Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту

Кафедра була заснована в 1995 році. З самого початку своєї діяльності кафедра здійснювала перепідготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», з 2004 року – підготовку бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент», з 2011 р. підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент”, а з 2016 р. – підготовку докторів філософії за аналогічною спеціальністю .

 

каб. 314а;

тел. (044)-536-14-90;

e-mail: kmend@ukr.net.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Навчальний процес з підготовки фахівців кафедрою менеджменту забезпечують 7 викладачів, які є штатними науково-педагогічними працівниками інституту. Серед них 3 доктори економічних наук, професори, 3 кандидати економічних наук, доценти та один кандидат технічних наук.

 

Лутай_Л А.jpg

Лутай Лариса Анатоліївна – завідувач кафедри менеджменту ІПК ДСЗУ, професор, доктор економічних наук, дійсний член Академії економічних наук України.

Лутай Лариса Анатоліївна народилась 29 березня 1957 року в м. Харкові. В 1974 році закінчила середню загальноосвітню школу № 13 м. Донецька з золотою медаллю і того ж року поступила до Донецького інституту радянської торгівлі. Навчалась на торговельно- економічному факультеті за спеціальністю „Економіка торгівлі”. Під час навчання в університеті приймала участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах. У 1978 р. закінчила інститут за спеціальністю „Економіка торгівлі” та отримала диплом з відзнакою.

Цього ж року була прийнята на роботу викладачем в Донецький технікум радянської торгівлі. В жовтні 1980 р. поступила в аспірантуру з відривом від виробництва до Українського науково- ослідного інституту торгівлі та громадського харчування (м. Київ) за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація, управління і планування народного господарства (торгівля і громадське харчування), яку закінчила в 1983 р. В травні 1984 р. захистила кандидатську дисертацію за темою „Нормативні методи планування прибутку в роздрібній торгівлі продовольчими товарами”, цього ж року отримала диплом кандидата економічних наук.

З листопада 1983 р. по грудень 1986 р. працювала на посаді асистента кафедри економічної географії Донецького державного університету, з грудня 1986 р. по червень 1993р. – на посаді доцента кафедри економіки Донецького інституту радянської торгівлі Міністерства торгівлі УРСР. В 1989 р. було присвоєне вчене звання доцента. З вересня 1993 р. до червня 2009 р. працювала на посаді доцента кафедри маркетингового менеджменту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти та науки України (ДонНУЕТ ім. М. Туган-Баранговського ).

З грудня 2003 р. по січень 2007 р. навчалася в докторантурі з відривом від виробництва ДонНУЕТ ім. М. Туган-Баранговського за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація та управління підприємствами. Протягом навчання в аспірантурі приймала участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах.

В листопаді 2007 року в захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Тема дисертації „Механізм формування та регулювання дисциплінарних відносин у сфері праці”.

З вересня 2007 р. призначена на посаду завідувача кафедри економіки і менеджменту Інституту післядипломної освіти ДонНУЕТ ім. М. Туган-Баранговського, а в 2013 році переведена на посаду професора кафедри прикладної економіки цього ж ВНЗ. З вересня 2014 р. працювала на посаді професора кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, а з березня 2015 р. до теперішнього часу очолює кафедру менеджменту.

В сферу наукових інтересів Лутай Л.А. входять проблеми дисциплінарних відносин у сфері праці, мотивація персоналу, економіка праці і соціально трудові відносини, культура управління підприємством, соціально орієнтоване управління, соціологія праці, освіта впродовж життя.

Приймала участь в роботі спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій: Д 1І.170.01 Інституту економіко-правових досліджень НАН України м. Донецька та К 64.055.01 Харківського національного економічного університету, м. Харків (20092013 рр.). Підготувала вісім кандидатів наук за спеціальністями: 08.00.04 – економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності) та 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Приймала участь в складі робочої групи в розробці проекту Донецької ОДА «Навчання протягом життя дорослого населення (робітники професій торгівлі та сфери послуг)» та в складі робочої групи Донецького обласного центру зайнятості з реформуванню ринку праці (2010 р.).

