Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Кафедра була створена в 2006 році.

Кафедра є навчально-науковим структурним підрозділом Інституту, викладачі якої здійснюють навчальну, методичну та науково-дослідну роботу з метою підготовки та перепідготовки фахівців відповідно до державних вимог і стандартів. Для забезпечення якісної підготовки аспірантів кафедра є випусковою зі спеціальності 051 «Економіка», за спеціалізацією «Економіка та управління національним господарством».

Викладачі кафедри забезпечують викладання фундаментальних дисциплін при підготовці бакалаврів за напрямами: «Менеджмент», «Психологія», «Економіка», магістрів за спеціальностями: «Менеджмент»,  «Психологія», «Економіка», «Публічне управління та адміністрування». Полідисциплінарний характер кафедри передбачає постійний пошук шляхів гармонізації взаємодії викладачів кафедри, методологічних і теоретичних засад, на основі яких кафедра розвивається як єдиний цілісний організм.

На кафедрі працюють доктори економічних наук, професори Кожем’якіна С.М., Баліцька В.В., Джаман М.О., які також є науковими керівниками аспірантів інституту. Викладачі кафедри особливу увагу приділяють підвищенню кваліфікації керівників та спеціалістів Державної служби зайнятості України.

Кафедра теоретичної та прикладної економіки: каб. 314,
тел. (044)-536-14-63,
e-mail: ktepe@ukr.net

До складу кафедри входять: 9 викладачів інституту, з них – 3 доктори економічних наук, 3 кандидати економічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, 1 кандидат військових наук, 1 кандидат з державного управління.

Кожем’якіна Світлана Миколаївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки. Народилась на Миколаївщині. Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Коротченка (нині КНЕУ)  за спеціальністю «Економічне і соціальне планування».

Має 17 річний досвід практичної роботи на посадах економіста, провідного наукового співробітника, завідувача сектору відділу проблем економічної стратегії, прогнозування та регулювання економіки в Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економічного розвитку та торгівлі і де була відповідальним керівником і виконавцем багатьох науково-дослідних тем, зокрема: «Розроблення методологічних і методичних рекомендацій та розрахунок показника продуктивності праці в цілому по економіці та за видами економічної діяльності» (№ держреєстрації 0108U006078); «Підготовка методичних рекомендацій по розробці альтернативних варіантів прогнозу розвитку економіки України на середньостроковий період та розробка на цій основі середньострокового прогнозу розвитку економіки на 2010-2015 роки» (№ держреєстрації 0109U005460); «Удосконалення методичних рекомендацій з прогнозування на середньостроковий період на засадах концепції багатофакторної продуктивності (капітал, праця, енергія, матеріали і послуги)» (№ держреєстрації 0110U002821); «Розроблення балансів трудових ресурсів та робочих місць на середньо- та довгострокову перспективу відповідно до визначених стратегічних пріоритетів» (№ держреєстрації 0111U006024); «Упровадження статистики продуктивності та аналізу зростання ВВП у розрізі факторних ресурсів і їх продуктивності (капітал, праця, енергія, матеріали і послуги)» (№ держреєстрації 0113U003515).

Закінчила курси Об’єднаного Віденського інституту при Міжнародному Валютному Фонді та курси підвищення кваліфікації при НДФІ Міністерства фінансів України. Працювала в робочих комісіях Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. В 2014 році в Київському національному університеті технологій і дизайну захистила докторську дисертацію на тему «Макроекономічна сутність продуктивності праці та регулювання процесів її зростання» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Взяла участь у навчальній програмі науково-педагогічних кадрів, яка відбулася в університеті Менделя в Брно, Академії виконавських мистецтв у Празі, Технічному університеті в Остраві за підтримки Східноєвропейського центру фундаментальних мистецтв.

В 2012 році Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економічного розвитку та торгівлі нагороджена медаллю «За внесок в економічну науку». В 2017 р. отримала подяку від Міністра соціальної політики України за сумлінну працю і вагомий особистий внесок у виконання завдань, пов’язаних з реалізацією державної соціальної політики в Україні.

Є автором 64 публікацій. Є автором наукової монографії «Продуктивність праці на макрорівні: визначення, аналіз та прогнозування», навчально-практичних комплексів з дисциплін: методологія і організація наукових досліджень, методологія макро­економічного аналізу, фінансів, бюджетної системи, фінансування малого бізнесу, ціноутворення та кон’юнктури ринку, менеджменту продуктивності та співавтор 11 колективних наукових монографій та науковим редактором колективної монографії «Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи».

 Стаж роботи у вищих навчальних закладах більше 14 років. В ІПК ДСЗУ працює з вересня 2014 р.. Викладає дисципліни: «Методологія та організація наукових досліджень», «Менеджмент продуктивності», «Сучасні проблеми національної економіки», «Регіональна економіка».

