Кафедра менеджменту

Кафедра була заснована в 1995 році. З самого початку своєї діяльності кафедра здійснювала перепідготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», з 2004 року - підготовку бакалаврів за спеціальністю «Менеджмент», з 2011 р. підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування», а з 2016 р. - підготовку докторів філософії зі спеціальністю «Менеджмент».


каб. 310,

тел. (044)-536-14-90,

e-mail: kmend@ukr.net

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Навчальний процес з підготовки фахівців кафедрою менеджменту забезпечують 8 викладачів, які є штатними науково-педагогічними працівниками інституту. Серед них 3 доктори економічних наук, професори, 5 кандидатів економічних наук, доцентів.

Лутай_Л А.jpg

Лутай Лариса Анатоліївна - завідувач кафедри менеджменту ІПК ДСЗУ, професор, доктор економічних наук, дійсний член Академії економічних наук України.

Лутай Лариса Анатоліївна народилась 29 березня 1957 року в м. Харкові. В 1974 році закінчила середню загальноосвітню школу № 13 м. Донецька з золотою медаллю і того ж року поступила до Донецького інституту радянської торгівлі. Навчалась на торговельно- економічному факультеті за спеціальністю „Економіка торгівлі”. Під час навчання в університеті приймала участь у студентських наукових конференціях, олімпіадах. У 1978 р. закінчила інститут за спеціальністю „Економіка торгівлі” та отримала диплом з відзнакою.

Цього ж року була прийнята на роботу викладачем в Донецький технікум радянської торгівлі. В жовтні 1980 р. поступила в аспірантуру з відривом від виробництва до Українського науково- ослідного інституту торгівлі та громадського харчування (м. Київ) за спеціальністю 08.00.05 - економіка, організація, управління і планування народного господарства (торгівля і громадське харчування), яку закінчила в 1983 р. В травні 1984 р. захистила кандидатську дисертацію за темою „Нормативні методи планування прибутку в роздрібній торгівлі продовольчими товарами”, цього ж року отримала диплом кандидата економічних наук.

З листопада 1983 р. по грудень 1986 р. працювала на посаді асистента кафедри економічної географії Донецького державного університету, з грудня 1986 р. по червень 1993р. - на посаді доцента кафедри економіки торгівлі Донецького інституту радянської торгівлі Міністерства торгівлі УРСР. В 1989 р. було присвоєне вчене звання доцента. З вересня 1993 р. до червня 2009 р. працювала на посаді доцента кафедри маркетингового менеджменту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Міністерства освіти та науки України.

З грудня 2003 р. по січень 2007 р. навчалася в докторантурі з відривом від виробництва Донецького національного університету економіки і торгівлі за спеціальністю 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами. Протягом навчання в аспірантурі приймала участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах.

В листопаді 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Тема дисертації „Механізм формування та регулювання дисциплінарних відносин у сфері праці”.

З вересня 2007 р. призначена на посаду завідувача кафедри економіки і менеджменту Інституту післядипломної освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі, в 2013 році переведена на посаду професора кафедри прикладної економіки. З вересня 2014 р.

працювала на посаді професора кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ, а з 2 березня 2015 р. очолює кафедру менеджменту.

В сферу наукових інтересів Лутай Л.А. входять проблеми дисциплінарних відносин у сфері праці, мотивація персоналу, економіка праці і соціально трудові відносини, культура управління підприємством, соціально орієнтоване управління, соціологія праці, освіта впродовж життя.

Приймала участь в роботі спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій: Д 1І.170.01 Інституту економіко-правових досліджень НАН України м. Донецька та К 64.055.01 Харківського національного економічного університету, м. Харків (2009­2013 рр.). Підготувала чотирьох кандидатів наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємством (за видами економічної діяльності). Підготувала 6 кандидатів наук в рамках очолюваної наукової школи «Проблеми соціально-орієнтованого управління персоналом: держава, регіон, підприємство»

Приймала участь в складі робочої групи в розробці проекту Донецької ОДА «Навчання протягом життя дорослого населення (робітники професій торгівлі та сфери послуг)» та в складі робочої групи Донецького обласного центру зайнятості з реформуванню ринку праці (2010 р.).

Як завідувач кафедри економіки і менеджменту Інституту післядипломної освіти ДонНУЕТ ім. М. Туган-Баранговського підготувала дві ліцензійні справи з підготовки магістрів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» та отримала ліцензії з спеціальностями:

8.18010018 «Адміністративний менеджмент»;

8.18010016 «Бізнес-адміністрування» (2011-2012 рр.).

