Аспірантура

1. Вступна кампанія-2018

2. Підготовка докторів філософії

3. Підготовка кандидатів наук

4. Графіки навчання аспірантів на 2018 рік. Навчальні плани

5. Правила формування та подання звітності

6. Зразки заяв та бланки документів

7. Розклад вступних випробувань для абітурієнтів-здобувачів  третього  (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня «Доктор філософії»

 

1. ВСТУПНА КАМПАНІЯ

Відповідно до Правил прийому до аспірантури в 2018 році в ІПК ДСЗУ для здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти ступеня доктора філософії приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або освітній ступінь магістра за спорідненою чи іншою спеціальністю, на такі спеціальності:

051 Економіка (спеціалізації: «Економіка та управління національним господарством»; «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»);

053 Психологія;

073 Менеджмент;

281 Публічне управління та адміністрування.


Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 4 роки.

Строки навчання в аспірантурі можуть бути меншими при успішному виконанні особою відповідної освітньо-наукової програми та захисту дисертації до закінчення терміну навчання.

Вартість навчання за один рік (данні набору 2017 року):

денна форма навчання – 16 800 грн.;

заочна форма навчання – 13 200 грн.Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Прийом заяв та документів

з 01.07 до 01.08

Прийом тексту дослідницької пропозиції зі спеціальності (спеціалізації)

з 01.07 до 21.07

Проведення вступних випробувань

з 06.08 по 20.08

Оприлюднення рейтингового списку вступників

22.08

Зарахування вступників

до 25.08


Підготовка в аспірантурі ІПК ДСЗУ здійснюється за рахунок коштів:

- юридичних або фізичних осіб;

- Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) для вступників з числа працівників центрів зайнятості, ЦПТО ДСЗУ та ІПК ДСЗУ.

Вступні випробування до аспірантури ІПК ДСЗУ складаються з:

1) презентації дослідницьких пропозицій за обраною спеціальністю (спеціалізацією), яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника (ЕкономікаПублічне управління та адмініструванняПсихологія);

2) вступного іспиту зі спеціальності (спеціалізації) в обсязі програми освітнього рівня магістра з відповідної спеціальності (ЕкономікаПсихологіяМенеджментПублічне управління та адміністрування);

3) вступного іспиту з іноземної мови (англійської, французької, німецької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (Іноземна мова).

 

Перелік документів, що подаються вступником до аспірантури

Вступник до аспірантури подає заяву на ім'я ректора в паперовій формі про участь у конкурсному відборі до аспірантури Інституту.

До заяви вступник додає:

1) копію документа, що посвідчує особу;

2) копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

3) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

4) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

5) особи, які вступають на навчання до Інституту за рахунок коштів Фонду, подають направлення (зразок) Державної служби зайнятості (Центрального апарату), обласних, Київського міського центрів зайнятості, ЦПТОДСЗУ та Інституту на навчання, копію трудової книжки (завірену у встановленому порядку);

6) дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

7) дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності (у вигляді реферату) з візою завідувача кафедри та письмовим висновком (рецензією) наукового керівника.

Іноземні громадяни та особи без громадянства додатково подають:

- копію документа про народження;

- копію визнаного Міністерством освіти і науки України документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра (спеціаліста) і копію додатка до нього (за наявності). 

Користуються перевагами вступники, які додатково подають такі  документи:

1) сертифікати, що підтверджують знання вступником іноземної мови на рівні B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня, зокрема, англійської мови – дійсний сертифікат тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікат Cambridge English Language Assessment; німецької мови – дійсний сертифікат TestDaF; французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF;

2) список опублікованих наукових статей/тез за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та їх ксерокопії.

Тема дослідницької пропозиції обирається вступником особисто з урахуванням його наукових інтересів і напрямків наукових досліджень відповідних кафедр ІПК ДСЗУ. Орієнтовний перелік тем та вимоги до тексту дослідницької пропозиції надані в програмах вступного випробування з дослідницької пропозиції за відповідною спеціальністю.


2. ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Загальна інформація про підготовку докторів філософії (презентація)

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ІПК ДСЗУ

Навчально-методичне забезпечення підготовки докторів філософії за спеціальністю: економіка; психологія; менеджмент; публічного управління та адміністрування

Регламент організації роботи аспірантів (доктор філософії)

 

3. ПІДГОТОВКА КАНДИДАТІВ НАУК


Порядок підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в ІПК ДСЗУ

Регламент організації роботи аспірантів (кандидат наук).

Педагогічна практика (програма практикиформа договору з іншими ВНЗкласифікація методів навчання; приклад методичної розробки та презентації лекціїінші допоміжні матеріали).4. ГРАФІКИ НАВЧАННЯ АСПІРАНТІВ НА 2018 РІК.