Окремі наукові праці:

Кожем’якіна С.М. Продуктивність праці на макрорівні: визначення, аналіз та прог­нозування: монографія / Кожем’якіна C.М. К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012.  374 с.

Кожем’якіна С.М.  Заробітна плата і продуктивність праці на макрорівні: тенденції, проблеми /  С.М. Кожем’якіна, Г.Т. Куліков //  Ринок праці та зайнятість населення. 2015.  №4.  С.9-13.

Кожем’якіна С.М. Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів України: макроекономічна оцінка / С.М. Кожем’якіна.  – Ефективна економіка. №6. – 2016 [Електронний фаховий журнал]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/.

Кожем’якіна С.М. Інвестиції в сферу вищої освіти України: необхідність структурних змін / С.М. Кожем’якіна. Ефективна економіка. №7. 2016 [Електронний фаховий журнал]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/.

Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи : колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. К.: ІПК ДСЗУ, 2018. 424с.

Кожем’якіна С.М. Методичні підходи щодо розрахунку створених робочих місць в економіці: порівняльний аналіз / С. М.  Кожем’якіна, С. А Мазуров // Бізнес Інформ. – 2017. №8. С. 173-177.

Kozhemiakina S. New workplace forecasting in the industrial sector of the ukrainian economy /  Andrii Cherkasov,  Nadiia Reznik. Problems and Perspectives In Management, Vol. 16, 2018, №4. С. 384–394 (SCOPUS).

Kozhemiakina S. А world model of social entrepreneurship in a crisis / Alla Kasych, Marek Vochozka. Journal of Entrepreneurship Education. Volume 22. Special Issue. 2019. P.1-6. (SCOPUS).

Кожем’якіна С.М.  Канівець О.П. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України. К.: ІПК ДСЗУ, 2017. 12 с.

Кожем’якіна С.М.  Канівець О.П. Порядок підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості країни.К.: ІПК ДСЗУ, 2017. 12 с.

Кожем’якіна С.М. Калініна С.П. Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 051 «Економіка». К.: ІПК ДСЗУ, 2018. 40 с.

Кожем’якіна С.М. Калініна С.П. Наукова програма підготовки докторів наук в докторантурі Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України за спеціальністю 051 «Економіка».  К.: ІПК ДСЗУ, 2018. 17 с.

Кожем’якіна С.М. Калініна С.П. Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України. К.: ІПК ДСЗУ, 2018. 44 с.

Баліцька Валентина Володимирівна – доктор економічних наук, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки. Закінчила з відзнакою Одеський інститут народного господарства в 1979 році за спеціальністю «Фінанси та кредит».

Має великий досвід роботи у виробничий сфері та центральних органах виконавчої влади. Працювала економістом, провідним інженером АСУ, заступником головного бухгалтера, заступником керівника головного управління з питань економічної політики. Має креативний досвід управлінця, координатора, аналітика,  методолога, зокрема в частині:

-розроблення проектів програм розвитку національної економіки, територій, галузей, підприємств;

-компаративного та міжпредметного аналізу тенденцій соціально-економічного розвитку на макроекономічному та мікроекономічному рівнях;

-аудиту результативності механізмів та інструментів економічної політики в різних соціально-економічних сферах;

-виявлення деформацій, диспропорцій, протиріч економічного розвитку та вироблення стратегії з їх подолання;

-проведення експертизи, узагальнення результатів аналізу, формалізації висновків;

-написання різних документів у стилі ділової, аналітично-довідкової, публічної, наукової мови.

Має практичний досвід управління проектами. Була керівником та креативним менеджером проектів:

«Автоматизація обліку, звітності та фінансового аналізу на підприємствах суднобудівної галузі», керівник проекту на ВАТ «Севморзавод». У рамках проекту впроваджено автоматизовану систему обліку, звітності та фінансового аналізу, змінено документообіг, удосконалені та оптимізовані функції підрозділів економічної служби.

  «Розроблення бюджетної класифікації за міжнародними стандартами», головний консультант проекту. Класифікація доходів і видатків бюджету застосовується з 1998 року всіма учасниками бюджетного процесу.

«Пріоритети розвитку харчової промисловості України», координатор проекту. Напрями реформування галузі видано у формі  наукового збірника та рекомендацій.. Пропозиції використано в роботі структурними підрозділами  міністерства.

 «Стратегія формування середнього класу в Україні», керівник проекту. Стратегія видана у формі  наукового збірника. Направлено профільним центральним органам виконавчої влади, вищим навчальним закладам, бібліотекам.

За вагомий особистий внесок у державне будівництво, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм у 2004 році Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України».

