14.12.2018
Відбудеться семінар для керівників та фахівців відділів фінансів ОЦЗ, фахівців відділів розслідування страхових випадків ...
14.12.2018
Відбудеться семінар для: керівників відділів організації надання соціальних послуг ОЦЗ, заступників директорів – ...

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

  Кафедра була створена в 2006 році.

Кафедра є навчально-науковим структурним підрозділом Інституту, викладачі якої здійснюють навчальну, методичну та науково-дослідну роботу з метою підготовки та перепідготовки фахівців відповідно до державних вимог і стандартів. Для забезпечення якісної підготовки аспірантів кафедра є випусковою зі спеціальності 051 «Економіка», за спеціалізацією Економіка та управління національним господарством.

Викладачі кафедри забезпечують викладання профільних дисциплін при підготовці бакалаврів за напрямами: «Менеджмент», «Психологія», «Економіка», магістрів і спеціалістів за спеціальностями: «Менеджмент»,  «Психологія», «Економіка», «Публічне управління та адміністрування».

На кафедрі працюють доктори економічних наук, професори Кожем’якіна С.М., Могильний О.М., Баліцька В.В., які також є науковими керівниками аспірантів інституту. Викладачі кафедри особливу увагу приділяють підвищенню кваліфікації керівників та спеціалістів Державної служби зайнятості України.

 

каб. 314,
тел. (044)-536-14-63,
e-mail: ktepe@ukr.net

 

Професорсько-викладацький склад:

До складу кафедри входять: 7 викладачів інституту, з них – 3 доктори економічних наук, 1 кандидати економічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, 1 кандидат військових наук.

 

Кожемякіна.jpg

Кожем’якіна Світлана Миколаївна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки. Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Коротченка (нині

Має 17 річний досвід практичної роботи на посадах економіста, провідного наукового співробітника, завідувача сектору відділу проблем економічної стратегії, прогнозування та регулювання економіки в Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економічного розвитку та торгівлі і де була відповідальним керівником і виконавцем багатьох науково-дослідних тем, зокрема: «Розроблення методологічних і методичних рекомендацій та розрахунок показника продуктивності праці в цілому по економіці та за видами економічної діяльності» (№ держреєстрації 0108U006078); «Підготовка методичних рекомендацій по розробці альтернативних варіантів прогнозу розвитку економіки України на середньостроковий період та розробка на цій основі середньострокового прогнозу розвитку економіки на 2010-2015 роки» (№ держреєстрації 0109U005460); «Удосконалення методичних рекомендацій з прогнозування на середньостроковий період на засадах концепції багатофакторної продуктивності (капітал, праця, енергія, матеріали і послуги)» (№ держреєстрації 0110U002821); «Розроблення балансів трудових ресурсів та робочих місць на середньо- та довгострокову перспективу відповідно до визначених стратегічних пріоритетів» (№ держреєстрації 0111U006024); «Упровадження статистики продуктивності та аналізу зростання ВВП у розрізі факторних ресурсів і їх продуктивності (капітал, праця, енергія, матеріали і послуги)» (№ держреєстрації 0113U003515). КНЕУ)  за спеціальністю «Економічне і соціальне планування».

 Стаж роботи у вищих навчальних закладах – 10 років. Закінчила курси Об’єднаного Віденського інституту при Міжнародному Валютному Фонді та курси підвищення кваліфікації при НДФІ Міністерства фінансів України. Працювала в робочих комісіях Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. В 2012 році Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економічного розвитку та торгівлі нагороджена медаллю «За внесок в економічну науку».

В 2014 році в Київському національному університеті технологій і дизайну захистила докторську дисертацію на тему «Макроекономічна сутність продуктивності праці та регулювання процесів її зростання» за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

Є автором 56 публікацій. Автор наукової монографії «Продуктивність праці на макрорівні: визначення, аналіз та прогнозування», навчально-практичних комплексів з дисциплін: методологія і організація наукових досліджень, методологія макроекономічного аналізу, фінанси, бюджетна система, фінансування малого бізнесу, ціноутворення та кон’юнктура ринку, менеджмент продуктивності та співавтор 11 колективних наукових монографій.

В ІПК ДСЗУ працює з вересня 2014 року. Викладає дисципліни: «Методологія наукового дослідження», «Менеджмент продуктивності», «Економіка і управління національним господарством», «Регіональна економіка».


