансформацій аграрного сектору: монографія / С.В. Кальченко. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2014. – 408 с.

Висвітлено теоретичні засади функціонування особистих селянських господарств та їх роль в розвитку аграрного сектору. Особливу увагу приділено дослідженню перспектив формування моделі постіндустріальної економіки в Україні. Досліджено сутність інформаційних ресурсів як специфічного засобу виробництва та особливості їх ефективного застосування. Наведено методологічні підходи до вивчення процесу економічного розвитку на основі ротаційного характеру використання факторів виробництва. Проаналізовано вплив рівня кадрового забезпечення на ефективність господарської діяльності в аграрному секторі. З урахуванням результатів дослідження запропоновано поглибити рівень інтеграційних зв’язків між навчально-науковими центрами та особистими селянськими господарствами з метою забезпечення їх подальшого розвитку шляхом запровадження науково обґрунтованих методів господарювання

Розрахована на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів та керівників органів управлінця сільським господарством.


Становлення середнього класу. Домінанта національної стратегії України-1.jpg316.343

С76

Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України: Монографія / [Баліцька В.В., Близнюк В.В., Крикун О.І., Мусіна Л.А., Скрипниченко М.І. та ін.]. – К.: Четверта хвиля, 2009. – 640 с.

У монографії визначені основні пріоритети державної політики у сфері формування середнього класу в Україні з метою кардинальної зміни структури суспільства, покращення соціальних стандартів життя та збільшення середнього класу як головної консолідуючої та продуктивної сили країни.

При підготовці монографії використані матеріали Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Представництва Міжнародної Фінансової Корпорації в Україні (IFС), інші аналітичні матеріали.

Для науковців, політиків, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних і гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України-1.jpg353

Р31

Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України: монографія / [Л.О. Бєлова, Д.В. Карамишев, Л.В. Набока та ін.]; за заг. ред. д. держ. упр., проф. Д.В. Карамишева, к. держ. упр., доц Л.В. Набоки. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 296 с.

Досліджено соціогуманітарний вимір реалізації стратегії сталого розвитку в контексті загальнолюдських цінностей. Розкрито галузеві особливості реалізації державної соціальної політики на регіональному рівні. Визначено проблеми реформування діяльності органів публічної влади України в умовах реалізації стратегії сталого розвитку. Обґрунтовано концептуальні підходи до реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону. Розроблено науково-методичне забезпечення інституціональних змін у діяльності органів публічної влади регіону в контексті реалізації державної соціальної політики сталого розвитку регіону.

Для науковців, слухачів магістерської підготовки спеціальності «Публічне управління і адміністрування», працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

 Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні-1.jpg338.24

Д40

Джаман М.О.

Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні: монографія / М.О. Джаман, Г.О. Гончаров. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. – 204 с.

Монографія містить наукове обґрунтування концептуальних засад, аналіз умов і шляхи створення прикладних механізмів формування системи економічної безпеки малого підприємництва як складової національної безпеки України. Особливу увагу зосереджено на комплексному, міждисциплінарному підході до обґрунтування поняття економічної безпеки малого підприємництва як системи, її складових, індикаторів виміру, методології аналізу.

Аналізуються вплив ринкових та державних регуляторів економіки на формування системи економічної безпеки малого підприємництва; прогнозуються організаційно-економічні наслідки її зміцнення від впровадження правової та організаційної бази приватного підприємництва та регіональних механізмів координації зусиль в сфері економічної безпеки.

Рекомендовано органам державного управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам та підприємцям, яких цікавить економічна безпека бізнесу.

 

Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні-1.jpg338.24

Г65

Гончаров Г.О.

Теоретичні та практичні основи вдосконалення системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні: монографія / Г.О. Гончаров; Київський кооперативний інститут бізнесу і права. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2014. – 332 с.

Монографія містить наукове обґрунтування концептуальних засад, аналіз умов і шляхів формування системи економічної безпеки малого підприємництва як складової національної безпеки України. Особливу увагу зосереджено на комплексному підході до дослідження системи економічної безпеки малого підприємництва як сектора економіки, її складових, індикаторів виміру рівня економічної безпеки, методології її аналізу, класифікації загроз.

Аналізуються світовий досвід, стратегічні пріоритети державної політики та основні концептуальні підходи до формування системи недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва; розглянуто основні види забезпечення економічної безпеки малого підприємництва; дана оцінка ефективності державної політики, стану недержавного забезпечення в цій сфері, дана оцінка сучасного рівня економічної безпеки цього сектора економіки. Запропоновано шляхи та заходи зміцнення системи економічної безпеки малого підприємництва.

Рекомендовано органам державного управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам, які не байдужі до проблем економічної безпеки малого підприємництва.

 

Вибране із дарів за 2017 рік


Менеджмент

Креативний менеджмент.jpg005

Б76

Божидарнік Т.В., Василик Н.М.

Креативний менеджмент: навчальний посібник / Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 498 с.

У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінської діяльності. З цією метою висвітлені теоретичні аспекти, які розкривають особливості творчості, креативності, креативної особистості, менеджера креативного типу, формування креативного середовища і управління креативністю на підприємстві та розвитку творчого суспільства загалом.

Видання призначене для студентів спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», а також для науковців, викладачів, аспірантів, менеджерів та фахівців-практиків з даної сфери діяльності.


Менеджмент XXI століття.jpg005

М50

Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики: [монографія] / Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т.І. та інші; за ред. І. А. Маркіної. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – 728 с.

 

У колективній монографії розглянуто сучасну парадигму менеджменту в Україні на національному і глобалізаційному рівнях та теоретико-методологічні й практичні аспекти управління сучасними соціально-економічними системами в умовах регіоналізації та світової інтеграції.

Колективна монографія буде корисною для науковців та практиків, які досліджують сучасні проблеми управління.

Монографія підготовлена в рамках НДР: «Макроекономічне планування та управління системою вищої освіти України: філософія і методологія»; «Управління соціально-економічною системою в умовах національних і глобалізаційних викликів».


Ринок праці

Інститути зайнятості.jpg331.5

І69

Інститути зайнятості та безробіття: сучасні тенденції та виклики для України: наук, доп. / [В.М. Геєць, А.А. Гриценко, В.В. Близнюк та ін.]; за ред. В.М. Гейця, А.А. Гриценка ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув.". – К. 2013. – 248 с.: табл., рис.

