23.05.2019
Повідомляємо, що 29 травня (середа) 2019 р. о 12.00 в ауд. 201  відбудеться засідання Вченої ради ІПК ДСЗУ
14.05.2019
У центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття за категорією
13.05.2019
16 травня 2019 року (четвер)  відбудеться круглий стіл на тему: «Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та ...

Загальна інформація

Аспірантура та докторантура ІПК ДСЗУ є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

З 2012 року в аспірантурі Інституту ведеться підготовка кандидатів економічних наук за двома науковими спеціальностями: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством та 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Підготовка за цими спеціальностями продовжується в межах передбаченого строку відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309.

У 2016 році відповідно до ліцензії  МОН України від 27 вересня 2016 року ЛВ № 000135 в аспірантурі ІПК ДСЗУ розпочата підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні ступеня доктора філософії за 4-ма спеціальностями: 

051 Економіка

053 Психологія

073 Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

В ІПК ДСЗУ функціонують дві спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій:

К 26.891.01 - для здобуття наукового ступеня кандидата  економічних наук  за науковими спеціальностями 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством та 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; 

К 26.891.02  - для здобуття наукового ступеня кандидата  наук з державного управління за науковими спеціальностями 25.00.01 - Теорія та історія державного управління та 25.00.02 - Механізми державного управління.

У 2017 році рішенням Вченої ради ІПК ДСЗУ відкрито докторантуру зі спеціальностей:

281 Публічне управління та адміністрування (протокол № 2 від 01 березня 2017 р.);

051 Економіка (протокол № 5 від 31 травня 2017 р.)

053 Психологія (протокол № 7 від 27 вересня 2017 р.).

Підготовка докторів філософії та докторів наук в ІПК ДСЗУ здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01 липня 2014  р. та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №  261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».