Як завідувач кафедри економіки і менеджменту Інституту післядипломної освіти ДонНУЕТ ім. М. Туган-Баранговського підготувала дві ліцензійні справи з підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та отримала ліцензії з спеціальностями: 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»; 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» (2011-2012 рр.).

Є членом редакційної колегії фахових наукових видань: «Управління розвитком» та «Економіка розвитку» (ХНЕУ ім. Семена Кузниця), «Наукові праці КНТУ. Економічні науки» (Южноукраїнський національний технічний університет) та заступником головного редактора інститутського журналу «Ринок праці та зайнятість населення».

Нагороджена Почесною грамотою Управління  освіти і науки Донецької облдержадміністрації «За сумлінну працю, за особистий вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, за значні особисті досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти».

В здобутках Лутай Л.А. 202 публікації, з них 172 – наукового та 30 навчально-методичного характеру, серед яких 2 особистих та дев’ять колективних монографій, серед яких: «Дисциплінарні відносини: стратегія розвитку та механізм забезпечення», «Управління персоналом підприємства в умовах реструктуризації», «Механизмы стратегического управления предприятиями гостиничного хозяйства», «Управління мотивацією персоналу торговельного підприємства: логістичний підхід»; «Система маркетингу співпраці підприємств: теорія, методологія та практика», «Формування системи соціального управління персоналом підприємства: стратегічний підхід», 2 навчальних посібника з грифом МОНУ: «Соціологія праці» та «Операційний менеджмент», навчальний посібник “Організація  праці” (у співавторстві з Черкасовим А.В. та Загороднєю Н.П.).

Неодноразово залучалася до атестації науково-педагогічних кадрів: виступала опонентом із захисту кандидатських дисертацій в Донецькому національному університеті МОН України, Інституті економіко-правових досліджень НАН України, Харківському національному економічному університеті МОН України, Харківській національній академії міського господарства МОН України, Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи. Працювала фахівцем в складі спеціалізованих вчених рад Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Харківського національного економічному університеті МОН України зі спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (2010-2013рр), з грудня 2015 р. обрана членом Спеціалізованої вченої ради Д 26.891.01 , а з травня 2017 р. – членом Спеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 (обидві  – ІПК ДСЗУ).

Приймає активну участь в роботі Всеукраїнської асоціації бізнес-тренерів, консультантів, коучей та фасілітаторів України, роботі форумів переселенців Криму та сходу України.

Викладає дисципліни: «Організація праці менеджера», «Бенчмаркінг”.

Пройшла підвищення кваліфікація у Голосіївському центрі зайнятості м. Києва у 2018 році та стажування в технічному університеті м. Острава (Чехія), Сілезькому університеті м. Опава (Чехія), університеті короля Сигізмунда, м. Будапешт (Угорщина),

30.04.2018 р.–06.05.2018 р. тема: «Проблеми ринку праці в контексті соціально-економічної кризи» 108 год. (сертифікат №1749 від 06.05.2018)

Руженський М.М.

Руженський Микола Мусійович – професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук, доцент.

Закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка у 1967 році. Фахівець в галузі політичної економії, економічної теорії та соціального управління.

Автор понад 210 наукових і навчально-методичних робіт, надрукованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Сферу наукових інтересів складає дослідження теоретичних та практичних проблем соціального захисту населення в умовах ринкових трансформацій, регулювання зайнятості, функціонування і розвитку ринку праці.

Має свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА №2084 Наукова розробка «Технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості» від 26 червня 1999 року (у співавторстві). Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №5923 Науковий твір «Єдина технологія надання соціальних послуг державної службою зайнятості – виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» від 17 квітня 2002 р. Деклараційний патент на винахід «Спосіб доведення інформації до суб’єктів служби  зайнятості та працевлаштування клієнтів служби зайнятості» від 15.08.2002 р. №48926А (в співавторстві).

Нагороджений:

Почесною грамотою Правління фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Почесною грамотою Міністерства праці та соціальної політики України.

Почесною грамотою Державного центру зайнятості України.

Працює в ІПК ДСЗУ з 1994 року. Викладає дисципліни: «Політична економія», «Мікроекономіка», «Менеджмент підприємництва», «Корпоративне управління», «Соціальний менеджмент».