У представленій доповіді досліджено комплекс проблем зайнятості та безробіття в світі та Україні. На основі вивчення практичного досвіду США, Євросоюзу, України та інших країн дано цілісне уявлення про новітні тен­денції регулювання зайнятості населення, окреслено перспективи розвитку сфери зайнятості та ринку праці в Україні. Практичні рекомендації та конкретні заходи, запропоновані авторами, сприятимуть удосконаленню політики зайнятості в Україні.

Для науковців, практиків, викладачів, аспірантів, студентів і усіх, кого цікавлять проблеми глобального і на­ціонального ринку праці.


Трансформація міжнародного ринку.jpg331.5

К17

Калініна С.П.

     Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобальних зрушень / С.П. Калініна, Ю.О. Гетьманенко, О.С. Гайдаш; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора С.П. Калініної. – Вінниця; ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – 240 с.

В монографії розглянуто основні напрями трансформації міжнародного ринку праці в умовах масштабних зрушень, спричинених глобалізацією світової економіки.

Послідовно досліджено вплив глобалізації як визначальної особливості сучасного етапу світогосподарського розвитку на трансформацію міжнародного ринку праці; розкрито зміст міграційних трансформацій на міжнародному ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень; визначено перспективні напрямки регулювання міжнародного ринку праці, у тому числі у високоінтелектуальному сегменті. Особливу увагу приділено особливостям включення України до міжнародного ринку праці в контексті глобалізації та транснаціоналізації трудоресурсних потоків.

Книгу адресовано науковцям і викладачам, фахівцям в області міжнародної економіки та ринку праці, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Перехід на ринок праці.jpg331.5

П26

Перехід на ринок праці молоді України / Елла Лібанова, Олександр Цимбал, Лариса Лісогор, Ірина Марченко и Олег Ярош, Міжнародне бюро праці, Програма молодіжної зайнятості, Департамент політики зайнятості. – Женева: МОП, 2014

Позначення, використані у публікаціях МОП, шо відповідають усталеним у практиці роботи Організації Об’єднаних Націй, а також сам факт цієї публікації не означають схвалення Міжнародним бюро праці особливостей правового статусу будь-якої країни, області або території, їхньої влади чи делімітації кордонів.

Зміст статей, викладення результатів дослідження й інші думки належать виключно їх авторам, і опублікування цієї роботи не означає, шо Міжнародне бюро праці поділяє висловлені тут думки.

Згадка про конкретні компанії, окремі комерційні продукти або процеси не свідчить про їх схвалення Міжнародним бюро праці і не містить оцінки.

Режим інтернет доступу: www.ilo.org/publns


Економіка

Антикризова стратегія.jpg338

А72

Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики: монографія / за заг. ред. А. В. Сидо­рової. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – 328 с.

 

Розглянуто детермінанти антикризового управління розвитком України в контексті соціально-економічних, фінансових та глобальних викликів. Визначено причини кризи, вплив глобальних процесів, оцінено структурні зрушення в зовніш­ньоекономічній сфері країни. Досліджено проблеми й перспективи антикризової кадрової політики, фінансові аспекти антикризової стратегії. Узагальнено питання збалансованості екологічного розвитку. Визначено тенденції енергоефективності й шляхи її підвищення. Проаналізовано соціально-економічне становище та умови відновлення й збалансованого розвитку територій Сходу України.

Для керівників органів влади й управління різних рівнів, керівників і фахівців підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціаль­ностей.Наукові розробки.jpg330

Н34

Наукові розробки, передові технологи, інновації [збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції]. — Прага-Брно-Київ, — К.: НДІСР. — 2017, —537 с.

 

Відповідальність за точність наведених фактів, цитат, наукових термінів, власних назв, статистичних даних та інших відомостей несуть автори публікацій. Оргкомітет конференції, редакційна колегія та рецензенти не несуть відповідальності за точність наведених фактів, цитат, наукових термінів, власних назв, статистичних даних та інших відомостей. Збірник або будь-яка його частина не можуть бути відтворені без згоди оргкомітету конференції або авторів публікацій. Оргкомітет конференції, редакційна колегія та рецензенти можуть не поділяти думки та ідеї, сформульовані у публікаціях.


Державне адміністративне управління


Державне будівництво.jpg352

В75

Ворона П. В.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Навчально-методичний посібник / П.В. Ворона, А.М. Мучник. – Полтава: Видавець Шевченко Р. В., 2010. – 100 с.

 

У навчально-методичному посібнику розглянуто загальні й концептуальні засади державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні (інституції, конституційні визначення, законодавча база, їх формування, склад, повноваження). Велика увага в навчальному виданні приділена понятійному апарату, принципам функціонування основних інститутів як місцевої так і центральної влади. З метою контролю та перевірки рівня знань та додаткової роботи студентів й слухачів подано орієнтовний перелік тестових завдань, теми для обговорення, контрольні запитання.

Для студентів, викладачів, державних службовців й службовців органів місцевого самоврядування, які вивчають курс «Державне будівництво (управління) та місцеве самоврядування в Україні» та підвищують кваліфікацію за фахом. Може бути корисним для тих, кого цікавлять проблеми та шляхи державотворення в Україні.


Освіта


Концепція діяльності.jpg37

К64

Концепція діяльності центрів освіти «третього віку» в Україні: Методичний посібник / Автори-укладачі: Артур Горбовий, Аліна Халецька, Оксана Степанюк, Анна Кухаренко, Діана Спулбер / Під заг. ред. Спулбер Д., Горбового А., Халецької А., – Київ-Луцьк, 2017. — 116 с.

У методичному посібнику досліджено теоретичні та прикладні основи діяльності центрів освіти для людей «третього віку» (ЦОТВ) як багатоаспектної складової соціальної політики, системи соціального захисту населення та системи освіти «третього віку» в Україні та закордоном. Розглянуто методологічні підходи до документально-правового супроводу діяльності ЦОТВ, методології викладання та розробки навчально-методичної документації навчального процесу в цих закладах в сучасних умовах. Узагальнено досвід організації навчального процесу, набору студентів, планування навчальних програм та позанавчальної роботи, а також спортивно-оздоровчої роботи для слухачів у центрах освіти «третього віку». Розкрито особливості основних організаційних форм та технологій науково-дослідницької роботи в ЦОТВ, досвід організації та проведення круглих столів, конференцій і клубної діяльності в центрах освіти «третього віку». Обґрунтовано перспективи розвитку ЦОТВ в Україні.

