Кафедра управління персоналом та економіки праці

Кафедра управління персоналом та економіки праці

Кафедра була створена в 2002 році та мала назву кафедра «Економіки та підприємництва», через розвиток ринку праці та потреби фахівців для сфери соціально-трудових відносин на макро- і мікрорівні, які володіють системою сучасних знань у галузі управлінням персоналом, економіки праці, соціології і психології, трудового права, професійної орієнтації  з цих причин з 2009 року прийнято рішення перейменувати кафедру на «Кафедру економіки та управління персоналом», а з 1 червня 2011 року на «Кафедру управління персоналом та економіки  праці».

каб. 222

тел. (044)-536-14-96 

e-mail: kypek@ukr.net 

Професорсько-викладацький склад:

Якість навчального процесу з підготовки фахівців кафедрою управління персоналом та економіки праці забезпечують 10 викладачів, з них 7 є штатними викладачами інституту, а 3 працюють за сумісництвом. Серед них 5 докторів економічних наук, 3 професори, 4 кандидатів наук, 5 доцентів.

 

Маршавин Юрій Миколайович.jpgМаршавін Юрій Миколайович – доктор економічних наук, професор.  У 1971 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту, інженер шляхів сполучення – механік; у 1996 р. ‑ Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Міністерства освіти України – економіст-правознавець. 

Нагороджений медалями «В ознаменование 1500-летия г. Киева» (1982 р.), «За трудову доблесть» (1984 р.), орденом «За заслуги» III ступеня (2009 р.); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України; Дипломом Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна»; Почесними грамотами Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти та науки України, Київського міського голови, Державної служби зайнятості України, Федерації профспілок України, Фонду загальообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України. 

Має понад 200 наукових, навчально-методичних та публіцистичних праць з проблем зайнятості населення та регулювання ринку праці. Станом на вересень 2016 р. перелік його наукових та навчально-методичних праць становить 171 назву, з них наукових – 100 (у т.ч. в іноземних виданнях – 5); має один деклараційний патент і 7 авторських свідоцтв, 31 навчально-методичну працю; після захисту докторської дисертації опубліковано 17 праць. Він є автором 2-х індивідуальних монографій, 7 монографій у співавторстві, 23 посібників, з них 4-х індивідуальних і 5 – з грифом МОН України «Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів», брав участь і виступав з доповідями більше, ніж на 50 науково-практичних конференціях; у 2016 р. пройшов стажування в Міжнародному інституті освіти дорослих.

Працював бригадиром металургійного комбінату “Запоріжсталь”, старшим майстром на Харківському заводі транспортного машинобудування ім.. В.А. Малишева, на громадській роботі, у банківській сфері України. У 1991-1993 і 1995-2016 рр. працював доцентом, професором, деканом, проректором з наукової роботи, першим проректором Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості (ІПК ДСЗУ). У 1991 – 1993, 1998 – 2009 роках очолював зазначений Інститут, в 2011 – 2012 роках виконував обов’язки ректора ІПК ДСЗУ. З вересня 2016 року працює професором кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів державної служби  зайнятості.

Викладає дисципліни: «Державне регулювання зайнятості населення», «Ринок праці».

Окремі наукові праці:

Маршавін Ю.М. Методологические и прикладные проблемы определения эффективности профессионального обучения безработных в Украине // Проблемы рынка труда и формирования трудовых ресурсов: сборник научных статей / Редкол.: М.М. Медведь, В.А. Назаров, А.К. Сковиков. – М.: Институт деловой карьеры, 2013. – С. 113-123. 

Маршавін Ю.М. Стимулююча грошово-кредитна політика як основний засіб збереження трудових колективів в умовах новітніх викликів // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 7. – С. 32-35. 

Маршавін Ю.М. Шляхи забезпечення узгодженості підготовки фахівців у навчальних закладах України з потребами ринку праці: методологічні та прикладні аспекти // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. – № 3. – С. 10-13. 