Пройшов підвищення кваліфікація у Голосіївському центрі зайнятості м. Києва у 2018 році та стажування в технічному університеті м. Острава (Чехія), Сілезькому університеті м. Опава (Чехія), університеті короля Сигізмунда, м. Будапешт (Угорщина), 30.04.2018 р.–06.05.2018 р. тема: «Проблеми ринку праці в контексті соціально-економічної кризи» 108 год. (сертифікат №1749 від 06.05.2018)

Єгоричева Світлана Борисівна – професор кафедри менеджменту ІПК ДСЗУ, доктор економічних наук, професор.

Викладацьку діяльність розпочала у 1986 році після закінчення аспірантури у Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова та захисту кандидатської дисертації за спеціальністю «Політична економія». Працювала на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри політичної економії та наукового комунізму Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленко. У 1991 році отримала вчене звання доцента.

З 1992 по 2004 роки працювала в установах банківської системи України на посадах начальника відділу, управління, бек-офісу бізнесів.

З липня 2004 року розпочала роботу у Полтавському університеті споживчої кооперації України (зараз – Полтавський університет економіки і торгівлі) на посаді завідувача кафедри банківської справи. У 2012 році захистила докторську дисертацію на тему «Стратегії інноваційної діяльності комерційних банків» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит та була призначена на посаду завідувача кафедри фінансів. У 2014 р. отримала вчене звання професора.

С. Б. Єгоричева активно займається науковою роботою, бере участь у роботі науково-практичних конференцій, результати її досліджень знайшли відображення у понад ста публікаціях у фахових виданнях України та зарубіжних країн. Вона є автором монографії «Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти» (2010 р.), трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, шести навчально-методичних посібників для самостійного вивчення навчальних дисциплін, чотирьох дистанційних курсів та інших методичних розробок. Має чотири свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. У сферу наукових інтересів С. Б. Єгоричевої входять проблеми функціонування банківської системи України, інноваційного розвитку фінансових ринків, забезпечення фінансової спроможності територіальних громад.

На сьогодні є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій: Д 26.883.01 у ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ та Д 41.055.01 в Одеському національному економічному університеті, м. Одеса. Підготувала двох кандидатів наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит». Під її керівництвом виконано п’ять науково-дослідних тем, що мають номери державної реєстрації.

Нагороджена Почесною грамотою Виконавчого комітету Полтавської міської ради (2006 р.), Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації (2014 р.), Грамотою Всеукраїнської центральної спілки споживчих товариств (2018 р.)

Кузнецова Тетяна Климівна – доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент.

Має дві вищі освіти за спеціальностями: «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів» і «Ринкова економіка, управління виробництвом, податки та оподаткування». Понад 12 років працювала у комерційних структурах, де пройшла шлях від референта до головного економіста.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Економіка, організація і управління підприємствами».

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, від 20 січня 2011р. Кузнецовій Т.К. присвоєне вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Автор понад 70 публікацій наукового і навчально- методичного характеру.

Працює в ІПК ДСЗУ з 2006 року. Пройшла підвищення кваліфікація у Голосіївському центрі зайнятості м. Києва у 2018 році та

 

До основних наукових інтересів належать: трансакційні витрати та ціна підпорядкування закону.

Нагороджена Подякою Державного центру зайнятості України.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Операційний менеджмент», «Основи менеджменту та маркетингу», «Менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів і послуг», «Логістика».

Кучеренко Діана Григорівна – доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент.

Має два дипломи про вищу освіту за спеціальностями «Економіка підприємництва» та «Романо-германська філологія».

З листопада 2003 р. по листопад 2006 р. навчалася в аспірантурі Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та у 2006 році в Київському національному університеті імені Вадима Гетьмана захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

У 2007 р. за програмою обміну наукових та науково-педагогічних працівників навчалася в Лейденському університеті та підтвердила Рh.D. in Economics.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України у 2011 році Кучеренко Д.Г. присвоєне вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Автор понад 90 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, серед яких 12 колективних монографій, більше 20 наукових статей опубліковані в іноземних наукових періодичних виданнях, співавтор семи наукових посібників, два з яких мають гриф МОН України.