Має значний досвід наукової роботи. Була учасником науково-прикладних досліджень в Державній установі «Інститут економіки та прогнозування НАН України» за темами: «Фінансово-бюджетна стратегія держави в перехідній економіці» (2000-2003 рр.), № ДР 0100U004640; «Фінансова політика держави як інструмент сталого економічного зростання» (2003–2006 рр.), № ДР 0103U006571; «Модернізація державних фінансів в умовах посилення європейських інтеграційних процесів» (2007-2010 р.), № ДР 0106U009031. Участь у виконанні тем полягала в науково-практичному обґрунтуванні тенденцій формування та функціонування власного та позичкового капіталу підприємств, проведення діагностики стану їх прибутковості, фінансової автономії, платоспроможності, залежності сплати податків до державного бюджету від змін вартісних і структурних пропорцій капіталу.

У 2009 році в Державній установі «Інститут економіки та прогнозування НАН України» захистила докторську  дисертацію за спеціальністю 08.0.03 «Економіка та управління національним господарством». Тема дисертації «Формування та функціонування капіталу підприємств України». Науковий консультант академік НАНУ Геєць В.М.

Має понад 80 опублікованих наукових праць. Індекс цитування Гірша – 10. Член Спілки журналістів України. Керує підготовкою аспірантів, проводить бізнес-тренінги, консультування органів влади. Досліджує ефективність механізмів фіскальної, монетарної, інвестиційної політики; чинники глобальної нестабільності; особливості процесів капіталоутворення в різних секторах економіки; стан державного регулювання ринку праці та зайнятості населення.

В ІПК ДСЗУ працює з 2013 року. Є учасником науково-дослідних робіт за темами: «Теоретико-методологічне та праксеологічне обґрунтування нових підходів до регулювання ринку праці в Україні в умовах макроекономічної нестабільності (номер державної реєстрації 0113U002191, 2013-2014 рр.), у межах якої проаналізовано стан ринку праці залежно від тенденцій організаційного структурування підприємництва; «Інституціональне забезпечення ринку праці України в умовах соціально-економічної нестабільності (номер державної реєстрації 0115U004041, 2015-2017 рр.), у межах якої досліджено механізм регулювання процесів утворення різних організаційних форм господарювання, визначено напрями активізації зайнятості на основі раціоналізації організаційних форм господарської діяльності в Україні.

Викладає для магістрів, спеціалістів та бакалаврів навчальні дисципліни «Економічна теорія», «Державне регулювання економіки та економічна політика», «Сучасні тренди розвитку національної економіки», «Проектний аналіз».

Окремі наукові праці:

Баліцька В.В. Капітал підприємств України: тенденції, пріоритети [Монографія]. К . : Інститут економіки та прогнозування НАН України. 2007 . 480 с.

Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації / Монографія. За ред.. д.е.н. проф. Луніної І.О. ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2014, 296 с. (підрозділ 3.1. Ризики формування бази оподаткування прибутку підприємств; підрозділ 3.2. Податкові різниці як фактор нестабільності бюджетних надходжень).

Консолідація державних фінансів України : кол. моногр. / [Луніна І.О., Булана О.О., Степанова О.В. та ін.] ; за ред. д.е.н. І.О. Луніної ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України».  Київ, 2017. 344 с. (підрозділ 1.1. Чинники фінансової нестабільності та підходи до зменшення їх негативного впливу на державні фінанси. С. 9-29).

Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи : колективна монографія / За наук. ред. С. Кожемякіної, С. Калініної. К.: ІПКДСЗУ, 2018. 424 с.  (підрозділ 5.2. Вплив організаційного структурування підприємництва на зайнятість населення. С. 288-299).

Баліцька В. Короткевич О. Корпоративний борг: оцінка впливу на базу оподаткування прибутку та створення резервів //  Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 6. С. 7–15.

Баліцька В. Накопичення боргів в національній економіці // Актуальні проблеми економіки. 2013. № 1. С. 33–43.

Баліцька В. Короткевич О. Рентабельність діяльності підприємств: вплив на формування прибутку для оподаткування  //  Формування ринкових відносин в Україні.  2013.  № 4. С. 91–97.

Баліцька В. Короткевич О. Податкові різниці: вплив на доходи бюджету та фінансовий стан податкоплатників //  Формування ринкових відносин в Україні. 2013. № 7. – С. 52–57.

Баліцька В. Дерун А. Вклад різних за розмірами суб’єктів підприємництва у розвиток національної економіки: оцінка ресурсів, витрат, результатів //  Інвестиції: практика та досвід. 2013.  № 17. С. 31–36.

Баліцька В. Рентабельність діяльності суб’єктів господарювання України: оцінки істинних результатів // Актуальні проблеми економіки. 2012. № 11. С. 120–130.

Баліцька В. Ресурсне забезпечення національної економіки: проголошені цілі та реальний стан //Актуальні проблеми економіки. 2011.  № 12. С. 73–84.

Баліцька В. Соціальна справедливість оподаткування крізь призму платоспроможності суб’єктів економіки України // Фінанси України. 2011. № 9.  С. 33–43.

Баліцька В. Короткевич О. Методичні підходи до оцінки впливу чинників фінансової нестабільності на державні фінанси // Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 17. С. 6-16.