Методичний посібник розрахований на широку аудиторію фахівців у галузі освіти дорослих в системі освіти впродовж життя, науковців, викладачів, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представників громадського сектору, студентів педагогічних спеціальностей, політиків, державних службовців, аудиторію 55+, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами діяльності центрів освіти для людей «третього віку».


Художня література


Аеропорт.jpg821.161

Л72

Лойко С.

Аеропорт. Нова доповнена версія. К.: Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 376 с.

 

«Аеропорт» це не хроніка, не розслідування, не літопис. Це художній вимисел, заснований на реальних фактах. У книзі багато персонажів, бага­то переплетених драматичних сюжетних ліній. Роман не тільки і не стільки про війну. Він і про любов, про зраду, пристрасть, ненависть, лють, ніж­ність, відвагу, біль і смерть. Іншими словами, про наше сьогоднішнє й учо­рашнє життя.


Гібридна війна.jpg32

М12

Магда Є. В.

Гібридна війна: вижити і перемогти. — X.: Віват, 2015. — 304 с.

 

Гібридна війна — явище нове для міжнародних відносин. Росія використовува­ла цей механізм для підпорядкування України своїм інтересам в умовах формального збереження її суверенітету.

Євген Магда у своїй книзі «Гібридна війна: вижити і перемогти» розповідає про історичний, енергетичний, інформаційно-психологічний аспекти гібридної війни, називає причини, через які Україна стала жертвою агресії з боку Росії. Не обмежуючись твердженням «у всьому винен Путін», автор аналізує причини послаблення України, зазначає головні прояви агресії і пропонує рецепт перемоги в протистоянні найбільшій державі світу.


Хроніка одного батальйону .jpg821.161

О-63

Орел І. Є.

Хроніка одного батальйону / Ігор Орел; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. — Харків: ТОВ «Видавництво Права люди­ни»; Фоліо, 2016. — 178 с.

Два роки тривають бойові дії на сході України. Автор книги з перших днів збройного конфлікту захищав рідний Донбас у складі батальйону «Айдар».

Правда про ці події досить суперечлива. Але суспільство має знати, що насправді відбувалось на Донбасі. Письменник без прикрас відтворює події 2014 року, без емоцій та власних оцінок відображує хронологію становлення батальйону «Айдар» та усіх суміжних подій.

 

Іловайськ.jpg821.161

П52

Положій Є. В.

Іловайськ: розповіді про справжніх людей / Євген Положій; худож.-оформлювач В. А. Боднар. — Харків: Фоліо, 2016. – 378 с.

 

Євген Положій (м. Суми), 47 років — відомий журналіст і письменник У ви­давництві «Фоліо» вийшли його романи «Потяг», «Мері та її аеропорт», «Дядеч­ко на їм я Бог», «Вежі мовчання», «Юрій Юрійович, улюбленець жінок», «Риб’ячі діти».

«Іловайськ» – книга про мужність, неймовірний героїзм і людяність україн­ських солдат і офіцерів, бійців добровольчих батальйонів, батальйонів тероборони, всіх тих, хто опинився в кінці серпня 2014 року в «Іловайському котлі», що став найбільшою поразкою української армії в ході війни на сході. Це чесна кни­га про війну, яка, як відомо, нікого ще не зробила краще, натомість, серед крові вогню та заліза люди залишаються людьми.                                                

Автор почув історії близько сотні учасників Іловайської трагедії, книга по­будована на реальних подіях. Тим не менше, просимо вважати всі збіги імен прізвищ та позивних випадковими.


Золоті джмелі.jpg821

П32

Підпалий В. О.

Золоті джмелі: вибрані твори / упорядкування та примітки Н. А. Підпалої; худож. оформ. К. І. Сулими. – К.: Твім інтер, 2011. – 560 с.

 

Книгу склали вірші, проза, переклади, переспіви, вірші для дітей, літературно-критичні праці Володимира Підпалого (1936-1973), спогади про письменника, дослідження його творчості, листи. Це найповніше видання творів автора, з яких постає яскрава творча особистість.Історія України


Холодний Яр.jpg94

Г67

Горліс-Горський Ю. Ю.

Холодний Яр: Документальний роман / Вступ. слово Р. Коваля. — Дрогобич: ВФ “Відродження”, 2008. — 432 с., з іл.

Книга розповідає про збройну боротьбу за Українську державу під жовто-блакитним прапором Української Народної Республіки та чорним прапором Холодного Яру, на якому було написано — "Воля України — або смерть!"

Події відбуваються на теренах сучасних Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей, у Києві, Полтаві й на території тодішньої Польщі.


Від хохла до українця.jpg94

Л84

Лук’яненко Л.

Від хохла до українця: роздуми / Левко Лук’яненко — К.: ТОВ «ЮркаЛюбченка», 2013. — 144 с.

 

Україна була в тіні Росії, українці — з комплексом національної неповноцінності. 22 років незалежності нам, таким українцям, виявилося недостатньо, щоб заявити про себе світові, тож і світ нас не знає.

Роздуми націоналіста — це думки автора про нездужання постколоніальної української нації, це біль автора від браку внутрішніх сил у національного організму хутко долати нездужання. Автор виявляє особливості нездужання і показує напрямки долання його. Подає ідеї, що мають сприяти українцям переосмислити московську ідеологію нищення українства, й показує напрямки ідеології утвердження української державної нації.

Призначається для широкого кола читачів.


Де ти, доле України.jpg94

Л84

Лук’яненко Л.

Де ти, доле України? / Левко Лук’яненко — К.: ТОВ «Юрка Любченка», 2015. —272 с.

 

«Де ти, доле України?» можна назвати підручником, що за­слуговує на особливу увагу кожного, хто є українцем і любить Україну. Адже проблема завжди була в нас самих. Збагнемо себе – станемо на ноги, як інші європейські країни. Ця книга якраз і допоможе українцям збагнути себе.


З часів неволі.jpg94

Л84

Лук’яненко Левко Григорович

З часів неволі. Книга четверта: Країна Моксель. — К.: Фенікс, 2010. – 520 с. іл.

