Аспірантура

1. Вступна кампанія

2. Підготовка докторів філософії

3. Підготовка кандидатів наук

4. Графіки навчання та навчальні плани аспірантів ІПК ДСЗУ

5. Правила формування та подання звітності аспірантом

 

1. ВСТУПНА КАМПАНІЯ

Відповідно до Правил прийому до аспірантури в 2017 році в ІПК ДСЗУ для здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти ступеня доктора філософії приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або освітній ступінь магістра за спорідненою чи іншою спеціальністю, на такі спеціальності:

051 Економіка (спеціалізації: «Економіка та управління національним господарством»; «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»);

053 Психологія;

073 Менеджмент;

281 Публічне управління та адміністрування.


Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 4 роки.

Строки навчання в аспірантурі можуть бути меншими при успішному виконанні особою відповідної освітньо-наукової програми та захисту дисертації до закінчення терміну навчання.


Підготовка в аспірантурі ІПК ДСЗУ здійснюється за рахунок коштів:

- юридичних або фізичних осіб;

- Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) для вступників з числа працівників центрів зайнятості, ЦПТО ДСЗУ та ІПК ДСЗУ.

Вартість навчання за один рік складає 13 200 грн на заочній формі навчання та 16 800 грн на денній відповідно.

 

Етапи вступної кампанії

Доктор філософії з економіки

Доктор філософії з

економіки;

менеджменту;

психології;

публічного управління та адміністрування

Початок прийому заяв та документів

10 березня

15 вересня

Закінчення прийому заяв і документів

8 квітня

6 жовтня

Строки проведення вступних випробувань

18 – 27 квітня

16 – 25 жовтня

Термін оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

3 травня

1 листопада

Терміни зарахування вступників

до 10 травня

до  7 листопада

 

Вступні випробування до аспірантури ІПК ДСЗУ складаються з:

1) презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника щодо наукових праць, авторського свідоцтва або реферату за обраною спеціальністю (спеціалізацією)

2) вступного іспиту зі спеціальності в обсязі програми освітнього рівня магістра з відповідної спеціальності;

3) вступного іспиту з англійської мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з оцінкою «відмінно».

 

Вступники до аспірантури подають такі документи:

1) заяву;

2) копії диплома магістра (спеціаліста) та додатка до нього; 

3) список опублікованих наукових статей і патентів на винаходи  (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю (спеціалізацією), ксерокопії наукових статей, патентів на винаходи, авторських свідоцтв про винаходи), або у разі їх відсутності – реферат з обраної спеціальності (спеціалізації). Реферат подають на паперових та електронних носіях; 

4) відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або реферат з рекомендованою оцінкою;

5) направлення на навчання – для працівників системи державної служби зайнятості;

6) копію трудової книжки, завірену за місцем роботи;

7) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій працює вступник;

8) копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

9) копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних.

Іноземні громадяни та особи без громадянства додатково надають:

- копію визнаного Міністерством освіти і науки України диплома про вищу освіту (за наявності); 

- копію документа про народження.

Тема реферату обирається вступником особисто з урахуванням його наукових інтересів і напрямків наукових досліджень відповідних кафедр ІПК ДСЗУ.

Орієнтовні теми рефератів і переліки питань до вступних іспитів з:

– економіки;

– психології;

– менеджменту;

  публічного управління та адміністрування.Програми вступних випробувань: 

Програма вступного іспиту з анлійської мови
Програма з вступного випробування "Презентація дослідницьких пропозицій та досягнень"
Програма вступного випробування зі спеціальності 051 "Економіка"
Програма вступного випробування зі спеціальності 053 "Психологія"
Програма вступного випробування зі спеціальності 073 "Менеджмент"
Програма вступного випробування зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

 


2. ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

Загальна інформація про підготовку докторів філософії (презентація)

Навчально-методичне забезпечення підготовки докторів філософії за спеціальністю: економіка; психологія; менеджмент; публічного управління та адміністрування

Регламент організації роботи аспірантів (доктор філософії)


3. ПІДГОТОВКА КАНДИДАТІВ НАУК


Регламент організації роботи аспірантів (кандидат наук).

Педагогічна практика (програма практикиформа договору з іншими ВНЗкласифікація методів навчання; приклад методичної розробки та презентації лекціїінші допоміжні матеріали).4. ГРАФІКИ НАВЧАННЯ ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ АСПРАНТІВ ІПК ДСЗУ


Навчання в аспірантурі ІПК ДСЗУ проходить у формі 2-х сесій на рік. Загальна тривалість сесійного періоду на рік – 30 календарних днів як для денної так і заочної форми навчання. Усі аспіранти, незалежно від форми навчання, зобов’язані відвідувати аудиторні заняття (під час сесійних періодів) і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені навчальним планом та освітньо-науковою програмою аспірантури Інституту.