Є членом редакційної колегії наукових журналів «Управління розвитком» та «Економіка розвитку» (ХНЕУ ім. Семена Кузниця), «Наукові праці КНТУ. Економічні науки» (Кіровоградський національний технічний університет), «Ринок праці та зайнятість населення» (іПК ДСЗУ).

Нагороджена Почесною грамотою Управління  освіти і науки Донецької облдержадміністрації «За сумлінну працю, за особистий вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, за значні особисті досягнення в реалізації державної політики в галузі національної освіти».

В здобутках Лутай Л.А. 202 публікації, з них 172 - наукового та 30 навчально-методичного характеру, серед яких 2 особистих та дев’ять колективних монографій, серед яких: «Дисциплінарні відносини: стратегія розвитку та механізм забезпечення», «Управління персоналом підприємства в умовах реструктуризації», «Механизмы стратегического управления предприятиями гостиничного хозяйства», «Управління мотивацією персоналу торговельного підприємства: логістичний підхід»; «Система маркетингу співпраці підприємств: теорія, методологія та практика», «Формування системи соціального управління персоналом підприємства: стратегічний підхід», 2 навчальних посібника з грифом МОНУ: «Соціологія праці» та «Операційний менеджмент».

Неодноразово залучалася до атестації науково-педагогічних кадрів: виступала опонентом із захисту кандидатських дисертацій в Донецькому національному університеті МОН України, Інституті економіко-правових досліджень НАН України, Харківському національному економічному університеті МОН України, Харківській національній академії міського господарства МОН України, Інституті демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи. Працювала фахівцем в складі спеціалізованих вчених рад Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Харківського національного економічному університеті МОН України зі спеціальністю 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (2010-2013рр), з грудня 2015 р. обрана членом Спеціалізованої вченої ради К 26.891.01 ІПК ДСЗУ.

Приймає активну участь в роботі Всеукраїнської асоціації бізнес-тренерів, консультантів, коучей та фасілітаторів України, роботі форумів переселенців Криму та сходу України.

Викладає дисципліни: «Ринок праці», «Організація праці менеджера», «Операційний менеджмент», «Корпоративне управління», «Стратегічний менеджмент».

Патика Наталія Іванівна.jpg

Патика Наталія Іванівна - професор кафедри менеджменту, проректор з науково-педагогічної роботи Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Національний аграрний університет, м. Київ, за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (1995 р.) з відзнакою. Навчалася в Інституті економічного розвитку Всесвітнього банку (1998 р.), Об’єднаному Віденському інституті (м. Відень, Австрія, 1999 р.).

З лютого 1996 р. по грудень 1997 р. навчалася в аспірантурі «Інституту аграрної економіки» УААН.

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за фахом 08.00.07 - економіка сільського
господарства та АПК за темою «АПК: захист інтересів вітчизняних товаровиробників при зовнішньоекономічній діяльності».

В 2003 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин.

Має значний досвід практичної та наукової роботи в сфері міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності.

Автор 76 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. восьми навчальних посібників, два з яких рекомендовані Міністерством освіти і науки України як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів, 5 колективних монографій.

Здійснює наукове керівництво аспірантами, магістрами.

Нагороджена:

Почесною грамотою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

Почесною грамотою Міністерства соціальної політики України.

Почесною грамотою Державного центру зайнятості;

Подякою Київського міського Голови.

Працює в ІПК ДСЗУ з 2007 року. Викладає дисципліну «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства».

Пріб Катерина Анатоліївна

Пріб Катерина Анатоліївна - професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор.Закінчила Кам’янець-Подільський      сільськогосподарський

інститут за спеціальністю «Аграрний менеджмент» у 1995 р. з відзнакою.

З лютого 1996 р. по липень 1999 р. навчалася в аспірантурі «Інституту аграрної економіки» УААН.

З липня 1999 р. по вересень 2007 р. працювала доцентом кафедри фінансів підприємств Академії муніципального управління.

З вересня 2007 р. по грудень 2012 р. навчалася у докторантурі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за фахом 08.02.02 - економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси за темою «Економічне регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві».

У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за фахом 08.00.04 - економіка та управління підприємствами за темою «Механізми стабілізації діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах фінансово- економічних криз».

Має понад 80 публікацій наукового і навчально-методичного характеру.

Працює в ІПК ДСЗУ з 2013 року. Викладає дисципліни: «Стратегічне управління», «Діагностика в системі управління», «Управління антикризовою діяльністю та організаційним розвитком підприємств», «Управління змінами».

