Правила прийому 2018

Правила прийому

до Інституту підготовки кадрів

державної служби зайнятості України

у 2018 році

 

І. Загальні положення

1. Провадження освітньої діяльності в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України (далі – Інститут) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 27.09.2016 ЛВ №000135.

2. Правила прийому до Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості у 2018 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.11.2017 за №1397/31265.

3. Організацію прийому вступників до Інституту здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Інституту, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Інституту, розробленим відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 за № 1353/27798) та затвердженого вченою радою Інституту від 23.12.2015, протокол № 10. Положення про Приймальну комісію оприлюднене на офіційному веб-сайті Інституту.

Ректор Інституту забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Інституту та виконання процедур вступної кампанії.

Всі питання, пов’язані з прийомом до Інституту, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

4. Порядок роботи Приймальної комісії:

понеділок – п’ятниця з 9.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.),

субота з 9.00 год. до 15.00 год. (без обідньої перерви).

5. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях:

1) вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), фахового випробування, єдиного фахового вступного іспиту тощо;

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника;

єдиний фаховий вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до Інституту;

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/ спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей;

2) єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система, функціями якої є збір, верифікації, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти. Під час прийому на навчання до Інституту в 2018 році програмні засоби Єдиної бази забезпечують можливість подачі (реєстрації) та розгляду заяв вступників про допуск до участі в конкурсному відборі до Інституту, рекомендованих до зарахування;

3) конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію до Інституту;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до цих Правил прийому;

4) конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція Інституту щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (спеціалізацію), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

5) квота-1 – визначена частина максимального або загального обсягу місць, що може бути використана для прийому вступників, які мають право на вступ на основі вступних іспитів;

6) рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Правил прийому;

7) технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

8) термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення»;

9) інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

1. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

- особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра (таблиця 1);

- особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра (таблиця 2);

- особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), ступінь доктора філософії (кандидата наук) – для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук (додаток 1 «Правила прийому до аспірантури Інституту у 2018 році» та додаток 2 «Правила прийому до докторантури Інституту у 2018 році»).

2. Вступники приймаються на перший курс.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, приймаються на другий курс. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи приймаються на другий курс (таблиця 3).

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальною програмою за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю.

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Інститут.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою.

4. Особливості прийому до Інституту осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01.01.2018, визначаються наказом № 560.

5. Особливості прийому до Інституту осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01.01.2018, визначаються наказом № 697.

6. Відбір осіб на навчання для здобуття ступеня магістра за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (здійснюється відповідно до постанови Фонду «Про використання коштів Фонду для забезпечення потреб виконавчої дирекції та її робочих органів у кваліфікованому персоналі» (зі змінами) від 21.07.2011 № 277.

7. Відбір осіб на навчання для здобуття ступеня магістра за рахунок коштів Національного агентства України з питань державної служби здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»» (зі змінами) від 29.07.2009 № 789.

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Інституті здійснюється:

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб;

- за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд);

- за рахунок коштів Національного агентства України з питань державної служби (далі – Агентство);

- за ваучерами.

2. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра за рахунок коштів Фонду, Агентства, за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

IV. Обсяги прийому

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий курс здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01.01 по 31.12.

2. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається Інститутом у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

3. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту та визначається в цих Правилах прийому.

 

 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 02.07

до 18.00 25.07

з 02.07

до 18.00 25.07

Початок прийому заяв та документів

12.07

12.07

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесід, вступних іспитів

20.07

до 18.00

12.08

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

26.07

до 18.00

Проведення вступних іспитів

з 21.07 по 26.07

з 13.08 по 22.08

Проведення співбесіди

з 21.07 по 23.07

Оприлюднення рейтингового списку

01.08

23.08

Зарахування вступників

не пізніше 30.08

не пізніше 28.08

 

2. Для вступу на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Прийом заяв та документів

з 12.07

до 18.00 24.07

з 12.07 по 12.08

Проведення фахових вступних випробувань

з 25.07 по 31.07

з 13.08 по 22.08

Оприлюднення рейтингового списку

01.08

23.08

Зарахування вступників

не пізніше 25.08

не пізніше 25.08

 

3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, за всіма формами навчання, на спеціальності 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Прийому заяв та документів

з 01.07 до 01.08

Проведення вступних випробувань

з 02.08 по 20.08

Оприлюднення рейтингового списку вступників

22.08

Зарахування вступників

до 25.08

 4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, за всіма формами навчання, на спеціальності 051 Економіка, 053 Психологія проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 14.05

до 18.00 05.06

Складання додаткових фахових вступних випробувань

з 14.05 по 31.05

Початок прийому заяв та документів

02.07

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів

09.07

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту

26.07

Проведення єдиного вступного іспиту

11.07

Проведення фахових вступних випробувань

з 02.07 по 29.07

Оприлюднення рейтингового списку вступників

30.07

Зарахування вступників

не пізніше 01.08

 

5. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, заочна форма навчання, за кошти Агентства на спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Прийому заяв та документів

з 01.07 до 01.08

Проведення вступних випробувань

з 02.08 по 20.08

Оприлюднення рейтингового списку вступників

22.08

Зарахування вступників

до 25.08

 

6. Порядок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з англійської мови, порядок його організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.

7. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Складання додаткових фахових вступних випробувань

з 01.09 по 15.09

Прийому заяв та документів

з 16.09 до 01.10

Проведення вступних випробувань

з 02.10 по 23.10

Оприлюднення рейтингового списку вступників

25.10

Зарахування вступників

до 30.10

 

Для спеціальностей 051 Економіка, 053 Психологія використовуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови, отримані в порядку, передбаченому в пункті 4 цього розділу.