Чергова книжка Левка Лук’яненка охоплює прикінцевий період його першого ув'язнення: етап із Мордовії на Урал улітку 1972 року, переведення до Владимирської в'язниці в 1974-му, психіатрична лікарня в Рибінську, знову Владимирський централ, звільнення 20 січня 1976 року в Чернігові. Це неоціненне свідчення про боротьбу політв'язнів різних національностей у наджорстоких умовах за Статус політв'язня, за права людини, за неза­лежність. Автор доречно наводить характеристики і документи Виконавчо­го діловодства у своїй справі, що допомагає встановити точну хронологію і географію подій, обставини в’язенського життя, прізвища друзів і катів — виконавців вироків. Ці документи наблизили образи людей і події, розмови й діалоги максимально близько до того, що і як відбувалося в ті часи.


Злочинна суть.jpg94

Л84

Лук’яненко Л.

 Злочинна суть КПРС-КПУ. Нюрнберг-2. – К.: Альфа Реклама, 2013. – 140 с.

 

Колоніальне минуле гнітить незалежну Україну. Без публічного суду над злочинною КПРС-КПУ важко звільнитися від промосковського імперського дурману й почати справжнє відродження нації.

Українці, щоб стати самі собою й почати розвиток, мають звільнитися від юдео-сіоністського комунізму й прийняти у свої душі українську національну ідею.

Ця невеличка книжка наповнена величезною кількістю фактів про різні жорстокі методи винищення українців з метою перетворення української етнічної території в територію великої московської комуністичної імперії. Злочинна суть цих методів очевидна, і обвинувальний висновок, що надрукований у книжці, надає їм юридичної форми. Документи цієї книжки можуть правити за початок збору доказів злочинної діяльності КПУ супроти української нації.


Листа політв’язнів.jpg94

Л84

Лук’яненко JI. Г.

Листа політв’язнів / Лук’яненко Л. Г. — К.: Альфа Реклама, 2017. — 584 с.

 

Листи політв’язнів це частина епістолярного архіву Левка Лук’яненка. Позаяк у листах знаходять вираз світогляд і характер людини, то частину свого листуван­ня Левко Григорович уже оприлюднив у різних своїх книжках. У цій же книжці чи­тач познайомиться з десятками незгадуваних (або побіжно згаданих) щирих синів України, їхніми особистими поглядами.

Листи — коштовне джерело вельми цікавої інформації про особистість авторів. Політв’язень — це не тільки борець. Це й людина з власними поглядами, риса­ми характеру, своїми мріями й болями. Як він це все переносив? Чого не покаявся і не вийшов достроково з неволі, а залишився страждати? Ось що цікаво.ТУТ МІЙ ДУХ.jpg94

Л84

Лук’яненко Л.

ТУТ МІЙ ДУХ: зб. ст. Том I/ Лук’яненко Л. – К.: Тамподек XXI, 2013. – 308 с., іл.

 

Ця книжка про утвердження українства та державності, як вона віддзеркалена в документах та статтях автора.ТУТ МІЙ ДУХ2.jpg94

Л84

Лук’яненко Л.

ТУТ МІЙ ДУХ. Збірник статей. Том II:. – К.: Тамподек XXI, 2013. – 300 с., іл.

 

Ця книжка про утвердження українства та державності, як вона віддзеркалена в документах та статтях автора.
Внутрішньо переміщені особи.jpg

314

В60

Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 448 с.

 

У монографії здійснено аналіз проблем соціально-економічного розвитку Донбасу, причин і наслідків воєнного конфлікту, масштабів вимушеного переселення мешканців Донецької та Луганської областей; визначено довгострокові завдання щодо вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Розроблено теоретичні підходи до формування концепції відновлення та розбудови миру на сході України. Надано оцінку правових засад формування умов і можли­востей захисту прав ВПО. Систематизовано міжнародний досвід вирішення їх проблем. Розроб­лено підходи до оцінки можливостей використання потенціалу ВПО як ресурсу розвитку тери­торіальних громад. Визначено інноваційні механізми формування та залучення наукових, еко­номічних і соціальних ресурсів до розв’язання проблем, які виникли внаслідок збройного про­тистояння на сході України. Проаналізовано потреби у відновленні соціальної інфраструктури на постконфліктних територіях. Визначено механізми розв’язання житлових проблем ВПО. На­ведено останні видання з проблематики успішних переселенців та окремі історії про них.

Для керівників і фахівців державних та регіональних органів управління, місцевого само­врядування, міжнародних фондів, українських та міжнародних громадських організацій, науков­ців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх зацікавлених у вирішенні проблем ВПО та сходу Ук­раїни.    Людський розвиток в Україні. Модернізація.jpg

314

Л93

Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональ­ний аспект (колективна монографія) / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. – 356 с.

 

Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соці­альних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Необхідність модернізації со­ціальної політики з урахуванням регіонального аспекту обумовлена існуванням значного дисбалансу соціально-економічного розвитку за територіальною озна­кою, формуванням осередків підвищеної вразливості населення України. Науко­ве осмислення тенденцій регіонального людського розвитку, диспропорцій рівня та якості життя, стану функціонування системи державних соціальних стандартів і гарантій, встановлення й аналіз основних закономірностей дали змогу запро­понувати окремі підходи до модернізації інструментарію розробки та реалізації соціальної політики. Запропоновано методологію типологізації регіонів за детер­мінантами людського розвитку, доведено можливість застосування теорії про­сторового розвитку для цілей реалізації соціальної політики на регіональному і субрегіональному рівнях. Запропоновано нові підходи до оцінки територіальної диспропорційності рівня та якості життя населення для обґрунтування напря­мів соціальної політики в умовах децентралізації. Розроблено пропозиції щодо необхідних змін у системі державних соціальних стандартів і гарантій, підходи до оцінювання соціально-економічних наслідків таких змін. Висвітлені питання інформаційного забезпечення оцінки впливу заходів соціальної політики на со­ціально-економічний розвиток регіонів.

Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної еконо­міки і соціальної політики, працівників державного управління, викладачів, аспі­рантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

Повнотекстову версію монографії українською мовою розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України за посиланням: http://www.idss.org.ua/public.html.Людський розвиток в Україні історичний вимір.jpg

314

K93

Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації держав­ної соціальної політики (колективна монографія) / за ред. Е.М. Лібанової. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. – 380 с.

