Лахижа Микола Іванович

Інформація

про науково-педагогічного працівника

кафедри публічного управління та адміністрування

 

Лахижа Микола Іванович

Професор кафедри публічного управління та адміністрування.

Доктор наук з державного управління, професор.

 

Трудовий шлях:

З 1977 до 1981 та з 1986 до 1998 року працював викладачем кафедри всесвітньої історії Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка (асистент, старший викладач, доцент).

 У 1981-1985 роках навчався в аспірантурі Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова.

З 1999 по 2005 роки працював першим заступником начальника Головного управління внутрішньої політики Полтавської ОДА

З 2005 по 2015 рік працював першим заступником начальника Управління державної служби ГУДСУ в Полтавській області.

У 2015-2018 роках працював першим заступником директора РЦ з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Полтавській області.

З 1 вересня 2018 року розпочав викладацьку роботу в ІПК ДСЗУ на посаді професора кафедри ПУА

Викладає такі дисципліни (магістратура, аспірантура):

– Публічна служба: зарубіжний досвід та шляхи реформування в Україні;

– Історія європейської інтеграції та інституційні основи ЄС;

– Електронне урядування;

– Кадрова політика та публічна служба;

– Загальні засади місцевого самоврядування;

– Кадрова політика в системі місцевого самоврядування.

Викладав раніше такі дисципліни:

– Новітня історія країн Європи та Америки;

-Нова історія країн Європи та Америки;

– Культура країн Європи та Америки;

– Публічна служба;

– Організація діяльності державного службовця;

– Механізми взаємодії суспільства і влади;

– Державна служба. Вступ до спеціальності.

У 1985 році захистив дисертацію кандидата історичних наук на тему: «Роль Демократичної селянської партії Німеччини у створенні аграрного ладу розвиненого соціалізму в НДР (1949-1982 рр.) (Всесвітня історія)

У 2010 році захистив дисертацію доктора наук з державного управління на тему: «Модернізація публічної адміністрації в Україні в умовах євроінтеграції: теоретичні та практичні аспекти» (Теорія та історія. 25.00.01)

Сфера наукових інтересів: модернізація публічної адміністрації посткомуністичних країн; публічна служба (модернізація, етика, протидія корупції, кадрова політика тощо), публічно-приватне партнерство, краєзнавство.

Видано понад 350 публікацій, з них:

наукового характеру:  (24 монографії (одноосібних -5, колективних- 19); статей у фахових виданнях – 87; тез та статей у нефахових виданнях – 185; методичних матеріалів – 56.

Основні монографії:

Лахижа М.І. Система управління якістю в органах влади (вітчизняний та зарубіжний досвід).-Полтава: РВВ ПУСКУ.-2008.-132 с.

Лахижа М.І. Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та практичні аспекти.-[монографія].- Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009.- 289 с.

Лахижа М.І. Модернізація публічної адміністрації: досвід Республіки Польща.-Полтава: ПолтНТУ, 2012.-243 с.

Лахижа М.І. Модернізація публічної адміністрації: досвід Республіки Болгарія.- Полтава: ПолтНТУ, 2014.- 208 с.

Лахижа М.І. На службі людям.- Полтава.2003-АСМІ.-72 с.

Місцевий та регіональний розвиток в Україні. Досвід Полтавщини.-К.-Міленіум.-2001.- 287

Історія села Круподеринці.-Полтава: «АСМІ»,2008.-332 с., іл. (у співавторстві з Єгоричевою С.Б. та Ставнюком В.В.)

Публічна влада та управління: принципи   механізми реалізації  : Монографія/ За заг ред. Нижник Н.Р./ – Чернівці : Технодрук, 2008. – 432с.

Громадські організації та органи державного управління: питання взаємовідносин: Монографія / За заг. ред. Нижник Н.Р. та Олуйка В.М. –Видання 2-е, розширене та доповнене.-Черкаси.- Вид-во Чабаненко Ю.-2009.- 382 с

Зарубіжний досвід організації та роботи місцевої влади: монографія/ О.В.Власенко, П.В.Ворона, М. О. Пухтинський та ін./ За заг. ред. П.Ворони.- Полтава: ПолтНТУ, 2009.- 288 с.

Труш О. О., Говоруха В. В., Стрельцов В. Ю., Шамраєва В. М., Фесенко Н. С., Лахижа М. І. Регіональні механізми інтеграції України до Європейського Союзу: [монографія] / Національна академія держ. управління при Президентові України; Харківський регіональний ін-т держ. управління / О.О. Труш (заг.ред.). — Х. : Магістр, 2009. — 123с.

Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток. Монографія.- Дніпропетровськ: Вид-во «Монолит», 2010 –  400с.

Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk – kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. – 470 p.

Публічне управління в умовах інституційних змін: колективна монографія/ за наук. ред. д. держ.упр. Р.В. Войтович та П.В. Ворони.-К.,2018.- 480 с.

