19.09.2018

26 вересня  у (середу) 2018 р. о 12.00 в ауд. 201 відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ.

14.09.2018
17 жовтня 2018 р. відбудеться круглий стіл   «Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони ...
14.09.2018

4 грудня 2018 року відбудеться науково-практична конференція «Форум прямої демократії».

Журнал “Ринок праці та зайнятість населення”

Про видання

 

Науково-практичний журнал «Ринок праці та зайнятість населення» видається Інститутом підготовки кадрів державної служби зайнятості України з 2002 року.  

У журналі публікуються результати наукових досліджень у сферах економіки й соціальної роботи, соціології і психології праці та зайнятості, висвітлюються актуальні питання державної соціальної політики, проблеми розвитку ринку праці й підвищення соціальних стандартів, удосконалення підготовки персоналу.

Приділяється особлива увага оприлюдненню новітніх підходів у діяльності базових та регіональних центрів зайнятості, а також іноземних інновацій.

Часопис призначений для науковців у галузях економіки, соціології, демографії, психології, практичних працівників державної служби зайнятості, представників державних органів і громадських організацій, профспілок, які розв’язують проблеми працевлаштування й соціального захисту населення від безробіття, роботодавців, працівників приватних кадрових агентств.

 

Видання має рубрики:

– економіка праці та проблеми зайнятості;

– соціологія і психологія праці та зайнятості;

– науково-прикладні дослідження;

– зарубіжний досвід;

– практики державної служби зайнятості (друкуються статті керівних працівників і спеціалістів).

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України з економічних наук (Наказ МОН України від 13.07.2015 №747), а також до системи «Бібліометрика української науки». Електронна версія надсилається до Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського та оприлюднюється на її сайті.

Часопис видається щоквартально українською мовою (розміщуються також англомовні статті), тираж замовляється залежно від передплати.


Авторам

 

Шановні автори!

Редакційна колегія запрошує науковців і практиків до творчої співпраці й пропонує надсилати статті, що відповідають тематичному спрямуванню журналу.

Статті подаються на електронних і паперових носіях у стандартному для Microsoft Word форматуванні (формат паперу А4, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, інтервал 1,5 пт) українською або англійською мовами. Обсяг матеріалу – 10–12 сторінок.

Обов’язкові елементи статті: код УДК, інформація про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, займана посада, науковий ступінь, учене звання). Назву статті, анотацію й ключові слова потрібно подавати українською та англійською мовами.

Структура наукової статті: постановка проблеми в загальному вигляді та висвітлення її зв’язку із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми, виокремлення невирішених аспектів, котрим присвячується стаття; формулювання мети (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки щодо дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; список використаних джерел, оформлений за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Нижче під заголовком «References» додається транслітерований список використаної літератури, оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом АРА. Якщо в списку літератури є джерела англійською мовою, вони повністю повторюються в списку «References».

Транслітерацію для україномовних літературних джерел можна виконати за допомогою сайта http://translit.kh.ua , російськомовних – http://translate.meta.ua .

Таблиці виконуються табличними комірками за допомогою текстового процесора MS Word, кожному пункту має відповідати окрема комірка.

Статті практичного спрямування мають розкривати конкретний позитивний досвід роботи центрів зайнятості щодо використання проактивних форм працевлаштування, сучасних комунікаційних технологій, створення додаткових робочих місць, співпраці із соціальними партнерами тощо.

Вимоги до графічних матеріалів. Розміщені в статті графічні матеріали мають бути вставлені в текст і прив’язані до нього. Графіки, діаграми, виконані за допомогою табличного процесора Excel, надаються додатково окремим файлом, який обов’язково повинен містити початкові числові дані,

пов’язані з малюнком. Фотографії чи малюнки, узяті з мережі Internet, подаються у форматах .jpg, .tiff із розподільною здатністю 300 dpi. Під графічним матеріалом обов’язково потрібно зазначати джерело його походження.

Не слід використовувати скановані графічні матеріали: їх якість непридатна для поліграфії.

Разом зі статтею необхідно надати завірену у відділі кадрів рецензію від фахівця, чиї наукові інтереси стосуються означеної проблематики та який має відповідний науковий ступінь.

За зміст статті, достовірність і точність наведених статистичних даних, фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідальність несе автор.

Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати подані тексти, не змінюючи при цьому їхньої сутності.Обкладинка випуску №1 2018 рік 
2018 рік №12017 рік № 4