Окремі наукові праці:

Кожем’якіна С.М. Продуктивність праці на макрорівні: визначення, аналіз та прог­нозування: монографія / Кожем’якіна C.М. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. – 374 с.

Кожем’якіна С.М. Роль інвестицій у підвищенні рівня капіталоозброєності та продуктивності праці / С.М. Кожем’якіна, І.М. Могілат // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – Вип. 6. – С.87–97.

Кожем’якіна С.М. Підвищення якості трудових ресурсів – основа зростання продуктивності праці / С.М. Кожем’якіна // Економіка України : проблеми та перспективи інноваційного розвитку : монографія ; за ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка. – К. : НДЕІ, 2011. – С.79–82.

Кожемякина С.Н. Производительность труда и заработная плата в Украине: вопросы взаимовлияния / С.Н. Кожемякина // ГЛОБЭКСИ [Электронный ресурс]: (Интернет-журнал АТиСО) / Акад. труда и соц.отношений – Электрон. журн. – М.: АТиСО, 2013. – Режим доступа: http://www.globecsi.ru/Articles/2013/Kozhemyakina.pdf.

Кожем’якіна С.М Продуктивність праці: вектор макроекономічних показників / С.М. Кожем’якіна // Ринок праці та зайнятість населення. - №4. – 2014. – с.49-53

Кожем’якіна С.М.  Заробітна плата і продуктивність праці на макрорівні: тенденції, проблеми /  С.М. Кожем’якіна, Г.Т. Куліков //  Ринок праці та зайнятість населення. 2015. – №4. – С.9-13

Кожем’якіна С.М. Причини низького рівня продуктивності праці в Україні // С.М. Кожем’якіна, С.Г. Кривуша //  Ринок праці та зайнятість населення. 2016. – №2.

Кожем’якіна С.М. Інноваційна діяльність вищих навчальних закладів України: макроекономічна оцінка / С.М. Кожем’якіна.  - Ефективна економіка. №6. – 2016 [Електронний фаховий журнал]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/.

Кожем’якіна С.М. Інвестиції в сферу вищої освіти України: необхідність структурних змін / С.М. Кожем’якіна. - Ефективна економіка. №7. – 2016 [Електронний фаховий журнал]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/.

 

Могильний.jpg

Могильний Олексій Миколайович – доктор економічних наук, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, ректор Інституту.

Відомий результатами своїх досліджень і науковими розвідками з питань еволюції теорії і практики трансформаційної (перехідної) економічної політики, державного регулювання аграрного виробництва, гармонізації інтересів бізнесу, держави і структур громадянського суспільства у сфері зайнятості та ринку праці сільської місцевості в умовах розвитку євроінтеграційних процесів.

Має понад 130 опублікованих праць, керує підготовкою аспірантів. Він є головним редактором журналу «Ринок праці та зайнятість населення», виконує обов’язки члена редакційних колегій низки фахових видань в галузі економічних і соціологічних наук, є провідним вченим Відділення аграрної економіки і продовольства Національної академії аграрних наук України.

В Інституті працює з 2004 року. Викладає дисципліни: «Економічна теорія», «Методика викладання економіки».

 За вагомий особистий внесок у державне будівництво, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України», нагороджений почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Державного центру зайнятості та іншими відомчими відзнаками.


Окремі наукові праці:

Могильний О.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. –К.: ІПК ДСЗУ, 2006. – 490 с.;

O. Mohylnyj, N.Hersaymenko. Polska polityka rolna – lekcje dla Ukraine  // Pomorskie wiesci rolnicze. – 2008. - №№3,4;

Могильний О.М. Економічна ефективність суб’єктів господарювання та зайнятість в аграрній сфері // Економіка АПК. – 2012. –№6;

Могильний О.М. Інституціональні ознаки сільського безробіття в контексті невідкладних завдань державної політики зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення. – 2013. – № 3.

Могильний О.М. Особливості державного регулювання зайнятості в умовах екологізації аграрного виробництва / О.М. Могильний // Економіка і держава. – №6. – 2014. – C. 7-13.

Могильний О.М. Зайнятість сільського населення: нові виклики щодо екологізації аграрного сектору відповідно до європейських вимог / О.М. Могильний // Ринок праці та зайнятість населення. – №3(40). – 2014. – С. 5–10.

