Програма кандидата на посаду ректора ІПК ДСЗУ

Войтович Радмила Василівна.JPG


ВОЙТОВИЧ РАДМИЛА ВАСИЛІВНА

 

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (далі Інститут)

 

 

І. Проблеми, які потребують розв’язання

 

Завдання, які сьогодні стоять перед Україною відповідно до європейського вектора розвитку, потребують якісно нового підходу до реалізації соціальної політики держави та розвитку соціально-трудових відносин. Це в свою чергу вимагає переосмислення, модернізації та кардинального покращення роботи Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, як основного навчального закладу в системі підготовки фахівців для Міністерства соціальної політики України та Державної служби зайнятості України.

 

Основними проблемами діючої системи професійного навчання в Інституті, які потребують якнайшвидшого та ефективного розв’язання, є:

 • відсутність механізму визначення потреби у професійному навчанні на середньо – і довгострокову перспективу з урахуванням цілей розвитку соціальної політики держави;
 • нездатність забезпечити оперативну та перспективну аналітичну, методологічну й законотворчу підтримку Міністерству соціальної політики та Державній службі занятості України;
 • відсутність механізму забезпечення безперервної освіти працівників соціальної сфери, організації їх системного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації відповідно до міжнародних стандартів освіти в даній галузі;
 • недосконалість існуючої системи освітніх послуг з професійного навчання працівників Міністерства соціальної політики України, зокрема через різний організаційно-правовий статус суб’єктів системи професійного навчання (вищі навчальні заклади – Міністерства освіти і науки України, галузеві навчальні заклади післядипломної освіти), які надають освітні послуги;
 • недостатній рівень ресурсного забезпечення системи професійного навчання (кадрового, навчально-методичного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного тощо);
 • невизначеність змісту освітньо-професійної підготовки для Міністерства соціальної політики України через відсутність галузевої рамки кваліфікацій, освітніх стандартів усіх рівнів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»;
 • відсутність єдиної системи оцінювання, контролю та моніторингу якості професійного навчання працівників соціальної сфери відповідно до європейських стандартів забезпечення якості.

Наявні проблеми діяльності Інституту свідчать про те, що існуючі в ньому підходи до професійного навчання не відповідають сучасним пріоритетам соціальної та кадрової політики у даній сфері, кращим європейським стандартам професійної освіти. Як результат, склад випускників Інституту недостатньо підготовлений до інноваційної діяльності, здійснення широкомасштабних перетворень у соціальній сфері.

 

ІІ. Мета і завдання Концепції розвитку Інституту

Метою Концепції є створення сучасної системи професійного навчання працівників соціальної сфери задля успішної реалізації державної кадрової політики у соціальній сфері та наближення служби зайнятості до європейських принципів «належного врядування».

Мета Концепції розвитку Інституту передбачає реалізацію основних завдань:

 • створення цілісної, інноваційної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання з розвиненою інфраструктурою, ефективним управлінням і належним ресурсним потенціалом;
 • забезпечення якості та безперервності навчання осіб, уповноважених на здійснення функцій держави, і запровадження національної системи оцінювання, контролю та моніторингу якості надання соціальних послуг.

 

ІІІ. Напрями розвитку Інституту

Навчальний

1. Сучасні процеси суспільного розвитку, які висувають нові вимоги до професійних та особистісних якостей працівників соціальної сфери, рівня їх професіоналізму та компетентності, зумовлюють необхідність реформування існуючої системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери, перетворення її на сучасну модель безперервної професійної освіти і для фахівців сфери публічного управління та адміністрування. Це потребує модернізації системи надання освітніх послуг в Інституті, розширення переліку платних освітніх послуг, створення умов для надання якісних освітніх послуг у сфері соціальної політики та зайнятості.

2. З метою налагодження міжнародної співпраці у структурі Інституту доцільно створити Департамент міжнародних зав’язків та інновацій (з функціями файрайзингу), що дозволить забезпечити фінансування дослідницьких проектів та слугуватиме:

 • участі Інституту в міжнародних наукових дослідженнях;
 • налагодженню міжнародної комунікації між різними науковими школами у сфері соціальної політики та питань зайнятості;
 • відкриттю міжнародних наукових журналів;
 • підвищенню показників індексу цитування співробітників Інституту, що відображатиме їх міжнародний рейтинг як вчених.

3. Виходячи з потреб освітнього ринку та спроможності науково-педагогічного потенціалу доцільним є запровадження в Інституті програми МВА (магістр бізнес-адміністрування).

4. Для підвищення освітньо-професійного рівня підготовки громадян та обміну досвідом у сфері соціально-трудових відносин з іноземними навчальними закладами необхідно запровадити програми подвійних дипломів із міжнародними ВНЗ.

5. З метою оптимізації навчального процесу вкрай необхідним є запровадження сучасних технологій навчання при підготовці електронних підручників та навчальних посібників.

6. Відповідно до сучасних вимог організації навчального процесу особливої доцільності у діяльності Інституту набуває впровадження дистанційної форми навчання та започаткування он-лайн курсів для безробітних.

7. Для забезпечення реалізації основних пріоритетів здійснення соціальної політики в умовах здобуття конкурентності України в європейському освітньому й трудовому просторі стратегічної ваги набуває створення у структурі Інституту кафедри соціальної і гуманітарної політики та кафедри іноземних мов.

8. З метою оптимізації кадрового потенціалу Інституту, запровадження сучасних критеріїв його мотивації доцільно запровадити механізм оцінювання, контролю та моніторингу якості освітньої діяльності працівників Інституту з урахуванням матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного потенціалу. Проведення конкурсного відбору викладачів Вченою радою Інституту за результатами визначення їх рейтингу дасть змогу оцінити діяльність кожного викладача Інституту, визначити рівень його підготовки, оптимізувати робочий час викладача та запровадити об’єктивні стандарти щодо преміювання.

