Інформаційний пакет ЄКТС

Інформаційний пакет ЄКТС

Каталог курсів / інформаційний пакет

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНСТИТУТ

 

1.  Назва, адреса, контакти

 

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

вул. Нововокзальна, 17,  м. Київ, 03038, Україна

Телефон (факс): +38-044-536-1485

E-mail: ipkdszy115@ukr.net, ipk@ipk.edu.ua

 

2.  Академічний календар

 

План-графік навчального процесу в ІПК ДСЗУ на 2017 рік3.  Адміністрація інституту

 

В.о. ректора – професор, доктор наук з державного управління Войтович Радмила Василівна

Проректор з науково-педагогічної роботи – доцент, кандидат економічних наук Колесник Ірина Анатоліївна 

Проректор з науково-педагогічної роботи – доцент, кандидат економічних наук Мельник Валентина Анатоліївна 

Проректор з наукової роботи – професор, доктор наук з державного управління Войтович Радмила Василівна

Проректор з соціально-економічного розвитку – Сухомлин Віктор Борисович

Проректор з адміністративно-господарських питань – Коляда Володимир Петрович


4.  Загальний опис Інституту

 

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ) було засновано 17 липня 1991 року як Інститут соціального управління та зайнятості молоді. За наказом Міністерства праці України від 20 травня 1993 року № 31 він був перейменований в Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. Метою створення унікального за своєю спрямованістю вищого навчального закладу була підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців для державної служби зайнятості, а також їх перепідготовка та підвищення кваліфікації.

Інститут підпорядкований Міністерству соціальної політики України, форма власності – загальнодержавна.

Відповідно до чинних нормативно-правових документів ІПК ДСЗУ є державним вищим навчальним закладом ІІІ рівня акредитації (сертифікат про акредитацію НІ-ІІІ від 05 червня 2013 року № 1124387), який згідно з функціями, передбаченими Статутом ІПК ДСЗУ, має в своїй структурі:

·        центр підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України;

·        проблемну науково-дослідну лабораторію з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних;

·        проблемну науково-дослідну лабораторію соціальних досліджень ринку праці;

·        центр науково-педагогічних досліджень та удосконалення бізнес-освіти і підприємництва;

·        п’ять кафедр: теоретичної та прикладної економіки, менеджменту, управління персоналом та економіки праці, психології та соціальної роботи, публічного управління та адміністрування.

Серед науково-педагогічних працівників частка докторів наук, професорів складає 32%, кандидатів, доцентів – 60%, старших викладачів – 8%.

Навчальний процес в Інституті організовано за денною та заочною формами навчання з використанням новітніх навчальних програм і освітніх технологій, що включають сучасні інтерактивні та діалогові форми проведення занять, а також новітні мультимедійні й комп’ютерні технології та технічні засоби навчання.

З 2004 року Інститут здійснює освітню діяльність з підготовки фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавр, з 2011 року – спеціаліст, магістр.

Упродовж усього часу свого існування Інститут активно здійснює освітню діяльність з підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів служби зайнятості за різними освітньо-професійними програмами, а з 2015 року – за програмою «Підвищення кваліфікації державних службовців, керівних працівників та спеціалістів державних підприємств, установ і організацій соціальної сфери зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», а також підвищення кваліфікації безробітних громадян зі спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і 073 «Менеджмент».

Щороку в Інституті отримують відповідні дипломи понад 200 осіб та свідоцтва про підвищення кваліфікації 2000-2500 керівників і спеціалістів служби зайнятості. Здобувачі освіти навчаються за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та за кошти інших юридичних та фізичних осіб.

У 2012 році в Інституті відкрито аспірантуру (з відривом та без відриву від виробництва). З 2016 року набір до аспірантури здійснюється за чотирма спеціальностями: 051 «Економіка», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент» і 281 «Публічне управління та адміністрування».

Рішенням вченої ради ІПК ДСЗУ відкрита докторантура зі спеціальностей 
281 Публічне управління та адміністрування (протокол № 2 від 01 березня 2017 р.), 
051 Економіка (протокол № 5 від 31 травня 2017 р.) та 053 Психологія (протокол №7 від 27 вересня 2017 р.).

В Інституті функціонують дві спеціалізовані вчені ради:

- К 26.891.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії) за спеціальностями: 


- К 26.891.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) з державного управління за спеціальностями:

25.00.01   теорія та історія державного управління
25.00.02   механізми державного управління

Наш Інститут є уповноваженим вищим навчальним закладом для проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

Велика увага в Інституті приділяється науково-дослідній роботі, що спрямована на дослідження актуальних проблем ринку праці та зайнятості населення. Вона здійснюється проблемними науково-дослідними лабораторіями – з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних, соціальних досліджень ринку праці, – а також усіма кафедрами Інституту.