Маршавін Ю.М. Особливості організації державного соціального страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічної нестабільності // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. – № 4. – С. 3–7. 

Маршавін Ю.М. Методологічні та прикладні засади визначення економічних втрат від професійного дисбалансу на ринку праці України // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2014. – № 1 (7). – С. 61-68. 

Маршавін Ю.М. Інвестиції як інноваційно-технологічний базис продуктивної зайнятості населення // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 5. – С. 6-10. 

Маршавін Ю.М. Методологічні засади оцінювання ефективності роботи Державної служби зайнятості України та її підрозділів // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. – № 1. – С. 3–7. 

Маршавін Ю.М. Територіально-галузева структура зайнятості: таксономічний аналіз // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 11. – С. 6-11. 

Маршавін Ю.М. Модернизація системи робочих місць як основа забезпечення продуктивної зайнятості населення // Ринок праці та зайнятість населення. – 2014. – № 2. – С. 7–11. 

Маршавін Ю.М. Методологічні імперативи удосконалення інститутів ринку праці України // Вісник Донецького національного університету. – Серія В. Економіка і право. – 2014. – №1. С. 114–119. 

Маршавін Ю.М. Професійний дисбаланс на ринку праці: економічні втрати та шляхи їх мінімізації // Я-концепція Н. Ничкало. – К.: Національна Академія педагогічних наук України, 2014. – С.256-264. 

Маршавін Ю.М. Інвестиційна політика як основний засіб подолання кризи у сфері зайнятості населення  // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – № 3. – С. 3-8.

Калініна.jpgКалініна Світлана Петрівна – доктор економічних наук, професор.

Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Економіка праці» (з 2000р. – Донецький національний університет). Протягом  1989-2016рр. працювала в зазначеному університеті (в 2014р. Донецький національний університет МОН України переміщено до м. Вінниця).

2016р. працює на посаді професора кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів ДЦЗУ.

У 1997р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, у 2007р. –  докторську дисертацію за спеціальністю 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

У 2001р. присвоєно вчене звання доцента кафедри управління трудовими ресурсами, у 2013р. – вчене звання професора кафедри управління персоналом та економіки праці.  

Паралельно з  роботою в Донецькому національному університеті  протягом 2002-2014рр. очолювала систему розвитку персоналу управлінських кадрів ПрАТ «Донецьсталь – Металургійний завод» (м.Донецьк) – керувала роботою Школи менеджерів компанії. 

Є автором концепції та керівником розробки Комплексної програми управління людськими ресурсами  ПрАТ «Донецьсталь – Металургійний завод» (м.Донецьк), за результатами якої отримано ряд авторських свідоцтв.

Приймала участь у міжнародних проектах за програмами TACIS ТEMPUS, REAP, а також у міжнародному проекті DFID (Міністерства Великобританії у справах міжнародного розвитку).

Є засновником єдиної в Україні наукової школи з проблем міжнародного ринку праці, створеної на стику спеціальностей 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика та 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Під науковим керівництвом Калініної С.П. захищено 7 кандидатських дисертацій.

Протягом 2001-2016рр. виконувала обов’язки вченого секретаря, заступника голови спеціалізованої вченої ради Д.11.051.03 у Донецькому національному університеті  (м. Вінниця).

В 2011р. нагороджена нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення».

Пріоритетні наукові інтереси – розвиток і трансформація міжнародного та корпоративних ринків праці, формування інтелектуальної складової економічного розвитку. 

Викладає дисципліни: методологія наукових досліджень; Управління брендом роботодавця; Ринок праці; Управління персоналом.

Опубліковано більше 100  наукових праць, з них 2 особисті монографії,  8 монографій у співавторстві, 20 навчально-методичних робіт.

Окремі наукові праці:

Калініна С.П. Розвиток міжнародного ринку праці: глобалізаційний аспект: монографія. За заг. ред. д-ра екон. наук, професора С.П.Калініної / С.П.Калініна, Ю.О.Гетьманенко, Л.П.Давидюк. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 240с.    

