Правила прийому 2017

1 - 0001 — копия.jpg

Правила прийому

до Інституту підготовки кадрів

державної служби зайнятості України

в 2017 році

Провадження освітньої діяльності в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України ЛВ №000135 від 27.09.2016 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за №1515/29645.

 

І. Загальні положення

1. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (далі – ІПК ДСЗУ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), фахового випробування тощо;

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до ІПК ДСЗУ;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

квота-1 – визначена частина максимального або загального обсягу місць, що може бути використана для прийому вступників, які мають право на вступ на основі вступних іспитів;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція ІПК ДСЗУ  для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, мов тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня);

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до цих Правил прийому до ІПК ДСЗУ (далі – Правила прийому); конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до ІПК ДСЗУ;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до цих Правил прийому;

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

 

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

 

2. До ІПК ДСЗУ приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційних рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра; (Таблиця 1, Таблиця 3) які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра (Таблиця 1), та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом до ІПК ДСЗУ на всі освітні ступені здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

1. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

· особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра;

· особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра;

2. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Вступники приймаються на перший курс.

3. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, приймаються на другий (третій) курс. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи приймаються на другий курс. Для здобуття ступеня бакалавра за спорідненим напрямом підготовки особи приймаються на третій курс.

4. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

5. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

6. Відбір осіб на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття здійснюється відповідно до постанови Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття «Про використання коштів Фонду для забезпечення потреб виконавчої дирекції та її робочих органів у кваліфікованому персоналі» від 21.07.2011 №277 з урахуванням внесених до неї змін.


ІІІ. Конкурсний відбір

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

· для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра  на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди у передбачених цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;

· в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому.

 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

1) визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

2) яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

3) особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

4) визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

5) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

6) які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

7) звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

8) громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

9) громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

10) громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

 

Особи, зазначені в підпунктах першому – третьому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

 

Особи, зазначені в підпунктах четвертому, п’ятому, сьомому, десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

 

Особи, зазначені в підпункті 6) цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

 

Особи, зазначені в абзаці 2 цього підпункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів

 

Особи, зазначені в абзаці дев’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

 

Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

 

ІV. Фінансування підготовки фахівців

Фінансування підготовки фахівців у ІПК ДСЗУ здійснюється:

· за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд);

· за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб;

· за ваучерами, виданими базовими центрами зайнятості для здобуття освітнього ступеня бакалавра (на другий курс для спеціальності: 053 «Психологія», на третій курс для напряму підготовки: 6.030601 «Менеджмент» (Для отримання кваліфікації «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)») та освітнього ступеня магістра (за спеціальностями: 053 «Психологія» та 073«Менеджмент»(Для отримання кваліфікації «Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)») .

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи приймальної комісії: понеділок – п’ятниця з 9.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.), субота з 9.00 год. до 15.00 год. (без обідньої перерви).

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

12 липня

2017 року

12 липня

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить ІПК ДСЗУ

18.00

20 липня

2017 року

11 серпня

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

18.00

26 липня

2017 року

11 серпня

2017 року

Строки проведення ІПК ДСЗУ вступних випробувань

21–26 липня 2017 року

1419 серпня

2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

12.00

1 серпня

2017 року

23 серпня

2017 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня 2017 року

не пізніше 25 серпня 2017 року

 

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ІПК ДСЗУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною формою навчання проводиться в такі строки.

 

Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

І етап

ІІ етап

Початок прийому заяв та документів

12 липня

2017 року

2 жовтня

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

25 липня

2017 року

13 жовтня

2017 року

Строки проведення вступних випробувань

26 липня – 31 липня

2017 року

16 – 20 жовтня

2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

2 серпня

2017 року

24 жовтня

2017 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 11 серпня 2017 року

не пізніше 27 жовтня 2017 року

4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ІПК ДСЗУ, конкурсний відбір вступників на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки.

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2017 року

3 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

10 серпня 2017 року

3 серпня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань

11–24 серпня 2017 року

7–18 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

28 серпня 2017 року

21 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 серпня

2017 року

не пізніше 25 серпня

2017 року

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ІПК ДСЗУ

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені Правилами прийому, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 липня до 11 серпня включно подають заяви тільки в електронній формі.  

2. Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі, передбачені Правилами прийому,  і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

3. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та за ваучерами, виданими базовими центрами зайнятості не обмежується.