Підвищення якості та ефективності освіти, поєднання наукових досліджень і освітнього процесу на всіх рівнях підготовки, розвиток наукових шкіл, співпраця з відомими науково-освітніми центрами і фондами є основними пріоритетами діяльності ІПК ДСЗУ, які забезпечують його авторитет і визнання вже зараз та примножуватимуть престиж у майбутньому.

 

5.  Перелік навчальних програм, які пропонує Інститут для здобувачів освіти 2017 року набору.

 

ІПК ДСЗУ пропонує такі навчальні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

073 «Менеджмент»,

053 «Психологія»,

051 «Економіка».


ІПК ДСЗУ пропонує такі навчальні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти:

073 «Менеджмент» (спеціалізації: «Менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування», «Менеджмент підприємницької діяльності»),

за спорідненими спеціальностями;

073 «Менеджмент» (спеціалізації: «Менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування», «Менеджмент підприємницької діяльності»),

за неспорідненими спеціальностями;

053 «Психологія»(спеціалізації: «Психологія праці та управління», «Професійна орієнтація населення») 

за спорідненими спеціальностями;

053 «Психологія», (спеціалізації: «Психологія праці та управління», «Професійна орієнтація населення»)

за неспорідненими спеціальностями;

051 «Економіка»(спеціалізації: «Управління персоналом», «Соціальна економіка та політика»)

за спорідненими спеціальностями;

051 «Економіка»(спеціалізації: «Управління персоналом», «Соціальна економіка та політика»)

за неспорідненими спеціальностями;

281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації: «Адміністративний менеджмент у соціальній сфері», «Публічне адміністрування у соціальній сфері», «Публічне адміністрування та публічна служба»).


ІПК ДСЗУ пропонує такі програми третього (освітньо-наукового) рівня для здобуття першого наукового ступеня доктора філософії:

073 «Менеджмент»,

053 «Психологія»,

051 «Економіка» (спеціалізації: «Економіка та управління національним господарством», «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»),

074 «Публічне управління та адміністрування».


6. Загальні вимоги до зарахування

 

БАКАЛАВР на І курс

на базі повної загальної середньої освіти

 1. Набір студентів на перший курс для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» проводиться за спеціальностями:


Найменування напряму підготовки

Термін навчання

Форма навчання

Сертифікати УЦОЯО

(Вступні випробування)

Кількість балів

073 Менеджмент

4 роки

заочна

Українська мова та література

Математика

Історія України або Географія

Не менше

100 балів

053 Психологія

4 роки

денна,

заочна

Українська мова та література Біологія

Історія України або Географія

051 Економіка

4 роки

денна,

заочна

Українська мова та література

Математика

Історія України або Географія

 

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

12 липня

2017 року

12 липня

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить ІПК ДСЗУ

18.00

20 липня

2017 року

11 серпня

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

18.00

26 липня

2017 року

11 серпня

2017 року

Строки проведення ІПК ДСЗУ вступних випробувань

21–26 липня 2017 року

14– 19 серпня

2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

12.00

1 серпня

2017 року

23 серпня

2017 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня 2017 року

не пізніше 25 серпня 2017 рокуБАКАЛАВР (старші курси)

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю.

2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на третій курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

3. Набір студентів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на другий (третій) курс проводиться за спеціальностями (напрямами):

 

Бакалавр на ІІ курс

(на основі ОКР молодшого спеціаліста за будь-якою спеціальністю)

Спеціальність

Термін навчання

Форма навчання

Вступні іспити

053 Психологія

3 роки

заочна

Фаховий іспит

Додаткове вступне випробування

(Українська мова)

Бакалавр на ІІІ курс

(на основі ОКР молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю)

Напрям підготовки

Термін навчання

Найменування спеціальності молодшого спеціаліста

Вступні іспити

6.030601 Менеджмент

 

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

2 роки, заочна

Прикладна статистика

Фаховий іспит

 

Інформаційна діяльність підприємства

Економіка підприємства

Маркетингова діяльність

Комерційна діяльність

Фінанси і кредит

Оціночна діяльність

Бухгалтерський облік

Товарознавство та комерційна діяльність

Організація виробництва

Організація обслуговування на транспорті

Інформаційна діяльність підприємства


4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ІПК ДСЗУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною формою навчання проводиться в такі строки.