 

Науковий

1. Інститут за умови якісного наукового потенціалу має брати активну участь в забезпеченні наукового, методологічного, аналітичного та нормативно-правового супроводу діяльності міністра соціальної політики України.

2. Основним завданням Інституту має виступати визначення пріоритетів, тематики та структури наукових досліджень, виходячи з постійного проведення моніторингу соціальної політики держави, законів, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3. Формування тематики наукових досліджень Інституту, підготовки дисертаційних, магістерських та творчих робіт, кваліфікаційних завдань має базуватись на обов’язковому врахуванні пропозицій міністерства соціальної політики України, Державної служби зайнятості України та запитів органів державної влади й органів місцевого самоврядування загалом.

 

Експертно-аналітичний

На базі діючих лабораторій, діяльність яких не відповідає запитам практики, потребам експертного забезпечення діяльності міністерства соціальної політики України та Державної служби зайнятості України доцільно створити експертно-аналітичні центри, зокрема:

Центр досліджень, аналітики, прогнозування зайнятості, ринку праці, продуктивності та оплати праці;

Центр дослідження трудової міграції та детінізації зайнятості;

Центр професійної орієнтації та прогнозування професій майбутнього;

Центр розвитку партнерської взаємодії з роботодавцями;

 

Центри мають забезпечувати:

 • підготовку перспективної аналітики у сфері трудової міграції, зайнятості, ринку праці, продуктивності та оплати праці, а також професійної орієнтації і професій майбутнього;
 • надання он-лайнової (наукової, методологічної й аналітичної) підтримки у сфері прогнозування підготовку нормативно-правової бази у сфері соціальної політики держави та вирішення проблем зайнятості населення.

 

Організаційний

1. З метою налагодження співпраці з роботодавцями, міжнародними організаціями Інститут має виступати майданчиком для налагодження та забезпечення результативності такої співпраці.

2. З метою залучення молоді, безробітних, студентства до ведення підприємницької діяльності, забезпечення їх бізнес-освіти та практичної бізнес-підготовки, сприяння розвитку підприємницького потенціалу України, підтримки інноваційної діяльності та соціальної відповідальності бізнесу доцільно створити Центр розвитку технологій майбутнього.

Основними його функціями мають виступати:

 • дослідження нових форм зайнятості та глобального ринку праці;
 • прогнозування розвитку ринку праці України: національний, регіональний, галузевий та секторальний сегменти;
 • забезпечення практичної бізнес-освіти та бізнес-підготовки;
 • сприяння розвитку підприємницького потенціалу України, підтримка соціального підприємництва;
 • залучення до ведення підприємницької діяльності та організації власної справи;
 • забезпечення інтеграції освіти і науки з виробництвом, упровадження сучасних європейських практик і технологій у навчальний процес Інституту;
 • ведення промоційної кампанії, популяризація діяльності Інституту.

3. Інститут має ресурсну можливість забезпечити реалізацію та апробацію проекту «Краудфандингова платформа для підтримки малого і середнього підприємництва» для внутрішньо переміщених осіб Донецької, Луганської і Харківської областей, зокрема їх перенавчання та підвищення кваліфікації. Інститут повинен надавати відповідну організаційну, методологічну й методичну допомогу в реалізації бізнес-ідей, які розвивають українці-переселенці.

4. На базі Інституту доцільно запровадити Проект формування національного кадрового резерву. Даний проект передбачає створення єдиної бази даних із трудовим потенціалом України. На її основі роботодавець може добирати собі працівників, які відповідають чітко визначеним і наявним вимогам.

5. Інститут повинен забезпечити організаційну й методологічну підтримку для реалізації спільного проекту Державної служби зайнятості України із клубом «Ком’юніті» «Місто професій» для профорієнтації молоді, а саме учнів шкіл.

6. Інститут може стати майданчиком для реалізації Проекту «IntRobots», що передбачає створення при окремих базових центрах зайнятості й центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості навчальних центрів, які будуть на безкоштовній основі здійснювати навчання безробітних за спеціальністю «Робототехніка».

 

ІV. Очікувані результати

Реформування системи професійного навчання в Інституті сприятиме забезпеченню безперервності, обов’язковості, плановості навчання працівників соціальної сфери, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі депутатів місцевих рад; проведенню єдиної державної політики у сфері їх підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації.

Реалізація Концепції розвитку Інституту забезпечить:

З метою підвищення рейтингу Інституту в національному рейтингу ВНЗ, забезпечення його упізнавання, зростання престижу та позиціонування його діяльності як сучасної, мобільної, інноваційної інституції, діяльність якої корелюється й випереджає вимоги часу, доцільно змінити назву Інституту.

 

V. Етапи і строки впровадження

Впровадження Концепції з урахуванням першочергових, середньострокових та довгострокових завдань має здійснюватися у 2017-2018 роках.

На першому етапі (2017 рік) передбачається розроблення, погодження та затвердження плану заходів з реалізації Концепції; осучаснення нормативно-правових засад розвитку системи професійного навчання працівників Міністерства соціальної політики України.

На другому етапі (2018 рік) передбачається забезпечення виконання плану заходів з реалізації Концепції відповідно до пріоритетів та завдань.

З метою реформування діючої громіздкої й неефективної системи діяльності Інституту доцільно створити Проектний офіс реформи Інституту, який би у 30 - денний термін здійснив функціональне обстеження інституції й запропонував реформаційний проект розвитку Інституту.

 

VІ. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення реалізації Концепції буде здійснюватися за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття та надходжень від платних послуг Інституту (контрактної форми навчання), інших джерел, не заборонених законодавством.