19.02.2019
21.02.2019 р. (четвер) о 12:00 в 201 аудиторії відбудеться інститутський семінар
18.02.2019

Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у науково-практичній інтернет-конференції ...

14.02.2019

18 лютого 2019 року в центрі підвищення кваліфікації розпочинаються заняття

05.02.2019
06 лютого 2019 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України відбудеться лекція  «Важливість Mind-освіти. ...

Докторантура

Вступна кампанія


Відповідно до Правил прийому до докторантури в 2017 році (зі змінами) в ІПК ДСЗУ до докторантури приймаються особи, які мають:

- ступінь доктора філософії (кандидата наук);

- наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені);

- наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей, з метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук.

 

Спеціальності:

051 Економіка (спеціалізації: «Економіка та управління національним господарством»; «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»);

053 Психологія;

281 Публічне управління та адміністрування.

 

Форма навчання: денна

 

Термін навчання: 2 роки

Строки навчання в докторантурі можуть бути меншими у разі захисту наукових досягнень до закінчення терміну навчання.

 

Підготовка в докторантурі ІПК ДСЗУ здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Для вступу до докторантури вступник подає кафедрі Публічного управління та адміністрування розгорнуту пропозицію, в якій міститься план-проспект дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради ІПК ДСЗУ.

Вчена рада ІПК ДСЗУ в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників ІПК ДСЗУ із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора ІПК ДСЗУ.

 

Етапи вступної кампанії для громадян України:

Вступна кампанія

І етап

ІІ етап

1. Прийом заяв та документів

1 - 29 вересня

1 – 31 березня

2. Заслуховування наукових доповідей вступників на засіданні кафедри

2 жовтня –

2 листопада

3 квітня – 3 травня

3. Рішення Вченої ради ІПК ДСЗУ про зарахування 

до 30 листопада

до 31 травня

4. Наказ про зарахування

1 грудня

1 червня

Іноземці можуть вступати до докторантури Інституту упродовж року.

 

Перелік документів, що подаються вступником до докторантури

Для вступу до докторантури вступник подає заяву в паперовій формі на ім'я ректора ІПК ДСЗУ та пакет документів до приймальної комісії до докторантури.

До заяви вступник додає:

- розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до публічного захисту;

- наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) у вигляді завіреного вченим секретарем вищого навчального закладу списку опублікованих після захисту дисертації доктора філософії (кандидата наук) наукових праць (за встановленим зразком з визначенням фахових видань зі спеціальності передбачуваної дисертації);

-  письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ІПК ДСЗ, зі згодою бути науковим консультантом в разі зарахування вступника до докторантури;

копію диплома про раніше здобутий ступінь доктора філософії (кандидата наук), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-   копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) (за наявності);

-   копію документа, що посвідчує особу;

-   копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних);

- трудову книжку (із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури; подається докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури);

- три кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Документ, що посвідчує особу,  диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника), військовий квиток або посвідчення про приписку пред’являються вступниками особисто.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відділом кадрів Інституту або в установленому законодавством порядку.

 

Іноземці та особи без громадянства подають до докторантури Інституту документи згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за
№ 2004/24536.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради Інституту щодо зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада Інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.