Бібліотека

Загальна інформація

Про бібліотеку

1. Загальні положення

1.1. Бібліотека є структурним підрозділом Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), який здійснює бібліотечно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу й науково-дослідної роботи та підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи.

1.2. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про національну програму інформатизації”, а також нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України, наказами і розпорядженнями Державного центру зайнятості та Інституту, статуту ІПК ДСЗУ, правилами внутрішнього розпорядку та цим Положенням.

1.3. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.4. Інститут забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

1.5. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються ректором Інституту і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою.

Бібліотека.JPG

2.Основні функції та завдання бібліотеки

2.1. Забезпечує повне, якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, слухачів, наукових і науково-педагогічних працівників, працівників інших структурних підрозділів Інституту згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

2.1.1. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементах та читальних залах.

2.1.2. Безкоштовно надає користувачам бібліотеки бібліотечні послуги.

2.1.3. Укладає інформаційні списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та навчально-виховній роботі Інституту, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки тощо.

2.1.4.Надає користувачам додаткові послуги згідно з чинним законодавством.

2.2. Бібліотека формує фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень Інституту шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової літератури, періодичних, аудіо- та відео-видань.

2.2.1. Спільно з кафедрами вивчає питання забезпеченості студентів літературою та її використання, а також питання видання та перевидання навчальної та науково-методичної літератури.

2.2.2. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік бібліотечних фондів, їх зберігання.

2.2.3. Проводить наукову та технічну обробку літератури, що надходить до бібліотеки у відповідності з «Інструкцією про облік бібліотечного фонду».

2.2.4. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.

2.2.5. Проводить перевірку фондів за існуючим порядком.

2.3. Бібліотека створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

2.3.1. Бібліотека проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп’ютерних технологій.

3.Права

3.1. Бібліотека має право визначати зміст та форми бібліотечної діяльності відповідно до функцій та завдань, визначених цим Положенням.

3.2. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Інституту. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

3.3. Визначати згідно з Правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

3.4. Брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.

3.5. Брати участь у засіданнях Вченої ради і ректорату Інституту.

4.Відповідальність

4.1. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

4.1.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором Інституту.

4.1.2. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

4.1.3. Працівники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Бібліотека сьогодні

Бібліотека забезпечує інформаційний супровід навчального процесу та науково-дослідної роботи навчально-наукових підрозділів інституту, а також надає практичну допомогу в підготовці високоосвічених фахівців.

Фонд бібліотеки налічує понад 90 тис. наукової, навчально-методичної літератури, періодичних видань та інших видів друкованої продукції (за змістом він універсальний) і формується згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень інституту.

Бібліотека організовує книжкові виставки, оновлює експозицію стендів “Наукові праці викладачів”.

У бібліотеці проводиться робота по автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів. З 2008 року формується електронний каталог, створюється електронна бібліотека.

До послуг користувачів відкрито комп’ютерний читальний зал на 10 місць, а також відкрито доступ до інформаційної мережі INTERNET.

Електронні ресурси

-Електронний каталог

-Журнал «Ринок праці та зайнятість населення»

-Матеріали конференцій

-Матеріали круглого столу

-Монографії

-Робочі програми

-Навчальні посібники

-Науково-методичні розробки

-Навчально-методичні розробки

-Конспекти лекцій

-Словники-довідники

Єдина технологія надання соціальних послуг

Якість соціальних послуг, що надає державна служба зайнятості населенню і роботодавцям, багато в чому визначається змістом процедур і операцій, що їх виконують спеціалісти центрів зайнятості. Починаючи з 2000 року всі центри зайнятості України базового рівня при наданні послуг шукачам роботи і роботодавцям користуються Єдиною технологією обслуговування незайнятого населення (ЄТОНН), а з 2007 р. – Єдиною технологією надання соціальних послуг (ЄТНаСП), які продемонстрували високу ефективність і набули визнання широкого загалу спеціалістів центрів зайнятості, закордонних фахівців.

Спрямовані на профілактику безробіття, прискорення працевлаштування і скорочення терміну укомплектування вакансій, удосконалені процедури та операції відповідно до ЄТНаСП за допомогою Єдиної інформаційно-аналітичної системи дозволили спрямувати зусилля спеціалістів центрів зайнятості на безпосередню роботу з клієнтами – особами, що шукають роботу, та роботодавців з врахування їх особливостей і специфічних потреб.

Завдяки збільшенню можливостей центрів зайнятості щодо здійснення підбору роботи громадянам і претендентів на заміщення вакансій в автоматизованому режимі, визначення додаткових заходів, спрямованих на активізацію їх власних зусиль і посилення професійної конкурентоспроможності, останнім часом зростають кількість і якість соціальних послуг на вітчизняному ринку праці.