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладів вищої освіти

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:

1) тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

2) тільки у паперовій формі:

- за наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;

- у разі подання іноземного документа про освіту;

- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

- у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженою довідкою Приймальної комісії Інституту.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією Інституту згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10. 2017 № 1378, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.11.2017. за № 1398/31266.

При Приймальній комісії Інституту створюється консультаційний центр для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207.

4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Інституту. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації) та форми навчання.

Під час подання заяв обов’язково зазначають: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

1) документа, що посвідчує особу;

2) військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

3) документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

4) сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

5) екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 Економіка, 053 Психологія);

6) екзаменаційного листка додаткового фахового вступного випробування (для здобуття ступеня магістра для вступників, що вступають на основі ступеня бакалавра магістра, здобутих за іншою спеціальністю).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01.01.2018, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

1) копію документа, що посвідчує особу;

2) копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

3) копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

4) копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

5) копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 Економіка, 053 Психологія);

6) копію екзаменаційного листка додаткового фахового вступного випробування (для здобуття ступеня магістра для вступників, що вступають на основі ступеня бакалавра магістра, здобутих за іншою спеціальністю);

7) копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

8) шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

9) особи, які вступають на навчання до Інституту за рахунок коштів Фонду, подають направлення Державної служби зайнятості (Центрального апарату), обласних, Київського міського центрів зайнятості, центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та Інституту на навчання, копію трудової книжки (завірену у встановленому порядку);

10) особи, які вступають на навчання до Інституту за рахунок коштів Агентства, подають довідку з місця роботи, копію трудової книжки (завірену у встановленому порядку);

11) особи, які вступають на навчання за ваучером – ваучер.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Інституту. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

9. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Інституту протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення з вини Інституту встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Інституту на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

12. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Інститутом на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу в Інституті, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 за № 614/27059.

14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради Інституту щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

 

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

1) для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;

2) для вступу на другий курс навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі вступних іспитів;

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

- за спеціальностями 051 Економіка, 053 Психологія – у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань; у 2018 році приймаються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2018 року;

- зі спеціальностей 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів (таблиця 5).

4. Обов’язковим першим конкурсним предметом є українська мова та література.

5. На конкурсний предмет – іноземна мова, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

1) для вступу на спеціальності 051 Економіка, 053 Психологія: результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська та фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту;

2) для вступу за спеціальностями 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування: результати вступного іспиту з іноземної мови та інших фахових випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту.

7. Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А,

де П1, П2, П3 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого, другого та третього предметів відповідно;

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються Інститутом з точністю до 0,01: К1, К2 встановлюються на рівні 0,3 кожний; К4 – 0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00; ГК дорівнює 1,00; СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу та 1,00 в інших випадках; ПЧК дорівнює 1,00.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200;

2) для вступу для здобуття ступеня магістра на спеціальності 051 Економіка, 053 Психологія за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3+П4,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка додаткового фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П4 –середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) ступінь на основі якого здійснюється вступ;

3) для вступу для здобуття ступеня магістра на спеціальності 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3+П4,

де П1 – оцінка  вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – оцінка додаткового фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П4 –середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) ступінь на основі якого здійснюється вступ.

8. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

За різної кількості складових у конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

9. Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі 100.

10. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

11. Програми співбесід, вступних іспитів, які включають і порядок оцінювання їх результатів, затверджуються головою Приймальної комісії Інституту за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Голова Приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового балу.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Інституту. У програмах містяться критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

12. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

13. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Інститутом, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

14. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі.

15. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Інституті.

 

VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

- зарахування за співбесідою;

- участь у конкурсному відборі за іспитами.

2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

- особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати Інститут (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Інститутом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

- особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Інститутом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі у 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.12.2016 за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Інститутом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

- особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016  № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27.12.2016 за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2016 за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Інститутом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30.11.2017;

- громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

7. При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 051 Економіка, 053 Психологія беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в Інституті (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

- особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27.12.2016 за № 1707/29837;

- особи, які для виконання єдиного вступного іспиту потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27.12.2016 за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

- вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2018 року.

 

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

- вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

- вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених у пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;

- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень) від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

- ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

- пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Інституту.

5. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил прийому з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді Приймальної комісії Інституту.

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Інституту, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного цими Правилами або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому. Подані оригінали документів зберігаються в Інституті протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

2. Особи, які в установлені строки, визначені цими Правилами прийому, не виконали вимог для зарахування втрачають право в поточному році на зарахування.

3. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти Фонду, фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах Інституту (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

 

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до цих Правил прийому.

Договір про надання освітніх послуг між Інститутом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії ІПК ДСЗУ.

3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

 

XІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Інституту на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії та веб-сайті Інституту у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил прийому.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених цими Правилами прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Інституту за власним бажанням, відраховані із Інституту за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. У разі якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Інституту за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

 

XІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Інституту

1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

3. Інститут створює оптимальні умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому та оприлюднюються на веб-сайті Інституту не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Інституту здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази (відповідно до укладених з власниками (розпорядниками) таких систем договорів).


Таблиця 1.

Таблиця 2.

Таблиця 3.

Таблиця 4.

Таблиця 5.


Порядок подання заяв в електронній формі

Таблиця переведення середнього бала документа про ПЗСО