Калініна С.П. Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень: монографія. За заг. ред. д-ра екон. наук, професора С.П.Калініної / С.П.Калініна, Ю.О.Гетьманенко, О.С.Гайдаш. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 240с.  

Калініна С.П. Розвиток міжнародних трудових комунікацій в глобальній економіці: теоретико-методологічний аспект : монографія. За заг. ред. д-ра екон. наук, професора С.П.Калініної / С.П.Калініна, Ю.О.Гетьманенко, О.А.Оливко, К.А.Тахтарова, О.С.Гайдаш, О.П.Кушнаренко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 288с.  

Калініна С.П. Формування якості робочої сили в системі управління людськими ресурсами: монографія / С.П.Калініна, С.П.Ланська, В.В.Ковалевська. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 354с.  

Калініна С.П. Реструктуризація і регулювання зайнятості: монографія / С.П.Калініна. – Донецьк, 2006. – 557с.   

Калініна С.П. Ринок праці і зайнятість: теоретико-методологічний аспект: монографія / С.П.Калініна. – Донецьк: ДонНУ, 2005р. – 227с.   

Калинина С.П. Регулирование рынка труда региона: монография / С.П.Калинина, Н.Д.Лукьянченко, В.М.Моложавый. – Донецк: ДонНУ, 1999г. – 202с.

Калинина С.П. Использование незанятого населения при создании инфраструктуры специальных экономических зон: монография / С.П.Калинина, Г.М.Теплицкий, Ю.В. Макогон, Н.Д.Лукьянченко, Е.С. Шилец. – Донецк: ДонНУ, 2000г. – 105с.

Калинина С.П. Регулирование занятости населения крупного промышленного региона: монографія / С.П.Калинина, И.Д.Крыжко, Н.Д.Лукьянченко, Г.А.Черниченко. – Донецк, ИЭП НАН Украины, 1998г.- 176с.

Надгара.jpgНадрага Василь Іванович – доктор економічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ.

Вища освіта, у 1981 році закінчив Ворошиловградський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія і педагогіка»; у  1995 році – Регіональний інститут менеджменту за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері»; у  1999 р. – Академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління».

Загальний стаж роботи – 36 років, у тому числі стаж державної служби –  більше 27 років,  має І ранг державного службовця.

Тема кандидатської дисертації  «Взаємодія владних структур, політичних і громадських організацій як засіб підвищення ефективності управління на регіональному рівні» (спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління). Тема докторської дисертації «Соціальні ризики в трудовій сфері» (спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).

В ІПК ДСЗУ працює з вересня 2016 року  на посаді професора кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ. Автор 3 монографій та біля 45 наукових статей. Викладає  дисципліни: управління командами; менеджмент соціальних послуг; стратегічне управління людськими ресурсами; мотивування персоналу; технології управління персоналом; соціальна політика; основи демографії.

Грішнова.jpgГрішнова Олена Антонівна – доктор економічних наук (2002 р.), спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Професор кафедри управління персоналом та економіки праці (2004 р.)

У 1982 році закінчила економічний факультет Київського Державного Університету імені Т.Г.Шевченка і отримала спеціальність економіст, викладач. У квітні 1994 року захистила кандидатську дисертацію «Професійно-технічна освіта в умовах формування національного ринку праці» за спеціальністю 08.00.07 – Економіка праці. У 2002 році захистила докторську дисертацію «Формування людського капіталу в системі освіти та професійної підготовки» за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

З 1993 року працювала асистентом, а з 1997 р. – доцентом кафедри управління та економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2004 року і донині працює професором кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Звання професора отримала у 2004 р.

Навчальна діяльність: Викладає авторські курси «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Менеджмент персоналу», «Економіка персоналу», «Корпоративна культура», «Соціальна відповідальність».

Наукова діяльність:

Основні напрями наукової діяльності – економіка праці, людський капітал, управління персоналом, соціоекономіка, соціальна відповідальність, людський розвиток. 