публікації навчально-методичного характеру (видано 56 посібників та методичних брошур):

Основні навчально-методичні публікації:

-Всесвітня історія (1945-1996 рр.)-Посібник.- Полтава: 1996.-188 с.

– Становлення нової системи місцевого самоврядування у контексті муніципальної реформи в Україні.-Київ-Полтава.-1999.-116с.

– Лахижа М.І. Європейська інтеграція України: загальне та регіональні особливості. Методичні матеріали для держслужбовців.- Київ-Полтава.- 2009.- 60 с.

– Лахижа М.І. Вступ до спеціальності «Державна служба»: навч.-метод. посіб. – Полтава: Полт НТУ, 2013. –   195 с.

– Лахижа М.І. Публічна адміністрація Республіки Польща. Посібник.- Полтава: ЦППЦ, 2014.- 92 с.

– Адміністративно-територіальний устрій країн Європейського Союзу : навч. посіб. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2015. – 628 с.

Бібліографія публічного управління та адміністрування: навчально-методичний посібник / за наук. ред. д. н. держ. упр. Р. В. Войтович та П. В. Ворони.– К., 2018. – 474 с.

-Європейська інтеграція України: посібник для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / Уклад. М. І. Лахижа. – Полтава, 2018. – 74с.

– Реформування державної служби в Україні як складова адміністративної реформи (методичні матеріали для держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядуванння / М. Лахижа, К. Перебийніс, О. Черчатий.- Полтава: ТОВ «РІК», 2012.- 60 с.

-Лахижа М.І. Реформування служби в органах місцевого самоврядування. Методичні  матеріали. – Полтава: ЦППК, 2013.- 72 с.

-Лахижа М.І., Черчатий О.І. Впровадження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року. – Методичні матеріали –  Полтава, 2013. – 18 с

-Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні/ Укладачі: Лахижа М.І., Осипенко Н.М., Черчатий О.І..- Полтава: ЦППЦ, 2014.- 42 с.

-Мої права в органах влади.  Методичні матеріали. -– Лахижа М.І., Черчатий О.І., Клименко І.В. – Полтава, 2017. – 23  с.

-Українська державна та полтавська обласна символіка: історія, сучасність етикет застосування. – Лахижа М.І., Черчатий О.І., Клименко І.В. – Полтава: 2018.- 23 с.

– Актуальні питання посилення правової спроможності територіальних громад в Україні. –Посібник. – Укладачі:  Лахижа М.І.,  Черчатий О.І., Клименко І.В. –  Полтава: Полтавський літератор, 2018. –  40    с.

 Розроблені курси чи конспекти лекцій – 12

Наукове керівництво здійсненням наукових досліджень та тему:

Розвиток спроможності державної служби у сфері європейської інтеграції (2005-2015 роки. Проведено 10 Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій);

  Становлення та розвиток системи безоплатної правової допомоги з урахуванням іноземного досвіду (2015-2019 роки)

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад :

Спеціалізована вчена рада ІПКДСЗУ (з 2018 року);

Спеціалізована вчена рада ХРІДУ НАДУ при Президентові України  (з 2014 року);

Спеціалізована вчена рада ДРІДУ НАДУ при Президентові України  (з 2013 до 2018 року);

Участь у підготовці наук.- педагогічних кадрів вищої кваліфікації (підготовка написання дисертацій доктора та кандидатів наук).

Участь в атестації наук.-педагогічних кадрів (опонент із захисту кандидатських, докторських дисертацій у ВНЗ системи НАДУ при Президентові України, 2011-2019 роки)

Членство в редакційних колегіях фахових наукових видань:

«Економіка та держава», «Державно-управлінські студії»

Участь у роботі громадських організацій

Участь у проектах інституту Схід-Захід, Євро-регіо Україна (2002-2006 роки); участь у семінарі Головдержслужби та Лондон Метрополітан Університет (2008-2009); спільні українсько-польскі проекти (2005-2008); участь у діяльності Української Асоціації європейських студій (вчений секретар Полтавського обласного осередку)

Нагороди:

-орден «За заслуги» ІІІ ступеня; Почесні відзнаки, грамоти, подяки ГУДСУ, Полтавської ОДА, Полтавської Облради тощо)

Підвищення кваліфікації, стажування:

за кордоном:

          Семінар та Міжнародна науково-практична конференція. Грузія. Тбілісі. 2018.

          Міжнародна академія політичного менеджменту. Грузія. Лютий 2018 р. Диплом №23 дійсного члена Академії.

Семінар «Архетипіка і адміністрування» (ЄС – Львів, травень 2019 р.)

в Україні:

тренінг для тренерів «Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування» (жовтень 2018 р., м. Київ, U-Lead  з Європою)

підвищення кваліфікації в районному центрі зайнятості м. Києва за темою «Організація роботи базового центру зайнятості в умовах впровадження нового Регламенту роботи» (2018);