 Фінансово-економічна криза 2008–2009 років суттєво вплинула на скорочення загального попиту на робочу силу, одночасно прискорив міграційні процеси, а прийняття антикризового законодавства – призупинило вивільнення працівників за згодою сторін та рух сільського населення на зареєстрованому ринку праці. Незважаючи на зниження попиту на робочу силу майже втричі, центри зайнятості завдяки щоденній, системній реалізації повномасштабного комплексу заходів, процедур та операцій, що передбачені ЄТНАСП, у 2009 р. надали традиційних та інтерактивних послуг понад 9 млн. осіб, в т.ч. безпосередньо у приміщеннях центрів зайнятості – близько 4 млн. осіб.

 Однак після впровадження ЄТНаСП відбулися істотні зміни в інституційному облаштуванні ринку праці, що вимагає проведення певних змін у зазначеній технології. Йдеться про оновлення платформи Єдиної інформаційно-аналітичної системи служби зайнятості ЄІАС(.NET), прийняття низки нормативно-правових актів, зміст і правові норми яких необхідно врахувати у ЄТНаСП.

За цей час відбулися серйозні зміни у складі робочої сили і вакантних робочих місць, співвідношенні між ними. Поглибився професійний дис¬баланс між попитом роботодавців на працівників і пропозицією робочої сили. Зріс вплив зовнішньої трудової міграції на вітчизняний ринок праці, що спричиняє негативні процеси у складі працівників. Вихід країни із фінансово-економічної кризи, що спричиняє зростання попиту на робочу силу і одночасне суттєве зменшення трудового потенціалу примушує державну службу зайнятості шукати резерви трудових ресурсів, в тому числі серед непрацюючих пенсіонерів, людей з інвалідністю, жінок, що здійснюють догляд за дітьми, молоді тощо.

Природно, всі ці та інші зміни на ринку праці, а також зміни у законодавстві мають віддзеркалитися у змісті технології надання службою зайнятості послуг населенню і роботодавцям, змісті і порядку здійснення відповідних процедур і операцій при обслуговуванні клієнтів. Отже, в умовах затяжного виходу з кризи необхідне подальше удосконалення технологічних основ діяльності центрів зайнятості з врахуванням зміни структури, обсягів, динаміки попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, а також зміни нормативно-законодавчої бази у сфері зайнятості населення.

У даній науковій роботі міститься:

  1. Удосконалені виробничі процедури і операції, що виконують спеціалісти базових центрів зайнятості при:

– обслуговуванні осіб з інвалідністю, підборі їм підходящої роботи, взаємодії з роботодавцями щодо створення спеціальних робочих місць;

– протидії нерегульованій трудовій міграції українських фахівців, проведення комплексу заходів щодо зменшення масштабів відтоку громадян України на роботу за кордон;

– наданні профорієнтаційних послуг населенню, особливо молоді;

– формуванні додаткових стимулів по залученню у виробництво пенсіонерів, жінок з одночасним забезпеченням ґендерної рівності;

– підвищенні ефективності залучення безробітних до участі в оплачуваних громадських роботах;

  1. Оновлені технологічні заходи, спрямовані на забезпечення подальшої індивідуалізації соціальних послуг населенню, врахування їх вікових, ґендерних і професійних особливостей, трудового стажу, а також періоду безробіття.
  2. Удосконалений поділ праці між структурними підрозділами і спеціалістами центрів зайнятості на основі впровадження заходів наукової організації праці при обслуговуванні населення і роботодавців.
  3. Технологічні засоби, впровадження яких реально зменшить бюрократизм у діяльності центрів зайнятості і спеціалістів, дасть змогу мінімізувати прояви корупції серед їх персоналу, підвищить культуру обслуговування клієнтів.

В основі даної версії технології покладена Єдина технологія надання соціальних послуг центрами зайнятості України, розроблена авторським колективом Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України у складі Ю. Маршавіна, Л. Фокас, Л. Ляміної, Н. Шевченко,  

О. Слабун, Д. Маршавіна, Л. Пожидаєвої, М. Руженського, Т. Борох.

Зміст та порядок виконання процедур і операцій спеціалістами служби зайнятості побудовано на засадах соціальної доцільності та економічної ефективності. Ці процедури й операції мають виконуватись незалежно від масштабів центру зайнятості, чисельності спеціалістів та його матеріально-технічного оснащення.

Впровадження удосконаленої ЄТНаСП у діяльність державної служби зайнятості України дасть змогу оптимізувати роботу базових центрів зайнятості, створити додаткові можливості для державного і регіональних центрів зайнятості у наданні практичної допомоги спеціалістам базових центрів, посилити контроль за правильним виконанням ними виробничих процедур і операцій при наданні послуг населенню і роботодавцям. Все це забезпечить підвищення ефективності роботи державної служби зайнятості в цілому.

При удосконаленні Єдиної технології надання соціальних послуг центрами зайнятості України були враховані сотні пропозицій базових і регіональних центрів зайнятості, їх спеціалістів, зауваження і поради керівників і спеціалістів Державного центру зайнятості.

Дана технологія базується на правових нормах законодавства, чинного станом на 1 грудня 2010 року.

Застосування удосконаленої Єдиної технології допоможе створенню в Україні важливого елементу нової, адаптованої до сучасних умов системи сприяння досягненню продуктивної і вільно обраної зайнятості.

 Науково-дослідна робота “Єдина технологія надання соціальних послуг (ЄТНаСП)”.