Член Спеціалізованих вчених рад Д.26.001.12 (КНУ імені Тараса Шевченка) та Д.26.247.01 (ІДСД НАНУ). 

Керує аспірантами і докторантами. Під її керівництвом вже захищено 25 кандидатських і 2 докторські дисертації.

Веде активну міжнародну наукову діяльність, зокрема, читає лекції у Вищій школі Інформаційних систем і менеджменту (ISMA) м. Рига, Латвія.

Член редколегій наукових журналів “Ринок праці та зайнятість населення», «Україна: аспекти праці», «Демографія та соціальна економіка», «Вища школа», «Соціально-трудові відносини», «Economics & Education» та ін..

Наукові публікації:

Має більше 200 друкованих робіт, в тому числі одну індивідуальну монографію, 14 колективних монографій, 22 підручники і навчальні посібники, більше 100 статей у фахових наукових виданнях, більше 20 з них – за кордоном та у журналах, розміщених у наукометричних базах. 

Науковий профіль проф. Грішнової О.А. розміщено на сайті http://scholar.google.com.ua/citations?user=WQa1kXoAAAAJ&hl=ru

Викладає курс лекцій з предмету: економіка праці й соціально-трудові відносини.

Основні наукові праці:

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: практикум (для навчання в комп’ютерному класі): навч. посіб. / О. А. Грішнова, Т. О. Костенко. — К.,2015. — 176 с.

Соціальна відповідальність: навч. посіб./[А.М.Колот, О.А.Грішнова та ін.]; за заг. Ред.. д.е.н., проф.. А.М.Колота. – К.: КНЕУ, 2015. – 519 с. 45,8 д.а., (інд – 7,1 д.а.)

Управління персоналом: підручник / [В.М.Данюк, А.М.Колот, Г.С.Суков, О.А.Грішнова та ін.] за заг. та наук. ред.. к.е.н., проф.. В.М.Данюка / К.: КНЕУ, Краматорськ: НКМЗ, 2013. – 666 с. – 60,8 д.а. (індив. –  2,1 д.а., с.554-573)

Грішнова О.А. Брінцева О.Г. Корпоративна культура . Навч. посібник. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 60 с.

Грішнова О.А., Магдич І.П. Економічна доцільність та пріоритетні напрями активізації соціальних інвестицій підприємств / О. А. Грішнова, І.П. Магдич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. Економіка. – К. : Київський університет, 2016. – Вип. 5 (182). – С. 13–20 

Olena Grishnova, Olena Brintseva.  Decent work and human development: Interrelation and interdependence “Economics & Education” ISMA, Riga. №1, 2016. Р.44-49. 

Грішнова О.А., Брінцева О.Г. Фіктивний людський капітал: сутність, характерні особливості, чинники формування // Демографія та соціальна економіка. 2015. № 1(23). С.90-101

Грішнова О.А., Дмитрук С.М. Людський капітал в умовах кризи: оцінка та пошук можливостей збереження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. –  № 5(170) – 2015. – С. 11-16.

Olena Grishnova, Halyna Mishchuk Empirical study of the comfort of living and working environment – Ukraine and Europe: comparative assessment // Journal of  International Studies, Vol.8, №1, 2015.Р.67-80  / H. Mishchuk, O. Grishnova // Journal of International Studies, 2015, Vol. 8, No 1, 2015. – рр. 67 – 80.

Грішнова О.А., Міщук Г.Ю. Соціальні інновації у трудовій сфері: сутність, види,особливості  реалізаціїв Україні // Демографія та соціальна економіка. 2013. № 2(20). С.167-178  

Колесник Iрина Анатолiївна.jpgКолесник Ірина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

Одержала вищу освіту в Подільській державній аграрно-технічній академії в 1998 році за спеціальністю «Аграрний менеджмент». У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Трансформація земельних відносин в аграрній сфері».

Загальний стаж педагогічної роботи 13 років, в тому числі на посадах заступника директора Інституту міжнародних відносин та декана економічного факультету Київського міжнародного університету.

В Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України працює з 2011 року.

Є автором близько 50 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі 2 навчально-методичних посібників з грифом МОН (у співавторстві).

Стажувалася у Празькому інституті підвищення кваліфікації за програмою «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики» (2016 рік).

Сфера професійних інтересів: міжнародні валютно-кредитні і фінансові відносини.

Окремі наукові праці:

Національна економіка України у сучасних глобальних процесах: монографія/ за ред. В.Г. Федоренка, Г.В. Лагутіна, О.М. Могильного, Т.Є. Воронкової, Г.М. Рижакової – К.: ТОВ «ДКС центр», 2015 – 470 с. (в т.ч. автора – розділ 6.6 «Соціально-трудові відносини на ринку праці» – С. 190-196).

National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. / Jan Žukovskis, Olga Galtsova – Vol. 1. “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 472 p. (в т.ч. автора – розділ «Трансформація земельних відносин в аграрній сфері» – С. 333-351).

І.А. Колесник, В.Г. Федоренко, І.Ф. Гнибіденко. Теорія організації: опорний конспект лекцій. – К.: ІПК ДСЗУ, 2014. – 163 с.

Iryna Kolesnyk. Effectiveness of the national currency regulation system in a systemic crisis conditions // Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2015. – №3. – P. 79-83.

Колесник І.А. Зовнішня трудова міграція та її вплив на платіжний баланс України // Економічний вісник університету – 2016. – Випуск 29/2. –– С. 379-383. – індексований у міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН), Ulrich’s Periodicals Directory (США), International Scientific Indexing (ISI, UAE), Universal Impact Factor(UIF), Cite Factor, Google Scholar, Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), Cyber Leninka(Россия), Index Copernicus (IC), Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадского, Українські наукові журнали.

Колесник І.А. Україна в міжнародній трудовій міграції: проблеми та наслідки // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по материалам XIII международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» 3 часть, г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Х.: научно-информационный центр «Знание», 2016. – С. 21-26. – індексований у міжнародних інформаційних та наукометричних базах даних:Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Iryna Kolesnyk. Formation of land market as final transformation of land relations in the agricultural sector of ukraine // Journal Association 1901 SEPIKE. – 2016. – Ausgabe 13. – P. 81-85. – індексований уміжнародних інформаційних та наукометричних базах даних: INDEX COPERNICUS IVC 5.15 (2013); IVC 7.76 (2014).

Колесник І.А. Ефективність національної системи валютного регулювання в умовах системної кризи // Економіка сталого розвитку: теоретичні підходи та практичні рекомендації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 69-71.

Колесник І.А. Вплив міграційних процесів на платіжний баланс України // Материалы научно-практического семинара «Методология и методы научных исследований». – Praha, CzechRepublic. – 2016. – С. 22-23.

 

Пекін.jpgПекін Андрій Юрійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ.

Вища освіта, у 1982 р. закінчив економічний факультет Ворошиловградського машинобудівного інституту, за фахом «Економіка та організація виробництва», у 2004 р. – Луганську академію внутрішніх справ ім. 10-ти річчя незалежності України, за фахом «Правознавство».

Загальний стаж роботи – 39 років, у тому числі стаж педагогічної, науково-педагогічної, наукової роботи – 29 років.

В ІПК ДСЗУ працює з жовтня 2014 року, на посаді доцента – з січня 2015 р. 

Тема кандидатської дисертації  «Адаптація систем технологічного проектування в умовах автоматизації виробництва (організаційно-економічний аспект)», спеціальність 08.00.28 – «Організація  виробництва (промисловість)».

Автор більш 60 наукових праць, в тому числі 4-х монографій, навчального посібника, пов’язаних зі сферою адаптації підприємств в умовах ринкових змін, організаційно-економічних та правових проблем економічної безпеки підприємств.

1985-1988 р.р. – навчання в аспірантурі Ворошиловградського машинобудівного інституту за спеціальністю економіка та організація машинобудівної промисловості.