Могильний О.М. Аграрна економіка України: «ресурсне прокляття» чи локомотив розвитку? / О.М. Могильний // Агросвіт.–№5. – 2015.  – С. 5–11.

Могильний О.М. Соціально-економічні та правові аспекти мінімізації ризиків у сфері зайнятості України: євро інтеграційний дискурс / О.М. Могильний, М.В. Судаков // Ринок праці та зайнятість населення. – №1. – 2015. – С. 65–68.

Могильний О.М. Роль експортно-орієнтованого сільського господарства в стратегіях розвитку економіки / О.М. Могильний // Науковий вісник Мукачівського держав ного університету. Серія «Економіка», Випуск 2(4), Частина 1 — 2015. — С. 58–66

Могильний О.М. Конкурентоспроможність аграрного сектору України: глобальні та регіональні / Федоренко В.Г., Лагутін Г.В., Могильний О.М. та ін. // Національна економіка України у сучасних глобальних процесах: монографія. – ТОВ «ДКС центр», 2015. – 470 с.

 

 

Баліцька Валентина Володимирівна

Баліцька Валентина Володимирівна – доктор економічних наук, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки. Закінчила з відзнакою Одеський інститут народного господарства в 1979 році за спеціальністю «Фінанси та кредит». Має великий досвід роботи у виробничий сфері. Працювала економістом, провідним інженером АСУ, заступником головного бухгалтера. З листопада 1995 року працює в органах виконавчої влади.

За вагомий особистий внесок у державне будівництво, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм у 2004 році присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України».  

Має понад 80 опублікованих праць, керує підготовкою аспірантів, читає лекції на курсах підвищення кваліфікації. Досліджує ефективність механізмів фіскальної, монетарної, інвестиційної політики; чинники глобальної нестабільності; особливості процесів капіталоутворення в різних секторах економіки; стан державного регулювання ринку праці та зайнятості населення.      

В ІПК ДСЗУ працює з 2013 року, викладає для магістрів, спеціалістів та бакалаврів навчальну дисципліну «Мотивація персоналу», для аспірантів «Сучасні проблеми національної економіки. 


Окремі наукові праці:

Баліцька В.В. Капітал підприємств України: тенденції, пріоритети [Монографія] / В.В. Баліцька. – К . : Інститут економіки та прогнозування НАН України. – 2007 . – 480 с. 

Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації  / Луніна І., Булана О., Баліцька В. / Монографія / ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ». – К., 2014, –  296 с. 

Баліцька В. Короткевич О. Корпоративний борг: оцінка впливу на базу оподаткування прибутку та створення резервів //  Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. –  № 6. – С. 7–15.      

Баліцька В. Накопичення боргів в національній економіці // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1.  – С. 33–43.  

Баліцька В. Короткевич О. Рентабельність діяльності підприємств: вплив на формування прибутку для оподаткування  //  Формування ринкових відносин в Україні. –  2013. –  № 4. – С. 91–97.

Баліцька В. Короткевич О. Податкові різниці: вплив на доходи бюджету та фінансовий стан податкоплатників //  Формування ринкових відносин в Україні. –  2013. –  № 7. – С. 52–57.   

Баліцька В. Дерун А. Вклад різних за розмірами суб’єктів підприємництва у розвиток національної економіки: оцінка ресурсів, витрат, результатів //  Інвестиції: практика та досвід. –  2013. –  № 17. – С. 31–36. 

Баліцька В. Рентабельність діяльності суб’єктів господарювання України: оцінки істинних результатів // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 11. – С. 120–130.

Баліцька В. Ресурсне забезпечення національної економіки: проголошені цілі та реальний стан //Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 73–84.

Баліцька В. Соціальна справедливість оподаткування через призму платоспроможності суб’єктів економіки України // Фінанси України. – 2011. – № 9.   – С. 33–43.

 

 

Баришникова.jpg

Баришнікова Оксана Євгенівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки. Закінчила обліково-економічний факультет Київського національного економічного університету у 1997 році.

Досліджує еколого-економічні проблеми, теоретичні та прикладні питання визначення об’єктивних критеріїв оцінювання ефективності діяльності регіональних центрів Державної служби зайнятості. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові інтереси – статистичний аналіз функціонування ринку праці в Україні.

В ІПК ДСЗУ працює з 2003 р. Викладає дисципліни: «Економічна статистика», «Методологія та організація наукових досліджень», «Соціальна і демографічна статистика».