Баліцька В. Короткевич О. Теоретико-методичні основи ідентифікації чинників фінансової нестабільності // Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 23. С. 10-17.

Методичні рекомендації щодо змісту та структури навчально-методичних видань : навчальне видання / Н.І. Патика, В.В. Баліцька, К.А. Білик. К. : ІПК ДСЗУ, 2016. 65 с.

Джаман Михайло Олексійович – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки.

Народився на Прикарпатті. Закінчив Чернівецький держуніверситет за спеціальністю економіко-географ, викладач географії. Працював учителем у школі, на партійній роботі, в органах МВС та на різних посадах у вищих навчальних закладах Росії і України. Відомий своїми науковими здобутками в галузі антикризового та стратегічного управління корпоративними структурами і регіональною економікою; у вивченні економічного потенціалу країни та регіональних виробничих комплексів; у дослідженні розміщення продуктивних сил в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів; у вирішенні проблем раціонального використання рекреаційних ресурсів.

Має понад 200 опублікованих праць, з яких 19 монографій та 9 навчальних посібників. Керує підготовкою аспірантів і докторантів. Під його науковим керівництвом в Україні захищено три кандидатських та одна докторська дисертації. Є членом правління Спілки економістів України та обраний академіком Академії економічних наук України.

В Інституті працює з листопаду 2017 року. Викладає дисципліни: «Регіональна економіка», «Глобалізаційні процеси в системі світового ринку праці»; «Управління регіональним розвитком туризму»; «Туристичний імідж регіону»

За багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджений медалями: «200 лет МВД России», «Звезда ученого» (МАНЕБ) РФ, медаллю Спілки економістів України, почесною грамотою Географічного товариства України.

Основні наукові праці:

Асаул А.Н., Джаман М.А. Антикризисное управление корпоративными структурами в инвестиционно-строительном комплексе.Санкт-Петербург: СПб ГАСУ, 2001. 254 с.

Асаул А.М., Джаман М.О., Баша Ю.В. та ін. Стратегія виходу фірми на іноземний ринок (на прикладі компанії «МЕТРО Кеш енд Кері». Полтава: ПУСКУ, 2008. 162 с.

Джаман М.А., Шуканов П.В. Этногеографические аспекты развития глобализации и регионализации в современном мире.Полтава: ПУСКУ, 2008. 170 с.

Джаман М.О., Єрмаков В.В. Смирнова В.Г. Суспільно-географічні процеси на території Полтавського історико-географічного краю у період формування індустріального суспільства. Полтава: ПУЕТ, 2012. 223с.

Джаман М.О., Гончаров Г.О. Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні. Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. 204 с.

Джаман М.О. Теорія економіки регіонів /навчальний посібник.  К.: ЦУЛ, 2014. 384 с.

Джаман М.О. Цільові орієнтири розвитку кооперативних хлібопекарських підприємств у контексті інноваційного розвитку хлібопекарської галузі  /Л.М. Шимановська, М.О. Джаман// Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки» – Полтава: ПУЕТ, 2018. № 3. С. 60-68.

Джаман М.О. Вплив туристичного образу регіону на інвестиційну привабливість та екоомічний розвиток території //Збірник наук. праць Луцького НТУ. Економічні науки. Серія «Регіональна економі-ка». Луцьк, 2018. Вип. 15 (59) Ч.1. С.23-32

Джаман М.О. Роль народних виробничих традицій в регіональному розвитку економіки Полтавщини / Джаман М.О., Єрмаков В.В. // Херсон «Вісник Херсонського національного технічного університету», 2018. № 29(18), С. 33-42.

Джаман М.О. Залежність територіальної організації суспільства від економічного простору (теоретико-методологічний аспект)//Економіка та держава (науково-практичний журнал). Серія: Державне управління. К.: ІПК ДСЗ України, 2018. № 8. С. 43-49

Джаман М.О. Вплив економічного простору на територіальну організацію суспільства // Нова стратегія регіонального розвитку України: шлях до майбутнього Матеріали ХІІ  Пленуму Спілки економістів України та міжнарод. наук.-практ. конф.(22.11.18р.).К., 201. С. 158-166

Джаман М.О. Інноваційні підходи до формування та реалізації державної регіональної політики/ Шульц С. Л., Джаман М.О., Луцків О. М. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. №5(132). С. 52-65.

Джаман М.О. Сутність, передумови та характерні риси розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва / Кушнір Н. Б., Кондратюк О. І., Джаман М.О. // Збірник наук. праць «Вісник НУВГП» Серія «Економічні науки». 2018.Вип.№ 2 (82).С.93-101.

Щукін Борис Миколайович – кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки. Закінчив Київський інститут народного господарства, інженер-економіст. Має тридцятирічний досвід науково-дослідної роботи в сфері макроекономічного аналізу та прогнозування, моделювання економічних процесів, Досвід викладацької діяльності – 22 роки (макроекономіка, економічна теорія, фінанси, інвестиційна діяльність міжнародна економіка).