Руженський М.М.

Руженський Микола Мусійович - професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук, доцент.

Закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка у 1967 році. Фахівець в галузі політичної економії, економічної теорії та соціального управління.

Автор понад 150 наукових і навчально-методичних робіт, надрукованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Сферу наукових інтересів складає дослідження теоретичних та практичних проблем соціального захисту населення в умовах ринкових трансформацій, регулювання зайнятості,функціонування і розвитку ринку праці.

Має свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір ПА №2084 Наукова розробка «Технологія обслуговування незайнятого населення в центрах зайнятості» від 26 червня 1999 року (у співавторстві). Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №5923 Науковий твір «Єдина технологія надання соціальних послуг державної службою зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» від 17 квітня 2002 р. Деклараційний патент на винахід «Спосіб доведення інформації до суб’єктів служби
зайнятості та працевлаштування клієнтів служби зайнятості» від 15.08.2002 р. №48926А (в співавторстві).

Нагороджений:

Почесною грамотою Правління фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Почесною грамотою Міністерства праці та соціальної політики України.

Почесною грамотою Державного центру зайнятості України.

Працює в ІПК ДСЗУ з 1994 року. Викладає дисципліни: «Політична економія», «Мікроекономіка», «Менеджмент підприємництва», «Корпоративне управління», «Соціальний менеджмент».

Кучеренко Діана Григорівна

Кучеренко Діана Григорівна - доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент.

Має два дипломи про вищу освіту за спеціальностями «Економіка підприємництва» та «Романо-германська філологія».

З листопада 2003 р. по листопад 2005 р. навчалася в аспірантурі Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та у 2006 році захистила в КНЕУ ім. Вадима Гетьмана дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за фахом 08.01.01 - економічна теорія на тему «Соціально-економічні засади функціонування приватного сектора вищої освіти України».

У 2007 р. навчалася в Лейденському університеті (Голландія) та отримала Рh.D.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 21.01.2011 р. Кучеренко Д.Г. присвоєне вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Автор понад 80 публікацій наукового і навчально-методичного характеру, серед яких 12 колективних монографій, більше десяти наукових статей опубліковані в іноземних наукових періодичних виданнях, співавтор семи наукових посібників, два з яких мають гриф МОН України.

Працює в ІПК ДСЗУ з січня 2008 року. До основних наукових тем досліджень належать: міжнародні економічні відносини та менеджмент соціальної сфери, економіка освіти та стратегія розвитку освітньої системи і управління нею.

Нагороджена Подякою Державного центру зайнятості України.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Міжнародний менеджмент», «Самоменеджмет», «Вища освіта і Болонський процес».

Шморгун Наталія.jpg

Загородня Наталія Петрівна - доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Економічна кібернетика» з відзнакою. Навчалася в аспірантурі Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю 08.00.05 - “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”, захистила кандидатську дисертацію у 1983 р. Присвоєно вчене звання доцента у 1996 р.

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. навчального посібника “Фінансовий аналіз”, який рекомендований Міністерством освіти і науки України.

Працює в ІПК ДСЗУ з 2010 року.

Нагороджена Подякою Державного центру зайнятості України. Викладає дисципліни:            «Організація праці менеджера»,

«Управління персоналом», “Управління інноваціями”, «Фінансовий менеджмент», “Менеджмент персоналу”.

Кузнецова.jpg

Кузнецова Тетяна Климівна - доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент.

Має дві вищі освіти за спеціальностями: «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів» і «Ринкова економіка, управління виробництвом, податки та оподаткування». Понад 12 років працювала у комерційних структурах, де пройшла шлях від референта до головного економіста.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Економіка, організація і управління підприємствами».

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, від 20 січня 2011р. Кузнецовій Т.К. присвоєне вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Автор шістдесяти п’яти публікацій наукового і навчально- методичного характеру.

Працює в ІПКДСЗУ з 2006 року.

До основних наукових інтересів належать: трансакційні витрати та ціна підпорядкування закону.

Нагороджена Подякою Державного центру зайнятості України.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Операційний менеджмент», «Основи менеджменту та маркетингу», «Менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів і послуг», «Логістика».

Дисципліни, що викладаються кафедрою

Викладачі кафедри забезпечують викладання циклу фундаментальних та професійно- орієнтованих дисциплін в галузі знань з управління та адміністрування. Зміст навчальних дисциплін відповідає сучасним досягненням вітчизняної та зарубіжної теорії і практики менеджменту.