Працює в ІПК ДСЗУ з січня 2008 року. До основних наукових тем досліджень належать: менеджмент соціальної сфери та міжнародні економічні відносини, економіка освіти, стратегія розвитку освітньої системи та управління нею.

Нагороджена Подякою Державного центру зайнятості України.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Міжнародний менеджмент», «Самоменеджмет», «Тайм-менеджмент», «Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів».

            Пройшла підвищення кваліфікація у Голосіївському центрі зайнятості м. Києва у 2018 році та стажування в технічному університеті м. Острава (Чехія), Сілезькому університеті м. Опава (Чехія), університеті короля Сигізмунда, м. Будапешт (Угорщина).

Ковбаско Ольга Миколаївна – доцент кафедри менеджменту, кандидат технічних наук, доцент.

Має дві вищі освіти за спеціальностями: «Прикладна математика» і «Менеджмент організацій». Понад 14 років працювала у науково-дослідних установах  при Київському політехнічному інституті, де пройшла шлях від стажера-дослідника до наукового співробітника,

У 1993 році захистила кандидатську дисертацію.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, від 17 лютого 2005 р. Ковбаско О.М. присвоєне вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу.

Автор сорока п’яти публікацій наукового і навчально- методичного характеру.

Працює в ІПКДСЗУ з 2001 року. 4 роки працювала на посаді завідувача науково-дослідної частини Інституту, 8 років очолювала Центр підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державної служби зайнятості. З 2017 року працює на посаді  ученого секретаря Вченої ради ІПК ДСЗУ.

До основних наукових інтересів належать: менеджмент сервісної діяльності, управління знаннями, електронне урядування.

Нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Державної служби зайнятості.

Викладає дисципліни: «Системи технологій», «Теорія систем», «Управління якістю», «Електронне урядування» та курс «Формування клієнтоорієнтованої сервісної організації» для слухачів центру підвищення кваліфікації. 

 

Мельник Валентина Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент. Закінчила економічний факультет Національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю  економіст, викладач політичної економії (диплом з відзнакою) та аспірантуру цього ж факультету. В 1992 році захистила кандидатську дисертацію та отримала наукове звання  «кандидат економічних наук».

Має більш ніж 25 – річний досвід роботи викладачем вищих навчальний закладів України. Працювала асистентом кафедри Дніпродзержинського індустріального університету імені М. І. Арсенічева (Дніпропетровської області), доцентом економічного факультету Національного університету імені Тараса Шевченка, доцентом факультету міжнародних відносин Університету економіки та права «КРОК», доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Викладала навчальні курси «Менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Міжнародні фінансові ринки», «Історія торгівлі та міжнародних фінансових організацій», «Міжнародні валютно-кредитні відносини», «Логістика та закупівлі», «Економічна теорія»,  «Структурний експорт та проектне фінансування», та інші. Автор понад  30 наукових праць та підручників.

  В 2014-2015 роках, за результатами конкурсного відбору, в рамках програми  Erasmus Mundus, отримала стипендію Європейського Союзу та пройшла науково-практичне стажування в Університеті Аліканте ( Іспанія). Володіє англійською, іспанською та російською мовами.

Науково-педагогічну діяльність завжди поєднувала с практичною бізнес-діяльністю. Має 14-річний досвід  практичної діяльності в банківських структурах України. Основне спрямування професійної бізнес-діяльності – міжнародне кредитування інвестиційних проектів клієнтів банку,  залучення коштів міжнародних фінансових організацій та банків, торгівельне фінансування з використанням лімітів зарубіжних банків на проведення документарних операцій, управління мережею філій комерційного системного банку.

Після завершення банківської діяльності, 4 роки працювала консультантом з моніторингу та оцінки Спільного проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міністерства фінансів України «Модернізація державних фінансів» (вартість проекту 50 млн. дол. США).

В 2009 році закінчила  навчальний курс по програмі «Тренінг-менеджер (бізнес-тренер)» Університету економіки та права «КРОК», в 2015 році отримала сертифікацію тренінгової компанії Siegel HR LTD (Швейцарія). Викладацьку діяльність активно поєднує з діяльністю бізнес – тренера. Основна тематика тренінгів – ефективна комунікація, переговори, конфлікти.