 

Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України. Мета роботи — нау­кове осмислення історичних витоків та функцій соціальної держави, аналіз соціально-економічних наслідків трансформацій державної політики у різні періоди історії України, оцінка їх впливу на якість та швидкість суспільних перетворень. Історична обумовленість таких трансформацій відображена крізь призму результатів регулювання соціально-демографічних процесів, забезпечення трудових, освітніх та соціальних потреб населення, змін у сфе­рах охорони здоров’я і праці, соціального захисту та Тендерної рівності. Роз­крито витоки державного патерналізму й причини вкорінення утриманських настроїв в українському суспільстві; надано оцінку державних механізмів розподілу та перерозподілу суспільних благ; виявлено специфічні ознаки української бідності, обґрунтовано напрями політики протидії бідності та соціальному відторгненню.

Монографія розрахована на фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і соціальної політики, працівників державного управління, вик­ладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціаль­ностей.Економічний розвиток.jpg

330.3

Е45

Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції]. – Будапешт-Прага-Київ, 2016. – 386 с.

 

Відповідальність за точність наведених фактів, цитат, наукових термінів, власних назв, статистичних даних та інших відомостей несуть автори публікацій. Оргкомітет конференції, редакційна колегія та рецензенти не несуть відповідальності за точність наведених фактів, цитат, наукових термінів, власних назв, статистичних даних та інших відомостей. Видання, перевидання та будь-яка його частина не можуть бути відтворені без згоди оргкомітету конференції або авторів публікацій. Оргкомітет конференції, редакційна колегія та рецензенти можуть не поділяти думки та ідеї, сформульовані у публікаціях.Ребенок, с которым не соскучишься.jpg

159.9

М60

Милютина Е., Рубель Н.

Ребенок, с которым не соскучишься: Предупреждение конфликтов с детьми: Практикум для родителей и специалистов. — К.: ДИА, 2016, — 220 с.

 

Эта книга — практическое руководство для родителей и специалистов, наполнена не только теоретической информацией, но и заданиями для самостоятельной работы или профессиональной помощи в консультации. Также, в ней родители и специалисты найдут достаточно информации для того, чтобы ответить себе на вопросы:

ПОЧЕМУ у ребенка ТАКОЕ поведение?

КАК мне справиться с ЭТИМ?

ЧТО можно рекомендовать родителям, если у них такие слож­ности?

Поэтому, работая с книгой желательно стать ее соавтором: самостоятельно описывать поведение ребенка, родителей, ваши собствен­ные наблюдения. Для этого нужно распечатать бланки и заполнять их, перед тем как перейти к следующему разделу.

Добро пожаловать в лабораторию отношений!

 

Технологии рационально-интуитивной.jpg

615

М60

Милютина Е.Л.

Технологии рационально-интуитивной пси­хотерапии: Учебное пособие. — К.: ДИА, 2016, — 292 с.

Эта книга посвящена теории и практике нового направле­ния психологической помощи — рационально-интуитивной психотерапии. Предложенные в ней упражнения могут являться составными частями данной концепции или использоваться психологами как дополнение к КБТ или системной психоте­рапий. Прочтение этой книги и применение предложенных в ней методик полезно для практикующих психологов, студентов старших курсов, врачей-психотерапевтов, социальных работ­ников.Вибране із дарів за 2016 рік

 


Антикризове управління.jpg

Антикризове управління бізнес-потоками підприємств харчової промисловості: монографія / Родіонов О.В., Черкасов А.В., Черкасов В.А., за заг. ред. Черкасова А.В. / - К.: ТОВ «ДКС центр», 2016. – 154 с.

Монографія присвячена комплексу питань, пов’язаних із визначенням сутності, змісту та особливостей антикризового управління бізнес-потоками підприємств, детермінації стану та перспективних напрямків подолання кризо­вої ситуації на підприємствах харчової галузі та переробного сектора АПК, а також обгрунтуванню методичних основ антикризового управління бізнес- потоками харчових підприємств. Визначено стан та напрямки подолання кризо­вих явищ на підприємствах-виробниках м'яса та м'ясної продукції, проаналізо­вано системи антикризового управління бізнес-потоками підприємств, сформо­вано підхід до оцінки ринкової вартості підприємств. Сформовано системи та механізми антикризового управління бізнес-потоками харчових підприємств. Розроблено організаційно-економічний механізм антикризового управління бізнес-потоками підприємств, сформовано структуру управління бізнес-потоками підприємств в умовах кризи, удосконалено структуру системи маркетингового управління бізнес-потоками підприємств в кризових умовах.

Розраховано на науковців, державних службовців, спеціалістів підпри­ємств і організацій, викладачів, студентів економічних спеціальностей, широке коло читачів.

 

 

Формування системи.jpg

Формування системи соціального управління персоналом підприємства: стратегічний підхід:монографія / Л.А. Лутай, А.В. Черкасов, Ю.М. Рудь; за заг. ред. Л.А. Лутай. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016. – 240 с.

 У виданні висвітлюються теоретичні та методико-прикладні аспекти формування системи соціального управління персоналом. Надаються авторські розробки у сфері методології дослідження практичних аспектів соціального управління персоналом. Обгрунтовуються напрями стратегічного розвитку системи соціального управління персоналом, науково-практичні підходи оцінки мотиваційного потенціалу персоналу в системі соціального управління на торговельних підприємствах.

Розрахована на студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів ВНЗ економічного спрямування, наукових працівників, підприємців.

 

 

Державне управління якістю.jpg

Державне управління якістю вищої освіти в системі забезпечення соціального розвитку країни: Монографія / Під заг. ред. проф. Гончарова В.М. – Луганськ: Янтар, 2010. – 116 с.

Досліджено теоретичні основи управління якістю послуг вищих навчальних закладів на основі міжнародних стандартів. Сформульовані авторські поняття освітніх послуг вищого навчального закладу, якості вищої освіти, управління якістю освіти. Проаналізовано закордонний досвід управління якістю послуг ви­щих навчальних закладів, визначені шляхи його застосування. Досліджені міжна­родні стандарти управління якістю, зокрема стандарти 180, ЕИОА, ЕР ОМ. Досліджено процес розробки впровадження та удосконалення системи управління якістю послуг вищого навчального закладу. Розроблені заходи із реалізації процесного підходу в управлінні вищим навчальним закладом, а також підходи до доку­ментування його системи управління якістю. Розроблено систему збалансованих показників вищого навчального закладу.

