Аспірантам і докторантам

Аспірантам і докторантам


Аспірантура
та докторантура
 ІПК ДСЗУ є формою підготовки науково-педагогічних танаукових кадрів вищої кваліфікації.

У 2016 році відповідно до ліцензії  МОН України від 27 вересня 2016 року ЛВ № 000135 в аспірантурі ІПК ДСЗУ розпочата підготовка здобувачів вищої освіти на третьому(освітньо-науковому) рівні ступеня доктора філософії за 4-ма спеціальностями

051 Економіка

053 Психологія

073 Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

Підготовка за цими спеціальностями продовжується в межах передбаченого строку відповідно до  Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановоюКабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text

В ІПК ДСЗУ функціонують дві спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розглядута проведення захистів дисертацій:

К 26.891.01 – для здобуття наукового ступеня кандидата  економічних наук  за науковими спеціальностями 08.00.03 – Економіка та управління національнимгосподарством та 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; 

К 26.891.02   для здобуття наукового ступеня кандидата  наук з державного управління за науковими спеціальностями 25.00.01 Теорія та історія державного управління та 25.00.02 Механізми державного управління.

У 2017 році рішенням Вченої ради ІПК ДСЗУ відкрито докторантуру зі спеціальностей:

281 Публічне управління та адміністрування (протокол № 2 від 01 березня 2017 р.);

051 Економіка (протокол № 5 від 31 травня 2017 р.)

053 Психологія (протокол № 7 від 27 вересня 2017 р.).

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020 р. 

Заява на вступ

Правила прийому до аспірантури ІПК ДСЗУ в 2020 році

Вартість підготовки в аспірантурі

Рецензія на дослідницьку пропозицію(бланк)

Дослідницькі пропозиції зі спеціальностей:

Програма вступного випробування до аспірантури з презентації дослідницьких пропозицій зі спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування”

Програма вступного випробування до аспірантури з презентації дослідницьких пропозицій зі спеціальності 053 “Психологія”

Програма вступного випробування до аспірантури з презентації дослідницьких пропозицій зі спеціальності 051 “Економіка”

Програма вступного випробування до аспірантури з презентації дослідницьких пропозицій зі спеціальності 073 “Менеджмент”

Екзамени зі спеціальностей:

Програма вступного іспиту  до аспірантури зі спеціальності 051 економіка

Програма вступного іспиту  до аспірантури зі спеціальності 053 психологія

Програма вступного іспиту  до аспірантури зі спеціальності 073 менеджмент

Програма вступного іспиту  до аспірантури зі спеціальності 281 публічне управління та адміністрування

Програма вступного іспиту  до аспірантури з_iноземної_мови

ГРАФІК ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ У 2019 РОЦІ

Графік навчання на 2019 рік

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 

2015 р.

Навчальний план 08.00.03. 2015 рік денна форма навчання (демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика)

Навчальний план 08.00.03. 2015 рік заочна форма навчання (Економіка та управління національним господарством)

Навчальний план 08.00.07. 2015 рік денна форма навчання (Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Навчальний план 08.00.07. 2015 рік заочна форма навчання (Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

2016 р.

Навчальний план Економіка 2016 рік

Навчальний план Менеджмент 2016 рік

Навчальний план Психологія 2016 рік

Навчальний план Публічне управління та адміністрування 2016 рік

2017 р.

Підготовка аспіранта за спеціальністю Економіка

Підготовка аспіранта за спеціальністю Пcихологія

Підготовка аспіранта за спеціальністю Публічне управління та адміністрування

Підготовка аспіранта за спеціальністю Менеджмент

2018 р.

Навчальний план Економіка 2018

Навчальний план Психологія 2018

Навчальний план Менеджмент 2018

Навчальний план Публічне управління та адміністрування 2018

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

 

В аспірантурі ІПК ДСЗУ за спеціальністю Економіка

В аспірантурі ІПК ДСЗУ за спеціальністю Психологія

В аспірантурі ІПК ДСЗУ за спеціальністю Публічне управління та адміністрування

ІНДИВІДУАЛЬНІ ПЛАНИ

2015 р.

Індивідуальний план 2015

2016 р.

індивідуальний план 2016 051 Економіка Спеціалізація: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

індивідуальний план 2016  051 Економіка Спеціалізація: Економіка та управління національним господарством

індивідуальний план 2016 053  Психологія

індивідуальний план 2016 074 Публічне управління та адміністрування

2017 р.