 

Дисципліни, що викладаються кафедрою

Викладачі кафедри забезпечують викладання циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін в галузі знань з управління та адміністрування. Зміст навчальних дисциплін відповідає сучасним досягненням вітчизняної та зарубіжної теорії і практики менеджменту. Такі, як:

-Менеджмент,

-Операційний менеджмент,

-Управління персоналом,

-Маркетинг,

-Логістика,

-Фінансовий менеджмент,

-Соціальний менеджмент,

-Управління інноваціями,

-Управління змінами,

-Менеджмент підприємництва,

-Управління якістю,

-Стратегічне управління підприємством,

-Організація праці менеджера,

-Організаційна поведінка,

-Корпоративне управління,

-Бенчмаркінг,

-Маркетинговий менеджмент,

-Управління потенціалом та конкурентоспроможністю підприємств,

-Управління антикризовою діяльністю й організаційним розвитком підприємств

 

Наукова робота

Викладачі кафедри працюють над темою “Стратегія інноваційного розвитку ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності” під керівництвом доктора економічних наук, професора Л.А. Лутай. До наукової роботи залучаються студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом викладачів кафедри.

 

Навчально-методична робота

З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси, що в повній мірі відповідають державним стандартам і нормативним вимогам та відображають новітні тенденції, що відбуваються у розвитку вітчизняної й світової управлінської науки та практики.

В навчальному процесі підготовки студентів та слухачів використовуються інтерактивні форми і методи організації навчальних занять, мультимедійні засоби навчання.

Викладачі кафедри широко практикують також проведення ділових ігор, семінарів-співбесід, семінарів-конференцій, семінарів – “круглих столів”, семінарів-контрольних робіт, семінарів- заслуховувань рефератів і доповідей студентів.

 

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

– Трансформація менеджменту в державній службі зайнятості як передумова підвищення ефективності її діяльності.

– Синергетичний підхід формування системи менеджменту державної служби зайнятості.

– Напрями модернізації державної служби зайнятості в умовах загострення конкуренції у наданні посередницьких послуг на ринку праці.

– Удосконалення менеджменту у державній службі зайнятості.

– Менеджмент соціальних послуг у сфері зайнятості внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО.

– Формування менеджменту державної служби зайнятості, спрямованого на розвиток професійних компетентностей безробітних.

– Керівництво та організаційна культура в системі державної служби зайнятості на сучасному етапі.

– Маркетинговий менеджмент в діяльності державної служби зайнятості як чинник мінімізації тіньової зайнятості.

– Маркетинг робочої сили в умовах соціально-економічної нестабільності України.

– Проектний менеджмент в діяльності державної служби зайнятості.

Результати наукових досліджень відображаються в наукових публікаціях, статтях, монографіях, аналітичних записках до органів державної влади, методичних рекомендаціях. Так, протягом останніх п‘яти років професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту було видано 12 монографій, 6 підручників, 20 навчальних посібників, опубліковано понад 120 наукових статей та тез доповідей на наукових конференціях.

 

За останні роки викладачами кафедри підготовлені та видані такі монографії:

 

Lutay L., Prodanova L., Cherkasov A. Implementation of information technologies in the activities of trade enterprises as a primary development of the market of electronic trade / Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2019. – Vol. 2. –352 p. (pp. 110-119)

Лутай Л.А. Metodological principels of using international instruments for labor market regulation in Ukraine/ Л.А. Лутай // Theory and practice of social economic and technological changes: monograph/ – Nemoros s.r.o., Prague, 2018, – pp.326-331.

Лутай Л.А. Формування системи соціального управління персоналом підприємства: стратегічний підхід» монографія / Л.А. Лутай, А.В. Черкасов, Ю.М. Рудь; за ред. Л.А. Лутай. – К. : ІПК ДСЗУ, 2016. – 241 с.

Лутай Л.А.. Система маркетингу співпраці підприємств: теорія, методологія та практика: монографія / Л.А. Лутай, Л.М. Шульгіна; Н.В. Онищук; за ред. Л.А. Лутай; ІПК ДСЗУ; Нац. техн. Ун-т «КПІ»; Вінницький торговельно-економічний інститут Київського Нац. торговельно-екон. ун-т. К.. Ліра- 2016 – 266 с.