 

 

Формування та розвиток.jpg

Родіонов О.В., Черкасов А.В.

Формування та розвиток економічної безпеки підприємств: Монографія. – Луганськ: «Янтар». – 2011. – 316 с.

У монографії наведені теоретико-методологічні основи та практичні рекомендації з формування економічної безпеки підприємств, управління нею в контексті розвитку конкурентоспроможності суб’єктів господарю­вання в умовах глобалізації та євроінтеграції ринкової економіки України.

Розглянуто теоретичні положення концепції економічної безпеки під­приємства. Визначено сутність поняття «економічна безпека підприєм­ства». Наведені критерії та показники економічної безпеки підприємства. Досліджені правові аспекти захисту нематеріальних активів і об’єктів інте­лектуальної власності підприємств.

Монографія стане в нагоді широкому колу читачів: студентам, аспіран­там, викладачам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковим працівникам, менеджерам і фахівцям підприємств.

 

 

Економічна оцінка екологічних.jpg

Економічна оцінка екологічних ризиків підприємства: Монографія / Гончаров В.М., Коваленко Г.М., Родіонов О.В., Черкасов А.В., Гончаров Є.В.;  під заг. ред. проф. Гончарова В.М. – Луганськ: Янтар, 2010. – 224 с.

У монографії розглянуті питання економічної оцінки екологічних ризиків підприємств.

Визначене місце екологічного ризику в розвитку підприємства. Розглянуті підходи до економічної оцінки екологічного ризику. Досліджено сутність екологічного ризику як складової екологічної безпеки. Економічні збитки розглянуті як важлива складова екологічного ризику в господарській діяльності. Окрему увагу надано організаційно-методичному забезпе­ченню економічної оцінки екологічного ризику підприємств. Висвітлено організаційне забезпе­чення екологічного аудиту підприємств металургійної промисловості. Проаналізовані методи і підходи до економічної оцінки екологічного ризику. Надано увагу прогнозуванню економіч­них показників екологічного ризику. Наведено способи вдосконалення системи управлін­ня екологічним ризиком підприємств. Розроблено методичне забезпечення економічної оцінки екологічних ризиків підприємств. Розглянуті способи формування економічної системи управління екологічним ризиком на підприємствах. Проаналізовані способи економічної оцінки екологічних ризиків на підприємствах. Досліджено інструменти екологічного менеджменту. Сфокусовано увагу на екологічних аспектах управління життєвим циклом продукції. Наведено особливості стандартизації, метрології, сертифікації продукції. Визначені способи діагностики стану екологічного менеджменту підприємства.

Для фахівців установ і організацій всіх форм власності, наукових працівників, виклада­чів, аспірантів економічних спеціальностей.

 

 

Взаємодія органів державного.jpg

Взаємодія органів державного управління та органів місцевого самоврядування: проблеми та перспективи розвитку: монографія / Н.М. Мельтюхова, Л.В. Набока, Н.В. Фоміцьк та ін.; за заг. ред. к.е.н., доц. Н.М. Мельтюхової. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 124 с.

 

Досліджено процес взаємодії органів державного управління та органів місце­вого самоврядування у вирішенні питань функціонування і розвитку системи “Ре­гіон”. Обгрунтовано концептуальні положення щодо підвищення результативності їх співпраці. Запропоновано диференційований підхід до раціоналізації розподілу повноважень і відповідальності між співсуб’єктами регіонального управління.

Для науковців, слухачів магістерської підготовки спеціальностей “Держав­не управління”, “Державна служба” та “Публічне адміністрування,” працівників органів державного управління та органів місцевого самоврядування.

 

 

Державна політика.jpg

Державна політика: підручник / Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. голови), Ю.П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К.: НАДУ, 2014. – 448 с.

У підручнику висвітлюються актуальні питання державної політики, її теорії, змісту та методології, осмислюються суспільно-політичні основи і розкриваються шляхи вдосконалення практики державної політики. При цьому розгляд її сутності супроводжується всебічним аналізом державної політики у різних сферах суспільного життя, проблем регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Значна увага приділяється державній кадровій політиці, використанню інструментів аналізу політики та проблемам політичного розвитку.

Для студентів, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться сучасною державно- управлінською наукою.

 

 

Компенсаційна модель винагороди.jpg

Цимбалюк С.О.

Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія / С.О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2014. – 259 с.

Розглядаються детермінанти поширення та імплементація винагороди за працю у формі компенсацій у практику розподільних відносин, інституціональні засади формування компенсаційної моделі винагороди за працю в Україні. Досліджено практику використання компенсаційної моделі винаго­роди за працю на українських підприємствах. Монографія містить науково- методологічні та прикладні засади розроблення компенсаційної моделі винагороди за працю на підприємстві та проектування різних складових компенсаційного пакета. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, працівників органів державної виконавчої влади представників сторін соціального партнерства, керівників підприємств, фахівців з управління персоналом, студентів економічних спе­ціальностей, слухачів бізнес-шкіл, інститутів післядипломної освіти і підви­щення кваліфікацій управлінських працівників.

 


Контроль у державних інституціях.jpg

Фоміцька Н.В.

Контроль у державних інституціях: навч. посіб. / Н.В. Фоміцька, Н.С. Миронова, Л.В. Набока; за заг. ред. д.е.н., проф. О.Ю. Амосова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 144 с.

У посібнику подано матеріали лекцій за модулем "Контроль у державних інституціях" відповідно до програми підготовки на кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю 8.150000 Державне

управління", спеціалізація “Управління державними інституціями . Увагу

зосереджено на формуванні адекватного розуміння ролі та місця контролю в системі функцій державного управління, фундаментальних знань щодо визначення компетенції контролюючих органів, форм і методів здійснення їх діяльності, ефективної контрольної діяльності в органах влади.

Для студентів ВНЗ і слухачів магістерської підготовки всіх форм навчання за спеціальністю "Державне управління.

 

 

Місцевий ринок праці умови.jpg

Дружиніна В.В.