Дисципліни, що викладаються кафедрою

Менеджмент,

Операційний менеджмент,

Управління персоналом,

Маркетинг,

Логістика,

Фінансовий менеджмент,

Соціальний менеджмент,

Управління інноваціями,

Управління змінами,

Менеджмент підприємництва,

Управління якістю,

Стратегічне управління підприємством,

Організація праці менеджера,

Організаційна поведінка,

Корпоративне управління,

Бенчмаркінг,

Маркетинговий менеджмент,

Управління потенціалом та конкурентоспроможністю підприємств,

Управління антикризовою діяльністю й організаційним розвитком підприємств,

Наукова робота

Викладачі кафедри працюють над темою “Стратегія інноваційного розвитку ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності” під керівництвом доктора економічних наук, професора Л.А. Лутай. До наукової роботи залучаються студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом викладачів кафедри.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

-Трансформація менеджменту в державній службі зайнятості як передумова підвищення ефективності її діяльності.

-Синергетичний підхід формування системи менеджменту державної служби зайнятості. -Напрями модернізації державної служби зайнятості в умовах загострення конкуренції у наданні посередницьких послуг на ринку праці.

-Удосконалення менеджменту у державній службі зайнятості.

-Менеджмент соціальних послуг у сфері зайнятості внутрішньо переміщеним особам та учасникам АТО.

-Формування менеджменту державної служби зайнятості, спрямованого на розвиток професійних компетентностей безробітних.

-Керівництво та організаційна культура в системі державної служби зайнятості на сучасному

етапі.

-Маркетинговий менеджмент в діяльності державної служби зайнятості як чинник мінімізації тіньової зайнятості.

-Маркетинг робочої сили в умовах соціально-економічної нестабільності України.

-Проектний менеджмент в діяльності державної служби зайнятості.

Результати наукових досліджень відображаються в наукових публікаціях, статтях, монографіях, аналітичних записках до органів державної влади, методичних рекомендаціях. Так, протягом останніх п‘яти років професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту було видано 12 монографій, 6 підручники, 20 навчальних посібників, опубліковано понад 78 наукових статей та тез доповідей на наукових конференціях.

За останні роки викладачами кафедри підготовлені та видані такі монографії:

Лутай Л.А. Формування системи соціального управління персоналом підприємства: стратегічний підхід» монографія / Л.А. Лутай, А.В. Черкасов, Ю.М. Рудь; за ред. Л.А. Лутай. - К. : ІПК ДСЗУ, 2016. - 241 с.

Лутай Л.А.. Система маркетингу співпраці підприємств: теорія, методологія та практика: монографія / Л.А. Лутай, Л.М. Шульгіна; Н.В. Онищук; за ред. Л.А. Лутай; ІПК ДСЗУ; Нац. техн. Ун-т «КПІ»; Вінницький торговельно-економічний інститут Київського Нац. торговельно-екон. ун-т. К.. Ліра- 2016 - 266 с.

Патика Н.І. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві і регулюванні міжнародних економічних відносин / Глобалізація сучасної економіки : монографія / [В.Г. Федоренко, Грищенко І.М., Воронкова Т.Є., Денисенко М.П., Н.І. Патика та ін.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є. Воронкової. - К. : ТОВ «ДКС центр», 2016. - 316 с. - (авт. Розділ 5, С.136-243)

Лутай Л.А. Управління мотивацією торговельного підприємства: логістичний підхід: Монографія / Л.А. Лутай, Д.В. Зяблицев. - Донецьк, ДонНУЕТ, 2013. - 250 с.

Соціально-економічні аспекти розвитку аграрного сектору економіки України / Під ред. д. е. н., професора Ю. О. Нестерчук. - Умань: Видавець «Сочинський», 2012. - 348 с. // Пріб К. А. Розділ 2.15.Виникнення і перебіг фінансово-економічних криз у діяльності сільськогосподарських підприємств. - С. 201-212.

Пріб К. А. Стабілізація діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах впливу фінансово-економічних криз : монографія / Пріб К. А. - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 418с.

Формування та розвиток освітянських послуг дорослого населення: досвід та інновації Формування та розвиток освітянських послуг дорослого населення: досвід та інновації / Мон. / кол. авт.: О.О. Шубін, Л.А. Лутай та ін.; за наук. ред. О.О. Шубіна; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Донецьк, ДонНУЕТ, 2012. -250 с.

Руженський М.М. Соціально-захисна функція державної служби зайнятості / М.М. Руженський // Ринок праці та зайнятість: проблеми теорії та виклики практики : кол. моногр. - К. : ІПК ДСЗУ, 2012. - Розд. 1.7. - С. 93-107.

