Докторантура

Вступна кампанія


Відповідно до Правил прийому до докторантури в 2017 році (зі змінами) в ІПК ДСЗУ до докторантури приймаються особи, які мають:

- ступінь доктора філософії (кандидата наук);

- наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені);

- наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей, з метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук.

 

Підготовка докторів наук в ІПК ДСЗУ здійснюється за такими галузями знань та спеціальностями:

 

Шифр та галузь знань

Код та назва спеціальності

28 Публічне управління та адміністрування 

281 Публічне управління та адміністрування

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

 

Форма навчання - очна (денна)

Нормативний строк підготовки - два роки.

 

Строки навчання в докторантурі можуть бути меншими у разі захисту наукових досягнень до закінчення терміну навчання.

 

Підготовка в докторантурі ІПК ДСЗУ здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Для вступу до докторантури вступник подає на профільну кафедру розгорнуту пропозицію, в якій міститься план-проспект дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради ІПК ДСЗУ.

Вчена рада ІПК ДСЗУ в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників ІПК ДСЗУ із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора ІПК ДСЗУ.

 

Етапи вступної кампанії для громадян України:

Етапи вступної кампанії

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

1. Прийом заяв та документів

1 – 31 березня

3 – 31 травня

1 - 29 вересня

2. Заслуховування наукових доповідей вступників на засіданні профільної кафедри ІПК ДСЗУ та подання висновків Вченій раді ІПК ДСЗУ

3 квітня – 3 травня

1 – 30 червня

2 жовтня – 2 листопада

3. Рішення Вченої ради ІПК ДСЗУ про зарахування 

до 31 травня

до 31 серпня

до 30 листопада

4. Наказ про зарахування

1 червня

1 вересня

1 грудня

Іноземці можуть вступати до докторантури Інституту упродовж року.

 

Вступники до докторантури подають такі документи:

1) заяву;

2) розгорнуту пропозицію, в якій міститься план-проспект дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до публічного захисту;

3) наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) у вигляді завіреного вченим секретарем ІПК ДСЗУ списку опублікованих після захисту дисертації доктора філософії (кандидата наук) наукових праць (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);

4) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ІПК ДСЗУ або запрошеним на громадських засадах, із згодою бути науковим консультантом в разі зарахування вступника до докторантури;

5) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь доктора філософії (кандидата наук), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

6) копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);

7) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;

8) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

9) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

10) чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) пред’являються вступниками особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури подаються докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відділом кадрів ІПК ДСЗУ або в установленому законодавством порядку.