1988-1994 р.р. – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, асистент кафедри організації та управління в машинобудуванні Ворошиловградського машинобудівного інституту.

1994-1996 рр. – доцент кафедри організації та управління в машинобудуванні Східноукраїнського державного університету.

1996-2006 р.р. – доцент, професор кафедри економічної безпеки, Луганської академії внутрішніх справ ім. 10-ти річчя незалежності України (Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка).

2006-2012 р.р. – начальник, завідувач кафедри економіко-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

2012-2014 р.р. – доцент кафедри економіко-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

жовтень 2014 – старший викладач, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

Викладає курси лекцій з предметів: Державне соціальне страхування, економічна безпека та захист вітчизняних виробників, Соціальний аудит та інспектування, Соціальна відповідальність, Інноваційний розвиток підприємств, Глобальна економіка

Окремі наукові праці:

Пекин А.Ю. Проблемы защиты предприятий от недружественных поглощений в Украине / А.Ю. Пекин // Приоритетные направления предупреждения преступности на современном этапе: сборник статей / отв. Ред А.А. Глухов. – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2013. – 255 с. С. 152-164.

Пекін А.Ю. Сучасна криза підприємств агропромислового комплексу України та її вплив на економічну безпеку / А.Ю. Пекін // Вісник  Приазовського державного технічного університету. Сер.:  Економічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», 2013. – Вип. 26. –2013. – 175 с. С.77-85.

Організаційно- економічний розвиток агропромислового виробництва у сучасних умовах (Розділ 3.6. Взаємозв’язок процесів забезпечення економічної безпеки підприємств АПК та економічної стійкості: організаційний аспект) / Гончаров В.М. Організаційно-економічний розвиток агропромислового виробництва у сучасних умовах: монографія / В.М. Гончаров та ін. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2014. – 244 с.

Пекін А.Ю. Вплив економічних злочинів на стан безпеки підприємств АПК / А.Ю. Пекін // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 12(175)/Наук. редактор І.Г. Мансуров. – К., 2015. – 188 с. С.119-124.

Пекін А.Ю. Економічна безпека агропромислового комплексу України / А.Ю. Пекін // Матер. Міжнар. науково-практ. конф. «Екологія. Економіка. Право. Сучасний стан та тенденції» (Луганськ, 17 квітня 2014 року) / Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. «Екологія. Економіка. Право. Сучасний стан та тенденції» Спец. випуск №3 – 2014.  Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2014. – с. 160-163.

Пекін А.Ю. Загрози економічної безпеки підприємств АПК з боку економічної злочинності / А.Ю. Пекін // Розвиток  фінансово-економічного  становища  на  різних  рівнях управління: підприємство,  регіон,  держава:  матеріали  Міжнародної науково-практичної  конференції  (м.  Дніпропетровськ,  6-7  листопада 2015  р.).   У  4-х  частинах.  –  Дніпропетровськ:  НО  «Перспектива», 2015.  –  Ч. 3. – 124  с. С.56-59.

 

Онищенко.jpgОнищенко Елеонора Костянтинівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ.

Вища освіта,у 2010 році закінчила Полтавський університет економіки та торгівлі, за спеціальністю Менеджмент.

Загальний стаж роботи – 11 років, у тому числі стаж науково-педагогічної діяльності – більше 5 років.

В ІПК ДСЗУ працює з 2015 року.

Тема кандидатської дисертації «Управління кадровим потенціалом підприємств» (спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)). 

Автор 21 наукових праць з них 1 стаття у наукових періодичних виданнях інших держав, 8 статей у наукових фахових виданнях,  1 розділ у колективній монографії, 1 стаття у не фахових виданнях, 10 тез за матеріалами конференцій.

Викладаються курси лекцій з предметів Управління трудовим потенціалом, Управління розвитком персоналу, Управління трудовими ресурсами.

Загородня Наталія Петрівна кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики, спеціальність – економічна кібернетика.