 

Етапи вступної кампанії

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

І етап

ІІ етап

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

2 жовтня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

25 липня 2017 року

13 жовтня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань

26 липня – 31 липня

2017 року

16 – 20 жовтня

2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

2 серпня

2017 року

24 жовтня

2017 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 11 серпня 2017 року

не пізніше 27 жовтня 2017 року

 

МАГІСТР

 

Спеціальність

Термін навчання

Форма навчання

Вступні іспити

Магістр

(на основі ОКР (ступеня) бакалавра, спеціаліста за спорідненою спеціальністю)

073 Менеджмент

Спеціалізації:

- Менеджмент у сфері обов’язкового соціального страхування

- Менеджмент підприємницької діяльності

1,5 роки

денна

Фахове

Іноземна мова

2 роки

заочна

051 Економіка

Спеціалізація:

- Управління персоналом 

- Соціальна економіка та політика

1,5 роки

денна

Фахове

Іноземна мова

2 роки

заочна

053 Психологія

Спеціалізація:

- Психологія праці та управління

- Професійна орієнтація населення

1,5 роки

денна

Фахове

Іноземна мова

2 роки

заочна

Магістр

(на основі ОКР (ступеня) бакалавра, магістра спеціаліста за іншою спеціальністю)

073 Менеджмент

Спеціалізації:

- Менеджмент у сфері обов’язкового соціального страхування

- Менеджмент підприємницької діяльності

2 роки

денна

Фахове

Додаткове вступне випробування (Економічна теорія)

Іноземна мова

2,5 роки

заочна

051 Економіка

Спеціалізація:

- Управління персоналом та економіка праці

-Соціальна економіка та політика

2 роки

денна

Фахове

Додаткове вступне випробування (Політична економія) 

Іноземна мова

2,5 роки

заочна

053 Психологія

Спеціалізація:

- Психологія праці та управління

- Професійна орієнтація населення

2 роки

денна

Фахове

Додаткове вступне випробування (Основи психології) 

Іноземна мова

2,5 роки

заочна

281 Публічне управління та адміністрування

Спеціалізації:

- Адміністративний менеджмент в соціальній сфері

- Публічне адміністрування в соціальній сфері

- Публічне адміністрування та публічна служба

1,5 роки

денна

Фахове

Іноземна мова

2 роки

заочна

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ІПК ДСЗУ, конкурсний відбір вступників на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки.

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2017 року

3 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

10 серпня 2017 року

3 серпня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань

11–24 серпня 2017 року

7–18 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

28 серпня 2017 року

21 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 30 серпня

2017 року

не пізніше 25 серпня

2017 року

 

7. Порядок прийому заяв і документів для вступу в ІПК ДСЗУ

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ІПК ДСЗУ (далі – заява).

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ІПК ДСЗУ. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання.

 До заяви вступник додає:

·        копію документа, що посвідчує особу;

·        копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

·        копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

·        шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

·        особи, які вступають на навчання до ІПК ДСЗУ за рахунок коштів Фонду, подають до приймальної комісії направлення Державної служби зайнятості (центрального апарату), обласних, Київського міського центрів зайнятості, ЦПТО та ІПК ДСЗУ на навчання в Інституті, копію трудової книжки, особовий листок (завірену у встановленому порядку форму №П-2ДС);

·        ваучер (для осіб, які вступають на навчання за ваучером).

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ


1.  Житло та харчування

 

Для поселення іногородніх студентів і слухачів ІПК ДСЗУ використовується власний гуртожиток готельного типу. Гуртожиток розрахований на 120 місць. Забезпечення студентів гуртожитком складає 100%. Вартість проживання в гуртожитку інституту становить 25 гривень на добу.

Інститут має власну кафе-їдальню.

 

2.  Медичне забезпечення

 

Інститутом укладено довгострокову угоду на медичне обслуговування студентів і слухачів з Солом’янським районним медичним об’єднанням м. Києва.

 

3.  Відділ студентських справ

 

В Інституті надають велику увагу роботі зі студентами. Проблемами студентів, їх навчанням опікуються методисти навчально-методичного відділу по роботі зі студентами (207 кім.), які здійснюють ведення особових справ студентів, видачу документів та довідок, формують накази на зарахування, відрахування, поновлення, переведення тощо.

 

4.  Умови для навчання

 

На сьогодні матеріально-технічна база Інституту включає: 17 обладнаних технічними засобами аудиторій, чотири комп’ютерні класи, підключені до мережі Інтернет, три навчальні лабораторії, бібліотеку, в якій налічується понад 90 тис. примірників сучасної навчальної літератури, періодичних і методичних видань, редакційно-видавничий відділ та відділ оперативного друку та копіювання.

Для здійснення навчальних занять використовуються:

  • лекційні зали, аудиторії, навчальні класи, методичні кабінети, що мають все необхідне обладнання, яке періодично оновлюється, що дозволяє ефективно проводити всі види занять;
  • спеціалізовані класи та лабораторії, забезпечені необхідним інвентарем, технікою, науково-методичною літературою, що дозволяє студентам і слухачам займатися науковою роботою за обраним напрямом.