Окремі наукові праці:

Баришнікова О.Є. Ринок праці України: тенденції та особливості розвитку / О.Є. Баришнікова // Ефективна економіка. – №12. – 2015.

 

 

Савчук.jpg

Савчук Марина Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки. В 1995 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю “Математика та фізика”.

Науковий напрямок – дослідження голоморфних функцій багатьох змінних в полікрузі. Виконаць науково-дослідних тем, зокрема: «Інституціональне забезпечення ринку праці України в умовах соціально-економічної нестабільності» (2013–2015рр, ДР №0115U004041); «Теоретико-методологічне та праксеологічне обґрунтування нових підходів до регулювання ринку праці України в умовах макроекономічної нестабільності» (2016  2017 рр.,
ДР №0115
U004041). Автор понад 20 наукових праць.

В ІПК ДСЗУ працює з 2004 р.

Викладає дисципліни: «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Оптимізаційні методи та моделі», «Економетрика», «Інформатика», «Математичні методи в психології».


Окремі наукові праці:

Савчук М.В. Підсумовування методом Абеля–Пуассона р-фаберових рядів в інтегральній метриці / В.В. Савчук, М.В. Савчук // Укр. мат. журн. – 2010. – 62,  № 5. – С. 660 – 673.

Савчук М.В. Оцінки сумм Фейєра для голоморфних функцій классу Блоха/ В.В. Савчук, М.В. Савчук // Теорія наближення функцій та суміжні питання: Зб. пр. Ін-ту математики НАН України. – 2010. – Т. 7, № 1. – С. 264 – 273.

Савчук В.В., Савчук М.В. Наближення голоморфних функцій з класу Зигмунда сумами Фейєра/ В.В. Савчук, М.В. Савчук // Укр. матем. журн. – 2012. – № 10. – С.1020 – 1026.

Савчук М.В. Підсумовування рядів Фабера методом Абеля-Пуассона/ В.В. Савчук, М.В. Савчук // Теорія наближення функцій та її застосування: міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю з дня народження члена–кореспондента. НАН України О.І. Степанця,  м. Кам'янець – Подільський, Україна, 27 травня –3 червня 2012р.: Тези С. 121.

Савчук М.В. Наближення голоморфних функцій з класу Зигмунда сумами Фейєра / В.В. Савчук, М.В. Савчук // Укр. матем. журн. – 2012. – № 8. – С.1147 – 1152.

means / М.В. Савчук //Матеріали до міжнародної конференції International Conference on Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications, 04-09 серпня 2012р., Мерсін – Туреччина – с. 95.

Савчук М.В. Наближення голоморфних функцій з класу Зигмунда сумами Фейєра / М.В. Савчук // Матеріали до Міжнародної конференції "Теорія наближення функцій та її застосування" присвяченої 70-річчю з дня народження члена–кореспондента НАН України О.І. Степанця, 27 травня –3 червня 2012р., м. Кам'янець – Подільський – с. 92.

Савчук М.В. Оцінка змішаної похідної голоморфних функцій в полікрузі / І.Ю. Меремеля, М.В. Савчук // Матеріали конференції: Complex analysis and related topics: International Conference, lviv, September 23-28, 2013р. С. 105-106.  

Савчук М.В. Оцінка змішаної похідної голоморфної функції в полікрузі / І.Ю. Меремеля, М.В. Савчук // Матеріали до Міжнародної математичної конференції «Боголюбовські читання DIF-2013. Диференційні рівняння, теорія функцій та їх застосування» з нагоди 75-річчя з дня народження академіка А.М. Самойленка, 23-30 червня 2013 р., м. Севастополь. С. 251.

Савчук М.В. Оцінки К-функціоналів другого порядку на просторах Гарді / В.В. Савчук, М.В. Савчук // Матеріали до Міжнародної наукової конференції «Крайові задачі, теорія функцій та їх застосування», присвяченої 75-річчю з дня народження академіка НАН України А.М. Самойленка, м. Слов’янськ,  Україна, 12-14 червня 2013р. С. 27.

Savchuk M. Extremal problems of approximation theory of holomorphic functions in the polydisk // International conference "Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications", September 08-13, 2015, Baku-Azerbaijan: Abstracs.– P. 151-152.

Savchuk M.V. Estimates for the Hadamard product on Bergman spaces / М.V. Savchuk //  Complex analysis and related topics: International Conference, May 30-June 4, 2016, Lviv - P. 74.  