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ


Навчання в аспірантурі ІПК ДСЗУ проходить у формі 2-х сесій на рік. Загальна тривалість сесійного періоду на рік – 30 календарних днів як для денної так і заочної форми навчання. Усі аспіранти, незалежно від форми навчання, зобов’язані відвідувати аудиторні заняття (під час сесійних періодів) і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені навчальним планом та освітньо-науковою програмою аспірантури Інституту.

Графіки навчання на 2018 рік

Навчальний план аспірантури містить інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін у годинах та кредитах (1 кредит – 30 годин навантаження на аспіранта) Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі — ЄКТС), послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.


Навчальні плани

за роками набору та спеціальностями (спеціалізаціями)

 

2014 рік набору

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 

2015 рік набору

08.00.03 – економіка та управління національним господарством (денна, заочна)

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (денна, заочна)

 

2016 рік набору

051 Економіка. Спеціалізації:

Економіка та управління національним господарством

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

053 Психологія

073 Менеджмент

074 Публічне управління та адміністрування

 

2017 рік набору

051 Економіка. Спеціалізації:

Економіка та управління національним господарством

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

053 Психологія

073 Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

 

2018 рік набору

051 Економіка. Спеціалізації:

Економіка та управління національним господарством

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

053 Психологія

073 Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

 

5. ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

 

 

Для визначення успішності роботи аспіранта запроваджено документи:

1) індивідуальний план роботи аспіранта (здобувача);

2) атестація науковим керівником;

3) звіт про роботу;

4) список опублікованих праць аспіранта (здобувача) за темою дисертації.

1. Індивідуальний план – документ, що об’єднує навчальний (освітню складову) та план наукової роботи аспіранта (здобувача). Містить розділи загального плану на весь період (4 роки для аспіранта, 5 років – для здобувача) та чотири (п'ять) розділи робочого плану – на кожен рік підготовки.

Загальний індивідуальний план на весь період навчання заповнюється аспірантом (здобувачем) спільно з науковим керівником та затверджується Вченою радою Інституту протягом двох місяців із дня зарахування до Інституту.

На початку кожного навчального року аспірант (здобувач) заповнює робочий індивідуальний план на наступний рік, де зазначає весь перелік як навчальної, так і наукової роботи. Цей план підписують аспірант (здобувач) і його науковий керівник. Наприкінці кожного року індивідуальний план заповнюється за фактом виконання. Науковий керівник ставить свій підпис у кінці кожного елементу плану та відмітку про виконання (виконано або не виконано).

2. Атестація науковим керівником роботи аспіранта (здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою) – це висновок наукового керівника про виконання аспірантом індивідульного плану, як правило, за рік. Заповнюється науковим керівником у кінці кожного року і є підставою для прийняття рішення про переведення аспіранта (здобувача) на наступний рік підготовки. Бланк атестації для аспірантів 2016 року вступу входить до структури індивідуального плану, для всіх інших – це окремий документ.

3. Звіт готується для заслуховування на засіданні кафедри аспірантом (здобувачем) не менше ніж двічі на рік – поточний (проміжний) та річний. Звіт містить стислу інформацію про виконану роботу. Підписується аспірантом (здобувачем), науковим керівником, завідувачем кафедри. Звіти надаються на окремих аркушах та заповнюються за формою.

4. Список опублікованих праць за темою дисертації готується кожного разу на момент звітування та оформляється відповідно до вимог. Підписується аспірантом (здобувачем) та науковим керівником.

 

На підставі звіту аспіранта, атестації наукового керівника, висновку кафедри рішенням Вченої ради Інституту аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується за невиконання індивідуального плану роботи над дисертацією.

 

Після процедри звітування всі документи подаються в електронному й паперовому вигляді до науково-дослідної частини тільки після перевірки науковим керівником!!! На паперових носіях мають бути всі підписи.


6. ЗРАЗКИ ЗАЯВ ТА БЛАНКИ ДОКУМЕНТІВ

1. Заява та документи при вступі

Заява на вступ

Бланк Направлення Фонду

Зразок Направлення Фонду

Бланквисновку (рецензії) майбутнього наукового керівника на дослідницьку пропозицію(реферат).


2. Заяви інші

Заява наакадемічну відпустку

Заява на зміну прізвища

3. Бланки звітності

Звіт річний

Звіт поточний

Атестація 

Індивідуальний план роботи аспіранта (здобувача) за роками набору:

2014 рік набору

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

2015 рік набору

08.00.03 – економіка та управління національним господарством (денна, заочна)

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (денна, заочна)

2016 рік набору

051 Економіка. Спеціалізації:

Економіката управління національним господарством

Демографія,економіка праці, соціальна економіка і політика

053 Психологія

073 Менеджмент

074 Публічне управління та адміністрування

2017 рік набору

051 Економіка. Спеціалізації:

Економіката управління національним господарством

Демографія,економіка праці, соціальна економіка і політика

053 Психологія

073 Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

2018 рік набору

051 Економіка. Спеціалізації:

Економіка та управління національним господарством

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

053 Психологія

073 Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

 

Список опублікованих праць за темою дисертації (зразок 1)


4. Зразкидокументів для складання кандидатського іспиту

Документ 1. Протокол складання кандидатського іспиту

Документ 2. Посвідчення про складання кандидатських іспитів

Документ 3. Заява на складання  кандидатського іспиту

Документ 4. Додаткова програма кандидатського іспиту зі спеціальності Документ 5. Заява на прикріплення для складання кандидатських іспитів

Документ 6. Лист-клопотання про здачу кандидатських іспитів

Документ 7. Висновок наукового керівника про готовність аспіранта до складання кандидатського іспиту зі спеціальності


5. Зразки витягів з протоколів засідань кафедр

Протокол 1. Поточна атестація

Протокол 2. Річна атестація

Протокол 3. Попередній розгляд (передзахист) дисертації на засіданні кафедри Протокол 4. Річна атестація за останній рік підготовки та підсумкова атестація

Протокол 5. Рекомендація до складання  кандидатського іспиту зі спеціальності та затвердження додаткової програми 

7. РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ-ЗДОБУВАЧІВ  ТРЕТЬОГО  (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

          Наказ ІПК ДСЗУ  № 224/01-18

від «01» червня 2018 р. 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для абітурієнтів-здобувачів  третього

 (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня

 «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» 

ФОРМА НАВЧАННЯ – ДЕННА, ЗАОЧНА

Спеціальність 053 «Психологія»


Дата

Дисципліна

Час

проведення

Аудиторія

06.08.2018

Консультація до презентації дослідницької пропозиції

 

12.35

305

07.08.2018

Презентація дослідницької пропозиції

 

12.35

305

09.08.2018

Консультація до вступного іспиту зі спеціальності (психологія)

 

12.35

305

10.08.2018

Вступний іспит зі спеціальності (психологія)

 

12.35

305

13.08.2018

Консультація до вступного іспиту з іноземної мови

 

11.00

305

14.08.2018

Вступний іспит з іноземної мови

 

12.35

305

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

          Наказ ІПК ДСЗУ  № 224/01-18

від «01» червня 2018 р. 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для абітурієнтів-здобувачів  третього

 (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня

 «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

ФОРМА НАВЧАННЯ – ДЕННА, ЗАОЧНА

 

Спеціальність 051 «Економіка»


Дата

Дисципліна

Час

проведення

Аудиторія

06.08.2018

Консультація до презентації дослідницької пропозиції

 

10.30

305

07.08.2018

Презентація дослідницької пропозиції

 

10.30

305

09.08.2018

Консультація до вступного іспиту зі спеціальності (економіка)

 

13.00

306

10.08.2018

Вступний іспит зі спеціальності (економіка)

 

10.30

305

13.08.2018

Консультація до вступного іспиту з іноземної мови

 

11.00

305

14.08.2018

Вступний іспит з іноземної мови

 

12.35

305


 ЗАТВЕРДЖЕНО

          Наказ ІПК ДСЗУ  № 224/01-18

від «01» червня 2018 р. 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для абітурієнтів-здобувачів  третього

 (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня

 «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

ФОРМА НАВЧАННЯ – ДЕННА, ЗАОЧНА 

Спеціальність 073 «Менеджмент»


Дата

Дисципліна

Час

проведення

Аудиторія

06.08.2018

Консультація до презентації дослідницької пропозиції

 

10.30

306

07.08.2018

Презентація дослідницької пропозиції

 

10.30

306

09.08.2018

Консультація до вступного іспиту зі спеціальності (менеджмент)

 

10.30

306

10.08.2018

Вступний іспит зі спеціальності (менеджмент)

 

10.30

306

13.08.2018

Консультація до вступного іспиту з іноземної мови

 

11.00

305

14.08.2018

Вступний іспит з іноземної мови

 

12.35

305

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

          Наказ ІПК ДСЗУ  № 224/01-18

від «01» червня 2018 р. 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для абітурієнтів-здобувачів  третього

 (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня

 «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

ФОРМА НАВЧАННЯ – ДЕННА, ЗАОЧНА

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

  

Дата

Дисципліна

Час проведення

Аудиторія

08.08.2018

Консультація до презентації дослідницької пропозиції

 

13.30

317

09.08.2018

Презентація дослідницької пропозиції

 

10.30

204

10.08.2018

Консультація до вступного іспиту зі спеціальності (публічне управління та адміністрування)

 

10.30

317

11.08.2018

Вступний іспит зі спеціальності (публічне управління та адміністрування)

 

10.30

204

13.08.2018

Консультація до вступного іспиту з іноземної мови

 

11.00

305

14.08.2018

Вступний іспит з іноземної мови

 

12.35

305