 Має досвід роботи в наукових установах, вищих учбових закладах, державних органах влади, інвестиційному фонді, міжнародних проектах.

 За останні 10 років – науковий керівник 19 досліджень в сфері економіко-математичного моделювання, інструментів економічної політики, прогнозування і стратегічного планування, виконаних у Науково-дослідному економічному інституті (Міністерства економічного розвитку та торгівлі України) та в Державному науково-дослідному інституті інформатизації та моделювання економіки.

 Був керівником 4 кандидатів економічних наук, які працюють в наукових та вищих учбових установах, НБУ, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

 Фахова спеціалізація – кількісні методи аналізу, прогнозування і стратегічне планування розвитку економіки, оцінка ефективності політики, державне регулювання і оптимізація макроекономічних параметрів. Інвестиції, їх підготовка, аналіз та бізнес-планування.

Має понад 60 опублікованих праць, керує підготовкою аспірантів, читає лекції з державного регулювання економіки, методології макроекономічного аналізу, нормування праці. В ІПК ДСЗУ працює з 2017 року.

Окремі наукові праці:

Сергєєв С.О., Щукін Б.М. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць ДНДІІМЕ. Вип. 11 (210). К., 2018. 244 с.; с. 109-115.

Щукін Б.М. Врахування трудового потенціалу при прогнозуванні темпів економічного розвитку. У колективній монографії Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи : / за наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. К.: ІПК ДСЗУ, 2018.  424 с. С. 8–21

Щукін Б.М., Шабранська Н.І. Моделювання впливу грошово-кредитної системи на економічне зростання / Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України: Збірник наукових праць. Вип. 1 (1). К., 2016. – 116 с.; с. 108-116.

Щукін Б.М. Використання однопродуктових балансів в таблицях «витрати-випуск»/ Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Науково-дослідного економічного інституту. Вип. 7 (170). К., 2015. 194 с.; с. 86-89.

Шабранська Н.І., Щукін Б.М. Стратегічне планування в системі державного регулювання.// Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Науково-дослідного економічного інституту. Вип. 6 (169), 2015. 216 с.; с. 24-28.

Щукін Б.М. Політика економічного зростання // Актуальні проблеми розвитку зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності: Збірник наукових праць. Донецького державного університету управління. Том 17, Серія «Економіка». Вип. 295 / Маріуполь, 2015. 223 с.; с. 213-220.

Щукін Б.М. Становлення системи стратегічного планування в Україні: проблеми та напрями вдосконалення // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 11 (150). К., 2013. 244 с.; с. 27-32.

Баришнікова Оксана Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки. Закінчила обліково-економічний факультет Київського національного економічного університету у 1997 році за спеціальністю «Економічна статистика». У 2018 році закінчила Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості за спеціальністю «Психологія».

Наукові інтереси – статистичний аналіз функціонування ринку праці в Україні, еколого-економічні проблеми промисловості України, психологічні аспекти дослідження ефективності діяльності фахівців служби зайнятості.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

В ІПК ДСЗУ працює з 2003 р. Викладає дисципліни: «Економічна статистика», «Статистика», «Соціальна і демографічна статистика», «Рекламний менеджмент», «Емоційний інтелект».

Окремі наукові праці:

Баришнікова, О. Є.. Динаміка надання соціальних послуг державною службою зайнятості України. Ринок праці та зайнятість населення. № 1, 2011. Режим доступу: http://ipk.edu.ua/journal/2011-1.pdf#page=43.

Баришнікова О.Є. Ринок праці України: тенденції та особливості розвитку / О.Є. Баришнікова // Ефективна економіка. 2015. №12 [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4668.

Баришнікова О.Є. Вплив обсягів виробництва на динаміку забруднення атмосферного повітря України. Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики : матер. Всеукр. Наук.-практ. Конфер., присвяченої 25-річчю незалежності України. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. С. 12-15.

Баришнікова О.Є. Особливості формування готовності до конструктивного вирішення конфліктів у підлітків. Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доповідей VІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. Ч.1. К. : ІПК ДСЗУ, 2017.  С. 10-12. Режим доступу: http://ipk.edu.ua/krugli_stoli/materials.

Баришнікова О.Є. Формування готовності підлітків до конструктивної поведінки в конфлікті. Збірник наукових праць: за результатами VІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та аспірантів «Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України» (27 листопада 2017 р., м. Київ) / упоряд. О.П. Канівець, Л.Г. Новаш. – Ч. І. К. : ІПК ДСЗУ, 2017.С. 19-25. Режим доступу: http://ipk.edu.ua/krugli_ stoli/materials/.pdf.

Ринок праці та зайнятість в Україні: реалії та перспективи : колективна монографія / За наук. ред. С. Кожем’якіної, С. Калініної. К.: ІПК ДСЗУ, 2018.С. 21-33. Режим доступу: http://ipk.edu.ua/journal/El-librari/.pdf.