 

Віслоух Анатолій Митрофанович.jpg

Вісловух Андрій Митрофанович - кандидат військових наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки. Закінчив Вище військове училище та Військову академію з дипломами з відзнакою. Має біля 60 наукових і навчально-методичних праць.

 Працює в ІПК ДСЗУ з 2004 року. Викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист», а також читає лекції та проводить практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів Державної служби зайнятості України.


Окремі наукові праці:

Вісловух А.М. Заходи та засоби профілактики щодо недопущення порушення зору, у користувачів персональних комп’ютерів // Сучасні проблеми маркетингу ринку праці: матеріали між нар. наук.-практ. конф. (25 жовтня 2012р.,м. Київ) /упоряд. О.Ю. Вілкова, Л.Г. Новаш, М.В. Судаков. – К.: ІПК ДСЗУ, 2012. – С. 216–231.

Вісловух А.М. Безпечні умови праці на робочих місцях, обладнаних електронно-обчислювальними машинами з відео-дисплейними терміналами та засобами мобільного зв’язку в умовах інноваційного розвитку // Інноваційна стратегія підприємств з метою організації робочих місць на принципі інноваційних технологій:  матеріали круглого столу (25 жовтня 2013 року, м. Київ). – Уклад.: Л.М. Бойко, М.В. Савчук, Н.В. Припута та ін.. – К.: ІПК ДСЗУ, 2013. – 55 с. (авт. мат. – С. 26-33.)

Вісловух А.М. Безпека харчування як основа життєдіяльності людини : науково-навчальне видання. – К.: ІПК ДСЗУ, 2016.

 

Припути Наталія Володимирівна.jpg

Припута Наталія Володимирівна – старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, аспірант ІПК ДСЗУ. У 1998 році закінчила економічний факультет та у 1999 році педагогічний факультет Національного аграрного університету. Працює над дисертацією «Формування механізму антимонопольної політики держави в молокопереробній галузі». Має великий досвід організації навчального процесу, його нормативного і документаційного забезпечення, в підготовці документації з ліцензування й акредитації.

Нагороджена Почесною грамотою Державного центру зайнятості, з врученням нагрудного знаку «Почесна грамота Державної служби зайнятості».

Працює в ІПК ДСЗУ з 2000 р. На даний час викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит», «Ціни та ціноутворення».


Окремі наукові праці:

Припута Н.В. Диференційований підхід з обґрунтування механізмів  антимонопольно-конкурентного регулювання розвитку молокопродуктового підкомплексу. / Н.В. Припута // ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет і. Г.Сковороди : Науковий збірник Економічний вісник університету -  2014 р. (фахове видання) С. 135-140 (0,8 д.а.)

Припута Н. В. Антимонопольна та конкурентна політика в економіці : значення, еволюція становлення та напрями здійснення / Н. В. Припута  // Економіка та управління АПК. – 2014.– № 1 (111). – С. 124-128.0,4 д.а (фахове видання)

Припута Н. В. Значення антимонопольно-конкурентної політики  в підвищенні дієвості фактору праця в молокопродуктовому підкомплексі /   Н. В. Припута. //  Ринок праці та зайнятість населення. – №4. – 2014 р. - (0,77 д.а.). (фахове видання)

Припута Н.В. Аналіз сучасних тенденцій та закономірностей розвитку галузі молочного скотарства України. / Н.В. Припута // ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет і. Г.Сковороди : Науковий збірник Економічний вісник університету -  2015 р. (фахове видання) С. 186-192. (0,9 д.а.)

Припута Н.В. Механизм конкурентного развития молокопродуктового подкомплекса в условиях усиления процессов глобализации / Н.В. Припута // Социально-экономические аспекты развития экономики и управления : сб. науч. Статей по материалам  Международной научно-практической конференции (Taunton, MA, United States of America 24 января 2015 г.) С.107-110. (фахове видання) (0,3 д.а.)

Припута Н.В. Функціональне вдосконалення дії механізму антимонопольно-конкурентного регулювання розвитку молокопродуктового підкомплексу України / Н.В. Припута. // Научный журнал «Экономика и финансы» / Международная научно-практическая конференция «Перспективные вопросы экономики и управления» в г. Монреаль, Канада 26-30 октября 2015 года (фахове видання) (0,3 д.а.).