Місцевий ринок праці: умови функціонування, методи та способи забезпечення збалансованості: монографія / В.В. Дружиніна; наук. ред. В.М. Василенко; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 366 с.

Розглянуто теоретичні основи дослідження місцевого ринку праці; визначено методологічну базу формування механізму забезпечення збалансованості місцевого ринку праці. Узагальнено практику функ­ціонування місцевого ринку праці на основі виявлення структурних зрушень, оцінки основних параметрів і кластерного аналізу професійно- кваліфікаційних характеристик його учасників. Обґрунтовано науково- методичні основи формування, механізму забезпечення збалансованості місцевого ринку праці. Визначено умови реалізації механізму забезпечення збалансованості місцевого ринку праці.

Для науковців і спеціалістів, викладачів, аспірантів і студентів еко­номічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

НеЗалежна економіка України.jpg

Гайдуцький П.І.

НеЗалежна економіка України / П.І. Гайдуцький. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2014. – 528 с.

У книзі висвітлено проблеми становлення економіки України за роки неза­лежності, а також питання модернізації українського суспільства та його цивілізаційного вибору. Двозначний смисл, закладений у назві книги, означає високу залежність вітчизняної економіки від багатьох внутрішніх і зовнішніх, об’єктивних і суб’єктивних чинників, від економічних і соціальних реформ, євразійських і європейських викликів.

Видання присвячене 20-річчю обрання Л. Кучми Президентом України. Тож значне місце у ньому відведено розкриттю ролі Л. Кучми у розбудові дер­жави та економіки, здійсненні економічних і соціальних реформ, забезпеченні протистояння України зовнішнім і внутрішнім викликам та формуванні її цивілізаційного вибору. Це перше комплексне дослідження такого характеру.

Для науковців, політологів, аспірантів, студентів і широкого кола читачів, яких цікавлять питання економічної політики та державного будівництва.

 

 

Операційний менеджмент.jpg

Лутай Л.А.

Операційний менеджмент: навчальний посібник / Л.А. Лутай, В.О. Шпандрук. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 256 с.

Посібник складається з трьох частин і дев’яти розділів. Перша частина «Теоретичні основи операційного менеджменту» присвячена розумінню сутності операційного менеджменту як різновиду функціонального менеджменту. У другій частині «Операційна діяльність та управління процесом проектування операційної системи» наведено особливості операційної діяльності та процесів проектування операційної системи. У третій частині «Управління проектами, якістю та результативністю операційної системи» визначено основи управління проектами, якості та особливості управління результативністю операційної системи.

Навчальний посібник призначено для студентів і викладачів ВНЗ, наукових співробітників, підприємців, керівників та фахівців з операційного менеджменту.

 

 

Основи економіки підприємств.jpg

Пекін А.Ю., Малаєва Т.В.

Основи економіки підприємств: навч. пос. / А.Ю. Пекін, Т.В. Малаєва; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 440 с.

Пропонований навчальний посібник є своєрідним доповненням до підручника з дисципліни „Економіка підприємств" й у цілому йому від­повідає за структурою та формою викладення матеріалу. Посібник міс­тить тести, проблемні питання, задачі, приклади розв'язання задач й ана­лізу ситуацій, словник термінів. Зміст навчального посібника взаємопо­в'язаний із курсами «Основи економічної теорії» та «Господарське право».

Посібник розрахований на викладачів, курсантів і студентів вищих юридичних навчальних закладів, спеціалістів підприємств та організацій, а також інших зацікавлених осіб.

 

 

Розвиток міжнародних трудових комунікацій.jpg

Калініна С.П.

Розвиток міжнародних трудових комунікацій в глобальній економіці: теоретико-методологічний аспект / С.П. Калініна, Ю.О. Гетьманенко, О.А. Оливко, К.А. Тахтарова, О.С. Гайдаш, О.П. Кушнаренко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 288 с.

В монографії розглянуто основні теоретико-методологічні аспекти розвитку міжнародних трудових комунікацій в умовах глобалізації.

Здійснено глобалізаційний дискурс розвитку світової економіки з урахуванням різноспрямованості наслідків та проявів глобалізації на сучасному етапі світогосподарського розвитку; досліджено трансформаційно- комунікаційні особливості розвитку ринку праці в глобальній економіці; визначено концептуально-цивілізаційні засади становлення системи міжнародних трудових комунікацій у глобалізаційно-цивілізаційному вимірі.

Книгу адресовано викладачам і науковцям, фахівцям в області ринку праці і міжнародної економіки, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

Формування якості робочої сили.jpg

Калініна С.П.

Формування якості робочої сили в системі управління людськими ресурсами / С.П. Калініна, В.В. Ковалевська, С.П. Ланська. – Донецьк, 2010. – 354 с.

В монографії розглянуто основні напрямки регулювання якості робочої сили в системі управління людськими ресурсами на державному,

регіональному, галузевому і мікрорівні.        

Запропоновано механізм формування якості робочої сили в економічній системі держави, визначено напрямки підвищення конкурентоспроможності національної робочої сили; запропоновано напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення підвищення якості робочої сили.

Книгу призначено для науковців, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств і працівників підприємств.

 

 

Розвиток міжнародного ринку праці.jpg

Калініна С.П.

Розвиток міжнародного ринку праці: глобалізаційний аспект / С.П. Калініна, Ю.О. Гетьманенко, Л.П. Давидюк; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора С.П. Калініної. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016.  – 240 с.

В монографії розглянуто напрями розвитку міжнародного ринку праці в умовах активізації процесів глобалізації світової економіки.

Здійснено теоретико-методологічний дискурс розвитку міжнародного ринку праці; проаналізовано динаміку та тенденції розвитку міжнародного ринку праці з урахуванням трансформаційного впливу глобалізації; визначено напрями удосконалення інституційного забезпечення регулювання міжнародного ринку праці в умовах глобалізації. Особливу увагу приділено питанням програмно-цільового макроекономічного регулювання ринків праці країн в умовах глобалізаційно-трансформаційних зрушень.

Книгу адресовано науковцям і викладачам, фахівцям в області міжнародної економіки та ринку праці, аспірантам і студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

Соціальна відповідальність у трудових відносинах.jpg

Грішнова О.А., Міщук Г.Ю., Олійник О.О.