Ринок праці в Україні: проблеми та особливості розвитку ринку праці/ Баришнікова О.Є. / Ринок праці та зайнятість населення. № 4, 2018.

Савчук Марина Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки. В 1995 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю “Математика та фізика”.

Науковий напрямок – дослідження голоморфних функцій багатьох змінних в полікрузі. Виконаць науково-дослідних тем, зокрема: «Інституціональне забезпечення ринку праці України в умовах соціально-економічної нестабільності» (2013–2015рр, ДР №0115U004041); «Теоретико-методологічне та праксеологічне обґрунтування нових підходів до регулювання ринку праці України в умовах макроекономічної нестабільності» (2016 – 2017 рр.,
ДР №0115U004041). Автор понад 20 наукових праць.

В ІПК ДСЗУ працює з 2004 р.

Викладає дисципліни: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Оптимізаційні методи та моделі», «Економетрика», «Інформатика», «Математичні методи в психології».

Окремі наукові праці:

Савчук М.В. Підсумовування методом Абеля–Пуассона р-фаберових рядів в інтегральній метриці / В.В. Савчук, М.В. Савчук // Укр. мат. журн. – 2010. – 62,  № 5. – С. 660 – 673.

Савчук М.В. Оцінки сумм Фейєра для голоморфних функцій классу Блоха/ В.В. Савчук, М.В. Савчук // Теорія наближення функцій та суміжні питання: Зб. пр. Ін-ту математики НАН України. – 2010. – Т. 7, № 1. – С. 264 – 273.

Савчук В.В., Савчук М.В. Наближення голоморфних функцій з класу Зигмунда сумами Фейєра/ В.В. Савчук, М.В. Савчук // Укр. матем. журн. – 2012. – № 10. – С.1020 – 1026.

Савчук М.В. Підсумовування рядів Фабера методом Абеля-Пуассона/ В.В. Савчук, М.В. Савчук // Теорія наближення функцій та її застосування: міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю з дня народження члена–кореспондента. НАН України О.І. Степанця,  м. Кам’янець – Подільський, Україна, 27 травня –3 червня 2012р.: Тези С. 121.

Савчук М.В. Наближення голоморфних функцій з класу Зигмунда сумами Фейєра / В.В. Савчук, М.В. Савчук // Укр. матем. журн. – 2012. – № 8. – С.1147 – 1152.

means / М.В. Савчук //Матеріали до міжнародної конференції International Conference on Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications, 04-09 серпня 2012р., Мерсін – Туреччина – с. 95.

Савчук М.В. Наближення голоморфних функцій з класу Зигмунда сумами Фейєра / М.В. Савчук // Матеріали до Міжнародної конференції “Теорія наближення функцій та її застосування” присвяченої 70-річчю з дня народження члена–кореспондента НАН України О.І. Степанця, 27 травня –3 червня 2012р., м. Кам’янець – Подільський – с. 92.

Савчук М.В. Оцінка змішаної похідної голоморфних функцій в полікрузі / І.Ю. Меремеля, М.В. Савчук // Матеріали конференції: Complex analysis and related topics: International Conference, lviv, September 23-28, 2013р. С. 105-106.

Савчук М.В. Оцінка змішаної похідної голоморфної функції в полікрузі / І.Ю. Меремеля, М.В. Савчук // Матеріали до Міжнародної математичної конференції «Боголюбовські читання DIF-2013. Диференційні рівняння, теорія функцій та їх застосування» з нагоди 75-річчя з дня народження академіка А.М. Самойленка, 23-30 червня 2013 р., м. Севастополь. С. 251.

Савчук М.В. Оцінки К-функціоналів другого порядку на просторах Гарді / В.В. Савчук, М.В. Савчук // Матеріали до Міжнародної наукової конференції «Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування», присвяченої 75-річчю з дня народження академіка НАН України А.М. Самойленка, м. Слов’янськ,  Україна, 12-14 червня 2013р. С. 27.

Savchuk M. Extremal problems of approximation theory of holomorphic functions in the polydisk // International conference “Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications”, September 08-13, 2015, Baku-Azerbaijan: Abstracs.– P. 151-152.

Savchuk M.V. Estimates for the Hadamard product on Bergman spaces / М.V. Savchuk //  Complex analysis and related topics: International Conference, May 30-June 4, 2016, Lviv – P. 74.

            Наближення обмежених голоморфних і гармонічних функцій середніми Фейєра / В. В. Савчук, С. О. Чайченко, М. В. Савчук // Укр. матем. журн. – 2019. – № 4. – С.516 – 542.

            Approximation of holomorphic functions of Zygmund class by Fejer  means/ М. Savchuk // International conference “Mathematics for Life Sciences”, March 18-22, 2019, Kyiv,  Abstracs.