 

Графіки навчання на 2017 рік. Навчальні плани

Спеціальність / наукова спеціальність

Сесія

Дати

Навчальні плани

Примітки

І рік підготовки (2017 рік набору)

 

051 Економіка

1 сесія

 

з 13 по 29 листопада

Денна, заочна

Протягом двох місяців з дня зарахування затверджується тема, індивідуальний план роботи аспіранта

073 Менеджмент

Денна, заочна

053 Психологія

з 13 по 29 листопада

 

Денна, заочна

281 Публічне управління та адміністрування

Денна, заочна

І рік підготовки (2016 рік набору)

 

051 Економіка

2 сесія

з 10 по 24 травня

Денна, заочна

Атестація науковим керівником та звіт на кафедрі про виконання плану за перший рік підготовки

073 Менеджмент

Денна, заочна

053 Психологія

з 10 по 27 травня

Денна, заочна

074 Публічне управління та адміністрування

Денна, заочна

ІІ рік підготовки (2016 рік набору)

 

051 Економіка

3 сесія

з 27 листопада по 9 грудня

 

Денна, заочна

Згідно плану та реламенту

073 Менеджмент

Денна, заочна

053 Психологія

Денна, заочна

074 Публічне управління та адміністрування

Денна, заочна

ІІ рік підготовки (2015 рік набору)

 

08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

3 сесія

з 13 березня по 1 квітня

Денна,заочна

Згідно плану та регламенту

4 сесія

з 20 по 29 листопада

Денна,заочна

Пройти атестацію науковим керівником та звітуватись на кафедрі про виконання плану за другий рік підготовки

ІІІ рік підготовки (2014 рік набору)

 

08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 

 

 

 

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

5 сесія

з 18 по 27 квітня

Заочна

 

Підготуватись до проходження педагогічної практики: 1) пройти інструктаж у керівника практики від інституту – Кожем’якіній С.М.; 2) заключити договір на проходження практики (якщо практика проходить на базі іншого ВНЗ).

6 сесія

з 9 по 29 листопада

Заочна

 

1. Пройти педагогічну практику; надати звіт про практику на перевірку до Кожем’якіної С.М.;

2. Атестація науковим керівником та звіт на кафедрі про виконання плану за третій рік підготовки

ІV рік підготовки (2013 рік набору)

 

08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 

 

 

 

 

 

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

7 сесія

з 3 по 14 квітня

 

 

Заочна

 

1. Складання кандидатського іспиту зі спеціальності (підготовка та затвердження додаткової програми кандидатського іспиту в березні на засіданні Вченої ради).

2. Передзахист дисертації на засіданні кафедри.

8 сесія

з 9 по 26 жовтня

 

 

 

Заочна

1. Передзахист дисертації на міжкафедральному семінарі.

2. Формування висновку щодо рекомендації до захисту в спеціалізованій вченій раді

3. Атестація науковим керівником та звіт на кафедрі про виконання плану за весь період підготовки5. ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ АСПІРАНТОМ

 

Для визначення успішності роботи аспіранта запроваджено три документи:

1)    індивідуальний план роботи аспіранта;

2)    атестація науковим керівником;

3)    звіт про роботу.

1. Індивідуальний план – документ, що об’єднує навчальний та план наукової роботи аспіранта. Містить розділи загального плану на весь період (4 роки) та чотири розділи робочого плану – на кожен рік підготовки.

Загальний індивідуальний план заповнюється аспірантом спільно з науковим керівником та затверджується Вченою радою Інституту протягом двох місяців із дня зарахування до аспірантури.

На початку кожного навчального року аспірант заповнює робочий індивідуальний план на наступний рік, де зазначає весь перелік як навчальної, так і наукової роботи. Цей план підписують аспірант і його науковий керівник. Наприкінці кожного року індивідуальний план заповнюється за фактом виконання. Науковий керівник ставить свій підпис у кінці кожного елементу плану та відмітку про виконання (виконано або не виконано).

2.Атестація науковим керівником роботи аспірантаз 2016 року є елементом індивідуального плану аспірантаІПК ДСЗУ. До 2016 року атестація – це окремий документ. Вона заповнюється керівником у кінці кожного року і є підставою для прийняття рішення про переведення аспіранта на наступний рік підготовки.

3. Звіт готується для заслуховування на засіданні кафедри аспірантом окремо двічі на рік – поточний (проміжний) та річний. Він містить стислу інформацію про виконану роботу. Підписується аспірантом, науковим керівником, завідувачем кафедри. Звіти надаються на окремих аркушах та заповнюються за формою.

Усі документи подаються в електронному й паперовому вигляді до науково-дослідної частини тільки після перевірки науковим керівником!!! На паперових носіях мають бути всі підписи.

 

Форми та бланки звітності:

звіт поточний і річний;

атестація (для аспірантів до 2016 року вступу);

індивідуальний план (за роками набору):

 

Шифр та назва наукової спеціальності, спеціалізації

Рік набору

2013-2014

2015

2016

2017

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Х

Х

 

 

08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

051 Економіка. Спеціалізації:

 

 

 

 

Економіка та управління національним господарством

 

 

Х

Х

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 

 

Х

Х

053 Психологія

 

 

Х

Х

073 Менеджмент

 

 

Х

Х

(074) 281 Публічне управління та адміністрування

 

 

Х

Х