Загальна інформація

Аспірантура та докторантура ІПК ДСЗУ є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

З 2012 року в аспірантурі Інституту ведеться підготовка кандидатів економічних наук за двома науковими спеціальностями: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством та 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Підготовка за цими спеціальностями продовжується в межах передбаченого строку відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309.

В ІПК ДСЗУ функціонує спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій К 26.891.01 за науковими спеціальностями 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством та 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства від 27 квітня 2017 року в ІПК ДСЗУ відкрита спеціалізована вчена рада К 26.891.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій для здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями: 25.00.01 - Теорія та історія державного управління та 25.00.02 - Механізми державного управління

В 2016 році відповідно до ліцензії  МОН України від 27 вересня 2016 року ЛВ № 000135 в аспірантурі ІПК ДСЗУ розпочата підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні ступеня доктора філософії за 4-ма спеціальностями: 051 Економіка; 053 Психологія; 073 Менеджмент; 281 Публічне управління та адміністрування.

Рішенням вченої ради ІПК ДСЗУ від 01 березня 2017 р., протокол № 2, відкрита докторантура зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.

Підготовка докторів філософії та докторів наук в ІПК ДСЗУ здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 р. та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».