Понад 20 років працювала доцентом на економічному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

З 2010 р. викладає в ІПК ДСЗУ такі курси “Фінансовий менеджмент”, “Управління персоналом”, “Управління інноваціями”, “Організація праці”, “Управління потенціалом та конкурентоспроможністю підприємств”.

Нагороджена Подякою Державного центру зайнятості України.

Має понад 100 наукових та науково-навчальних публікацій, в тому числі в іноземних наукових періодичних виданнях. Є співавтором колективних монографій, в тому числі закордонних. Є автором і співавтором навчальних посібників.

Дисципліни, що викладаються кафедрою

Викладачі кафедри забезпечують викладання циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін в галузі знань з управління персоналом та економіки праці. Зміст навчальних дисциплін відповідає сучасним досягненням вітчизняної та зарубіжної теорії і практики управління персоналом та економіки праці.

Кафедра забезпечує викладання таких професійно-орієнтованих дисциплін як :

– Технології  управління персоналом

– Управління трудовим потенціалом

– Мотивація персоналу

– Управління розвитком персоналу

– Управління персоналом

– Основи демографії

– Основи підприємницької діяльності

– Економіка праці та соціально-трудові відносини

– Соціальна відповідальність

– Ринок праці

– Трудове законодавство та правове регулювання зайнятості

– Ринок праці та функціонування служби зайнятості

– Державне соціальне страхування

– Державне регулювання зайнятості населення

– Менеджмент соціальних послуг

– Менеджмент персоналу

– Менеджмент продуктивності

– Управління командами

– Управління соціальною та екологічною безпекою

– Корпоративна соціальна відповідальність

– Ринок праці та державне регулювання зайнятості

– Глобалізаційні процеси в системі світового ринку праці

– Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

– Інноваційний розвиток підприємства

– Аудит персоналу

– Нормування праці

– Організація праці

– Методологія наукових досліджень

– Управління брендом роботодавця

– Соціальна політика

Наукова робота

До наукової роботи залучаються  студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом викладачів кафедри. Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

– аналіз реалізації стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку національної економіки України та забезпечення її висококваліфікованими кадрами;

– узагальнення сучасних теорій і практики державної соціальної політики;

– уточнення категоріально-понятійного апарату теорій соціальної політики у сфері зайнятості та ринку праці;

– дослідження закономірностей міжнародного поділу праці в умовах глобалізації ринку факторів виробництва;

– вплив технологічних укладів на процес формування і розвиток людського капіталу;

– визначення сучасного стану інституційного забезпечення ринку праці та зайнятості.

Результати наукових досліджень відображаються в наукових публікаціях, статтях, монографіях, аналітичних записках до органів державної влади, методичних рекомендаціях. Так, протягом останніх п‘яти років професорсько-викладацьким складом кафедри управління персоналом та економіки праці  було видано 18 монографій, 5 підручники, 3 навчальних посібників, опубліковано понад 57 наукових статей та тез доповідей на наукових конференціях.

Навчально-методична робота

З метою підвищення якості навчання кафедра управління персоналом та економіки праці використовує сучасні інформаційні технології як у навчальному процесі, так і під час поточного та підсумкового контролю знань. Новітнє комп’ютерне обладнання усіх, без виключення, аудиторій інституту допомагає викладачам і студентам проводити складні розрахунки, будувати схеми і діаграми за допомогою табличних процесорів, проводити дистанційне навчання студентів, використовувати різні програмні продукти для вивчення різних навчальних дисциплін.

З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси, що в повній мірі відповідають державним стандартам і нормативним вимогам та відображують новітні тенденції, які відбуваються у розвитку вітчизняної й світової управлінської науки та практики.

В навчальному процесі підготовки студентів та слухачів використовуються інтерактивні форми і методи  організації навчальних занять, мультимедійні засоби навчання.

Викладачі кафедри широко практикують також проведення ділових ігор, семінарів-співбесід, семінарів-конференцій, семінарів – “круглих столів”, семінарів-контрольних робіт, семінарів-заслуховувань рефератів і доповідей студентів.