Безпосередньо в навчальному процесі з підготовки фахівців в ІПК ДСЗУ використовуються:

1) аудиторії – 17 (в 16 з яких встановлені інтерактивні дошки);

2) відео-телекомунікаційна зала для дистанційного навчання та проведення відео конференцій;

3) комп’ютерні класи – 4 (на 60 комп’ютерів, що становить 14,6 комп’ютерних місць на 100 студентів і слухачів у середньому по Інституту, що відповідає ліцензійним умовам);

4) навчальні лабораторії – 3, в т.ч.:

-     віртуальний центр зайнятості;

-     з історії державного трудового посередництва;

-     з інформаційно-комунікаційних технологій;

5) 8 методичних кабінетів;

6) бібліотека – 1 (з загальним фондом навчальної літератури понад 90 тис. примірників);

7) читальна зала – 2 (на 65 місць);

8) актова зала – 1 (на 142 місця);

9) гуртожиток – 1 (на 120 місць);

10) проблемні науково-дослідні лабораторії – 2:

-     з професійної орієнтації та професійного навчання безробітних;

-     соціальних досліджень ринку праці.

 

5.  Міжнародні програми


Протягом своєї 25-річної історії діяльності Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, його науково-педагогічний колектив активно співпрацює з міжнародними установами та організаціями у сфері наукової та науково-дослідної діяльності. Науково-педагогічні працівники та наукові співробітники Інституту залучалися до участі в багатьох міжнародних проектах.

Зокрема, в 2004 р. творчий колектив Інституту взяв участь в проекті «ПРООН» Уряду України та Міжнародної організації праці «Впровадження гнучких програм професійного навчання для безробітних». В 2005 р. творчі колективи ІПК ДСЗУ були співвиконавцями проекту Міжнародної організації праці «Можливості професійного навчання, зайнятість і міграційна політика як фактори запобігання і скорочення масштабів торгівлі жінками в Албанії, Молдові й Україні», а також проекту «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні», який здійснювався за підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку (CIDA) та Асоціації канадських коледжів; а в 2006 р. – проекту «Сприяння працевлаштуванню молоді в двох пілотних областях – Донецькій та Херсонській» в рамках Міжнародної програми запобігання та викоренення найгірших форм дитячої праці в Україні (ІПЕК). Важливе місце в навчальному процесі, організації науково-дослідної і методичної роботи ІПК ДСЗУ займає його спільна діяльність із Міжнародною організацію праці, її проектами. З 2007 р. ІПК ДСЗУ співпрацює з Міжнародною організацією з міграції та програмою протидії торгівлі людьми з України Міжнародної організації праці.

В міжнародній діяльності ІПК ДСЗУ акцент робиться, перш за все, на вивченні кращих практик вирішення найгостріших проблем організації зайнятості населення, зокрема його вразливих груп. У цьому контексті певну користь має співпраця ІПК ДСЗУ із Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» (мережа Фонду Євразія), Люблінський католицьким університетом Я. Павла II (Угода про співробітництво від 30 грудня 2008 р.).

Поряд з цим, на базі Інституту в 2004-2016 рр. було проведено декілька десятків міжнародних круглих столів з проблем ринку праці та зайнятості населення за участю представників служб зайнятості зарубіжних країн, вітчизняних та зарубіжних науковців, які займаються проблематикою ринку праці та зайнятості населення.

 

6. Умови для занять спортом та дозвілля


Інститут має тренажерний зал.

Укладено довгострокову угоду від 11.08.2012 р. № 16/2012 з Київським національним університетом будівництва та архітектури про використання матеріально-технічної бази університету (спортивного залу та стадіону) за адресою: м. Київ, вул. Освіти, 3 для проведення групових навчальних занять студентів Інституту з фізичної культури.

 

7. Студентські організації


В Інституті створено орган студентського самоврядування. Головний орган студентського самоврядування – Студентська рада. Студентське самоврядування функціонує як система і процес реалізації прав, обов’язків та ініціатив студентства через прийняття рішень та їх втілення в реальність.

Це молодь, яка прагне вирішувати свої проблемні питання самостійно, але за підтримки адміністрації. Це студенти, які мають активну позицію в житті власного навчального закладу та в особистому житті.

Системний підхід до організації студентського самоврядування характеризується тим, що воно охоплює усі сфери життєдіяльності Інституту: навчально-виховну, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу, побут, відпочинок, довкілля, участь у суспільно-громадському житті та функціонує на всіх рівнях: академічної групи, спеціальності, гуртожитку.