4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ІПК ДСЗУ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

З метою надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі при приймальній комісії ІПК ДСЗУ створюється консультаційний центр. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру ІПК ДСЗУ з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.

5. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання.

7. Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

8. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

9. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

· документа, що посвідчує особу;

· військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

· документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

· сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

· документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

10. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

· копію документа, що посвідчує особу;

· копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

· копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

· шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

· особи, які вступають на навчання до ІПК ДСЗУ за рахунок коштів Фонду, подають до приймальної комісії направлення Державної служби зайнятості (центрального апарату), обласних, Київського міського центрів зайнятості, ЦПТО та ІПК ДСЗУ на навчання в Інституті, копію трудової книжки, особовий листок (завірену у встановленому порядку форму №П-2ДС);

· ваучер (для осіб, які вступають на навчання за ваучером).

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

11. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені Правилами прийому, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

12. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ІПК ДСЗУ. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

13. Приймальна комісія ІПК ДСЗУ здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

14. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ІПК ДСЗУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ІПК ДСЗУ на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

15. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

16. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ІПК ДСЗУ на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

17. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 614/27059.

18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня 2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього вищого навчального закладу (цієї наукової установи) щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

 

VІI. Організація і проведення конкурсного відбору

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ІПК ДСЗУ, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра. Один з цих предметів може встановлюватись на вибір вступника з переліку, запропонованого ІПК ДСЗУ (Таблиця 5).

2. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.

3. Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та і література.

4. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.

5. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти (українська мова та література – 0,3; математика – 0,4; біологія – 0,4; історія України – 0,2; географія – 0,2; середній бал документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту – 0,1). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00; ГК дорівнює 1,00; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках; ПЧК дорівнює 1,00.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

6. Для вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця за іншою спеціальністю конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового вступного випробування, додаткового вступного випробування та середнього бала диплому (додатка до диплому), конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

7. Для вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на третій курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця за спорідненим напрямом підготовки конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового вступного випробування та середнього бала диплому (додатка до диплому), конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

8. Для вступників, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за спорідненою спеціальністю (Таблиця 4), конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового вступного випробування, вступного випробування з іноземної мови та середнього бала диплому (додатка до диплому), конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

9. Для вступників, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, конкурсний бал обчислюється як сума результатів фахового вступного випробування, вступного випробування з іноземної мови, додаткового вступного випробування та середнього бала диплому (додатка до диплому), конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

10. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

11. Програми вступних іспитів, фахових випробувань затверджуються головою приймальної комісії ІПК ДСЗУ не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми вступних іспитів, фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті ІПК ДСЗУ та в приймальній комісії.

12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

13. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ІПК ДСЗУ, розглядає апеляційна комісія ІПК ДСЗУ.

14. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

15. Рішенням приймальної комісії ІПК ДСЗУ результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ІПК ДСЗУ.

16. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальна комісія ІПК ДСЗУ, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

17. Інформацію про призерів (осіб, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України приймальна комісія ІПК ДСЗУ отримує з Єдиної бази.

 

VIIІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших, зазначених в пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

 

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ІПК ДСЗУ.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 

5. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІX цих Правил.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії ІПК ДСЗУ.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті ІПК ДСЗУ, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

 

IX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного цими Правилами або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами до приймальної комісії ІПК ДСЗУ. Подані оригінали документів зберігаються у ІПК ДСЗУ протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

 

2. Особи, які в установлені строки, визначені цими Правилами або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування втрачають право в поточному році на зарахування.

 

3. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах ІПК ДСЗУ (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

 

 

X. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії ІПК ДСЗУ.

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу ІX цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

XІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ІПК ДСЗУ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ІПК ДСЗУ у вигляді списку зарахованих у встановлені строки.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до вищого навчального закладу за власним бажанням, відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

5. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

6. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог до зарахування.

7. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

XІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія ІПК ДСЗУ зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

3. ІПК ДСЗУ зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті ІПК ДСЗУ.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг,  вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ІПК ДСЗУ здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.


Зміни до правил прийому

Зміни до правил прийому (травень)

Зміни до правил прийому (липень)

Таблиця 1

Таблиця 3

Таблиця 4

Таблиця 5


Порядок подання заяв в електронній формі

Таблиця переведення середнього бала документа про ПЗСО