Вісловух Андрій Митрофанович

Кандидат військових наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки. Закінчив Вище військове училище та Військову академію з дипломами з відзнакою. Має біля 80 наукових і навчально-методичних праць.

 Працює в ІПК ДСЗУ з 2004 року. Викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист».

 

Окремі наукові праці:

Вісловух А.М.Основи охорони праці : опорний конспект лекцій. К. : ІПК ДСЗУ, 2007.185 с.

Вісловух А.М. Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів : навчальний посібник. К. : ІПК ДСЗУ, 2007. 55 с.

Вісловух А.М. Системи формування здоров’я: науково-практична розробка з курсу «Безпека життєдіяльності». К.:ІПК ДСЗУ,2010.148с.

Вісловух А.М. Заходи та засоби профілактики щодо недопущення порушення зору, у користувачів персональних комп’ютерів / А.М. Вісловух // Сучасні проблеми маркетингу ринку праці: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (25 жовтня 2012 р., м. Київ) /упоряд. О.Ю. Вілкова, Л.Г. Новаш, М.В. Судаков. К.: ІПК ДСЗУ, 2012.С. 216–231.

Вісловух А.М. Безпечні умови праці на робочих місцях, обладнаних електронно-обчислювальними машинами з відео-дисплейними терміналами та засобами мобільного зв’язку в умовах інноваційного розвитку / А.М. Вісловух // Інноваційна стратегія підприємств з метою організації робочих місць на принципі інноваційних технологій:  матеріали круглого столу (25 жовтня 2013 року, м. Київ) / уклад.: Л.М. Бойко, М.В. Савчук, Н.В. Припута та ін.. К.: ІПК ДСЗУ, 2013. С. 26-33.

Вісловух А.М. Проблеми харчування населення України / А.М. Вісловух // Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю незалежності України, 13-14 жовтня 2016 року.Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. С. 43-47.

Вісловух А.М. Дотримання правил раціонального і збалансованого харчування, безпеки харчових продуктів як основа збереження здоров’я і продуктивної праці / А.М. Вісловух // Структурна перебудова ринку праці: реалії та перспективи :матеріали засідання круглого столу (20 грудня 2016р., м. Київ) / за наук.ред. С.М. Кожем’якіної.-К: ІПК ДСЗУ, 2017. С. 61-69.

Вісловух А.М. Безпека харчування як основа безпечної життєдіяльності людини: навчально-практична розробка з курсу «Безпека життєдіяльності». К.: Видавництво Ліра-К, 2017.  252 с.

Припута Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,. У 1998 році закінчила економічний факультет та у 1999 році педагогічний факультет Національного аграрного університету. Має значний досвід практичної та наукової роботи с сфері економіки підприємства та бухгалтерського обліку. Автор понад 40 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Нагороджена Почесною грамотою Державного центру зайнятості, з врученням нагрудного знаку «Почесна грамота Державної служби зайнятості» та подякою Міністерства соціальної політики України.

Працює в ІПК ДСЗУ з 2000 р. На даний час викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит», «Ціни та ціноутворення».

Окремі наукові праці:

Припута Н.В. Диференційований підхід з обґрунтування механізмів  антимонопольно-конкурентного регулювання розвитку молокопродуктового підком­плексу / Н.В. Припута // ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет і. Г.Сковороди : Науковий збірник Економічний вісник університету. 2014. С. 135-140.

Припута Н. В. Антимонопольна та конкурентна політика в економіці : значення, еволюція становлення та напрями здійснення / Н. В. Припута  // Економіка та управління АПК. 2014. № 1 (111). С. 124-128.

Припута Н. В. Значення антимонопольно-конкурентної політики  в підвищенні дієвості фактору праця в молокопродуктовому підкомплексі /   Н. В. Припута //  Ринок праці та зайнятість населення. №4. 2014. С.16-20

Припута Н.В. Аналіз сучасних тенденцій та закономірностей розвитку галузі молочного скотарства України. / Н.В. Припута // ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет і. Г.Сковороди : Науковий збірник Економічний вісник університету. 2015. С. 186-192.

Припута Н.В. Механизм конкурентного развития молокопродуктового подкомплекса в условиях усиления процессов глобализации / Н.В. Припута // Социально-экономические аспекты развития экономики и управления : сб. науч. Статей по материалам  Международной научно-практической конференции (Taunton, MA, United States of America 24 января 2015 г.) С.107-110.

Припута Н.В. Функціональне вдосконалення дії механізму антимонопольно-конкурентного регулювання розвитку молокопродуктового підкомплексу України / Н.В. Припута. // Научный журнал «Экономика и финансы» / Международная научно-практическая конференция «Перспективные вопросы экономики и управления» в г. Монреаль, Канада 26-30 октября 2015 года.

Припута Н. В. Особливості моніторингу конкурентного середовища в молокопродуктовому підкомплексі України / Н. В. Припута  // Економічний аналіз.  2015.  Т. 19. (№ 3).  С. 80-85.