індивідуальний план 2017 051 Економіка Спеціалізація: Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

індивідуальний план 2017 051 Економіка Спеціалізація: Економіка та управління національним господарством

індивідуальний план 2017 073 Менеджмент

індивідуальний план 2017 053  Психологія

індивідуальний план 2017 281 Публічне управління та адміністрування

АТЕСТАЦІЯ

Атестація бланк

Витяги з протоколів кафедр

Звіт поточний

Звіт річний

 

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ (статей, тез, списку публікацій) 

Зразок 1 СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

зразок оформлення статті

зразок оформлення тез

ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВ

Заява на академічну відпустку

Заява на вступ

Загальні вимоги, тлумачення термінів:

Закон України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 309 «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України» (Діє для аспірантів, докторантів, які вступили до ВНЗ (або здобувають науковий ступінь поза аспірантурою) до 23 березня 2016 року. ПРИПИНЯЄ ЧИННІСТЬ В 2019 році.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (заміняє попередню Постанову № 309 та регламентує підготовку аспірантів, докторантів які вступили в аспірантуру, докторантуру з 24 березня 2016 року)

Права та обов’язки аспірантів // Атестаційний вісник Містерства освіти та науки, молоді та спорту України. – 2012. – №5

Вимоги до оформлення дисертацій:

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р. за № 155/30023) «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

Вимоги до оформлення авторефератів дисертацій та дисертацій, що подані до спеціалізованих вчених рад до 10 березня 2017 року:

Вимоги для оформлення дисертацій

(розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») // Бюлетень ВАК України, № 9-10, 2011.

Вимоги до оформлення списку літератури (бібліографічного опису):

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання /  Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

Приклади оформлення бібліографічного опису літератури

Вимоги до оформлення бібліографічних посилань у тексті дисертації, статті, тощо:

ДСТУ 8302:2015

Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с.

Презентація вимог

Вимоги щодо кількості статей:

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012  № 1112 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163) «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Вимоги до процедури підготовки та захисту дисертації:

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 N 1059 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908) «Положення про спеціалізовану вчену раду» 

Приймальна комісія в аспірантуру та докторантуру ІПК ДСЗУ (науково-дослідна частина Інституту):

каб. 310-б.

електронна адреса: naykipk@ukr.net

контактні телефони: (044) 239-07-99

Відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (вступ з 2016 року) / кандидатів наук (вступ до 2016 року) та докторів наук за певними спеціальностями покладена на кафедри Інституту:

Кафедра

Завідувач кафедри

№ кабінету

Електронна адреса кафедри

Контактні телефони

Спеціальність 051 Економіка

Спеціалізація «Економіка та управління національним господарством»

(вступ з 2016 року) /

спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

(вступ до 2016 року)

Теоретичної та прикладної економіки

Кожем’якіна Світлана Миколаївна

314

ktepe@ukr.net

(044) 536-14-63

Спеціальність 051 Економіка

Спеціалізація «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

(вступ з 2016 року) /

 спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (вступ до 2016 року)

Управління персоналом та економіки праці

Черкасов Андрій Володимирович

222

kypek@ukr.net

(044) 536-14-96

053 Психологія (вступ з 2016 року)

Психології та соціальної роботи

Пріб Гліб Анатолійович

319,

320

kciх@ukr.net

(044) 536-14-98

073 Менеджмент (вступ з 2016 року)

Менеджменту

Лутай Лариса Анатоліївна

314-а

kmend@ukr.net

(044) 536-14-90

(074) 281 Публічне управління та адміністрування (вступ з 2016 року)

Публічного управління та адміністрування

Ворона Петро Васильович

317,

318

kpbadm@ukr.net

(044) 503-31-86

Інститут підготовки кадрів ДСЗУ

Адреса: 03038, м. Київ

Вул. Нововокзальна, 17

Тел. бухгалтерії: (044) 536 14 89

(відповідальний – Колосова Інга Миколаївна)

Реквізити рахунку для оплати за навчання Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України 
ЗКПО 16305291
UA753206490000026004052712378
МФО 320649
Філія “РОЗРАХ. ЦЕНТР” АТ КБ “ПРИВАТ БАНК”

Призначення платежу:

оплата за навчання в аспірантурі ПІБ (обов’язково);

або

оплата за навчання в докторантурі ПІБ (обов’язково);

або

складання кандидатського іспиту ПІБ (обов’язково);

або

захист кандидатської дисертації ПІБ (обов’язково).