Соціальна відповідальність у трудових відносинах: теорія, практика, регулювання ризиків:Монографія. – Рівне: НУВГП, 2014. – 218 с.

У монографії викладено теоретико-методологічні засади дослідження соціальної відповідальності у трудових відносинах, запропоновані нові методологічні та методичні підходи до оцінювання соціальної відповідальності, в тому числі в регулюванні ризиків у сфері праці, обгрунтовані стратегічні завдання та напрямки забезпечення соціально відповідальної взаємодії у трудовій сфері.

Для науковців, економістів та управлінців-практиків, викладачів, аспірантів та студентів економічних та управлінських напрямків підготовки.

 

 

Соціальні ризики сутність, аналіз, можливості впливу.jpg

Надрага В.І.

Соціальні ризики: сутність, аналіз, можливості впливу: монографія / В.І. Надрага; НАН україни. Ін-т демографії та соціальних досліджень. – К.: «ПП Сердюк В.Л.», 2015. – 331 с.

У монографії висвітлено результати наукового дослідження теоретичних основ та практичних аспектів соціальних ризиків. Запропонована стратегія дослідження соціального ризику грунтується на принципі зв'язку між його пізнанням та аналізом наявного в суспільстві знання про нього. Особливу увагу у роботі приділено виробленню відповідного понятійного апарату, а також аналізу методів оцінки соціальних ризиків. Розглянуто систему соціального захисту в контексті мінімізації соціальних ризиків, а також демографічні та інші чинники, що детермінують їх актуалізацію. Розроблено модель управління соціальними ризиками.

Адресована науковцям, освітянам, фахівцям державного управління та соціальної політики.

 

 

Теорія систем для менеджерів.jpg

Фоміцька Н.В.

Теорія систем для менеджерів: навч. посіб. / Н.В. Фоміцька, В.В. Єганов. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – 248 с.

У навчальному посібнику подано матеріали лекцій за модулем “Основи теорії систем і системного аналізу” відповідно до програми підготовки на кваліфікаційний рівень бакалавра за галуззю знань 0306 “Менеджмент і адміністрування”, напрямом підготовки 030601 “Менеджмент”, професійним спрямуванням “Менеджмент організацій і адміністрування” в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління , при Президентові України. Основну увагу зосереджено на формуванні сучасного системного мислення, розуміння проведення системного аналізу як методології вирішення проблем, які важко

формалізувати.                                          

Для студентів усіх форм навчання за галуззю знань «Менеджмент і адміністрування».

 

 

Управління брендом роботодавця.jpg

Цимбалюк С.О.

Управління брендом роботодавця: навч. посіб. / [С.О. Цимбалюк]. – К.: КНЕУ, 2016. – 258 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретико-методологічні та прикладні аспекти управління брендом роботодавця, зокрема проаналізовано понятійний апарат, розглянуто взаємозв’язок бренду роботодавця зі стратегією розвитку підприємства та процедуру розроблення концепції бренду роботодавця. Схарак­теризовано внутрішні та зовнішні інструменти формування позитивного бренду роботодавця серед основних цільових груп, а також технології просування брен­ду роботодавця на ринку праці. Розглянуто питання визначення рентабельності інвестицій у формування бренду роботодавця. 

Призначений для студентів спеціальності «Управління персоналом та еко­номіка праці». Також буде корисний студентам інших економічних спеціальнос­тей, аспірантам, викладачам, керівникам підприємств, фахівцям з управління пер­соналом, слухачам бізнес-шкіл і центрів підвищення кваліфікації управлінських працівників.

 

 

Формування компенсаційної політики в умовах.jpg

Цимбалюк С.О.

Формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин: монографія / С.О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2015. – 213 с.

У монографії обгрунтовано детермінанти поширення та імплементації в практику розподільних відносин компенсаційної моделі винагороди за працю, розкрито сутність і виміри компенсаційної політики, взаємозалежність її з ком­пенсаційною стратегією. Визначено нові вектори розвитку компенсаційної по­літики в умовах трансформації соціально-трудових відносин, зроблено аналіз інституціональних засад розроблення компенсаційної політики в Україні. Дослі­джено організаційно-економічні засади формування компенсаційної політики в сучасній парадигмі соціально-трудових відносин, обгрунтовано напрями розвит­ку інституціонального середовища формування компенсаційної політики в Україні. Визначено вплив компенсаційної політики на гармонізацію соціально- трудових відносин.

Для науковців, викладачів, аспірантів, працівників органів державної вико­навчої влади, представників сторін соціального партнерства, керівників підпри­ємств, фахівців з управління персоналом, студентів економічних спеціальностей, слухачів бізнес-шкіл, центрів магістерської підготовки та підвищення кваліфіка­ції управлінських працівників.

 

 

Організація діяльності психологічної служби.jpg

Булатевич Н.М.

Організація діяльності психологічної служби: навч. посіб. / Н.М. Булатевич; КНУ імені Тараса Шевченка. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 445 с.

У посібнику розглянуто напрями, завдання та практичні аспекти діяльності психолога у психологічних службах (в системі освіти, силових структурах, службах з надання психологічної допомоги в кризових ситуаціях). У додатках до посібника містяться психодіагностичні методики, тренінгові програми та інший інструментарій, необхідний для роботи практичного психолога.    

Для студентів-психологів, викладачів, практикуючих психологів, усіх, хто цікавиться практичною психологією.

 

 

Зайнятість жінок і ефективність їх праці.jpg

Черевко Г., Зозуля-Бахір І.

Зайнятість жінок і ефективність їх праці у сільськогосподарських підприємствах. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 206 с.

У монографії висвітлено теоретичні та методичні засади дослідження проблеми зайнятості та ефективності використання праці жінок у сільському господарстві, зокрема у сільськогосподарських підприємствах та на селі в цілому, представлено результати дослідження цих явищ з врахуванням особливостей праці у галузі та специфіки безпосередньо «жіночої» праці на селі, виявлено чинники, що на них впливають, обґрунтовано шляхи удосконалення процесу формування зазначеної зайнятості та підвищення ефективності праці жінок у сільськогосподарських підприємствах як чинника зрівноваженого розвитку сільських регіонів та передбачено головні умови їх реалізації.

Для науковців, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів і керівників аграрної сфери, органів державної влади та місцевого самоврядування.