Припута Н. В. Особливості моніторингу конкурентного середовища в молокопродуктовому підкомплексі України / Н. В. Припута  // Економічний аналіз.  2015.  Т. 19. (№ 3).  С. 80-85. – 0,6 друк. арк.

Припута Н. В. Методичні підходи до оцінки рівня монополізованості в економіці / Н. В. Припута  // Науковий вісник Мукачівського державного університету (серія економіка).  2016.  №1(5).  С. 51-55. – 0,6 друк. арк.

 

Дисципліни, що викладаються кафедрою

Викладачі кафедри забезпечують викладання циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін в галузі знань з економіки та підприємництва праці, менеджменту і адміністрування. Зміст навчальних дисциплін відповідає сучасним досягненням вітчизняної та зарубіжної теорії і практики економіки.

Кафедра забезпечує викладання таких функціональних дисциплін як :

-        Актуальні проблеми конкурентної (антимонопольної) політики

-        Антикризова політика держави

-        Безпека життєдіяльності

-        Бухгалтерський облік

-        Вища та прикладна математика

-        Глобальна економіка

-        Державне регулювання економіки в умовах євроінтеграції

-        Екологічна економіка

-        Екологія

-        Економетрика

-        Економіка і фінанси підприємств

-        Економіко-математичні методи та моделі

-        Економічна безпека держави та захист вітчизняних виробників

-        Економічна статистика

-        Економічна теорія

-        Інвестування

-        Інноваційний розвиток підприємства

-        Інформатика

-        Інформаційні технології в науковій діяльності

-        Історія економіки та економічної думки

-        Макроекономіка

-        Математична статистика

-        Математичні методи в психології

-        Методика викладання економіки

-        Методологія макроекономічного аналізу

-        Методологія та організація наукових досліджень

-        Міжнародна економіка

-        Мікроекономіка

-        Облік і аудит

-        Оптимізаційні методи та моделі

-        Основи наукових досліджень

-        Охорона праці

-        Політична економія

-        Проблеми сучасної економічної теорії

-        Регіональна економіка

-        Соціальна статистика

-        Страхування

-        Сучасні проблеми економічної безпеки підприємницької діяльності

-        Сучасні проблеми національної економіки

-        Теорія ймовірностей та математична статистика

-        Фінанси, гроші та кредит

-        Цивільний захист

-        Ціни та ціноутворення

 

Підвищення кваліфікації працівників центрів зайнятості за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців – керівників і спеціалістів центрів зайнятості

- Правові аспекти застосування норм законодавства при обслуговуванні шукачів роботи.

- Обробка інформації в табличному редакторі Excel.

 

Наукова робота

Викладачі кафедри працюють над темою «Регулювання процесів структурної перебудови ринку праці в Україні». До наукової роботи залучаються аспіранти, студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом викладачів кафедри.

Кафедра проводить наукові конференції та круглі столи. Зокрема в 2013р. було проведено круглий стіл «Інноваційна стратегія підприємств з метою організації робочих місць на принципі інноваційних технологій» та студентська наукова конференція «Техніка адміністративної діяльності як інструмент підвищення конкурентоспроможності менеджера на ринку праці». В 2015 р. проведено круглий стіл на тему «Методи та важелі державного регулювання ринку праці в кризових умовах розвитку економіки».

 

Розділи наукової теми:

  • Могильний О.М. - Оцінка інституціо­нального механізму розвитку людського капіталу аграрної сфери;
  • Баліцька В.В. - Аналіз інституційних умов функціонування різних органі­за­ційно-правових форм господа­рювання в Україні в контексті активізації ринку праці в Україні;
  • Кожем’якіна C.М. - аналіз  продуктивності праці в промисловості (за видами промислової діяльності);
  • Баришнікова  О.Є. - Оцінка стану ринку праці в Україні;
  • Пащенко В.С. -  Здійснити аналіз можливостей формування соціального партнер­ства в Україні;
  • Савчук М.В. - Економіко-математична форма­лізація впливу факторів економічної нестабільності на ринок праці України;
  • Припута Н.В. - Регулювання ринку праці аграрного сектору в процесі євроекономічної інтеграції України;
  • Глеєва О.М. - Аналіз зайнятості в сільському господарстві
  • Кожем’якіна C.М., Федунчик Л.Г. - Аналіз структурних змін на ринку праці в молоко­продуктовому підкомплексі.