Програма кандидата на посаду ректора ІПК ДСЗУ

Kolesnick IA.jpg


ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА

кандидата на посаду ректора

Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

кандидата економічних наук, доцента

КОЛЕСНИК ІРИНИ АНАТОЛІЇВНИ


Програма спрямована на подальший розвиток дослідницького та освітнього потенціалу Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, виходу його на новий якісний рівень, що відповідає довгостроковим перспективним завданням державної служби зайнятості, здійснення наукових досліджень, підвищення кваліфікації та підготовку кадрів на рівні світових стандартів.

 

Принципи реалізації програми

Професіоналізм, патріотизм, порядність, прозорість, креативність

 

Основні проблеми та виклики

  • низький рівень представленості Інституту в науковому, освітньому та інформаційному просторі України;
  • недостатня відповідність діяльності наукових лабораторій запитам державної служби зайнятості;
  • недостатня кількість наукових публікацій в міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз даних;
  • низькоефективна система стимулювання науково-педагогічних працівників в сфері навчальної та наукової діяльності;
  • суттєве скорочення студентського контингенту внаслідок несприятливої демографічної ситуації та відсутності комплексної профорієнтаційної стратегії Інституту щодо організації роботи з потенційними абітурієнтами.

 

Основне стратегічне завдання

Формування бренду та створення позитивного іміджу Інституту, як сучасного, стабільного та перспективного наукового та навчального закладу.

 

Шляхи досягнення:

 

1.     Науково-дослідна діяльність

Розробка системи ефективних механізмів впровадження результатів наукової діяльності в освітню діяльність Інституту.

Реалізація прикладних наукових досліджень по всьому спектру пріоритетних завдань, що стоять перед державною службою зайнятості, концентрація ресурсів на створенні «проривних» наукових продуктів, що забезпечує дослідницький статус Інституту.

Інтеграція з провідними зарубіжними та вітчизняними науковими і науково-дослідними установами з метою здійснення на консорціумних засадах досліджень у сфері ринку праці.

Розширення спектру джерел фінансування наукового сектору, в тому числі і за рахунок залучення грантових коштів.

Удосконалення механізмів залучення аспірантів та талановитих студентів до наукової діяльності шляхом планування кар’єри, впровадження системи заохочень молодих вчених.

2.     Освітня діяльність

Забезпечення формування контингенту студентів відповідно до ліцензованих обсягів за рахунок формування та подальшої реалізації профорієнтаційної стратегії Інституту, зокрема проведення ефективної рекламної кампанії з популяризації спеціальностей, днів відкритих дверей, активної профорієнтаційної роботи у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (молодший бакалавр).

Ліцензування підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за скороченими термінами навчання. Налагодження співпраці із навчальними закладами, які готують фахівців освітнього ступеня молодший бакалавр (молодший спеціаліст) за спорідненими спеціальностями.

Налагодження співпраці з іншими цільовими фондами соціального спрямування щодо надання освітніх послуг з підготовки фахівців за кошти зазначених фондів;

Відновлення практики навчання фахівців за ваучерами для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці.

Створення ефективної системи підвищення кваліфікації безробітних громадян.

Розвиток співпраці із зарубіжними навчальними закладами, науковими центрами та фондами з метою створення умов для академічної мобільності наукових та науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів, зокрема із можливим отриманням останніми подвійних дипломів.

Реалізація програм бізнес-освіти, в тому числі започаткування програм МВА, з метою забезпечення фінансової стабільності Інституту за рахунок надходжень від позабюджетних освітніх послуг.

Удосконалення дистанційної освіти та розширення географії її застосування.

Організація постійного підвищення кваліфікації викладачів у провідних національних та зарубіжних наукових та навчальних закладах. З цією метою передбачити в кошторисі Інституту видатків на участь співробітників у міжнародних науково-освітніх заходах.

Створення ефективної системи заохочення наукових та науково-педагогічних працівників шляхом впровадження рейтингової системи оцінювання кафедр та викладачів Інституту, розробки системи заохочень авторів статей у виданнях, що включені до наукометричних баз (SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus тощо), розробки положення щодо матеріальної підтримки науковців, які здобувають науковий ступінь, вчене звання, беруть участь у міжнародних проектах та мають вагомі наукові досягнення.

 

3.     Організаційна структура та соціально-економічна політика

Формування команди компетентних, відповідальних, ініціативних та креативних управлінців. Створення реальної системи розподілу та делегування повноважень, відповідальності та ресурсів на всіх рівнях управління Інститутом.

Оптимізація організаційної структури Інституту з метою виключення дублювання функцій та усунення елементів бюрократизації.

Удосконалення системи оплати праці на основі принципів прозорості, адекватності та справедливості.

Розвиток студентського самоврядування, створення умов для підвищення суспільної активності та формування громадянських ініціатив студентів, активізація їх участі у вирішенні завдань, що стоять перед Інститутом, підвищення відповідальності в прийнятті та реалізації значимих для студентства рішень.