Єгоричева С.Б. Бюджет участі як інструмент демократизації бюджетного процесу // Публічне управління в умовах інституційних змін : кол. монографія / за наук. ред. д. держ.упр. Р.В. Войтович та П.В. Ворони. Київ : ІПК ДСЗУ, 2018. – С. 167 – 186.

Ковбаско О.М. Електронний документообіг в органах публічної влади // Публічне управління України в умовах інституційних змін: колективна монографія / За наук. ред. Р.В. Войтович, П.В. Ворони.  К.:, 2018. – 480 с. (С. 207 -214).

Єгоричева С.Б. Стратегічні пріоритети регіональної бюджетної політики в умовах фінансової децентралізації / С.Б. Єгоричева, Г.В. Возняк // Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung : kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1 – Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. – С. 291-302.

Єгоричева С.Б. Сучасний механізм функціонування регіональної банківської системи : монографія  /  С.Б. Єгоричева, О.В. Гасій.  – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 217 с.

Yehorycheva  S.B.  Financial self-sufficiency of local communities as a factor of regional development: the EU countries’ experience / S.B. Yehorycheva // Regionalization in Central-Eastern European countries: Bulgaria, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine : Monograph. – Berlin, 2016. – P. 261 – 269.

Руженський М.М. Соціально-захисна функція державної служби зайнятості / М.М. Руженський // Ринок праці та зайнятість: проблеми теорії та виклики практики : кол. моногр. – К. : ІПК ДСЗУ, 2012. – Розд. 1.7. – С. 93-107.

 

 

Основні доробки кафедри:

 

Лутай Л.А. Conceptual principles of regulation of the Ukrainian labor market in the condition of crisis / Л.А. Лутай, Н.П.  Загородня // Modern Science – Moderní věda»– Praga, Issue 4, 2018. – рр. 27-34.

Kucherenko D., Zagorodnya N. Modern evolutionary environment: role and place of the human factor. //Theory and practice of social, economic and technological changes// [monograph] — Prague. — Nemoros s.r.o. — 2018 . — Czech Republic. — 388 p. – P.44-59.

Кучеренко Д.Г. Modern trends of the development of the international market of educational services // [Kucherenko D., Martynyuk O.] // Economics & Working Capital. – London (GB). –2018. 1-2.issues. – P. 27-32.;

Кучеренко Д.Г. The human factor as a basis of evolutionary development // Civic Review – Learned Paper for Economic and Social Sciences. – 2018/1-3. – P. 120-129.

Кучеренко Д.Г.Transformation of the higher education by diversification of sources and forms of its financing / Д.Г. Кучеренко,  О.М. Мартиненко // Modern Science — Moderní věda. — Praha. — Česká republika, Nemoros s.r.o. — 2018. — № 5. – P. 44-52.

Кучеренко Д.Г. Integration of the Ukrainian higher education into the global educational space // Civic Review – Learned Paper for Economic and Social Sciences.  – 2017/4-6. – P. 375-380.

Лутай Л.А. Організація праці / Л.А. Лутай, Н.П. Загородня, А.В. Черкасов: навч. посібник / за ред.. Л.А. Лутай. – К.: ІПК ДСЗУ, 2018. – 256 с.

Yehorycheva S. Actual problems of the capital stability management in the Ukraine’s banking system / S. Yehorycheva, O. Kolodizev, S. Prasolova // Banks and Bank Systems. –2017. – № 12. – Issue. 2. – P. 60-67.

Kuznetsova T., Ivanova N. Practical use of the transaction costs theory // Modern Science — Moderní věda. — Praha. — Česká republika, Nemoros. — 2016. — № 4. – P. 21-30.

Kuznetsova T.,  Impact of the cost of compliance on business performance // Polgári Szemle. — Budapest,  Vol.II. — 2016. — № 4-6. – P. 493-497.

Kuznetsova T. Ivanova N.  Models of the impact of transaction costs on the profitability of enterprises/ Theory and practice of social economic and technological changes: monograph/ – Nemoros s.r.o., Prague, 2018, – P.215-220.