Припута Н. В. Методичні підходи до оцінки рівня монополізованості в економіці / Н. В. Припута  // Науковий вісник Мукачівського державного університету (серія економіка).  2016.  №1(5).  С. 51-55.

Розвиток конкуренції на ринку молока та молокопродуктів в умовах глобалізації: монографія/ Н.І. Патика, Н.В. Припута. Вінниця : ТОВ « ТВОРИ», 2018. 256 с.

Дисципліни, що викладаються кафедрою

Викладачі кафедри забезпечують викладання циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін в галузі знань з економіки та підприємництва праці, менеджменту і адміністрування. Зміст навчальних дисциплін відповідає сучасним досягненням вітчизняної та зарубіжної теорії і практики економіки.

Кафедра забезпечує викладання таких функціональних дисциплін як :

-актуальні проблеми конкурентної (антимонопольної) політики

-антикризова політика держави

-безпека життєдіяльності

-бухгалтерський облік

-вища та прикладна математика

-глобальна економіка

-державне регулювання економіки в умовах євроінтеграції

-екологічна економіка

-екологія

-економетрика

-економіка і фінанси підприємств

-економіко-математичні методи та моделі

-економічна безпека держави та захист вітчизняних виробників

-економічна статистика

-економічна теорія

-інвестування

-інноваційний розвиток підприємства

-інформатика

-інформаційні технології в науковій діяльності

-історія економіки та економічної думки

-макроекономіка

-математична статистика

-математичні методи в психології

-методика викладання економіки

-методологія макроекономічного аналізу

-методологія та організація наукових досліджень

-міжнародна економіка

-мікроекономіка

-облік і аудит

-оптимізаційні методи та моделі

-основи наукових досліджень

-охорона праці

-політична економія

-проблеми сучасної економічної теорії

-регіональна економіка

-соціальна статистика

-страхування

-сучасні проблеми економічної безпеки підприємницької діяльності

-сучасні проблеми національної економіки

-теорія ймовірностей та математична статистика

-фінанси, гроші та кредит

-цивільний захист

-ціни та ціноутворення

Участь кафедри у процесі підвищення кваліфікації працівників центрів зайнятості за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців – керівників і спеціалістів центрів зайнятості за темами:

– правові аспекти застосування норм законодавства при наданні соціальних послуг шукачам роботи.

– теоретичні та практичні аспекти ведення бухгалтерського обліку в службі зайнятості.

– бухгалтерський облік: сутність, функції, завдання. предмет і метод бухгалтерського обліку.

– бухгалтерський баланс.

– документування та інвентаризація в бухгалтерському обліку.

– поняття та облік необоротних активів.

– облік запасів.

– облік грошових коштів.

– облік дебіторської заборгованості.

– економічна сутність, класифікація, принципи побудови та порядок складання фінансової звітності.

– обробка інформації в табличному редакторі Еxcel.

– основи статистичної методології.

– статистичне спостереження.

– зведення та групування статистичних даних.

– узагальнюючі статистичні показники та загальні принципи їх застосування.

– статистичний аналіз рядів розподілу.

– статистичні методи вимірювання взаємозв’язків.

– аналіз рядів динаміки та тенденцій розвитку.

– індексний метод в статистико-економічному аналізі.

Наукова робота

Викладачі кафедри працюють над темою «Макроекономічні тенденції впливу на розвиток ринку праці». До наукової роботи залучаються аспіранти, студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом викладачів кафедри.

Кафедра проводить наукові конференції та круглі столи. Так, протягом 2013-2018 рр. були проведено засідання круглих столів на теми: «Інноваційна стратегія підприємств з метою організації робочих місць на принципі інноваційних технологій», «Методи та важелі державного регулювання ринку праці в кризових умовах розвитку економіки», «Структурна перебудова ринку праці: реалії та перспективи», «Сучасні проблеми ринку праці і зайнятості в контексті політики швидкого економічного зростання», «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та зайнятості».

Розділи наукової теми:

Кожем’якіна С.М. – аналіз тенденцій зростання продуктивності праці і високопродуктивних робочих місць в національній економіці, зв’язок зайнятості та інвестиційних процесів;

Щукін Б.М. – зв’язок зайнятості та макро­економічних параметрів національної економіки, зайнятості та грошово-кредитних процесів;

Баліцька В.В., Щукін Б.М. – аналіз вартості робочої сили: з урахуванням стану  ринку праці  урахуванням доходів і структури витрат домашніх господарств, з урахуванням  трендів заробітної плати. Світовий досвід формування моделі соціально орієнто­ваної економіки;

Джаман М.О. – оцінка діючої системи освіти і підготовки кадрів для економіки. Баришнікова О.Є. – аналіз тенденцій в зайнятості населення, структури безробіття;

Припута Н.В., Савчук М.В. – демографічна ситуація та  оцінка перспектив  формування економічно активного населення. Трудова міграція.