Лутай Л.А. Управління персоналом підприємства в умовах реструктуризації: Мон. / Л.А. Лутай, Г.В. Козицька. В.О. Шпандаркук. - Донецьк, ДонНУЕТ, 2011. - 372 с.

Лутай Л.А. Механизмы стратегического управления предприятиями гостиничного хазяйства: Мон. / Л.А. Лутай, О.Л. Некрасова. - Донецк Донецкий юр. Ин-т МВД Украины. - Донецьк, 2011. - 245 с.

Кучеренко Д.Г., Мартинюк О.В. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу: Монографія - К.: ІПК ДСЗУ, 2011. - 312 с.

Навчально-методична робота

З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси, що в повній мірі відповідають державним стандартам і нормативним вимогам та відображають новітні тенденції, що відбуваються у розвитку вітчизняної й світової управлінської науки та практики.

В навчальному процесі підготовки студентів та слухачів використовуються інтерактивні форми і методи організації навчальних занять, мультимедійні засоби навчання.

Викладачі кафедри широко практикують також проведення ділових ігор, семінарів-співбесід, семінарів-конференцій, семінарів - “круглих столів”, семінарів-контрольних робіт, семінарів- заслуховувань рефератів і доповідей студентів.

Основні доробки кафедри:

Пріб К.А. Діагностика в системі управління : навч. посіб. / К.А. Пріб, Н.І. Патика. - К.: ЦУЛ, 2016. - 432 с.

Пріб К.А. Практикум з діагностики в системі управління [текст] : навч. посіб. / К.А. Пріб, Н.І. Патика, Г.Д. Лендєл. К. : ІПК ДСЗУ, 2016. - 202 с.

Kucherenko Diana, Martyniuk Olena. Actual trends of life-long education in Ukraine and EU// Modern Science — Modern vëda. — Praha. — Ceskâ republika, Nemoros. — 2015. — № 6. - p. 43-50.

Загородня Н.П. Практикум з управління інноваціями. / Н.П. Загородня. - Навчальний посібник, ІПК ДСЗУ, Київ, 2015. - 297c.

Патика Н.І.. Інвестування підприємств України: начальний посібник/ [Федоренко С.В., Денисенко М.П., Воронкова Т.Є., Патика Н.І., Пінчук Ю.Б., Федоренко С.В., Федорекно М.С., Бреус С.В., Лойко В.В., Лойко Д.М.] ; за ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. - К. : «ДСК Центр», 2013. - 224 c.

Патика Н. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. з грифом МОНУ / Патика Н.І., Мартинюк О.В., Кучеренко Д.Г.. - К.: ЦУЛ, 2013. - 560 с.

Патика Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Навчальний посібник з грифом МОН України. - К.: ТОВ «Знання», 2012. - 564 с.

Лутай Л.А., Шпандарук В.О. Операційний менеджмент:         Навч. посібник.

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. - 255 с.

Кучеренко Д.Г., Шморгун Н.П. Управління персоналом: практикум // Д.Г.Кучеренко, Н.П.Шморгун// К.: ІПК ДСЗУ, - 2012. - 237 с.

Руженський М.М. Соціальний менеджмент: навч. посіб. - К.: ІПК ДСЗУ, 2011. - 255с.

Балабанова Л.В. Лутай Л.А., Холожд В.О. Корпоративне управління: Навч. посібник.

- Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. - 307 с.

Кучеренко Д.Г. Руженський М.М., Туленков М.В., Шайгородський Ю.Ж. Менеджмент організацій (у питаннях та відповідях): навч. посіб. - К.: ІПК ДСЗУ, 2010. - 294с.;

Гудзинський О.Д. Практикум з менеджменту: ситуації і ділові ігри: навч. посіб. - К.: ІПК ДСЗУ, 2010. - 197с.;

Кучеренко Д.Г., Мартинюк О.В. Менеджмент соціальної сфери: навч. посіб. - К.: ІПК ДСЗУ, 2010. - 224с.;

Лутай Л.А. Соціологія праці: Навч. посібник. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів - Донецк, ДонНУЕТ, 2009. - 300 С.

Пріб К. А. Інвестування: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За ред. М. Ю. Коденської. - К.: Університет «Україна», 2007. - 259 с.

Пріб К. А. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень : Навч. посіб. // К. А. Пріб, В. І. Федько. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 320 с.

Пріб К. А. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За ред. М. Ю. Коденської. - К.: Університет «Україна», 2007. - 321 с.